Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Съобщения

Съобщения:

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕРНИК

 

14.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА МВР

Звената "Български документи за самоличност" към СДВР и ОД МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Вижте пълния текст на съобщението

 

10.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. ще се проведе на 17.03.2017 г. /петък/ от 10.00 ч. в читалище „Просвещение 1870“ в гр. Брезник. Обучители от РИК ще бъдат Надя Боянова и Зоя Петрова

 

 

 

 

Информация за мeстата за разполагане на агитационни материали в населените места в Община Брезник

/без гр. Брезник/

Населено
място

Място за разполагане на агитационни материали

Красава

Електрически стълбове на територията на селото.

Гърло

1. Всички електрически стълбове и дървета на територията на селото

2. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост, агитационните материали се поставят само след изричното съгласие на собствениците

Ребро

Електрически стълбове на територията на селото

Брезнишки извор

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Садовик

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Конска

1. Бетонна подпорна стена, намираща се на 170 м. от площада на селото в посока стопанството

2. Електрически стълбове и дървета

3. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Режанци

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Бегуновци

1. На магазините на „Харст ЕООД“, намиращи се на площада на селото

2. На всички електрически стълбове и дървета

3. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Банище

1. Витрините на магазините на ПК Илия Величков, както в с. Банище, така и в с. Ръжавец

2. Таблото до автоспирката

Станьовци

Електрически стълбове на територията на селото

Долна Секирна

Бетонна подпорна стена в частта и граничеща непосредствено с асфалта на площада в Долна Секирна

Кошарево

Електрически стълбове на територията на селото

Гигинци

1. Електрически стълбове на територията на селото

2. Бившата сграда на фурната на село Гигнци

Непразненци

Електрически стълбове на територията на селото

Ноевци

1. Електрически стълбове

2. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост, агитационните материали се поставят само след изричното съгласие на собствениците.

Велковци

Електрически стълбове на територията на селото

Сопица

1. Електрически стълбове

2. Част от необитаемата сграда от магазина на СЕЛ-КООП

Слаковци

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

 

17.02.2017 г.

П О К А Н А

На основание постигната договореност с протокол от 15.02.2017г. с представителите на политическите партии и коалиции и на основание решение на ЦИК №4183-НС от 01.02.2017г. – относно жребии при попълването на СИК, каня на 21.02.2017г. в 10.30ч. в заседателната зала на Община Брезник, Политическите партии и коалиции, за участие в попълването на незаетите места.

Вижте пълния текст на поканата.

 

13.02.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми избиратели,

напомняме Ви за възможността, чрез служителите на Гише №3 в общинската администрация, кмет на кметство или кметски наместник, своевременно да изявите желанието си за гласуване с подвижна избирателно кутия или по настоящ адрес, като подадете заявление както следва :

ДО 11.03.2017г.

· Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват у дома си, с подвижна избирателна урна заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите когато са подали заявление за гласуване по настоящ адрес.
Заявлението се подава на гише, по пощата, факс, електронно и др., като към него задължително се прилага копие от Решение на ТЕЛК.

· Краен срок за подаване на заявления за вписване на избирател в списъците за гласуване по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места;

· Краен срок за издаване Удостоверения за гласуване на друго място. /САМО на членове на ЦИК, РИК, Наблюдатели и кандидати за НС./

Получаването –лично или срещу нотариално заверено пълномощно.

ДО 18.03.2017г.

· Краен срок за подаване заявления за отстраняване непълноти и грешки в избирателния списък;

На 11 и 18.03.2017г. ще има осигурени дежурни служители в общинската администрация гр.Брезник от 8.00 до 17.00ч.

За информация на тези дати ползвайте тел. 07751 2014 или през централата на общината тел. 07751 2010 вътр. 106.

 

 

 

07.02.2017 г.

ПОКАНА

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 год. на основание чл.91 от ИК и Решения № 4182-НС от 01.02.2017год. на ЦИК, кметът на община Брезник

ВИ КАНИ

да вземете участие, като парламентарно представени партии и коалиции и като партии с представители в ЕП, в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставът на Секционните избирателни комисии \СИК\ на територията на Община Брезник на 15.02.2017г \сряда\от 10,00 часа в заседателната зала на Община Брезник

Вижте пълния текст на поканата.

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1389625