Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 09.06.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 09.06.2008г

 

                  

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване нова структура на общинската администрация на Община Брезник.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 „въздържал се” /М.Добревска/, ОбС взе

 

                  

Р Е Ш Е Н И Е      74

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и § 23 от ПЗР на ЗДБ на Република България за 2008г, ОбС гр.Брезник:

  1. коригира общата численост на персонала от 01.07.2008г в общинска администрация от 59 на 54 щатни бройки.
  2. Утвърждава от 01.07.2008г следната структура на общинската администрация в Община Брезник:

Ø       Управление /кмет, зам.кметове – 2 бр., гл.секретар  -                   4 щ.бр.

 

Ø       Обща администрация, включваща:

-          дирекция „финансово-стопански и социални дейности”           -          9 щ.бр.

в т.ч. отдел „местни данъци и такси – 4 бр.

-          дирекция „административно-правно и нормативно обслужване” -      6 щ.бр.

Ø       Специализирана администрация, включваща:

- дирекция „ТСУ”                                        -             6 щ.бр.

- дирекция „Строителство, евроинтеграция и екология”     -             6,5 щ.бр.

- дирекция „Общинска собственост и  пазарни отношения” -     6 щ.бр.

Ø       Кметства                                                                  -          5 щ.бр.

- кмет с. Ноевци                                          -     1 щ.бр.

- кмет с. Велковци                                       -     1 щ.бр.

- кмет с. Слаковци                                       -     1 щ .бр.

- кмет с. Кошарево                                  -     1 щ.бр.

- кмет с. Д. Секирна                                    -     1 щ.бр.

Ø       Кметски наместници                                                     -        11,5 щ.бр.

- км.неместник с. Бабища                                     -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Арзан                                       -     0,5 щ.бр.

- км. Наместник с.Непразненци                                -     0,5 щ.бр.

- км.наместик  с. Банище                                     -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Ребро                                        -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Бр. Извор                              -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Сопица                                     -     0,5 щ.бр.

- км. Наместник с. Гърло                                       -     1 щ.бр.

- км. Наместник с. Красава                           -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Гигинци                            -     1 щ.бр.

- км-наместник с. Садовик                           -     1 щ.бр.

- км.наместник с.Станьовци                              -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Конска                                      -     1 щ.бр.

- км.наместник с.Режанци                                     -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Бегуновци                                  -     1 щ.бр.

                                               ОБЩО      -     54 Щ.БР.

Забележка: Гл.архитект е директор на дирекция „ТСУ”

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

          /Л.Любомирова/                                      /Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 75 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез зелената телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 967807