Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 27.09.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 10

27.09.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 395

 

          На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, ОбС Брезник реши:

          Приема Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Брезник.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно упълномощаване за временно управление и представителство на “Водоснабдяване”ЕООД гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 396

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл..147 от Търговския закон и чл.26, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на община Брезник, ОбС Брезник реши:

 

            До провеждане на конкурс за управител на “Водоснабдяване”ЕООД – гр.Брезник, за временно изпълняващ функциите на управител определя Силвия Любенова Евтимова.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно подновяване на договора за възлагане на управление на “Брезник фарм”ЕООД гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 397

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.147 от Търговския закон и чл.26, ал.1 и ал.4 и чл.27, ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на община Брезник и молба вх.№94-00-3055/20.09.2007г. от Кръстинка Спасова Иванова, ОбС Брезник реши:

 

          1. Дава съгласието си да бъде подновен договора за управление на “Брезник фарм” ЕООД – гр.Брезник с досегашния управител Кръстинка Спасова Иванова за срок от три години, считано от 03.10.2007г.

          2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за управление.

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно промяна на решение №387/23.08.2007г. на ОбС Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 398

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39, ал.2 от ЗОС, ОбС Брезник реши:

          Променя т.1 на решение №387/23.08.2007г. в частта му на срока за предоставяне, като вместо “до функционирането на клуба”, същия става “10 години”.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно  кандидатстване с проект пред социално инвестиционен фонд за реализация през 2008 година

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 399

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на социално инвестиционния фонд, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава кандидатстване с проект за “Реконструкция на главен водопроводен клон ІІІ по улици “Нестор Петров” и “Георги Бунджулов” в гр.Брезник

          2. Общината осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2007г. към 19.09.2007г.

 

С 11 гласа “За”, 1”Против”/Д. Иванов/ и 1”Въздържал се”/Т. Митова/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 400

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2007г. към 19.09.2007г., съгласно Приложение 1.

          Общата стойност на променените обекти е 147 300лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно промяна в програмата за средства по §10-30-Текущ ремонт през 2007г. към 19.09.2007г.

 

С 12 гласа “За”, и 1”Въздържал се”/Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 401

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2007г., както следва:

 

 

Обект

Било

Става

 

Дейност образование

 

 

 

Спортна площадка СОУ”В. Левски”-гр.Брезник

 0

 2200

 

Дейност БКС

 

 

 

Ремонт сграда стара община на ул.”Ан. Михайлов”83

 5000

 2800

 

ВСИЧКО

5000

5000

 

          Общата стойност на обектите по промяната е 5000лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите й стойности не се променят.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно предоставяне на правомощия във връзка с тристранно споразумение по проект “Рехабилитация на ул.”Велин Ваклинов”-гр.Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 402

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.42, ал.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Във връзка с поетите ангажименти по сключеното споразумение №РД-02-30-45/19.09.2007г. по проект “Рехабилитация на ул.”Велин Ваклинов”-гр.Брезник”, ОбС Брезник упълномощава Иван Георгиев Борисов-гл.секретар на Община Брезник, временно изпълняващ длъжността Кмет на общината, за изпълнение на поетите ангажименти по сключеното споразумение между Община Брезник, Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                          /М. Добревска/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236222