Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 27.09.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 10

27.09.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 395

 

          На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, ОбС Брезник реши:

          Приема Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Брезник.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно упълномощаване за временно управление и представителство на “Водоснабдяване”ЕООД гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 396

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл..147 от Търговския закон и чл.26, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на община Брезник, ОбС Брезник реши:

 

            До провеждане на конкурс за управител на “Водоснабдяване”ЕООД – гр.Брезник, за временно изпълняващ функциите на управител определя Силвия Любенова Евтимова.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно подновяване на договора за възлагане на управление на “Брезник фарм”ЕООД гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 397

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.147 от Търговския закон и чл.26, ал.1 и ал.4 и чл.27, ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на община Брезник и молба вх.№94-00-3055/20.09.2007г. от Кръстинка Спасова Иванова, ОбС Брезник реши:

 

          1. Дава съгласието си да бъде подновен договора за управление на “Брезник фарм” ЕООД – гр.Брезник с досегашния управител Кръстинка Спасова Иванова за срок от три години, считано от 03.10.2007г.

          2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за управление.

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно промяна на решение №387/23.08.2007г. на ОбС Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 398

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39, ал.2 от ЗОС, ОбС Брезник реши:

          Променя т.1 на решение №387/23.08.2007г. в частта му на срока за предоставяне, като вместо “до функционирането на клуба”, същия става “10 години”.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно  кандидатстване с проект пред социално инвестиционен фонд за реализация през 2008 година

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 399

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на социално инвестиционния фонд, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава кандидатстване с проект за “Реконструкция на главен водопроводен клон ІІІ по улици “Нестор Петров” и “Георги Бунджулов” в гр.Брезник

          2. Общината осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2007г. към 19.09.2007г.

 

С 11 гласа “За”, 1”Против”/Д. Иванов/ и 1”Въздържал се”/Т. Митова/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 400

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2007г. към 19.09.2007г., съгласно Приложение 1.

          Общата стойност на променените обекти е 147 300лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно промяна в програмата за средства по §10-30-Текущ ремонт през 2007г. към 19.09.2007г.

 

С 12 гласа “За”, и 1”Въздържал се”/Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 401

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2007г., както следва:

 

 

Обект

Било

Става

 

Дейност образование

 

 

 

Спортна площадка СОУ”В. Левски”-гр.Брезник

 0

 2200

 

Дейност БКС

 

 

 

Ремонт сграда стара община на ул.”Ан. Михайлов”83

 5000

 2800

 

ВСИЧКО

5000

5000

 

          Общата стойност на обектите по промяната е 5000лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите й стойности не се променят.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно предоставяне на правомощия във връзка с тристранно споразумение по проект “Рехабилитация на ул.”Велин Ваклинов”-гр.Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 402

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.42, ал.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Във връзка с поетите ангажименти по сключеното споразумение №РД-02-30-45/19.09.2007г. по проект “Рехабилитация на ул.”Велин Ваклинов”-гр.Брезник”, ОбС Брезник упълномощава Иван Георгиев Борисов-гл.секретар на Община Брезник, временно изпълняващ длъжността Кмет на общината, за изпълнение на поетите ангажименти по сключеното споразумение между Община Брезник, Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                          /М. Добревска/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 53 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1002483