Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 09.06.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 09.06.2008г

 

                  

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване нова структура на общинската администрация на Община Брезник.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 „въздържал се” /М.Добревска/, ОбС взе

 

                  

Р Е Ш Е Н И Е      74

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и § 23 от ПЗР на ЗДБ на Република България за 2008г, ОбС гр.Брезник:

  1. коригира общата численост на персонала от 01.07.2008г в общинска администрация от 59 на 54 щатни бройки.
  2. Утвърждава от 01.07.2008г следната структура на общинската администрация в Община Брезник:

Ø       Управление /кмет, зам.кметове – 2 бр., гл.секретар  -                   4 щ.бр.

 

Ø       Обща администрация, включваща:

-          дирекция „финансово-стопански и социални дейности”           -          9 щ.бр.

в т.ч. отдел „местни данъци и такси – 4 бр.

-          дирекция „административно-правно и нормативно обслужване” -      6 щ.бр.

Ø       Специализирана администрация, включваща:

- дирекция „ТСУ”                                        -             6 щ.бр.

- дирекция „Строителство, евроинтеграция и екология”     -             6,5 щ.бр.

- дирекция „Общинска собственост и  пазарни отношения” -     6 щ.бр.

Ø       Кметства                                                                  -          5 щ.бр.

- кмет с. Ноевци                                          -     1 щ.бр.

- кмет с. Велковци                                       -     1 щ.бр.

- кмет с. Слаковци                                       -     1 щ .бр.

- кмет с. Кошарево                                  -     1 щ.бр.

- кмет с. Д. Секирна                                    -     1 щ.бр.

Ø       Кметски наместници                                                     -        11,5 щ.бр.

- км.неместник с. Бабища                                     -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Арзан                                       -     0,5 щ.бр.

- км. Наместник с.Непразненци                                -     0,5 щ.бр.

- км.наместик  с. Банище                                     -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Ребро                                        -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Бр. Извор                              -     0,5 щ.бр.

- км.наместник с. Сопица                                     -     0,5 щ.бр.

- км. Наместник с. Гърло                                       -     1 щ.бр.

- км. Наместник с. Красава                           -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Гигинци                            -     1 щ.бр.

- км-наместник с. Садовик                           -     1 щ.бр.

- км.наместник с.Станьовци                              -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Конска                                      -     1 щ.бр.

- км.наместник с.Режанци                                     -     1 щ.бр.

- км.наместник с. Бегуновци                                  -     1 щ.бр.

                                               ОБЩО      -     54 Щ.БР.

Забележка: Гл.архитект е директор на дирекция „ТСУ”

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

          /Л.Любомирова/                                      /Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

26.09.2018 г.   О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник съгласн...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1098383