Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.07.2011 г. /495-513/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -                   Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр.Брезник, 21.07.2011г

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА:   Информация за подготовката на учебната  2011/2012 година

 

Р Е Ш Е Н И Е     495

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Брезник приема за сведение информациите за подготовката на учебната 2011/2012 год в общинските училища и детски градини: СОУ „Васил Левски” гр. Брезник, ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр. Брезник, ОУ „Хр.Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” Брезник.

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА:   Информация за подготовката на учебната  2011/2012 година

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      496

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник предлага на Министерство на образованието, младежта и науката, за учебната 2011/2012г в професионална гимназия по селско стопанство „Никола Вапцаров” гр.Брезник, област Перник, срока за утвърждаването на паралелката по професия „Икономист” – земеделско стопанство с дневна форма на обучение да бъде удължен до 15.09.2011г

 

 

ВТОРА ТОЧКА:   Информация за подготовката на учебната  2011/2012 година

 

 

Р Е Ш Е Н И Е         497

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник упълномощава директора на ОУ „Хр.Смирненски” да разработи в срок до 10 август 2011г транспортна схема за втори допълнителен курс на училищните автобуси,които при необходимост да се финансират от бюджета на Община Брезник.

        

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Отчет за изпълнение решенията на ОбС Брезник за първо полугодие на 2011г от общинската администрация

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е      498

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение отчета за изпълнение решенията на ОбС Брезник за първо полугодие на 2011г от общинската администрация.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Отдаване на имоти общинска собственост под наем

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      499

 

          На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ,  чл.14, ал. 1 от ЗОС, чл. 12,  чл. 36, ал. 1, т. 2  и  т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

          І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

          1. Помещение на първи етаж в незавършената сграда за здравен дом в с. Кошарево с площ 32 кв.м. – за магазин за хранителни стоки.Начален месечен наем 32 лв., облагаеми с ДДС.

          2. Магазин за хранителни стоки, състоящ се от два склада, коридор и търговска част, на първи етаж в сградата на кметство Долна Секирна с обща площ 89 кв.м.. Начален месечен наем 48,95 лв., облагаеми с ДДС.

          3. Помещения на партерния етаж в сградата на кметство Долна Секирна, представляващи склад, магазинно помещение и подстълбищна площ с обща площ 78 кв.м. Месечен наем 42,90 лв., облагаеми с ДДС;

          4. Помещение за кафе-аперитив на първи етаж в сградата на кметство Долна Секирна с площ 50 кв.м. Начален месечен наем 30,00 лв., облагаеми с ДДС.

          5. Двоен павилион, намиращ се на петно № 2 в кв. 58 А по РП на гр. Брезник, с идентификатор 06286.501.1377 , с площ 12 кв.м.-за търговска дейност. Начален  месечен наем 57,60 лв., облагаеми с ДДС;

          6.  Земеделска земя в землището на  с. Бегуновци:

№ 039001 – 26,943 дка, нива, V кат., местност   „ВЪРБИЦА”,   

                                                                     нач.год.наем 242.49 лв.;

 № 027001 –172,721 дка, нива, VІІ кат., местност  „ДЪЛБОКИ ДОЛ”,  

                                                                нач.год.наем    1260,87 лв.

         7. Земеделска земя в землището на с. Ръжавец:

№059017–16,509 дка, нива, V кат., местност „МАМОВЦИ” ,

                                                                  нач. год.наем148.59 лв.;

№059014 -  3,216 дка,  нива, V кат., местност „МАМОВЦИ”,

                                                                              нач.год.  28,95 лв.

         8. Земеделска земя в землището на с.Брусник:

№ 016003-41,897дка, нива, ІХ кат., местност „ДОЛ.ЧУКАР”,

                                                                  нач.год.наем  243,00 лв.;

№ 016005-0,716 дка, нива,  ІХ кат., местност „ДОЛ.ЧУКАР”,

                                                                  нач.год.наем     4,15 лв.;

№016008-72,004 дка, нива, ІХ кат., местност”ДОЛ.ЧУКАР”,                        

                                                                  нач.год.наем  417,62 лв.;

№ 018007-25,059 дка,ливада ІХ кат.местност”ДОЛ.ЧУКАР”,       

                                                                   нач.год.наем    67,66 лв.

9. Земеделска земя в землището на с. Гоз, както следва:

имот № 9002 –   55,660 дка,   ІХ кат.,  нива -    322,83 лв.  нач. год. наем;

имот № 9003 –   46,826 дка,   ІХ кат.,  нива  -   271,59 лв.        

имот №  9006 –219,619 дка,    ІХ кат., нива  -  1273,79 лв.        

имот № 18050 -  15,024 дка,    ІХ кат., нива   -    87,14 лв.         

имот № 18076 –  21,964 дка,    ІХ кат., нива   -  127,39 лв.                        

имот № 38047 –  48,857 дка,    ІХ кат.  нива   -  283,37 лв.            

имот № 38048  -  58,285 дка,    ІХ кат., нива   -  338,05 лв.         

Всичко:             466,235 дка                             2704,16 лв.         

         10. Земеделска земя в землището на с. Арзан, както следва:

имот № 33023 –    8,767  дка,    ІХ кат., ливада  -  23,67 лв.         

имот № 33024 -   48,781 дка,     ІХ кат., ливада  - 131,71 лв.        

имот № 33022 –    7,046 дка,     ІХ кат., ливада  -   19,02 лв.        

имот № 33010  -    2,926 дка,     ІХ кат. , ливада -    7,90 лв.         

имот № 33008  -    4,813 дка,     ІХ кат., ливада -    13,00 лв.         

имот № 33007  -    2,715 дка,     ІХ кат., ливада  -    7,33 лв.                              

Всичко:              75,048 дка                            202,63 лв.       

 

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

 

ІІІ. Определя комисия в състав:

 

          ……………………………………………………………………………          

 

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ПЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно отмяна на решение № 393/16.12.2010г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е       500

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 от П ЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник отменя свое решение № 393 от 16.12.2010год.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на град Брезник с цел възстановяването й на бившите собственици.

          

Р Е Ш Е Н И Е      501

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1  от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 2400-134/04.07.2011г от Общинска служба „Земеделие” гр.Брезник, Общински съвет Брезник:

 

1. Предоставя имот от ОПФ с цел неговото възстановяване н съществуващи стари реални граници в землището на гр.Брезник на наследниците на Владимир и Йосиф Модеви Белеви както следва:

-          имот с идентификатор 06286.79.7 /стар идентификатор 079007/ - нива, ІХ категория с площ от 10,877 дка, местност „Коина падина” образуван от имот с идентификатор 06286.79.7 /стар идентификатор 079007/, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава кмета  на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно вземане на решение за издаване на разрешително от кмета на община Брезник за ползване на воден обект по реда на чл. 52 ал. 1 т. 3 от Закона за водите

 

Р Е Ш Е Н И Е      502

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 52, ал. 1 т. 3 буква „б” от Закона за водите, Общински съвет Брезник:

 

         I.     Дава съгласие кмета на Община Брезник да издаде разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост по реда на Закон за водите за язовир „Конска”, отдаден под наем за срок от пет години по силата на сключен договор № 113 от 19.03.2010г между Община Брезник и „ФЪН СПОРТ” ЕООД.

       II.     При откриване на процедура за издаване на разрешително да се спазват следните условия:

1.  След влизане в сила на решението на Общински съвет, заявителят следва да представи в общинската администрация необходимите документи, заедно с данните цитирани в чл. 60 ал. 1 т. 1-5 от Закона за водите, както и предвидените в същия член документи по ал. 2, т.1,2,4 ал. 4 т. 5 буква „а” и „г”. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият в качеството на оригинал се представя върху хартиен носител, а втория като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител.

 

2.  копие от издаденото разрешително за ползване на горецитирания воден обект, отдаден под наем да се изпрати на Директора на Басейнова дирекция – заподнобеломорски район.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно избиране временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Ноевци

 

Р Е Ш Е Н И Е      503

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник упълномощава кмета на Община Брезник да допълни длъжностната характеристика на старши специалист админитсративно обслужване при кметство с.Ноевци, с което възлага изпълнението и на функции от длъжностната характеристика на кмета на кметство Ноевци.

         За времето на изпълнение на тези функции да се увеличи възнаграждението на старши специалист административно обслужване с 50% от основната заплата на титуляра.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на недвижим имот ЧОС УПИ ХІІІ кв. 15 по РП на с.Велковци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       504

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 чл. 35 ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 20 ал. 1, чл. 21 ал. 1 т. 1 , чл. 11,ч л. 33, чл. 36 ал. 1 т. 3 ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за провеждане на търг за продажба на следния имот – частна общинска собственост:

         - терен, представляващ УПИ ХІІІ кв. 15 по РП на с.Велковци, Община Брезник, с площ 700 кв.м.

2. Утвърждава начална пазарна цена на имота в размер на 4130 лв., облагаема с ДДС

3. начин на провеждане  - търг са явно наддаване

4. Определя комисия в състав:

         …………………………………………………………………….

5. Възлага на кмета на общината организирането на процедурата по продажбата и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ Х 173, кв. 42 по ЗРП на с. Ноевци

 

Р Е Ш Е Н И Е      505

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за незастроен терен ч частна общинска собственост от 10 кв.м., участващ в УПИ Х-173 кв. 42 по ЗРП на с.Ноевци, в размер на 70,00 лв. облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:       Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХХХ-400 кв. 28 по РП на с.Садовик

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      506

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за незастроен общински имот /бивш път/ с площ 366 кв.м., участващ в УПИ ІІІ-400 кв. 28 по РП на с.Садовик в размер на 2306,00 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба на Мая Станева до президента на Република България за опрощаване на дължими вземания

 

Р Е Ш Е Н И Е    507

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник изразява становище за опрощаване на дължимите суми от молителката Мая Страхилова Станева от гр.Брезник, област Перник на „Обединена българска банка” клон Перник и „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник до размера на държавното вземане, с оглед писмените доказателства приложени към преписката.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на бившите собственици

 

Р Е Ш Е Н И Е      508

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№ 92-00-83/14.07.2011г от ОСЗ гр.Брезник, Общински съвет Брезник:

1. предоставя имот от ОПФ с цел неговото възстановяване в съществуващи стари реални граници в землището на с.Видрица на наследниците на Петър Павлов Младенов, както следва:

- имот с № 052020 – нива ІХ категория с площ от 0,477 дка, местност „Селско поище”, образуван от имот с № 052015, частна собственост на Община Брезник

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме  последващите съгласно закона действия.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на групите в списъка на жилищата – общинска собственост, определен с решение № 105/18.09.2008г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    509

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42 ал. 2 от ЗОС и чл. 3 ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Общински съвет Брезник:

 

 1. Променя списъка за жилищата – общинска собственост по тяхното предназначение, като ап.2 на ул. „Цвета Лумбарова” бл. 4 вх.А ет. 1 от ведомствено жилище преминава в групата на жилища за отдаване под наем. По групи разпределението е както следва: жилища за отдаване под наем – 16 броя и резервно жилище – 1 бр.

 

 1. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши законоустановените процедури.

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на УПИ VІІ кв. 12 по РП на с.Ребро – частна общинска собственост

 

Р Е Ш Е Н И Е       510

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС , чл. 22 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 1. Разрешава процедура по продажбата  на УПИ VІІ кв. 12 по РП на с.Ребро с площ 630 кв.м.
 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да възложи изготвянето на оценка на независим оценител.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 250/22.02.2006г

 

Р Е Ш Е Н И Е      511

 

                   На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 чл. 39 ал. 4 и 5 от ЗОС и чл. 7 ал. 10 и ал. 11 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде извършена замяна на помещение № 6 с площ 24,6 кв.м. предоставено на Общинска служба по земеделие с решение № 250/22.02.2006г на ОбС Брезник, помещение № 8 с площ 32 кв.м. – за архив и склад.
 2. Упълномощава кмета на община Брезник да извърши законоустановените процедури във връзка със замяната.

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от председателя на Църковно настоятелство при храм „Св. Петка” и храм паметник „Св.Георги Победоносец”, отец Константин Стойчев

 

Р Е Ш Е Н И Е      512

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник освобождава от задължението за заплащане на такса битови отпадъци за 2011г за храм-паметник „Свети Георги победоносец” гр. Брезник на стойност 420,74 лв. и храм „Света Петка” гр.Брезник на стойност 201,27 лв.

 

ТОЧКА ДРУГИ: І. Писмо от РИОСВ относно необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за добив на подземни богатства

 

Р Е Ш Е Н И Е     513

 

 /отменено с решение № 514 от 29.07.2011 г./

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

Да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок Решение № ПЕ-48-ПР/2011г на Регионална инспекция по околната среда и води – Перник пред Министъра на министерство на околната среда и водите и пред Административен съд Перник.   

         Мотиви – посочени в самото решение:

- І – т. 3, 4, 7 и 8

- ІІ – т. 3 и 4

- ІІІ – т. 1 е 2

- ІV – т. 2, 3 и 4

 

 

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Иван Ставрев/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280662