Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 09.06.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 09.06.2008г

 

                  

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване нова структура на общинската администрация на Община Брезник.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 „въздържал се” /М.Добревска/, ОбС взе

 

                  

Р Е Ш Е Н И Е      74

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и § 23 от ПЗР на ЗДБ на Република България за 2008г, ОбС гр.Брезник:

  1. коригира общата численост на персонала от 01.07.2008г в общинска администрация от 59 на 54 щатни бройки.
  2. Утвърждава от 01.07.2008г следната структура на общинската администрация в Община Брезник:

Ø       Управление /кмет, зам.кметове – 2 бр., гл.секретар  -                   4 щ.бр.

 

Ø       Обща администрация, включваща:

-          дирекция „финансово-стопански и социални дейности”           -          9 щ.бр.

в т.ч. отдел „местни данъци и такси – 4 бр.

-          дирекция „административно-правно и нормативно обслужване” -      6 щ.бр.

Ø       Специализирана администрация, включваща:

- дирекция „ТСУ”                                        -             6 щ.бр.

- дирекция „Строителство, евроинтеграция и екология”     -             6,5 щ.бр.

- дирекция „Общинска собственост и  пазарни отношения” -     6 щ.бр.

Ø       Кметства                                                                  -          5 щ.бр.

- кмет с. Ноевци                                          -     1 щ.бр.

- кмет с. Велковци                                       -     1 щ.бр.

- кмет с. Слаковци                                       -     1 щ .бр.

- кмет с. Кошарево                                  -     1 щ.бр.

- кмет с. Д. Секирна                                    -     1 щ.бр.

Ø       Кметски наместници                                                     -        11,5 щ.бр.

- км.неместник с. Бабища                                     -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Арзан                                       -     0,5 щ.бр.

- км. Наместник с.Непразненци                                -     0,5 щ.бр.

- км.наместик  с. Банище                                     -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Ребро                                        -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Бр. Извор                              -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Сопица                                     -     0,5 щ.бр.

- км. Наместник с. Гърло                                       -     1 щ.бр.

- км. Наместник с. Красава                           -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Гигинци                            -     1 щ.бр.

- км-наместник с. Садовик                           -     1 щ.бр.

- км.наместник с.Станьовци                              -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Конска                                      -     1 щ.бр.

- км.наместник с.Режанци                                     -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Бегуновци                                  -     1 щ.бр.

                                               ОБЩО      -     54 Щ.БР.

Забележка: Гл.архитект е директор на дирекция „ТСУ”

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

          /Л.Любомирова/                                      /Иван Ставрев/

 

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 892907