Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.08.2011 г. /516-530/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

Препис!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 11

гр.Брезник, 18.08.2011год

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2011г на Община Брезник за първо полугодие.

 

С 10 гласа”за”, 1 „въздържал се” и 1 ”против”, ОбС взе

                                          

 

Р Е Ш Е Н И Е     516

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет  Брезник приема отчета за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2011г.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за спечелени, изпълнени и в процес на изпълнение проекти по оперативни програми в Община Брезник

 

 

С 11 гласа ”за” и 1 „въздържал  се”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     517

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет  Брезник приема за сведение информацията за спечелени, изпълнени и в процес на изпълнение проекти по оперативни програми в Община Брезник.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно програма „Глобални библиотеки - България” – етап 2011г

 

 

С 12 гласа ”за”, ОбС взе

                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е     518

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал.2, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 и ал.2, т.4 букви: 4а”, „б”, „в” и „г” от ЗМСМА и воден от желанието за разширяване на знанията  на гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество, чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез интернет ОбС Брезник реши:

 1. Общината да участва като партньор на местно ниво в проект №00071115 - Програма ”Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по Програмата, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество /Приложение №1/ между общината, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и НЧ ”Искра-1932г.” с.Слаковци.

4. Задължава Кмета да информира периодично ОбС за изпълнението на Програмата на местно ниво.

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия по ЗОСД към ОбС.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на нежилищен имот – ЧОС.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     519

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 7, ал. 7 и ал. 9 от НРПУРОИ, чл.34 от Закона за интеграция на хората с увреждания и молба вх. № 26 00-89/02.08.2011 г. от дружеството на инвалидите гр. Брезник с председател на Управителния съвет Темелко Шарков  Общински съвет Брезник:

          1. Дава съгласието си  да бъде  отдадено под наем на Дружеството на инвалидите в гр. Брезник помещение, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ  72,84 кв.м., в т.ч. 42,60 кв.м. складова площ;

          2. Определя наемна цена в размер на  0,20 лв./кв.м.;

          3. Упълномощава Кмета на  Община Брезник  да извърши законоустановените процедури.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІV-101, кв. 11 по РП на с.Бегуновци.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     520

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за : Незастроен  имот-частна общинска собственост от 85 кв.м.,  участващ в  УПИ ІV-101, кв. 11 по РП на с. Бегуновци,  в размер на 552.50 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места:  незастроен общински имот № 06 286.501.1862 и общински имот без пл.№, участващи в УПИ ІХ-5011331, 5011862, кв. 33 по РП на гр.Брезник.

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     521

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за: не застроен общински имот № 06286.501.1862 с площ 25 кв.м. и общински имот без пл. № с площ 5 кв.м., участващи в УПИ ІХ – 5011331, 5011862, кв. 33 по РП на гр. Брезник - обща площ на общинския имот – 30 кв.м., в размер на  540.00 лв., облагаеми с ДДС.

        Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІV-345 кв. 13 по РП на с.Долна Секирна.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     522

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за : не застроен  общински имот от 8 кв.м.,  участващ в  УПИ ХІV-345, кв. 13 по РП на с.Долна Секирна,  в размер на 41.00 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост – УПИ VІІ, кв. 12 по РП на с.Ребро

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     523

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл.22, чл. 33, чл. 36, ал.1, т. 3, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ Общински съвет гр. Брезник:

1. Утвърждава начална пазарна цена на   УПИ VІІ, кв. 12 по РП на с. Ребро, 630 кв.м. (АОС № 563/16.11.2010 г.), в размер на 4 350,00 лв., облагаеми с ДДС;                                                                  

2. Начин на провеждане  на търга  -  с явно наддаване;

3. Определя комисия в състав:

......................................................................................................................

4. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по продажбата и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

 


ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на безлихвен заем от бюджетна сметка на Община Брезник по бюджетната и извънбюджетна сметка на Община Брезник за плащане на проекти по оперативни и регионални програми.

 

С 11 гласа „за”и един „въздържал се”,ОбС Брезник взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  524

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

Отменя решение № 438 по протокол № 5 на ОбС Брезник от 24.03.2011.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на безлихвен заем от бюджетна сметка на Община Брезник по бюджетната и извънбюджетна сметка на Община Брезник за плащане на проекти по оперативни и регионални програми.

 

 

  С 10 гласа „за”и двама „въздържали  се”, ОбС Брезник взе

                 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  525

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т.10  от ЗМСМА ОбС Брезник  дава съгласие да предостави безлихвен заем от бюджета на Община Брезник за 2011г. с общ размер 20 460 лв. по бюджетната и извънбюджетна сметка за реализация на следните проекти:

-    ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. – проект „Саниране и внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ” В. Левски” гр.Брезник.

-    ОП ”Развитие на човешките ресурси” – по проект „Нов избор – развитие и реализация”

-    ОП ”Развитие на човешките ресурси” – по проект „Домашен помощник”

-    Регионална програма за заетост в Община Брезник

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване на имоти, общинска собственост под наем.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

Р Е Ш Е Н И Е №  526

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ,  чл.14, ал. 1 и ал. 7  от ЗОС, чл. 12,  чл. 36, ал. 1, т. 1, т. 2  и  т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

          І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

          1. Стоматологичен кабинет, находящ се  на втори етаж в сградата на кметство с. Ноевци (бивша здравна служба) с площ 16.20 кв.м. – за стоматологични услуги. Начален месечен наем 4.86 лв., облагаем с ДДС.

         

          2.  Земеделска земя в землището на  с. Долни Романци:

№ 20001–189,000 дка,изост.нива, ІХ кат., нач.год.наем 1096,20 лв

№ 20002–  16,087 дка,изост. нива, ІХ кат.,нач.год.наем    93,30 лв.;

№ 21001-  16,988 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем    98,53 лв.;

№ 21002-  45,669 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем  264,87 лв.;

№ 21003-  66,419 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем  385,23 лв.;

№ 22001-111,517 дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем  646,80 лв.;

№ 27003-   7,741 дка,           нива, ІХ кат., нач.год.наем    44,90 лв.;

№ 27005- 23,448 дка,           нива, ІХ кат., нач.год.наем   136,00 лв.

       

 3.  Земеделска земя в землището на  с. Арзан:

   3012–  32,468 дка,изост.нива, ІХ кат., нач.год.наем  188,31 лв.;

   3022–  87,553 дка,изост. нива, ІХ кат.,нач.год.наем  437,77 лв.;

   3024-  55,844  дка,изост. нива, ІХ кат., нач.год.наем 323,90 лв.;

   4015-  17,963 дка,     ливада  , ІХ кат., нач.год.наем   48,50 лв.;

№ 36005-    3,000 дка,          нива, ІХ кат., нач.год.наем    17,40 лв.;

№ 36006-    6,999 дка,          нива, ІХ кат., нач.год.наем    40,59 лв.;

№ 26011-    5,425 дка,          нива, ІХ кат., нач.год.наем    31,47 лв.;

№ 27001- 103,341 дка,          нива,ІХ кат., нач.год.наем   599,38 лв.

№ 31001– 110,591 дка,         нива, VІІІ кат.,нач.год.наем  718,84 лв.;

№ 31002–  17,917 дка,          нива, VІІІ кат.,нач.год.наем  116,46 лв.;

№ 31003-   14,379  дка,        нива, VІІІ кат., нач.год.наем   93,46 лв.;

  26011-    5,425 дка,         нива ,ІХ кат., нач.год.наем     31,46 лв.;

№ 29017-    5,903 дка,          нива, VІ кат., нач.год.наем     47,81 лв.;

№ 29020-    4,041 дка,          нива, VІ кат., нач.год.наем     32,73 лв.;

         

4 . Земеделска земя в землището на с. Гоз:

№ 18054– 3,197 дка, нива, ІХ кат. , нач. год.наем    18,54 лв.;

№ 18033- 23,462 дка, нива, ІХ кат., нач. год.наем  136,08 лв.;

№ 26001- 89,031 дка, нива, ІХ кат., нач. год. наем 516,38 лв.

         

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

.............................................................................................

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІІ-117 , кв. 9 по РП на с.Горни Романци.

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

Р Е Ш Е Н И Е №  527

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ  Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за : Незастроен  имот пл. № 135-частна общинска собственост от 202 кв.м.,  участващ в  УПИ ІІ-117, кв. 9 по ЗРП на с. Горни Романци,  в размер на 1212,00 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП-ПП /парцеларен план/ за определяне на трасе и сервитут на външно канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води от хотел ресторант комплекс „Бърдото” в градската канализация на град Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

Р Е Ш Е Н И Е №  528

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и чл.129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Брезник одобрява проекта за ПУП-ПП /парцеларен план/ за определяне на трасе и сервитут на външно канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води от хотел-ресторант комплекс „Бърдото” гр. Брезник в градската канализация на град Брезник. Трасето е с ширина 4.00 м. Започва от границата на ПИ 104.32, в който е разположен комплекс „Бърдото” преминава през ПИ 104.27, представляващ горска територия, като заема 876 кв.м., пресича ПИ 103.30 – път, като заема 41 кв.м., преминава през ПИ 104.13, от който заема 39 кв.м., ПИ 501.1661, от който заема 78 кв.м. и ПИ № 501.1659, от който заема 78 кв.м. по КК на гр. Брезник и се зауства в съществуваща РШ от градската канализация, според червени и черни линии и черни надписи в графичната част на проекта, като е неразделна част към това решение.

 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други.

Утвърждаване на втори допълнителен училищен автобусен маршрут – 16.30 ч. на ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци;

 

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

 

Р Е Ш Е Н И Е №  529

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА  Общински съвет Брезник утвърждава втори допълнителен училищен автобусен маршрут – 16.30 ч. на ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци за цялата учебна 2011/2012 г. като се осигуряват необходимите за това средства от общината.

 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Други.

Молба от Ема Михайлова от гр. Брезник, ул. Владо Радославов” 19;

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник взе

                   

Р Е Ш Е Н И Е №  530

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.1 и ал.4, чл.3, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ  Общински съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за промяна на начина на трайно ползване на част от земеделски имот, целия с площ 45,288 дка с идентификатор 06286.79.20 по кадастралната карта на гр. Брезник, като се предвиди полски път за обслужване на поземлени имоти с идентификатори 06286.79.17, 06286.79.18, 06286.79.19, 06286.79.23 и 06286.79.28 по КК на гр. Брезник, който ще заеме площ 1,350 дка.

II. Упълномощава кмета на Общината да извърши законно установените процедури, свързани с промяната. 

 

 

 

 

Протоколист:                                            Председател на ОбС:

        /М. Георгиева/                                                              /Ив.Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1002471