Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 27.09.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 10

27.09.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 395

 

          На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, ОбС Брезник реши:

          Приема Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Брезник.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно упълномощаване за временно управление и представителство на “Водоснабдяване”ЕООД гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 396

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл..147 от Търговския закон и чл.26, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на община Брезник, ОбС Брезник реши:

 

            До провеждане на конкурс за управител на “Водоснабдяване”ЕООД – гр.Брезник, за временно изпълняващ функциите на управител определя Силвия Любенова Евтимова.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно подновяване на договора за възлагане на управление на “Брезник фарм”ЕООД гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 397

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.147 от Търговския закон и чл.26, ал.1 и ал.4 и чл.27, ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на община Брезник и молба вх.№94-00-3055/20.09.2007г. от Кръстинка Спасова Иванова, ОбС Брезник реши:

 

          1. Дава съгласието си да бъде подновен договора за управление на “Брезник фарм” ЕООД – гр.Брезник с досегашния управител Кръстинка Спасова Иванова за срок от три години, считано от 03.10.2007г.

          2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за управление.

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно промяна на решение №387/23.08.2007г. на ОбС Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 398

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39, ал.2 от ЗОС, ОбС Брезник реши:

          Променя т.1 на решение №387/23.08.2007г. в частта му на срока за предоставяне, като вместо “до функционирането на клуба”, същия става “10 години”.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно  кандидатстване с проект пред социално инвестиционен фонд за реализация през 2008 година

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 399

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на социално инвестиционния фонд, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава кандидатстване с проект за “Реконструкция на главен водопроводен клон ІІІ по улици “Нестор Петров” и “Георги Бунджулов” в гр.Брезник

          2. Общината осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2007г. към 19.09.2007г.

 

С 11 гласа “За”, 1”Против”/Д. Иванов/ и 1”Въздържал се”/Т. Митова/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 400

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2007г. към 19.09.2007г., съгласно Приложение 1.

          Общата стойност на променените обекти е 147 300лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно промяна в програмата за средства по §10-30-Текущ ремонт през 2007г. към 19.09.2007г.

 

С 12 гласа “За”, и 1”Въздържал се”/Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 401

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2007г., както следва:

 

 

Обект

Било

Става

 

Дейност образование

 

 

 

Спортна площадка СОУ”В. Левски”-гр.Брезник

 0

 2200

 

Дейност БКС

 

 

 

Ремонт сграда стара община на ул.”Ан. Михайлов”83

 5000

 2800

 

ВСИЧКО

5000

5000

 

          Общата стойност на обектите по промяната е 5000лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите й стойности не се променят.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно предоставяне на правомощия във връзка с тристранно споразумение по проект “Рехабилитация на ул.”Велин Ваклинов”-гр.Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 402

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.42, ал.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Във връзка с поетите ангажименти по сключеното споразумение №РД-02-30-45/19.09.2007г. по проект “Рехабилитация на ул.”Велин Ваклинов”-гр.Брезник”, ОбС Брезник упълномощава Иван Георгиев Борисов-гл.секретар на Община Брезник, временно изпълняващ длъжността Кмет на общината, за изпълнение на поетите ангажименти по сключеното споразумение между Община Брезник, Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                          /М. Добревска/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 34 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097084