Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 13.10.2011 г. /554-562/

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 13

гр. Брезник, 13.10.2011г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в план-сметката за битови отпадъци и поименния списък за финансиране през 2011г към 04.10.2011г.

 

Р Е Ш Е Н И Е     554

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник утвърди промяна в поименния списък за капитално строителство за  2011г и план-сметката за битови отпадъци към 04.10.2011г., а именно:

 

N

Обект

БИЛО

СТАВА

План-сметка битови отпадъци

План-сметка битови отпадъци

 

било

става

Параграф 5403: Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения

 

 

Функция06:Жил,строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

Моторни косачки с палци

3000

2720

Снегопочистваща машина

2000

2280

 

          5000

           5000

 

С вътрешните промени между обектите общата стойност е  5000 лв.Промяната не засяга останалите обекти в списъка.Общите му стойности не се променят.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Брезник към 04.10.2011г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      555

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник:

1. Намалява кредита от: функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие”, параграф 1020 с 3533 лева.

 Увеличава  кредита във:  функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” Дейност „Читалища” Параграф 45-00-Субсидия и организации с нестопанска цел с 400 лева за НЧ „Искра-1932” с.Слаковци

Увеличава кредита във Функция „Разходи некласиф. в други функции Дейност „Разходи за лихви” Параграф 2221 „Лихви” в размер на 3133 лева.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

 

Р Е Ш Е Н И Е      556

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Брезник променя чл. 48 от Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в частта цената на услугата както следва:

„чл.48. Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за съоръжения за техническа инфраструктура – фотоволтаична система и ветрогенератор, електрическа подстанция, закрита разпределителна уредба, открита разпределителна уредба, трафопост, възлова станция, включително линейните обекти към тях, се определя като 0,1% от проектната стойност на обекта /стар шифър 04-УТ-19/.”

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     557

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник променя Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, както следва:

         Досегашния текст на чл. 47 става алинея „1”. Създава се алинея „2” със следното съдържание.

         „чл. 47./2/ Управителите на общински дружества, които са регистрирани за участие в избори излизат в отпуск от деня на регистрацията до обявяване резултатите от избора.”

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е      558

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ  и искане № 9200-119/19.09.2011г от ОСЗ  гр. Брезник, Общински съвет:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, Община Брезник на наследниците на Григор Зарев, както следва:

         - имот № 048104 – нива, V категория с площ от 3,312 дка, местност „БОЩА БАРА”, образуван от имот с № 048082,  частна собственост на Община Брезник.

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е       559

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 9200-118/17.09.2011г на ОСЗ гр.Брезник,Общински съвет:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с.Долни Романци, Община Брезник на наследниците на Седевчо Николов Митов, както следва:

         - имот с № 009003 – нива, ІХ категория с площ от 3,085 дка, местност „КОЛИБИЕ”,  образуван от имот с № 009001, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

  

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно молба от Румен Любомиров Методиев от град Брезник, ул.”Цвета Лумбарова” бл. 2 вх. Б ап. 41 до президента на Република България за опрощаване на дължими суми за задължително здравно осигуряване.

 

Р Е Ш Е Н И Е      560

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник  предлага да се удовлетвори молбата на лицето Румен Любомиров Методиев от гр.Брезник, област Перник за опрощаване на дължимо държавно вземане в размер на 171,77 лв. в т.ч. главница здравно осигурителни вноски 148,80 лв. и лихва 22,97 лв.

 

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2011г към 07.10.2011г

Р Е Ш Е Н И Е      561

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2011 г. към 07.10.2011 г., а именно:

  

No       Наименование и местонахождение на обектите             Капиталови разходи 

                                                                                         по източници на финансиране

                                                                                         Субсидия РБ         Субсидия РБ

                                                                                         било                  става

     1        2                                                                          3                      4

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи 99200        99200

    Функция 03: Образование                                                                              

      Обекти                                                                                                       

630     Физкултутен салон към СОУ Васил Левски Брезник                33700        31184

633     Подмяна на вътрешни врати в СОУ Васил Левски Брезник       15000        16975

    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда                                                                                                                

      Обекти                                                                                                       

629     Ремонт по водоснабдителната мрежа зониране на ВВМс. Режанци, водопровод с. Слаковци и с.Гигинци                                                                                 25000        24997

    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности                                 

      Обекти                                                                                                       

631     Ремонт на покрива на малкия салон на стадиона и монтиране на съоръжения за силов спорт                                                                                        3500          4170

  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи                          

    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда                                                                                                               

      5206 изграждане на инфраструктурни обекти                                                 

        Обекти                                                                                                     

613     Съоръжение улица в с. Ноевци                                         2000          1958

614     Асфалтиране ул. "Иглика" Брезник                                    20000        19916

          

Общата стойност на променените обекти  е 99200 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

                                                                                                   

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отдаване на имоти – общинска собственост под наем

Р Е Ш Е Н И Е     562

 

         На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 7, ал. 1, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 2, т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

         1. Земеделски имот по чл.19 от ЗСПЗЗ № 001009, представляващ  нива,  ІХ категория, с  площ 76.301 дка, местност „Берова гора”, землище на с.Ребро.  Начална годишна наемна цена  442,55 лв.;

2. Част от помещение с площ от 1 кв.м.  и 1 кв.м. на покривното пространство в „ТВ ретранслатор” в м. „Гребен”, землище на гр. Брезник /АЧОС № 13/10.10.1996 г./, построен в поземлен имот с кадастрален идентификатор  06286.103.8 – за монтиране на антени за пренос на данни – начална  месечна наемна цена -  10,00 лева.

         3. Земеделски имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ № 024010, представляващ нива,  ІХ категория, с  площ  33.802 дка, в землището на с. Видрица. Начален годишен наем 196,05 лева.     

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

…………………………………………………………………………………………………..

ІV. Възлага на Вр.И.Д.Кмет на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  /Иван Ставрев/

 

 

 

    

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД № РД-202/02.08.2018 г....

Петък, 3 Август 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД № РД-201/02.08.2018 г....

Петък, 3 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 110 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1060799