Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.11.2007 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И        С Ъ В Е Т – Б Р Е З Н И К


                                                                                      ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

гр.Брезник, 29.11.2007г.

 

ТОЧКА ВТОРА  Докладна записка относно: Извършване на вътрешни компенсаторни промени в разходната част на общинския бюджет за 2007г:

 

              С   12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник приема следната промяна

БИЛО :

т.9 Утвърждава разчети за субсидии на Обединен спортен клуб” Чорни 2004” на основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорт-15 000 лв. в т,ч, 7 000 лв.за поддържане,стопанисване и управление на спортната база и 8000 лв за спортна дейност разпределена по клубове както следва: за ФК”Чорни”-3 000 лв. ФК”Черногорец”1 300 лв.ВК-2 400 ЛВ. Клуб ръгби-800 лв. и за масова физкултура и спорт-500 лева.

СТАВА:

т.9 Утвърждава разчети за субсидии на Обединен спортен клуб” Чорни 2004” на основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорт-15 000 лв. в т.ч, 7 000 лв.за поддържане,стопанисване и управление на спортната база и 8000 лв за спортна дейност разпределена по клубове както следва: за ФК”Чорни”-3 400 лв. ФК”Черногорец”- 1 700 лв. ВК-

2 400 лв. и за масова физкултура и спорт-500 лева.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА  Докладна записка относно: Извършване на вътрешни компенсаторни промени в разходната част на Общинския бюджет за 2007г. и актуализация на бюджета. 

 

С  3 – против, 9 гласа – „за”, ОбС взе

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 3

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник приема средствата от 13 510,00 лв. да бъдат:

1.                 Намалени от Функция” Разходи неквалифицирани в други функции”, параграф 97-00 резерв за непредвидени и неотложни разходи

2.                 Да се увеличи кредита във функция „ Здравеопазване” дейност Общински болници, параграф 4302” Субсидия за осъществяване на здравна дейност” за закупуване на гориво за отопление .

 

 

ТОЧКА ПЕТА  Докладна записка  относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.     против -1, с 11 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

 № 4

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  Общински съвет гр.Брезник:

1. Променя в чл.13 на НРПУРОИ  срока за отдаване на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от една на три години

 

 

 

ТОЧКА  ШЕСТА  Докладна записка относно: Утвърждаване наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от Общината за стопанската 2007/2008г.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

№ 5

 

На основание чл.15 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

Утвърждава за стопанската 2007/2008 година първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината от остатъчния фонд, както следва:

 

Категория

ниви

лв./дка

ливади

лв./дка

Мери и пасища

лв./дка

ІV

6.00

2.40

1,20

V

5.00

2.00

1.00

3.50

1.50

0.70

VІІ

2.90

1.10

0.60

VІІІ

2.20

0.90

0.40

ІХ

1.80

0.70

0.30

Х

1.30

0.50

0.20

 

 

 

 

 

ТОЧКА  ОСМА Докладна записка относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник

гласуване – с 11 гласа „за”,ОбС взе

 

 

РЕШЕНИЕ

6

 

На основание  чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата  на собственост на Община Брезник в търговски дружества  Общински съвет гр.Брезник реши:

1.     Открива процедура за провеждане на конкурс на три етапа за възлагане на управлението на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник.

2.     Минимални и специфични изисквания  към кандидатите:

     а/  - Минимални:

·           Степен на завършено образование  -  бакалавър;

·           Да имат техническо или икономическо образование;

·           Години професионален опит     - 10;

·           От тях на ръководна длъжност   - 3.

 

      б/  - Специфични:

·         Познания по дейността на дружеството;

·         Познаване на нормативните документи  в областта на ВиК услуги и Търговския закон;

·         Да имат компютърни умения;

·         Способност за работа в екип.

               

3.     Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

     а/  Заявление;

     б/  Автобиография;

     в/  Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше  техническо или икономическо  образование;

     г/  Документ за трудов стаж;

     д/  Свидетелство за съдимост;

     е/  Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява

          търговска дейност;

     ж/  Копие  за допълнителна  квалификация и правоспособност.

 

      Документите се подават в деловодството на Община Брезник в срок  10 дни   след публикуване на обявата.

 

4.     Бизнес-задача на търговското дружество за целия срок на договора на управление, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството за периода  2008 – 2011 год.вкл.:

-          Рентабилност /печалба към производствени разходи/;

-          Печалба;

-          Обем на продажбите;

-          Използване на съоръженията;

-          Поддържане на определен брой работни места;

-          Инвестиции;

-          Предоставяне на ВиК услуги, отговарящи на показателите за качество, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на поносима цена.

 

5.  Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:

-          степен на реална приложимост на бизнес-програмата;

-          съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството;

-          съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;

-          логическа структура на бизнес-програмата.

6. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

- инж.Ема Арахангелова Михайлова – зам.кмет

- София Георгиева Първанова – директор дирекция „ФСД” при Община Брезник

- Александър Николаев Цветанов – гл.юрисконсулт

- Петър Иванов Петров – общински съветник

- Мария Асенова Добревска – общински съветник

- Васко Стоилов Попов – общински съветник.

…………………………………- член /по предложение  на колектива на „Водоснабдяване „ЕООД гр. Брезник, трите имена на участващия в конкурса/

 

                                               

 

ТОЧКА  ДЕВЕТА Докладна записка относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на Общината и кметове на кметства

с  8 гласа „за”, 3-против ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

7

 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА,чл.1ал.1 т.5 от ПМС №175/ 24.07.07  за заплати в бюджетните организации и дейности през 2007 г., Общински –съвет гр.Брезник:

1.Определя основните месечни работни заплати  на кмета на общината и кметства ,считано от 07.11.207 г., както следва :

1.1.Кмет на Община Брезник   - Христо Д. Миленков- в размер на1147лева

1.2.Кметове на кметства    :

Ø       Снежана Методиева Славова  - с.Ноевци     в размер   на  400 лева

Ø       Марияна Благоева Димитрова- с.Велковци в размер   на 320 лева

Ø       Стоян Любчов Стоянов           - с.Кошарева в размер   на 330 лева

Ø       Иван Кирилов Иванов            -  с.Д.Секирна в размер на 357 лева

Ø       Марияна Савова Стефанова   - с.Слаковци   в размер на  357 лева

 

2.ОбС утвърждава -1% за придобит трудов стаж за всяка прослужена  година .

 

 

ТОЧКА  ДЕСЕТА Докладна записка относно: Определяне броя, вида и състава на постоянните комисии към ОбС

С 11 гласа  „за”, ОбС взе 

 

 

РЕШЕНИЕ

 8

 

          На основание чл.21, ал.1 т.1 и чл.48 ал.1 от ЗМСМА, ОБС избира постоянни комисии, както следва:

          1. Постоянна комисия по икономическо развитие, евроинтеграция и инвестиции, общинска собственост, приватизация, бюджет и финанси в състав от 7 члена:

          Председател:           Десислава Стоилова

          Зам. председател: Ваньо Добринов

          Членове:               Валери Стоилов

                                       Васко Попов

                                       Емилия Вълова

                                       Валери Величков

                                       Веска Стоянова

          2. Постоянна комисия по ТСУ, строителство, архитектура, комунално стопанство, благоустрояване, екология, транспорт, съобщения и организация на движението, в състав от 6 члена:

          Председател:           Васко Попов

          Зам.председател:          Петър Петров

          Членове:               Десислава Стоилова

                                       Петрана Михайлова

                                       Веска Стоянова

                                       Васко Василев

                                       Валери Стоилов

3.Постоянна комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, наука, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма в състав от 6  члена:

Председател:        Емилия Вълова

Зам.председател:Валери Величков

            Членове:                 Виолета Борисова

                                       Петър Петров

                                       Мария  Добревска

          4. Постоянна комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред, граждански права, безопасност на движението в състав от 5 члена:

          Председател:          Петрана Михайлова

          Зам.председател:          Мария Добревска

          Членове:               Васко Василев

                                       Виолета Борисова

                                       Ваньо Добринов     

 

 

 

ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА Докладна записка относно: Избиране на временна комисия за разработване на Правилник за организацията и дейността на ОбС С 11 гласа „за” – ОбС взе

 

       РЕШЕНИЕ

9

 

          На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, ОбС избира временна комисия за разработване на правилник за организацията и  дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

 

Председател:          Иван Ставрев

Членове:                 Емилия Вълова

                             Петър Петров

                             Васко Попов

                             Валери Стоилов

 

 

 

ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА Докладна записка относно: Определяне състав на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

         

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ

10

 

          На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖВ и чл.16 от Правилника за приложението му ОбС Брезник, определя комисия в състав:

          1. Председател:                     Иван Георгиев Борисов – гл.секретар при община Брезник

          2. Зам. председател:           Десислава Иванова Стоилова – представител на ОбС – Брезник

          3. Секретар:               Екатерина Ангелова Димитрова-

представител от Община Брезник

          4. Член:                     Мария Николова Ставрева – представител на ДСК-ЕАД Брезник

          5. Александър  Любомиров Александров   - гражданин с „жилищно-спестовен влог” 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                             /Ив. Ставрев/

                                             

 

                                                ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                                                      / Л.Борисова/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 72 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325221