Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.04.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 4

26.04.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Среща с ръководителите на фирми “В и К”-клон Брезник, “Електроразпределение”-клон Брезник и фирма “Стройинжинеринг - 94” ЕООД - Перник

                     - Информация за състоянието на водопроводната мрежа в район Брезник

                     - Информация за работата на фирма “Стройинжинеринг-94”ЕООД по сметопочистването в общината

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 351

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          В най-кратък срок представители от Общински съвет Брезник – Председателите на Постоянни комисии и Председателя на Общински съвет, заедно с Кмета на Общината да проведат среща с ръководството на  “В и К” – Перник във връзка с тревожното състояние на водоснабдяването в общината

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА:  Информация за дейността на “Водоснабдяване” ЕООД – гр.Брезник през 2006г

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържали се” / Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 352

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията за дейността на общинска фирма “Водоснабдяване” ЕООД Брезник през 2006г.

          Дава отлична оценка за работата на ръководството и екипа на фирмата.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно Отчет за дейността на МКБППМН и Отчет за изпълнението на Програмата на ОбС за превенция и борба срещу злоупотребата с наркотични вещества за 2006г. 

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 353

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН и чл.11, т.5 от Правилата за организацията и дейността на ОбСНВ, ОбС Брезник реши:

          Приема отчета за дейността на МКБППМН и Отчета за изпълнението на Програмата на ОбСНВ за превенция и борба срещу злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества за 2006г.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Информация за контрола и санкциите относно спазване и изпълнение на Наредба №1 на ОбС

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 354

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията относно контрола и санкциите по спазването и изпълнението на Наредба №1 на Общински съвет. 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно вземане решение за предоставяне за ползване на мери и пасища от ОПФ за земеделски стопани, които отглеждат животни на територията на гр.Брезник и кандидатстват за подпомагане по схемата за единно плащане на площ

 

 С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 355

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.48А, ал.2 от Закона за допитване до народа, ОбС Брезник реши:

          1. Дава съгласието си за предоставяне на 581.503 дка мери и пасища от ОПФ за общо ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения, отглеждащи животни на територията на гр.Брезник, при заплащане на 1дка, съгласно утвърдените вече наемни цени

          2.Определя за предоставяне за ползване на земеделските стопани, отглеждащи животни на територията на гр.Брезник мери и пасища от ОПФ по парцели, съгласно приложен списък

          3. Задължава ползващите земеделски стопани мери и пасища от ОПФ да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние. Определя следните правила за ползване на мери и пасища от ОПФ на територията на общината:

          а/ терените не трябва да променят предназначението си

          б/ да не се използват за неземеделски нужди

          в/ да не се разорават

          г/ да се почистват от камъни и храсти

          д/да се възстановяват

          е/ да не се допуска замърсяване със строителни, битови и други отпадъци

          ж/ забранява се наторяването с изкуствени торове и паленето на растителност

          4. Не се предоставят мери и пасища от ОПФ на територията на общината на земеделски стопани-животновъди със задължения към Общината и със съставени актове за нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество за текущата и предходна години

          5. Задължава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури

    

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на Община Брезник

  

 С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 356

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

           

Обявява за публична общинска собственост: Читалищна сграда със ЗП 300 кв.м., заедно с прилежащия терен с площ от 1 940 кв.м., попадаща в УПИ ІІІ общ. “Читалище”, кв.24 по Регулационния план на с.Кошарево  

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

 

 С 12 гласа “За” и 1 “Против” /М. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 357

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.35, ал.2 от ЗОС, ОбС Брезник реши:

          Прави следните изменения в НРПУРОИ:

          В чл.25:

          Ал.1. придобива следния текст: Продажбата на УПИ – частна общинска собственост се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс на собствениците на законно построена жилищна или вилна сграда на основание учредено право на строеж до 13.07.1991г. върху общинска земя в границите на населените места с дворищна регулация или включени в околовръстния полигон на населеното място

          Ал.2. Лицата по ал.1 могат да подадат молба за придобиване правото на собственост върху общинската земя до Кмета на общината. Молбата се придружава с: документ за учредено право на строеж, скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър-оригинал, удостоверение за наследници /при необходимост/, документ за собственост или констативен акт от общинската администрация за етапа на завършеност на сградата, разрешение за строеж или акт за узаконяване на строеж.

          Ал.3. – се отменя

            Ал.4 – се отменя

          Ал.5. придобива следната редакция: Цената, по която се продава собствеността по ал.2 се определя:

          а/ При учредено право на строеж до 13.07.1991г., съгласно §27 от ЗС и реализиран груб строеж на сградата, продажната цена е равна на 75% от пазарната цена, изготвена от лицензиран оценител

          б/ При незавършен груб строеж и приложен план за застрояване съгласно §22 от заключителните разпоредби на ЗУТ – по пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител

          в/ във всички останали случаи – по пазарна цена

 

          Ал.6 и ал.7 отпадат от чл.25 и стават ал.6 и ал.7 от чл.31

 

          В чл.31 се създава нова ал.8 със следното съдържание: Лица с учредено право на строеж могат да добият допълнително право в размер до 30% от закупеното вече такова без търг или конкурс по цената, достигната на търга.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване на УАЗ-469 Б на манастир “Св. Св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” – с.Гигинци

 

 С 12 гласа “За” и 1 “Против” /Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 358

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.23, ал.2, т.3 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          Дава съгласието си УАЗ-469 Б, Инв.№002-б-1618, да бъде предоставен за безвъзмездно право на ползване на манастира “Св.св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” – с.Гигинци

          Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурите по предаването и приемането.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2.Докладна записка от Иван Ставрев и Георги Ваклинов-общински съветници, относно отпускане на еднократна финансова помощ на 45 жители на Община Брезник – ветерани от войната

 

Със 7 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 359

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

          1. Да се намали кредита от резерва на бюджета на Община Брезник за 2007г. с 2250лв. и се увеличи кредита във функция “Общи държавни служби”, дейност 122-“Общинска администрация”, §42-14 “Помощи по решение на Общински съвет” – с 2250лв.

          2. Средствата да бъдат дадени като еднократна финансова помощ за лечение на Ваня Николова Иванова – на 7г. от гр.Брезник.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 60 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003614