Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.08.2011 г. /516-530/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

Препис!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 11

гр.Брезник, 18.08.2011год

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2011г на Община Брезник за първо полугодие.

 

С 10 гласа”за”, 1 „въздържал се” и 1 ”против”, ОбС взе

                                          

 

Р Е Ш Е Н И Е     516

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет  Брезник приема отчета за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2011г.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за спечелени, изпълнени и в процес на изпълнение проекти по оперативни програми в Община Брезник

 

 

С 11 гласа ”за” и 1 „въздържал  се”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     517

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет  Брезник приема за сведение информацията за спечелени, изпълнени и в процес на изпълнение проекти по оперативни програми в Община Брезник.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно програма „Глобални библиотеки - България” – етап 2011г

 

 

С 12 гласа ”за”, ОбС взе

                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е     518

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал.2, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 и ал.2, т.4 букви: 4а”, „б”, „в” и „г” от ЗМСМА и воден от желанието за разширяване на знанията  на гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество, чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез интернет ОбС Брезник реши:

 1. Общината да участва като партньор на местно ниво в проект №00071115 - Програма ”Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по Програмата, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество /Приложение №1/ между общината, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и НЧ ”Искра-1932г.” с.Слаковци.

4. Задължава Кмета да информира периодично ОбС за изпълнението на Програмата на местно ниво.

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия по ЗОСД към ОбС.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на нежилищен имот – ЧОС.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     519

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 7, ал. 7 и ал. 9 от НРПУРОИ, чл.34 от Закона за интеграция на хората с увреждания и молба вх. № 26 00-89/02.08.2011 г. от дружеството на инвалидите гр. Брезник с председател на Управителния съвет Темелко Шарков  Общински съвет Брезник:

          1. Дава съгласието си  да бъде  отдадено под наем на Дружеството на инвалидите в гр. Брезник помещение, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ  72,84 кв.м., в т.ч. 42,60 кв.м. складова площ;

          2. Определя наемна цена в размер на  0,20 лв./кв.м.;

          3. Упълномощава Кмета на  Община Брезник  да извърши законоустановените процедури.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІV-101, кв. 11 по РП на с.Бегуновци.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     520

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за : Незастроен  имот-частна общинска собственост от 85 кв.м.,  участващ в  УПИ ІV-101, кв. 11 по РП на с. Бегуновци,  в размер на 552.50 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места:  незастроен общински имот № 06 286.501.1862 и общински имот без пл.№, участващи в УПИ ІХ-5011331, 5011862, кв. 33 по РП на гр.Брезник.

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     521

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за: не застроен общински имот № 06286.501.1862 с площ 25 кв.м. и общински имот без пл. № с площ 5 кв.м., участващи в УПИ ІХ – 5011331, 5011862, кв. 33 по РП на гр. Брезник - обща площ на общинския имот – 30 кв.м., в размер на  540.00 лв., облагаеми с ДДС.

        Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІV-345 кв. 13 по РП на с.Долна Секирна.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     522

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за : не застроен  общински имот от 8 кв.м.,  участващ в  УПИ ХІV-345, кв. 13 по РП на с.Долна Секирна,  в размер на 41.00 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост – УПИ VІІ, кв. 12 по РП на с.Ребро

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     523

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл.22, чл. 33, чл. 36, ал.1, т. 3, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ Общински съвет гр. Брезник:

1. Утвърждава начална пазарна цена на   УПИ VІІ, кв. 12 по РП на с. Ребро, 630 кв.м. (АОС № 563/16.11.2010 г.), в размер на 4 350,00 лв., облагаеми с ДДС;                                                                  

2. Начин на провеждане  на търга  -  с явно наддаване;

3. Определя комисия в състав:

......................................................................................................................

4. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по продажбата и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

 


ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на безлихвен заем от бюджетна сметка на Община Брезник по бюджетната и извънбюджетна сметка на Община Брезник за плащане на проекти по оперативни и регионални програми.

 

С 11 гласа „за”и един „въздържал се”,ОбС Брезник взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  524

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

Отменя решение № 438 по протокол № 5 на ОбС Брезник от 24.03.2011.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на безлихвен заем от бюджетна сметка на Община Брезник по бюджетната и извънбюджетна сметка на Община Брезник за плащане на проекти по оперативни и регионални програми.

 

 

  С 10 гласа „за”и двама „въздържали  се”, ОбС Брезник взе

                 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  525

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т.10  от ЗМСМА ОбС Брезник  дава съгласие да предостави безлихвен заем от бюджета на Община Брезник за 2011г. с общ размер 20 460 лв. по бюджетната и извънбюджетна сметка за реализация на следните проекти:

-    ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. – проект „Саниране и внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ” В. Левски” гр.Брезник.

-    ОП ”Развитие на човешките ресурси” – по проект „Нов избор – развитие и реализация”

-    ОП ”Развитие на човешките ресурси” – по проект „Домашен помощник”

-    Регионална програма за заетост в Община Брезник

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване на имоти, общинска собственост под наем.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

Р Е Ш Е Н И Е №  526

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ,  чл.14, ал. 1 и ал. 7  от ЗОС, чл. 12,  чл. 36, ал. 1, т. 1, т. 2  и  т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

          І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

          1. Стоматологичен кабинет, находящ се  на втори етаж в сградата на кметство с. Ноевци (бивша здравна служба) с площ 16.20 кв.м. – за стоматологични услуги. Начален месечен наем 4.86 лв., облагаем с ДДС.

         

          2.  Земеделска земя в землището на  с. Долни Романци:

№ 20001–189,000 дка,изост.нива, ІХ кат., нач.год.наем 1096,20 лв

№ 20002–  16,087 дка,изост. нива, ІХ кат.,нач.год.наем    93,30 лв.;

№ 21001-  16,988 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем    98,53 лв.;

№ 21002-  45,669 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем  264,87 лв.;

№ 21003-  66,419 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем  385,23 лв.;

№ 22001-111,517 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем  646,80 лв.;

№ 27003-   7,741 дка,           нива, ІХ кат., нач.год.наем    44,90 лв.;

№ 27005- 23,448 дка,           нива, ІХ кат., нач.год.наем   136,00 лв.

       

 3.  Земеделска земя в землището на  с. Арзан:

   3012–  32,468 дка,изост.нива, ІХ кат., нач.год.наем  188,31 лв.;

   3022–  87,553 дка,изост. нива, ІХ кат.,нач.год.наем  437,77 лв.;

   3024-  55,844  дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем 323,90 лв.;

   4015-  17,963 дка,     ливада  , ІХ кат., нач.год.наем   48,50 лв.;

№ 36005-    3,000 дка,          нива, ІХ кат., нач.год.наем    17,40 лв.;

№ 36006-    6,999 дка,          нива, ІХ кат., нач.год.наем    40,59 лв.;

№ 26011-    5,425 дка,          нива, ІХ кат., нач.год.наем    31,47 лв.;

№ 27001- 103,341 дка,          нива,ІХ кат., нач.год.наем   599,38 лв.

№ 31001– 110,591 дка,         нива, VІІІ кат.,нач.год.наем  718,84 лв.;

№ 31002–  17,917 дка,          нива, VІІІ кат.,нач.год.наем  116,46 лв.;

№ 31003-   14,379  дка,        нива, VІІІ кат., нач.год.наем   93,46 лв.;

  26011-    5,425 дка,         нива ,ІХ кат., нач.год.наем     31,46 лв.;

№ 29017-    5,903 дка,          нива, VІ кат., нач.год.наем     47,81 лв.;

№ 29020-    4,041 дка,          нива, VІ кат., нач.год.наем     32,73 лв.;

         

4 . Земеделска земя в землището на с. Гоз:

№ 18054– 3,197 дка, нива, ІХ кат. , нач. год.наем    18,54 лв.;

№ 18033- 23,462 дка, нива, ІХ кат., нач. год.наем  136,08 лв.;

№ 26001- 89,031 дка, нива, ІХ кат., нач. год. наем 516,38 лв.

         

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

.............................................................................................

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІІ-117 , кв. 9 по РП на с.Горни Романци.

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

Р Е Ш Е Н И Е №  527

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за : Незастроен  имот пл. № 135-частна общинска собственост от 202 кв.м.,  участващ в  УПИ ІІ-117, кв. 9 по ЗРП на с. Горни Романци,  в размер на 1212,00 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП-ПП /парцеларен план/ за определяне на трасе и сервитут на външно канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води от хотел ресторант комплекс „Бърдото” в градската канализация на град Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

Р Е Ш Е Н И Е №  528

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и чл.129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Брезник одобрява проекта за ПУП-ПП /парцеларен план/ за определяне на трасе и сервитут на външно канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води от хотел-ресторант комплекс „Бърдото” гр. Брезник в градската канализация на град Брезник. Трасето е с ширина 4.00 м. Започва от границата на ПИ 104.32, в който е разположен комплекс „Бърдото” преминава през ПИ 104.27, представляващ горска територия, като заема 876 кв.м., пресича ПИ 103.30 – път, като заема 41 кв.м., преминава през ПИ 104.13, от който заема 39 кв.м., ПИ 501.1661, от който заема 78 кв.м. и ПИ № 501.1659, от който заема 78 кв.м. по КК на гр. Брезник и се зауства в съществуваща РШ от градската канализация, според червени и черни линии и черни надписи в графичната част на проекта, като е неразделна част към това решение.

 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други.

Утвърждаване на втори допълнителен училищен автобусен маршрут – 16.30 ч. на ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци;

 

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

 

Р Е Ш Е Н И Е №  529

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА  Общински съвет Брезник утвърждава втори допълнителен училищен автобусен маршрут – 16.30 ч. на ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци за цялата учебна 2011/2012 г. като се осигуряват необходимите за това средства от общината.

 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други.

Молба от Ема Михайлова от гр. Брезник, ул. Владо Радославов” 19;

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

Р Е Ш Е Н И Е №  530

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.1 и ал.4, чл.3, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ  Общински съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за промяна на начина на трайно ползване на част от земеделски имот, целия с площ 45,288 дка с идентификатор 06286.79.20 по кадастралната карта на гр. Брезник, като се предвиди полски път за обслужване на поземлени имоти с идентификатори 06286.79.17, 06286.79.18, 06286.79.19, 06286.79.23 и 06286.79.28 по КК на гр. Брезник, който ще заеме площ 1,350 дка.

II. Упълномощава кмета на Общината да извърши законно установените процедури, свързани с промяната. 

 

 

 

 

Протоколист:                                            Председател на ОбС:

        /М. Георгиева/                                                              /Ив.Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 35 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236119