Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.11.2007 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И        С Ъ В Е Т – Б Р Е З Н И К


                                                                                      ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

гр.Брезник, 29.11.2007г.

 

ТОЧКА ВТОРА  Докладна записка относно: Извършване на вътрешни компенсаторни промени в разходната част на общинския бюджет за 2007г:

 

              С   12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник приема следната промяна

БИЛО :

т.9 Утвърждава разчети за субсидии на Обединен спортен клуб” Чорни 2004” на основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорт-15 000 лв. в т,ч, 7 000 лв.за поддържане,стопанисване и управление на спортната база и 8000 лв за спортна дейност разпределена по клубове както следва: за ФК”Чорни”-3 000 лв. ФК”Черногорец”1 300 лв.ВК-2 400 ЛВ. Клуб ръгби-800 лв. и за масова физкултура и спорт-500 лева.

СТАВА:

т.9 Утвърждава разчети за субсидии на Обединен спортен клуб” Чорни 2004” на основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорт-15 000 лв. в т.ч, 7 000 лв.за поддържане,стопанисване и управление на спортната база и 8000 лв за спортна дейност разпределена по клубове както следва: за ФК”Чорни”-3 400 лв. ФК”Черногорец”- 1 700 лв. ВК-

2 400 лв. и за масова физкултура и спорт-500 лева.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА  Докладна записка относно: Извършване на вътрешни компенсаторни промени в разходната част на Общинския бюджет за 2007г. и актуализация на бюджета. 

 

С  3 – против, 9 гласа – „за”, ОбС взе

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 3

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник приема средствата от 13 510,00 лв. да бъдат:

1.                 Намалени от Функция” Разходи неквалифицирани в други функции”, параграф 97-00 резерв за непредвидени и неотложни разходи

2.                 Да се увеличи кредита във функция „ Здравеопазване” дейност Общински болници, параграф 4302” Субсидия за осъществяване на здравна дейност” за закупуване на гориво за отопление .

 

 

ТОЧКА ПЕТА  Докладна записка  относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.     против -1, с 11 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

 № 4

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  Общински съвет гр.Брезник:

1. Променя в чл.13 на НРПУРОИ  срока за отдаване на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от една на три години

 

 

 

ТОЧКА  ШЕСТА  Докладна записка относно: Утвърждаване наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от Общината за стопанската 2007/2008г.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

№ 5

 

На основание чл.15 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

Утвърждава за стопанската 2007/2008 година първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината от остатъчния фонд, както следва:

 

Категория

ниви

лв./дка

ливади

лв./дка

Мери и пасища

лв./дка

ІV

6.00

2.40

1,20

V

5.00

2.00

1.00

3.50

1.50

0.70

VІІ

2.90

1.10

0.60

VІІІ

2.20

0.90

0.40

ІХ

1.80

0.70

0.30

Х

1.30

0.50

0.20

 

 

 

 

 

ТОЧКА  ОСМА Докладна записка относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник

гласуване – с 11 гласа „за”,ОбС взе

 

 

РЕШЕНИЕ

6

 

На основание  чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата  на собственост на Община Брезник в търговски дружества  Общински съвет гр.Брезник реши:

1.     Открива процедура за провеждане на конкурс на три етапа за възлагане на управлението на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник.

2.     Минимални и специфични изисквания  към кандидатите:

     а/  - Минимални:

·           Степен на завършено образование  -  бакалавър;

·           Да имат техническо или икономическо образование;

·           Години професионален опит     - 10;

·           От тях на ръководна длъжност   - 3.

 

      б/  - Специфични:

·         Познания по дейността на дружеството;

·         Познаване на нормативните документи  в областта на ВиК услуги и Търговския закон;

·         Да имат компютърни умения;

·         Способност за работа в екип.

               

3.     Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

     а/  Заявление;

     б/  Автобиография;

     в/  Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше  техническо или икономическо  образование;

     г/  Документ за трудов стаж;

     д/  Свидетелство за съдимост;

     е/  Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява

          търговска дейност;

     ж/  Копие  за допълнителна  квалификация и правоспособност.

 

      Документите се подават в деловодството на Община Брезник в срок  10 дни   след публикуване на обявата.

 

4.     Бизнес-задача на търговското дружество за целия срок на договора на управление, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството за периода  2008 – 2011 год.вкл.:

-          Рентабилност /печалба към производствени разходи/;

-          Печалба;

-          Обем на продажбите;

-          Използване на съоръженията;

-          Поддържане на определен брой работни места;

-          Инвестиции;

-          Предоставяне на ВиК услуги, отговарящи на показателите за качество, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на поносима цена.

 

5.  Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:

-          степен на реална приложимост на бизнес-програмата;

-          съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството;

-          съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;

-          логическа структура на бизнес-програмата.

6. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

- инж.Ема Арахангелова Михайлова – зам.кмет

- София Георгиева Първанова – директор дирекция „ФСД” при Община Брезник

- Александър Николаев Цветанов – гл.юрисконсулт

- Петър Иванов Петров – общински съветник

- Мария Асенова Добревска – общински съветник

- Васко Стоилов Попов – общински съветник.

…………………………………- член /по предложение  на колектива на „Водоснабдяване „ЕООД гр. Брезник, трите имена на участващия в конкурса/

 

                                               

 

ТОЧКА  ДЕВЕТА Докладна записка относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на Общината и кметове на кметства

с  8 гласа „за”, 3-против ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

7

 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА,чл.1ал.1 т.5 от ПМС №175/ 24.07.07  за заплати в бюджетните организации и дейности през 2007 г., Общински –съвет гр.Брезник:

1.Определя основните месечни работни заплати  на кмета на общината и кметства ,считано от 07.11.207 г., както следва :

1.1.Кмет на Община Брезник   - Христо Д. Миленков- в размер на1147лева

1.2.Кметове на кметства    :

Ø       Снежана Методиева Славова  - с.Ноевци     в размер   на  400 лева

Ø       Марияна Благоева Димитрова- с.Велковци в размер   на 320 лева

Ø       Стоян Любчов Стоянов           - с.Кошарева в размер   на 330 лева

Ø       Иван Кирилов Иванов            -  с.Д.Секирна в размер на 357 лева

Ø       Марияна Савова Стефанова   - с.Слаковци   в размер на  357 лева

 

2.ОбС утвърждава -1% за придобит трудов стаж за всяка прослужена  година .

 

 

ТОЧКА  ДЕСЕТА Докладна записка относно: Определяне броя, вида и състава на постоянните комисии към ОбС

С 11 гласа  „за”, ОбС взе 

 

 

РЕШЕНИЕ

 8

 

          На основание чл.21, ал.1 т.1 и чл.48 ал.1 от ЗМСМА, ОБС избира постоянни комисии, както следва:

          1. Постоянна комисия по икономическо развитие, евроинтеграция и инвестиции, общинска собственост, приватизация, бюджет и финанси в състав от 7 члена:

          Председател:           Десислава Стоилова

          Зам. председател: Ваньо Добринов

          Членове:               Валери Стоилов

                                       Васко Попов

                                       Емилия Вълова

                                       Валери Величков

                                       Веска Стоянова

          2. Постоянна комисия по ТСУ, строителство, архитектура, комунално стопанство, благоустрояване, екология, транспорт, съобщения и организация на движението, в състав от 6 члена:

          Председател:           Васко Попов

          Зам.председател:          Петър Петров

          Членове:               Десислава Стоилова

                                       Петрана Михайлова

                                       Веска Стоянова

                                       Васко Василев

                                       Валери Стоилов

3.Постоянна комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, наука, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма в състав от 6  члена:

Председател:        Емилия Вълова

Зам.председател:Валери Величков

            Членове:                 Виолета Борисова

                                       Петър Петров

                                       Мария  Добревска

          4. Постоянна комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред, граждански права, безопасност на движението в състав от 5 члена:

          Председател:          Петрана Михайлова

          Зам.председател:          Мария Добревска

          Членове:               Васко Василев

                                       Виолета Борисова

                                       Ваньо Добринов     

 

 

 

ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА Докладна записка относно: Избиране на временна комисия за разработване на Правилник за организацията и дейността на ОбС С 11 гласа „за” – ОбС взе

 

       РЕШЕНИЕ

9

 

          На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, ОбС избира временна комисия за разработване на правилник за организацията и  дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

 

Председател:          Иван Ставрев

Членове:                 Емилия Вълова

                             Петър Петров

                             Васко Попов

                             Валери Стоилов

 

 

 

ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА Докладна записка относно: Определяне състав на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

         

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

10

 

          На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖВ и чл.16 от Правилника за приложението му ОбС Брезник, определя комисия в състав:

          1. Председател:                     Иван Георгиев Борисов – гл.секретар при община Брезник

          2. Зам. председател:           Десислава Иванова Стоилова – представител на ОбС – Брезник

          3. Секретар:               Екатерина Ангелова Димитрова-

представител от Община Брезник

          4. Член:                     Мария Николова Ставрева – представител на ДСК-ЕАД Брезник

          5. Александър  Любомиров Александров   - гражданин с „жилищно-спестовен влог” 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                             /Ив. Ставрев/

                                             

 

                                                ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                                                      / Л.Борисова/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1149447