Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.06.2011 г. /484-494/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -    Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 23.06.2011г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Анализ на транспортното обслужване

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      484

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Анализа за транспортното обслужване на населени ето от Община Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Отчет за работата на общинска комисия по безопасност на движението

 

Р Е Ш Е Н И Е      485

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение отчета за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на град Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     486

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА,чл. 6 ал. 2 във връзка с чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник обявява за публична общинска собственост  УПИ ХХІІ-495 „за детска площадка и озеленяване” кв. 99 по регулационния план на гр.Брезник с идентификатор 06286.501.495 по КК на гр.Брезник с площ от 392 кв.м.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на финансирането на държавните училища към Министерство на земеделието и храните.

 

Р Е Ш Е Н И Е       487

 

         На основание чл. 17 ал. 1 т. 3 чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с решение № 454 от 02.07.2010г на Министерски съвет на Република България :Ускорено прехвърляне правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините за укрепване на местното самоуправление, е предвидено преминаване на професионалните училища към общините.

         Общински съвет Брезник дава своето съгласие за промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” град Брезник , като делегирана услуга.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е    488

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник прави следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, съобразени с измененията в Закона за общинската собственост от ДВ бр. 15 от 18.02.2011г и ДВ бр. 19 от 08.03.2011г.

         Чл. 2 ал. 5 се изменя по следния начин:

         „Имотите и вещите – публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горските територии – общинска собственост, не могат да се придобиват по давност”

         Чл. 4 ал. 1 се изменя по следния начин:

         „Свободните имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс, след решение на ОбС, за срок до 10 години, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите за които съответният имот е предоставен за управление”.

         Чл.29 ал.2 се  изменя по следния начин:

         С решението по ал .1 ОбС може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставени в собственост на общината не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.”

         Чл. 33 се изменя по следния начин:

         „разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и вещните права се определят от Общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, освен ако в закон е предвидено друго. Оценките се одобряват от Общинския съвет по реда на чл. 41 ал. 2 от ЗОС.”

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 453

 

Р Е Ш Е Н И Е      489

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 453 по протокол № 6/21.04.2011г.

 

 

ШЕСТАТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 453

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       490

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

Дава съгласие за провеждане на избор на финансова институция съгласно чл. 2 от НВМОП и сключване на договор за банков кредит за оборотни средства в размер на 50 000 лв

                   Срок на погасяване 18 месеца, от които: два месеца за усвояване  и 16 равни месечни погасителни вноски.

                   Залог – бъдещи вземания от „ВиК” ООД Перник, машини и съоръжения.

 

2.Упълномощава управителя на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник за провеждане на избор на финансова институция и сключване на договор за банков кредит.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на годишен план за социалните услуги в Община Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е       491

 

         На основание чл. 17 ал. 1 и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема Общински план за развитие на социалните услуги през 2011г и Общински план за развитие на социалните услуги през 2012г

 

 

ОСМА ТОЧКА:         Отдаване имот общинска собственост под наем

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      492

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от  ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 14 ал. 1 от ЗОС , чл. 12 , чл. 36 ал. 1 т. 2 и т. 8, ал. 2, ал 3 и чл. 37 от НРПУОРИ, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

Незавършена панелна сграда /хале/ със сглобяеми стоманено-бетонни елементи, находяща се в землището на с.Кошарево, имот № 000163, местност „ЗАГРАНЕ” с плащ 475 кв.м. Начална месечна наемна цена 142,50 лв. облагаеми с ДДС

 

Земеделска земя в землището  на с.Кошарево

         - № 051220 – 1,655 дка, нива, V кат., начален годишен наем 14,89 лв. „ПРОГОН”

         - № 051238 – 0,781 дка, нива, V кат., начален годишен наем 7,03 лв. „ШАВАР”

         - № 051245 – 2,130 дка, нива, V кат., начален годишен наем 10,17 лв. „ПРОГОН”

         - №  051251 – 0,676 дка, нива, V кат., начален годишен наем 6,08 лв. „ШАВАР”

         - № 051253 – 1,398 дка, нива, V кат., начален годишен наем 12,58 лв. „ПРОГОН”

         - № 075020 – 0,924 дка, нива, V кат. Начален годишен наем 8,32 лв. „БАРАКОВЕЦ”

 

Земеделска земя в землището на с.Гигинци:

         - № 024004 – 35,621 дка, нива ІХ кат. Начален годишен наем 206,60 лв. „КРАИЩЕ”

         - № 024007 – 5,120 дка, изост.тр.нас. ІХ кат. Начален годишен наем 13,82 лв. КРАИЩЕ

 

Земеделска земя в землището на с. Бегуновци

         - № 036003 – 123,172 дка, ливада ІХ  кат. Начален годишен наем 332,56 лв. „Над село”

         - 037004 – 54,963 дка, нива V кат. Начален годишен наем 494,67 лв. „ОСОЕ”

         - 037010 – 14,873 дка, нива ІХ кат. Начален годишен наем 86,26 лв. „ОСОЕ”

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване

 

ІІІ. Определя комисия в състав

         Председател: инж. Ема Арахангелова Михайлова – зам.кмет

      И членове: 1. Венета Симеонова Петрова – юрисконсулт

                           2. Павлина маринова Иванова – директор на дирекция „ОСПО”

                           3. София Георгиева Първанова – гл. счетоводител

                           4. Славчо Крумов Михайлов – ст.експерт ПНОКФД

                          5. Виолета Владимирова Борисова – общински съветник

                           6. Пламен Иванов Франгов – кмет с. Кошарево

                              Цана Ангелова Сандова – км.наместник с.Гигинци

                              Яна Методиева Стаменова – км.наместник с. Бегуновци

                          Резервни членове: Маргарита Петкова и Васко Василев

 

ІV. Възлага на кмета на общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно Урегулиране на общински поземлен имот с идентификатор 06286.501.676 по КК и КР /бивша пречиствателна станция на ЗАД/ град Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е      493

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Брезник дава съгласие да се изработи ПУП за урегулиране на ПИ с идентификатор 06286.501.676 по КК и КР на град Брезник.

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Людмила Петрова  до президента на републиката за опрощаване на вземания.

 

Р Е Ш Е Н И Е      494

        

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник  предлага да се удовлетвори молбата на лицето Людмила Симеонова Петрова от с.Садовик, Община Брезник, област Перник за опрощаване на дължимо държавно вземане в размер на 1351,84 лв. в т.ч. главница 1145,73 лв. и лихва просрочие 206,11 лв.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 36 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1278280