Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.01.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                              

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 1

30.01.2007г./гр. Брезник

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно  приемане на изменение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник

С 12 гласа “За” и  1 против /М. Иванов/  ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 330

 

На основание чл.21,ал.2  от ЗМСМА Общински съвет гр.Брезник:

 

1. Приема изменение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник

Раздел І – Такса битови отпадъци

 

Чл.5,ал.1. Таксата се заплаща: За услугите по събирането и обезвреждането в депо гр.Брезник  на битовите отпадъци на територията на гр.Брезник  и селата:  Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци, Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Горна Секирна, Долна Секирна, Кошарево, Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица.

 

ал.2. Размера на таксата се определя поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо.

 

Чл.6,ал.2. Границите на районите, видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозването за 2007 год., са определени със заповед № 876/25.10.2006 год. на кмета на Общината и са обявени публично.

 

Чл.8,ал.2. Таксата се събира от общинската администрация.

 

Чл.10,ал.1. Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, ползвателите подават декларация в общинска администрация гр.Брезник  до края на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се прави в 30-дневен срок от придобиването им.

 

ал.2. В декларацията се посочват видът и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци със заповед № 876/25.10.2006 год. на кмета на Общината.

 

Чл.11,ал.1. Таксата се заплаща на четири равни вноски, както следва:

а/ до 30-и април;

б/ до 30 юни;

в/ до 30 септември;

г/ до 30 ноември

за годината, за която се дължи.

ал.2. На предплатилите в първия срок за цялата година, се прави отстъпка от 5 %.

 

2. Приема план – сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове в размер на                                                                          87066 лв.             

  По населени места и дейности, разходите се разпределят, както следва:

а/ гр.Брезник

 – осигуряване на съдове за съхраняване на битови

    отпадъци  -                                                                      16000 лв.

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им

  до депо                                                                               35570 лв.           

- поддържане и експлоатация на депото за битови

   отпадъци                                                                             2458   лв.                                                                                    

                                                                        Всичко:        54028 лв.

             

б/ селата: Слаковци,Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци и Бегуновци

– осигуряване на съдове за съхраняване на битови

   отпадъци -                                                                            -

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им

   до депо -                                                                           13294 лв.

- поддържане и експлоатация на депото за битови

  отпадъци                                                                               919 лв.                                                                        

                                                                          Всичко:      14213 лв.                                                        

                                    

в/ селата:  Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Горна Секирна, Долна Секирна и Кошарево

– осигуряване на съдове за съхраняване на битови

   отпадъци -                                                                           1000 лв.

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им

   до депо -                                                                              6903 лв.      

-          поддържане и експлоатация на депото  за битови отпадъци

                                                                                                  477лв.                                                                                                                                                                         

                                                                              Всичко:    8380 лв.

г/ селата: Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица:

-         осигуряване на съдове за съхраняване на битовите

     отпадъци                                                                          1000 лв.

-    събиране на битовете отпадъци и транспортирането

     им до депо                                                                        8835 лв.

-   поддържане и експлоатация на депото за битови

    отпадъци                                                                             610 лв.

                                                                    Всичко:            10445 лв.                                                                                                                             

 

3. Утвърждава размера на такса „Битови отпадъци” за 2007 год., както следва:

 

А/ гр.Брезник

3.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на предприятията  – върху данъчната им оценка -     4 ‰

В т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване                                    2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови

  отпадъци     2 ‰

 

3.2. за незастроените имоти на граждани, както и тези извън регулационния план на гр.Брезник – върху данъчната оценка   2 ‰

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     2 ‰

 

3.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица  /ЕТ/ при организирано собствено сметоизвозване, в това число и тези извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху отчетната стойност на активите в размер на    3 ‰

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     3 ‰

 

3.4. Подалите декларации в данъчно звено към общинската администрация за заплащане на количество в зависимост от броя и вида на използваните стандартни съдове, заплащат годишна такса, формирана: от сумите за закупуване на съдове, за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържани и експлоатация на депото за битови отпадъци, както следва:

а/ сметосъбиране и сметоизвозване:                  

- за един контейнер /”Бобър”/ 1.1 куб.м 280 лв.

- за една кофа /”Мева”/  0.1 куб.м   25 лв.

б/за закупуване на съдове и поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци, върху данъчната оценка -    3 ‰              

3.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на които се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване извън тези от 3.4. /по количества/ се заплаща такса пропорционално върху отчетната стойност на активите в размер на                                                      18 ‰          

В т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване                              15‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци        3‰            

Б/селата:Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци и Бегуновци – с честота на извозване  3  пъти месечно.

3.6. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка 4 ‰                  

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване 3 ‰                  

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1 ‰              

3.7. За незастроените терени се заплаща върху данъчната

оценка      1 ‰

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1 ‰

 

3.8. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху отчетната стойност на активите   11 ‰              

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване       9 ‰                  

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци        2‰            

3.9. За имотите в махала: „Вейници” в с.Непразненци се заплаща върху данъчната оценка   1

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1 ‰

 

В/ селата:  Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Горна Секирна, Долна Секирна и Кошарево – с  честота на извозване 2 пъти месечно:

4.0. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка 4 ‰                  

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване  3 ‰                  

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1 ‰              

4.1. за незастроени терени се заплаща върху дан.оценка  1 ‰              

в т.ч.:

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци     1 ‰              

4.2. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху отчетната стойност на активите   11 ‰              

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване 9 ‰                  

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци        2‰            

4.3. За имотите извън регулация вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС се заплаща върху данъчната оценка   1

в т.ч.:

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци        1‰            

4.4. За имотите в махалите: „Петрови” в с.Станъовци, „Сърбинов дол” в с.Душинци, „Валога”в с.Горна Секирна, „Маркови”, „Миткови”, „Неворци”, „Шопа”, „Колина”, „Пеина”, „Филипови”, „Сливие”, „Калдръм”, „Каменица”, „Мартинови”, „Буков дол”, „Кулова падина”, „Шокина”,  „Колина”, „Здравко Янев”, „Танини”, „Стоян”, „Джиневи”,  „Круше”, „Господинови”, „При Оданови”, „Янкови”,  „Равнище”, „Бобово” – „Лъокашеви”, „Байдини”, „Николчеви”, „Младенови”, „Танчеви”, „Паунови”, „Миленкови”, „Джерманови” в с.Долна Секирна, „Ранинци” и „Крушие” в с.Кошарево се заплаща върху данъчната оценка такса -   1

  в т.ч.:

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци        1‰            

Г/ селата:  Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица -  с честота на извозване:

 

за периода ноември – април включително – 1 път месечно

за периода май – октомври  включително  -  2 пъти месечно

 

4.5. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка 3 ‰                  

в т.ч.:

               - сметосъбиране и сметоизвозване                                         2 ‰

- за депо                                                                                     1 

 

4.6. за незастроени терени се заплаща върху дан. оценка -        1‰

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци   - 1 ‰

 

4.7. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху отчетната стойност на активите -                               8‰                                                                              

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване                                         6 ‰

- поддържане и експлоатация на депото                                 2 ‰

 

4.8.  За имотите в махалите: „Драганица” в с.Ребро, „Стрин дол” в   с.Видрица, „Сливие” и „Чапуранова” в с.Завала, „Тричкова”, „Вилина воденица” и „Белини” в с.Долни Романци, „Рангелова” в с.Арзан, „Логатор” и „Доганджии” в с.Гоз се заплаща върху данъчната  оценка - 1‰                                                                                            

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото                                      1     

 

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи, съгласно ЗМДТ, действия .

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно  осигуряване на съфинансиране по програма “Красива България” за обект “Ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в общинска болница гр.Брезник”

 

С 12 гласа “За” и 1 “Против” /Д. Иванов/, ОбС прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 331

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          1. Дава съгласие от бюджета за 2007г. да бъдат изплатени от целевата субсидия за капиталови разходи сумата в размер на 118 602,00 лв. за обект “Ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в Общинска болница гр.Брезник”

          2. Задължава Кмета на общината да включи обекта в поименния списък на инвестиционната програма за 2007г.

 

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно откриване на производство по отчуждаване на части от имоти пл.№№154, 155, 18 и 158, кв.27 и 28 за улица ОТ 61-59 по РП на с. Бабица

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 332

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.23 и чл.25, ал.1 от ЗОС, ОбС Брезник реши:

          1. Открива производство по отчуждаване на части от имоти пл.№№154, 155, 18 и 158 в кв.27 и 28 по РП на с. Бабица с ОТ 61-59, осигуряващи достъп до УПИ ІІ – 18 в кв.27, УПИ ІІІ -18 и ХІІ – 155 в кв.28 по РП на с.Бабица при основание за отчуждаване: УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ, утвърдена със заповед №273/07.09.1932г. и ДВОРИЩНА РЕГУЛАЦИЯ, утвърдена със заповед №3966/30.09.1932г.

          2. Отчуждава части от имотите пл.№№154, 155, 18 и 158, съгласно представените нотариални актове за собственост и по разписен лист, както следва:

          - Част от имот пл.№158 в размер на 295 кв.м, собственост на Богдан Йорданов Марков и Марко Йорданов Марков

          - Част от имот пл.№18 в размер на 297кв.м, собственост на наследниците на Алекси Стоичков Жотев

          - Част от имот пл.№155 в размер на 269кв.м, собственост на Йордан Славчев Йорданов и Анита Василева Иванова

          - Част от имот пл.№154 в размер на 388кв.м, собственост на : ½ на Асен Атанасов Димов и ½ на наследниците на Младенка Димова Тодорова.

          2. Утвърждава размера на дължимото обезщетение по пазарни цени, изготвени от лицензирани оценители, както следва:

          - За земя                           - 4558,85лв

          - За стопански сгради     -   913,84лв

          - За трайни насаждения  - 1334,00лв

                                     Всичко:    6806,69лв

          3. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички законоустановени действия, съгласно ЗОС.

 

 

 ТОЧКА ПЕТА: Предложение относно даване мандат на делегата и зам.делегата в ОС на НСОРБ за подкрепа на предложение за проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържал се”/Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 333

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с решение на УС на НСОРБ по Протокол №7 от 31.08.2006г., за приемане на проект за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ, Общински съвет Брезник реши:

1.Одобрява проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ, приет от УС на сдружението на 31.08.2006г. с Протокол №7, съгласно Приложение 1.

2. Дава мандат и възлага на избраните с решение № 10 по Протокол № 2 от 27.11.2003г. Христо Димитров Миленков-делегат и Мария Асенова Добревска-зам. делегат от Община Брезник в Общото събрание на НСОРБ, да подкрепят Проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ /съгласно Приложение 1/ при неговото обсъждане и гласуване от Общото събрание на НСОРБ.   

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Предложение относно Програма за работа на ОбС през 2007

 

С 13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 334

 

          На основани чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши: Приема Програма за работа на ОбС през 2007 година, както следва:

 

Месец февруари:

1. Обсъждане и приемане на отчет за бюджета на община Брезник за 2006г. и приемане бюджет на община Брезник за 2007г.

 

Месец март:

1. Отчет за работата на Кмета на общината и кметските наместници, както и кметовете на кметства Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци от началото на 2006г. до момента.

2. Отчет за състоянието на общинските здравни фирми – СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов”, МЦ – 1 и “Брезник фарм”. Политика на общината по отношение на здравеопазването.

 

Месец април:

1. Отчет за състоянието на общинска фирма “Водоснабдяване”ЕООД.

2. Среща с ръководителите на фирми “В и К” – клон Брезник, “Електроразпределение”- клон Брезник и  фирма “Стройинжинеринг”-Перник

3. Отчет за дейността на МКБПМН и Общински съвет по наркотични вещества за 2006г.

4. Информация за контрола и санкциите относно спазване и изпълнение на Наредба №1 на ОбС

 

Месец май:

1. Информация от комисията по след приватизационен контрол

2. Информация за състоянието и проблемите на спорта в общината – база, спортни клубове-дейност.

 

Месец Юни:

1.Информация от Началника на РПУ Брезник за оперативната обстановка в общината

2. Анализ на транспортната схема в общината – състояние, проблеми.

 

Месец Юли:

1.Обсъждане хода на подготовката за учебната 2007/2008 година в общинските учебни заведения и ПГСС “Н. Вапцаров”.

2. Отчет за изпълнение решенията на ОбС за първото шестмесечие на 2007г.

 

Месец август:

1.Отчет за изпълнението на бюджет 2007г. на община Брезник за първото полугодие на годината.

 

Месец септември:

1.Отчет за работата на ОбС и Постоянните му комисии през мандата.

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 63 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280684