Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 14.02.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№2

гр.Брезник, 14.02.2008 г.

 

ТОЧКА ПЪРВА

Докладна записка относно: Информация за финансовото състояние и дейността на СБАЛВБ –„д-р Й.Стефанов-Брезник” ЕООД

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е  № 33

 

1. Задължава кмета на общината да направи мотивирано предложение пред МЗ за допълнително финансиране на СБАЛВБ  ЕООД Брезник по схемата за финансиране на болници в рискови райони

2. Със разработването на общински бюджет – 2008г. общинската администрация да заложи средства за издръжка на болницата, с които да се осигури нормалното и функциониране.

3. Възлага на управителя на СБАЛВБ ЕООД Брезник съвместно с общинската администрация и експерти да разработи мениджърска  програма за развитие на болницата във краткосрочен и дългосрочен план.

 

 

ТОЧКА ВТОРА - Докладна записка относно – определяне на управител на “Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник

 

С 10 гласа „за” и  2 гласа „въздържали” се ОбС взе

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е    34

 

          На основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА и чл.36, ал.1 и ал.2, и чл.37 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества Общински съвет гр.Брезник реши:

І.  Въз основа на получените резултати от конкурса за управление на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД Брезник:

1. Определя за най-успешно представил се кандидат Кирил Филипов Иванов

2. Класира на второ място Стефан Богданов Христов

3. Определя за управител най-успешно представилия се кандидат Кирил Филипов Иванов

ІІ. Възлага на кмета на общината в двуседмичен срок да сключи договор за възлагане на управление на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД Брезник

 

 

ТОЧКА ТРЕТА - Докладна записка относно – Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци

 

С 12 гласа „за” – дебатите се прекратяват

Гласуване предложението:

на стр.7 от Наредбата 

с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

1.                  чл.41 /1/ т.1 – до 37 kW включително – 0,34 лв. за 1kW

   

 с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

2.        7 kW до 55kW включително – 0,48 за  1kW

 

с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

3.        над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 за  1kW

 

с 4 гласа „против”, 1 въздържал се, 7 гласа „за” се приема предложението:

4.        над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW

 

с 4 гласа „против”, 8 гласа „за” се приема предложението:

5.        над 110 kW – 1,72 лв. за 1 kW

 

Гласуване по  предложението:  на стр.17 патентна дейност 17 -  пр. 400.00лв., 320.00лв., 250.00лв. – 10% увеличение.

Гласували: „за” – 5, против -6, въздържал се -1. Предложението не се приема.

 

с 12 гласа „за” ОбС взе

                                     

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35

 

          На основание чл.21, ал.2 от  ЗМСМА и в съответствие с чл.1, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет приема Наредба за определяне размера на местните данъци  през 2008 г. – община Брезник

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Докладна записка относно – Промяна на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в община Брезник

с 8 гласа „за”, 1-против, 3-въздържали се ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36

          На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА се променя чл.24, т.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, в Община Брезник –

От 23.00лв. на 30.00лв., считано от 01.03.2008 г.

         

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 36 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134403