Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.07.2011 г. /514-515/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 29.07.2011год

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обсъждане на решение ПE- 48 ПР/ 2011 на РИОСВ Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 от  ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък” землище на град Брезник, община Брезник, област Перник”

 

Р Е Ш Е Н И Е      514

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 513 по протокол № 9/21.07.2011г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обсъждане на решение ПE- 48 ПР/ 2011 на РИОСВ Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 от  ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък” землище на град Брезник, община Брезник, област Перник”

 

 

         Р  Е Ш Е Н И Е     515

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Възразява срещу инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 от  ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък” землище на град Брезник, община Брезник, област Перник”.

              Мотиви за възражението:

-          населението на Община Брезник не е било информирано по надлежен ред, защото обявата е била пусната само в национален ежедневник /вестник Новинар от 20.03.2011г/, но не и в местен или регионален такъв, което е възпрепятствало заинтересованите лица от общината да изкажат мнение по инвестиционното предложение.

 

2. Министерството на околната среда и водите да върне инвестиционното предложение в етапа, където е допуснато нарушение: т.е. да се уведоми публично населението на Община Брезник, след което да прецени допустимостта на това инвестиционно предложение.

 

3. Министерството на околната среда и водите да предостави на ОбС Брезник следните документи:

 

-          копие от разрешение на МОСВ № 335/28.05.2004г;

-          копие от сключен договор между МОСВ и „Матерн” ЕООД от 28.05.2004г за търсене и проучване на метални изкопаеми в площ „Брезник” , област Перник;

-          копие от допълнително споразумение  между МОСВ и „Трейс Рисорсиз” ЕООД № 2 от 20.07.2006г;

-          копие от допълнително споразумение № 4 от 26.05.2009г

 

4. Кмета на Община Брезник да предостави на ОбС Брезник:

 

-          копие от писмо на МОСВ до Община Брезник с вх. № 7000-79/29.03.2011г.

-          копие от писмо на Община Брезник до МОСВ с изх. № 7000-79/2/ от 18.04.2011г.

                                     

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Иван Ставрев /

 

 

Посетители онлайн

В момента има 81 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942854