Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.04.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 4

26.04.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Среща с ръководителите на фирми “В и К”-клон Брезник, “Електроразпределение”-клон Брезник и фирма “Стройинжинеринг - 94” ЕООД - Перник

                     - Информация за състоянието на водопроводната мрежа в район Брезник

                     - Информация за работата на фирма “Стройинжинеринг-94”ЕООД по сметопочистването в общината

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 351

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          В най-кратък срок представители от Общински съвет Брезник – Председателите на Постоянни комисии и Председателя на Общински съвет, заедно с Кмета на Общината да проведат среща с ръководството на  “В и К” – Перник във връзка с тревожното състояние на водоснабдяването в общината

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА:  Информация за дейността на “Водоснабдяване” ЕООД – гр.Брезник през 2006г

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържали се” / Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 352

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията за дейността на общинска фирма “Водоснабдяване” ЕООД Брезник през 2006г.

          Дава отлична оценка за работата на ръководството и екипа на фирмата.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно Отчет за дейността на МКБППМН и Отчет за изпълнението на Програмата на ОбС за превенция и борба срещу злоупотребата с наркотични вещества за 2006г. 

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 353

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН и чл.11, т.5 от Правилата за организацията и дейността на ОбСНВ, ОбС Брезник реши:

          Приема отчета за дейността на МКБППМН и Отчета за изпълнението на Програмата на ОбСНВ за превенция и борба срещу злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества за 2006г.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Информация за контрола и санкциите относно спазване и изпълнение на Наредба №1 на ОбС

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 354

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията относно контрола и санкциите по спазването и изпълнението на Наредба №1 на Общински съвет. 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно вземане решение за предоставяне за ползване на мери и пасища от ОПФ за земеделски стопани, които отглеждат животни на територията на гр.Брезник и кандидатстват за подпомагане по схемата за единно плащане на площ

 

 С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 355

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.48А, ал.2 от Закона за допитване до народа, ОбС Брезник реши:

          1. Дава съгласието си за предоставяне на 581.503 дка мери и пасища от ОПФ за общо ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения, отглеждащи животни на територията на гр.Брезник, при заплащане на 1дка, съгласно утвърдените вече наемни цени

          2.Определя за предоставяне за ползване на земеделските стопани, отглеждащи животни на територията на гр.Брезник мери и пасища от ОПФ по парцели, съгласно приложен списък

          3. Задължава ползващите земеделски стопани мери и пасища от ОПФ да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние. Определя следните правила за ползване на мери и пасища от ОПФ на територията на общината:

          а/ терените не трябва да променят предназначението си

          б/ да не се използват за неземеделски нужди

          в/ да не се разорават

          г/ да се почистват от камъни и храсти

          д/да се възстановяват

          е/ да не се допуска замърсяване със строителни, битови и други отпадъци

          ж/ забранява се наторяването с изкуствени торове и паленето на растителност

          4. Не се предоставят мери и пасища от ОПФ на територията на общината на земеделски стопани-животновъди със задължения към Общината и със съставени актове за нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество за текущата и предходна години

          5. Задължава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури

    

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на Община Брезник

  

 С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 356

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

           

Обявява за публична общинска собственост: Читалищна сграда със ЗП 300 кв.м., заедно с прилежащия терен с площ от 1 940 кв.м., попадаща в УПИ ІІІ общ. “Читалище”, кв.24 по Регулационния план на с.Кошарево  

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

 

 С 12 гласа “За” и 1 “Против” /М. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 357

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.35, ал.2 от ЗОС, ОбС Брезник реши:

          Прави следните изменения в НРПУРОИ:

          В чл.25:

          Ал.1. придобива следния текст: Продажбата на УПИ – частна общинска собственост се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс на собствениците на законно построена жилищна или вилна сграда на основание учредено право на строеж до 13.07.1991г. върху общинска земя в границите на населените места с дворищна регулация или включени в околовръстния полигон на населеното място

          Ал.2. Лицата по ал.1 могат да подадат молба за придобиване правото на собственост върху общинската земя до Кмета на общината. Молбата се придружава с: документ за учредено право на строеж, скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър-оригинал, удостоверение за наследници /при необходимост/, документ за собственост или констативен акт от общинската администрация за етапа на завършеност на сградата, разрешение за строеж или акт за узаконяване на строеж.

          Ал.3. – се отменя

            Ал.4 – се отменя

          Ал.5. придобива следната редакция: Цената, по която се продава собствеността по ал.2 се определя:

          а/ При учредено право на строеж до 13.07.1991г., съгласно §27 от ЗС и реализиран груб строеж на сградата, продажната цена е равна на 75% от пазарната цена, изготвена от лицензиран оценител

          б/ При незавършен груб строеж и приложен план за застрояване съгласно §22 от заключителните разпоредби на ЗУТ – по пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител

          в/ във всички останали случаи – по пазарна цена

 

          Ал.6 и ал.7 отпадат от чл.25 и стават ал.6 и ал.7 от чл.31

 

          В чл.31 се създава нова ал.8 със следното съдържание: Лица с учредено право на строеж могат да добият допълнително право в размер до 30% от закупеното вече такова без търг или конкурс по цената, достигната на търга.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване на УАЗ-469 Б на манастир “Св. Св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” – с.Гигинци

 

 С 12 гласа “За” и 1 “Против” /Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 358

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.23, ал.2, т.3 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          Дава съгласието си УАЗ-469 Б, Инв.№002-б-1618, да бъде предоставен за безвъзмездно право на ползване на манастира “Св.св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” – с.Гигинци

          Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурите по предаването и приемането.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2.Докладна записка от Иван Ставрев и Георги Ваклинов-общински съветници, относно отпускане на еднократна финансова помощ на 45 жители на Община Брезник – ветерани от войната

 

Със 7 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 359

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

          1. Да се намали кредита от резерва на бюджета на Община Брезник за 2007г. с 2250лв. и се увеличи кредита във функция “Общи държавни служби”, дейност 122-“Общинска администрация”, §42-14 “Помощи по решение на Общински съвет” – с 2250лв.

          2. Средствата да бъдат дадени като еднократна финансова помощ за лечение на Ваня Николова Иванова – на 7г. от гр.Брезник.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240024