Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 14.02.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№2

гр.Брезник, 14.02.2008 г.

 

ТОЧКА ПЪРВА

Докладна записка относно: Информация за финансовото състояние и дейността на СБАЛВБ –„д-р Й.Стефанов-Брезник” ЕООД

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е  № 33

 

1. Задължава кмета на общината да направи мотивирано предложение пред МЗ за допълнително финансиране на СБАЛВБ  ЕООД Брезник по схемата за финансиране на болници в рискови райони

2. Със разработването на общински бюджет – 2008г. общинската администрация да заложи средства за издръжка на болницата, с които да се осигури нормалното и функциониране.

3. Възлага на управителя на СБАЛВБ ЕООД Брезник съвместно с общинската администрация и експерти да разработи мениджърска  програма за развитие на болницата във краткосрочен и дългосрочен план.

 

 

ТОЧКА ВТОРА - Докладна записка относно – определяне на управител на “Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник

 

С 10 гласа „за” и  2 гласа „въздържали” се ОбС взе

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е    34

 

          На основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА и чл.36, ал.1 и ал.2, и чл.37 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества Общински съвет гр.Брезник реши:

І.  Въз основа на получените резултати от конкурса за управление на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД Брезник:

1. Определя за най-успешно представил се кандидат Кирил Филипов Иванов

2. Класира на второ място Стефан Богданов Христов

3. Определя за управител най-успешно представилия се кандидат Кирил Филипов Иванов

ІІ. Възлага на кмета на общината в двуседмичен срок да сключи договор за възлагане на управление на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД Брезник

 

 

ТОЧКА ТРЕТА - Докладна записка относно – Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци

 

С 12 гласа „за” – дебатите се прекратяват

Гласуване предложението:

на стр.7 от Наредбата 

с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

1.                  чл.41 /1/ т.1 – до 37 kW включително – 0,34 лв. за 1kW

   

 с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

2.        7 kW до 55kW включително – 0,48 за  1kW

 

с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

3.        над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 за  1kW

 

с 4 гласа „против”, 1 въздържал се, 7 гласа „за” се приема предложението:

4.        над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW

 

с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

5.        над 110 kW – 1,72 лв. за 1 kW

 

Гласуване по  предложението:  на стр.17 патентна дейност 17 -  пр. 400.00лв., 320.00лв., 250.00лв. – 10% увеличение.

Гласували: „за” – 5, против -6, въздържал се -1. Предложението не се приема.

 

с 12 гласа „за” ОбС взе

                                     

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35

 

          На основание чл.21, ал.2 от  ЗМСМА и в съответствие с чл.1, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет приема Наредба за определяне размера на местните данъци  през 2008 г. – община Брезник

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Докладна записка относно – Промяна на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в община Брезник

с 8 гласа „за”, 1-против, 3-въздържали се ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36

          На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА се променя чл.24, т.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, в Община Брезник –

От 23.00лв. на 30.00лв., считано от 01.03.2008 г.

         

 

 

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941617