Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.05.2011 г. /469-483/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 7

Брезник, 19.05.2011г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за състоянието на социалните услуги в община Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е 469

 

 На основание чл. 21 ал. І т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията за състоянието на социалните услуги в Община Брезник

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Писмо на Кмета на общината относно: Проект за частично изменение на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на част от ЦГЧ на гр. Брезник, включващ квартали №№ 16, 32а, 30, 31, 29, 32, 33,3 6, 36а, 37, 37а, 53 и 58.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 470

 

 На основание чл. 21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Брезник отменя решение № 432 по протокол № 5/24.03.2011г на ОбС Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Писмо на Кмета на общината относно: Проект за частично изменение на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на част от ЦГЧ на гр. Брезник, включващ квартали №№ 16, 32а, 30, 31, 29, 32, 33,3 6, 36а, 37, 37а, 53 и 58.

 

 Р Е Ш Е Н И Е 471

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Брезник одобрява проекта за изменение на плана за регулация и план за застрояване на централната част на гр. Брезник, одобрен със заповед № РД-1-189 от 20.11.1984г с поправките на ОбЕС по УТ с протокол № 2, решение І/03.02.2011г, при граници ул. „Ал.Филипов, ул. „Пролетарска”, ул. „Росица”, ул. „Д-р Йордан Стефанов”, ул. „Славянска” ул. „Елена Георгиева” , ул. „Крум Савов” , ул. „Борис Антов” пл. „Девети септември”, ул. „Жданов”, ул. „Андрей Михайлов, ул. „Христо Ботев” , пл. „Девети септември” , ул. „Девети септември” ул. „Георги Бунджулов” ул. „Чурек” , ул.”Цвета Лумбарова”, ул. „Енчо Николов и ул. „Георги Бунджулов, обхващащ квартали №№ 16, 32а, 30, 31, 29, 32, 33, 36, 36а, 37, 37а и 58.

 В горецитираните квартали, строителството на всякакъв вид сгради да бъде до три етажа включително.

- според червените и сини линии, цифри и надписи и кафявите и зелени линии и кафявите надписи по възражение вх. № 9400-2495 от 29.12.2010г като УПИ VІІІ-501.1385 в кв. 33 се преотрежда в УПИ VІІІ – „за спорт и атракция” и поправките с решението на ОбС като регулацията на поземлен имот 501.0913 да мине по имотните граници от кадастралната карта и регулацията на поземлен имот 501-1415 да мине по западната имотна граница от кадастралната карта на град Брезник по оранжевите линии в плана за регулация

- според плътни червени задължителни и пунктирани ограничителни линии и черни линии, потвърждаващи съществуващите сгради, черни цифри и надписи и сини цифри и надписи за определяне устройствените зони във всеки квартал и поправките с решението на общински съвет по виолетовите линии и цифри в плана за застрояване.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2010 год. на общинските дружества със 100 % общинско участие в капитала им.

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 472

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон и чл 7 ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общински съвет Брезник:

2.Приема годишните отчети и баланси за 2010г на „Водоснабдяване” ЕООД, „Брезник фарм” ЕООД и СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов Брезник” ЕООД

3.Освобождава от плащане на дивиденти общинските дружества „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник, „Брезник фарм” ЕООД и СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА : Докладна записка относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 473

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 24а ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Брезник определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Брезник за един километър пробег по съответната тарифа, считано от 26.05.2011г както следва:

- дневна тарифа – цена за 1 км.пробег – 1,00 лв.

- нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1,20 лв.

 

 

ПЕТАТОЧКА:Докладна записка относно: Отдавате на имоти – общинска собственост под наем.

 

 Р Е Ш Е Н И Е 474

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24у, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 4 ал. 1, чл. 12, чл. 36 ал. 1 т. 1 , т. 8 ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

1. Част от помещение на читалище с.Кошарево с площ 58 кв.м – за кафе аперитив. Начална месечна наемна цена 69,60 лв. облагаема с ДДС.

2.Земеделски имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ № 035004 с площ 31,994 дка, представляващ нива, V категория , намиращ се в землището на с.Долни Романци, местност „ЛУКА”. Начален годишен наем 287,95 лв.

3.Земеделски имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ № 000224 с площ 3 939 дка, представляващ ливада, V категория, намиращ се в землището на с.Конска, местност „Патерица”. Начален годишен наем 16,15 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване

 

ІІІ. Определя комисия в състав:

……………………………………………………………………………..

 

ІV. Възлага на Кмета на общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Брезник”.

 

Р Е Ш Е Н И Е 475

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет реши:

1. Удостоява д-р Татяна Благоева Христова от гр. София със званието „Почетен гражданин на град Брезник” за приноса й в развитието на здравеопазването в Община Брезник.

2. Удостоява д-р Асен Стоилов Димитров със званието „Почетен гражданин на град Брезник” за приноса му в развитието на здравеопазването в Община Брезник.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Допълнително възнаграждение на лице за техническо обслужване на ОбС Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 476

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. На служители от общинската администрация, осъществяващи техническо обслужване на Общински съвет Брезник за:

 - написване покани за съветниците, водене протокол на заседание на ОбС и препис на взетите решения, да се заплаща по 20,00 лв.

 . водене протокол на заседание на ПК да се заплаща по 10,00 лв.

2. Сумите да се изплащат от бюджета на Община Брезник за 2011г, функция І-„общи държавни служби” т. 4 – ОбС – други възнаграждения и плащания.

3. Решението влиза в сила от 01.01.2011год.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Писмо на РП гр. Брезник относно: Предложение за привеждане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник в съответствие с действащите разпоредби на ЗОС ( ДВ бр. 19 от 08.03.2011 год. в сила от 09.04.2011 год.)

 

Р Е Ш Е Н И Е 477

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

Да се качат на сайта на общината и информационното табло на ОбС за публично обсъждане следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, съобразени с измененията в Закона за общинската собственост от ДВ бр. 15 от 18.02.2011г и ДВ бр. 19 от 08.03.2011г.

 Чл. 2 ал. 5 се изменя по следния начин:

 „Имотите и вещите – публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горските територии – общинска собственост, не могат да се придобиват по давност”

 Чл. 4 ал. 1 се изменя по следния начин:

 „Свободните имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс, след решение на ОбС, за срок до 10 години, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите за които съответният имот е предоставен за управление”.

 Чл.29 ал.2 изменя по следния начин:

 С решението по ал .1 ОбС може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставени в собственост на общината не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.”

 Чл. 33 се изменя по следния начин:

 „разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и вещните права се определят от Общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, освен ако в закон е предвидено друго. Оценките се одобряват от Общинския съвет по реда на чл. 41 ал. 2 от ЗОС.”

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІІІ-27, кв. 26 по РП на с.Бабица

 

Р Е Ш Е Н И Е 478

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за: незастроен имот – частна общинска собственост от 128 кв.м, участващ в УПИ ХІІІ-27, кв. 26 по РП на с.Бабица в размер на, 806,00 облагаеми с ДДС.

 Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собственост, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 о т НРПУРОИ.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІХ-766 кв. 73а по РП на гр.Брезник с идентификатор по КК и КР 06286.501.895

Р Е Ш Е Н И Е 479

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за: незастроен имот – частна общинска собственост с площ 29 кв.м, придаваемо място, участващо в поземлен имот с идентификатор 06286.501.895, УПИ ХІХ-766 кв. 73а по КК и КР на гр.Брезник в размер на 390,00 лв., облагаеми с ДДС.

 Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІІ-299 кв. 37 по РП на с.Ноевци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 480

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за : незастроен имот – частна общинска собственост от 7 кв.м, участващ в УПИ ХІІ-299 кв. 37 по РП на с.Ноевци в размер на 48,00 лв., облагаеми с ДДС.

 Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения в имот – частна общинска собственост УПИ VІ, кв. 39 по РП на гр.Брезник – двуетажна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.938, гр.Брезник ул. „Елена Георгиева” № 27

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 481

/отменено с решение № 10 от 24.11.2011 г./

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 3 чл. 39 ал. 2 ал. 5 и ал. 6 от ЗОС, чл. 7, ал. 10 ал. 12 от НРПУРОИ и писмо изх. № 08/0014 от 09.02.2011г на Агенция по заетостта на Министерство на труда и социалната политика в гр.София, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на помещения, находящи се на първи етаж на общинска административна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.938, УПИVІ, за обществено и делово обслужване, кв. 39 по РП на гр.Брезник, с административен адрес ул. „Елена Георгиева” № 27 както следва:

- дирекция „Регионална служба по заетостта град София към Агенция по заетостта на МТСП за нуждите на дирекция „Бюро по труда” град Перник – филиал Брезник – на етаж І-ви, стая с № 6 с площ 15,96 кв.м. както и ползване на общите части – коридор и санитарен възел.

2. Определя срок за безвъзмездно ползване – 10 години.

3. Възлага на кмета на Община Брезник да организира изпълнението на законоустановените процедури – издаване на заповед и сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект: ПУП – ПП /парцеларен план/ на трасе и сервитут за изместване на част от довеждащ водопровод – публична общинска собственост от УПИ ІІ-024008 за „Фотоволтаичен прак” кв. 49 и УПИ І-024010 за „Фотоволтаичен парк” кв. 49 по ПУП ПРЗ с.Кошарево, Община Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 482

 

На основание чл- 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и протокол № 6 решение ХІ от 12.05.2011г на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Общински съвет Брезник одобрява проект за ПУП-ПП /Парцеларен план/ на трасе и сервитут за изместване на част от довеждащ водопровод АЦ Ф 200, който да премине по ново трасе през УПИ ІІ-024008 за „Фотоволтаичен парк” кв. 49, одобрен със заповед № 275 от 27.04.2010г ПИ 024001, ПИ 024011, път ПИ 000106 по КВС на с.Кошарево и УПИ І-024010 за „Фотоволтаичен парк” кв. 49 по ПУП-ПРС с.Кошарево, Община Брезник, одобрен със заповед № 360 от 16.06.2009г според червените линии и сините линии, цифри и надписи в графичната част на проекта, която е неразделна част към това решение.

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за финансиране през 2011г и обекти , финансирани от § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2011г към 17.05.2011г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 483

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет гр. Брезник:

1. Утвърждава добавяне на обект в поименния списък за капитално строителство през 2011г, както следва:

 

 

 

№ по ред

 

 

Обект

Било

Става

 

§40-00

Постъпления от продажба на общински нефинаносви активи съгласно чл.14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2011г

§40-00

Постъпления от продажба на общински нефинаносви активи съгласно чл.14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2011г

 

Параграф 54000: Придобиване на земя

 

 

Функция 07: Почивно дело, култура и религиозни обекти

 

 

 

 

 

 

Закупуване на земя за „Гробищен парк” с.Садовик

0

2405

Общите му стойности се увеличават с 2 405лв.

 

2. Утвърждава вътрешна корекция и добавяне на обекти в § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинаносви активи съгласно чл. 14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2011г съгласно Приложение№ 1/което е неразделна част от протокола/, общите му стойности не се променят.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова/ /Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 38 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1278275