Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.04.2011 г. /451-468/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т        -      Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 6

21.04.2011 г.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Възражение от кмета на Община Брезник срещу решение № 448/24.03.2011г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     451

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, ОбС Брезник изменя т. 4 на решение № 448 по протокол № 5 на ОбС Брезник от 24.03.2011г както следва:

         Възлага на кмета на общината инж. Христо Миленков да сключи договор с адвокат Венета Симеонова Петрова за абонаментно правно обслужване на ОбС Брезник със срок на действие от 01.03. 2011г до 30.10.2011г.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Сведение за дейността на РУ „Полиция” град Брезник през периода от 01.01.2010г до 31.12.2010г

 

Р Е Ш Е Н И Е      452

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

Приема информацията за дейността на РУ „Полиция” Брезник през периода от 01.01.2010г до 31.12.2010г

Одобрява и подкрепя дейността на състава и ръководството на РУ „Полиция” Брезник по изпълнение на задълженията им, произтичащи от Наредба № 1 на Общински съвет Брезник.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване и сключване на договор за банков кредит

 

Р Е Ш Е Н И Е        453

 

/отменено с решение № 489 от 23.06.2011 г./

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Дава съгласие за провеждане на избор на финансова институция съгласно чл. 2 от НВМОП и сключване на договор за банков кредит в размер на 100 000,00 лв.

         - срок на погасяване – 24 месеца

         - залог – вземанията на дружеството от „ВиК” Перник, машини и съоръжения

2. Упълномощава управителя на дружеството за провеждане на избор на финансова институция и сключване на договор за банков кредит.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно развитието на спорта в Община Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 454

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗСМА, ОбС Брезник:

Приема за сведение информацията за развитието на спорта в Община Брезник – стопанисване, използване на спортната  база и финансова осигуреност на спортните клубове.

Препоръчва на ръководството на футболен клуб „Чорни-1920” да изгради към клуба отбор от юноши младша възраст.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

 

Р Е Ш Е Н И Е      455

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на клаузите на чл. 128 ал. 5 на Закона за местните данъци и такси и Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ брой 98/2010г, Общински съвет Брезник реши:

 

         В наредбата за определяне размера на местните данъци след Раздел VІ туристически данък се създава:

Допълнителни разпоредби:

 

§ 1. Маловажни случаи на административни нарушения по чл. 128 ал. 5 от ЗМДТ, за издаване на фиш за глобата са допуснатите закъснения за деклариране на недвижими имоти и превозни средства от физически лица. За всички останали случаи се прилагат административно наказателните разпореди на ЗМДТ.

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отдаване на имоти – общинска собственост под наем.

 

         Р Е Ш Е Н И Е      456

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 387 по протокол № 17/16.12.2010год.

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отдаване на имоти – общинска собственост под наем.

 

Р Е Ш Е Н И Е      457

 

         На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

 

         І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

         1. Земеделска земя в землищата на с. Банище и Ръжавец, както следва: в земл. на с. Банище: имот 024059 – 1.864 дка, ІХ кат., ест.ливада – 5.03 лв.год. наем; имот 024047 – 8.416 дка, ІХ категория, ест. ливада – 22.72 лв. год. наем; имот № 024049 – 3.352 дка, ІХ кат., ест. ливада – 9.05 лв. год. наем; имот 000214 – 6.847 дка, VІІІ кат., нива – 39.71 лв. год. наем; имот 022027 – 2.857 дка, ІХ кат., ест. ливада – 7.71 лв. год. наем; имот 022029 – 2.389 дка, V кат., ест ливада – 9.97 лв. год. наем; имот 025065 – 10.124 дка, V кат., нива – 91.12 лв. год. наем. Всичко земи в земл. на с. Банище 35.849 дка за 185.31 лв. год. наем. В земл. на с. Ръжавец: имот 052001 – 36.578 дка, ІХ кат., ест. ливада – 98.76 лв.; имот 062033 – 74.841 дка, V кат., нива – 673.60 лв. год. наем. Всичко земи в земл. на с. Ръжавец 111.419 дка за 772.36 лв. годишен наем. Всичко за земите в Банище и Ръжавец 147.268 дка с годишен наем– 957.67 лв.

 2. Земеделска земя в землището на с.Режанци, както следва: имот 032034 – 0.521 дка, V кат., нива – 4.69 лв. год. наем; имот 032053 – 0.5576 дка, V кат., нива – 5.18 лв. год. наем; имот 032055 – 0.516 дка, V кат., нива – 4.64 лв. год. наем; имот 032062 – 2.026 дка, V кат., нива – 18.23 лв. год. наем; имот 0320734 – 0.743 дка, V кат., нива – 6.69 лв. год. наем; имот 032074 – 2.407 дка, V кат., нива – 21.66 лв. год. наем; имот 032075 – 2.814 дка, V кат., нива – 25.33 лв. год. наем; имот 032082 – 13.479 дка, V кат., нива – 121.31 лв. год. наем; имот 032101 – 1.618 дка, V кат., нива – 14.56 лв. год. наем; имот 032111 – 2.184 дка, V кат., ест. ливада – 8.95 лв. год. наем; Всичко 26.884 дка за 231.24 лв. год. наем.

3. Помещения на първия етаж в сградата на ул.”Ан. Михайлов” № 83, гр. Брезник, с обща площ от 72.84 кв.м, от които 42.60 кв.м складови, за продажба на хранителни, промишлени стоки, за селскостопански инвентар, семена, торове и др., за офис, складова база. месечен наем. Месечна наемна цена според предназначението, както следва: за хранителни и промишлени стоки– 127.72 лв.,облагаеми с ДДС; за продажба на сел.стоп.инвентар, семена, торове и др.– 103.53 лв., облагаеми с ДДС; За офис, кантора и др. – 103,53 лв., облагаеми с ДДС; за складова база – 88.41 лв., облагаеми с ДДС.

4. Помещение на първия етаж в сградата на ул.”Ан. Михайлов” № 83, гр. Брезник, за офис за счетоводни услуги, с площ 17.76 кв.м. Месечна наемна цена – 30.19 лв., облагаема с ДДС.

5. Помещение на първия етаж в сградата на ул.”Ан. Михайлов” № 83, гр. Брезник, за фризьорски салон, с площ 17.76 кв.м. Месечна наемна цена 30.19 лв., облагаема с ДДС.

6. Помещение на първия етаж в сградата на ул.”Ан. Михайлов” № 83, гр. Брезник, за бръснаро-фризьорски услуги, с площ 9.90 кв.м. Месечна наемна цена – 16,83 лв., облагаеми с ДДС.

7. Помещение, на първия етаж в сградата на ул.”Ан. Михайлов” № 83, гр. Брезник, за офис, с площ 10.95 кв.м. Месечна наемна цена – 18.62 лв., облагаеми с ДДС.

8. Помещение на първи етаж в сградата на кметство Кошарево с обща площ  30 кв.м. – за търговска дейност. Месечна наемна цена  30 лв., облагаеми с ДДС.

 

9. Земеделска земя в землището на с. Велковци, както следва:

 

имот №   056001 –   7,651 дка,    VІІ кат.,   нива –  55,85 лв. год.  наем;

имот №   056004 –   1,368 дка,    VІІ кат.,   нива –   9,99 лв. год.  наем;

имот №   056020 –  13,569 дка,   VІІ кат.,   нива -   99,05 лв. год. наем;

имот №   056032 -    0,854 дка,    VІ кат.,    нива -    6,92 лв. год. наем;

имот №   056034 -    3,981 дка,   VІІ кат.,    нива -  29,06 лв. год. наем;

имот №   056035 -    7,020 дка,   VІІ кат.,    нива -  51,25 лв. год. наем;

имот №   056038 -  45,134 дка,   VІІ кат.,    нива - 329,48 лв. год. наем;

имот №   056043 -    5,801 дка,   VІІ кат.,    нива -   42,35 лв. год. наем;

имот №   057005 -    1,186 дка,    V  кат.,     нива -  10,67 лв. год. наем;

имот №   057007 -    1,116 дка,    V  кат.,     нива -  10,04 лв. год. наем;

имот №   057008 -  13,462 дка,    V  кат.,     нива - 121,16 лв. год. наем;

имот №   057009 -    9,208 дка,    V кат.,      нива -   82,87 лв.год. наем;

имот №   057010 -    1,695 дка,    V кат.,      нива -   15,26 лв. год. наем;

имот №   057012 -    4,054 дка,    V кат.,      нива -   36,49 лв. год.наем;

имот №   057013 -    0,650 дка,    V кат.,      нива -    5,85 лв.  год.наем;

имот №   057024 -    4,680 дка,   VІ кат.,      нива -   37,91 лв.год. наем;

имот №   057026 -  53,293 дка,    V кат.,       нива - 479,64 лв.год.наем;

имот №   057029 -    0,542 дка,   VІ кат.,      нива -     4,39 лв.год.наем;

имот №   057030 -  87,286 дка,   VІ кат.,      нива -  707,02 лв.год.наем;

          Всичко:    262,550 дка      х           х            2135,25 лв.год.наем

 

 10. Земеделска земя в землището на с. Гигинци, както следва:

 

имот№    03014      9,088 дка       V     нива    81,79       лв    год.наем

имот№    04003      12,867 дка           нива    104,22       лв    год.наем

имот№    04007      4,851 дка            нива    39,29        лв    год.наем

имот№    04028      3,889 дка            лив.     14,39        лв    год.наем

имот№    079005     6,440 дка        ІХ    нива    37,35        лв    год.наем

имот№    028009     0,807 дка        ІХ    нива    4,68          лв    год.наем

имот№    001001     11,564 дка       V     нива    104,08       лв    год.наем

имот№    001010     13,894 дка       V     нива    125,05       лв    год.наем

имот№    002001     63,860 дка       ІХ    лив.     172,42       лв    год.наем

имот№    002014     1,595 дка            лив.     5,90          лв    год.наем

имот№    002015     18,190 дка           лив.     67,30        лв    год.наем

имот№    002016     1,798 дка            лив.     6,65          лв    год.наем

имот№    004005     2,666 дка            лив.     9,86          лв    год.наем

имот№    004008     6,669 дка           нива    54,02        лв    год.наем

имот№    004011     2,315 дка            лив.    8,57          лв    год.наем

имот№    004021     2,958 дка            лив.     10,94        лв    год.наем

имот№    004026     0,687 дка            лив.     2,54          лв    год.наем

имот№    006011     7,596 дка            лив.     28,11        лв    год.наем

имот№    011040     2,767 дка        ІV    нива    27,67        лв    год.наем

Всичко    х             174,501 дка     х      х         904,83            

 

11.Земеделска земя в землището на с. Бегуновци, както следва:

имот№    039010     14,720 дка       V     нива    132,48       лв    год.наем

имот№    039011     64,227 дка       V     нива    578,04       лв    год.наем

имот№    039012     6,464 дка        V     нива    58,18        лв    год.наем

Всичко    х             85,411 дка       х      х         768,70            

 

12.Земеделска земя в землището на с.Непразненци,както следва:

имот№    017002     13,068 дка       ІХ    нива    75,79        лв    год.наем

имот№    017001     14,668 дка       ІХ    нива    85,07        лв    год.наем

Всичко    х             27,736 дка       х      х         160,86            

 

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

………………………………………………………………………..

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на решение № 215 от 17.09.2009г

 

Р Е Ш Е Н И Е     458

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник одобрява проект на договор за отдаване под наем на земеделска земя, като т. 11 от същия става: „Настоящият договор може да бъде изменен или допълван по взаимно съгласие между страните или по решение на ОбС чрез анекс, който се явява неразделна част от него.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на решение № 215 от 17.09.2009г

 

Р Е Ш Е Н И Е     459

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник променя срока за отдаване на земеделски земи от ОПФ под наем или аренда на 10 години.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване на имоти – общинска собственост под наем.

 

Р Е Ш Е Н И Е      460

 

         На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

         1. Терени № 1 и 2 в кв. 30 по РП на с.Ноевци с обща площ 30 кв.м. за преместваем търговски обект.  Месечна наемна цена 18 лв. облагаеми с ДДС.

2. Земеделски имот по чл.19 от ЗСПЗЗ № 017053, представляващ ливада,  V категория, с  площ 18.927 дка, намираща се в землището на с.Конска. Годишна наемна цена 77.60 лв.

3. Земеделски имот по чл.19 от ЗСПЗЗ № 017054, представляващ ливада,  V категория, с  площ 2.174 дка, намираща се в землището на с.Конска. Годишна наемна цена 8.91 лв.

4. Земеделски имот по чл.19 от ЗСПЗЗ № 034071 с площ 1.842 дка, представляващ нива, VІІ категория, намираща се в землището на с. Бегуновци. Годишен наем 5.53 лв.

5. Земеделски имот по чл.19 от ЗСПЗЗ № 017034 с площ 35.016 дка, представляващ ливада, V категория, намираща се в землището на с.Конска. Годишен наем 143.57 лв.

6. Земеделски имот по чл.19 от ЗСПЗЗ № 040044 с площ 10.060 дка, представляващ нива, VІІ категория, намираща се в землището на с.Конска. Годишен наем 73.44 лв.

7. Монтиране и експлоатация автомат за топли напитки на втория етаж в сградата на Общината. Наемна цена 12.00 лв., облагаема с ДДС.

8. Монтиране и експлоатация автомат за топли напитки на първия етаж в сградата на Общината. Наемна цена 12.00 лв., облагаема с ДДС.

9. Ситуирано петно № 11 в кв. 58 А от РП на гр. Брезник (района на кооперативния пазар) за павилион на „Спорт – тото” с площ 10.50 кв.м и месечен наем 31.50 лв., облагаем с ДДС.

10. Част от петно № 1 в кв.19 от РП на гр. Брезник с площ 20 кв.м за павилион. Месечен наем 36 лв., облагаем с ДДС.

11. Терен № 6 кв. 58 А за временен търговски обект, с площ 29.75 кв.м, месечна наемна цена 71.40 кв.м., облагаема с ДДС.

12. Част от петно № 2а от новообразуваните в кв.58А от РП на гр.Брезник в района на кооперативния пазар за преместваем търговски обект с площ 20 кв.м и месечен наем 60 лв., облагаем с ДДС.

13. Помещения в сградата, (бивш магазин в кв. Могилица), намираща се в УПИ ХІІ – 495  за „Обществено обслужване, просветни и религиозни дейности” в кв. 99 по ПУП, одобрен със заповед № 56/31.01.2011год. с обща площ 124 кв.м. Месечна наемна цена 148.80 лв., облагаема с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

……………………………………………………………………

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на списъка на общинските мери и пасища, определен с решения №№ 186/28.05.2009г и 309/22.04.2010г на ОбС Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е       461

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 и ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване с решения №№ 186/28.05.2009г и 309/22.04.2010г със следния имот:

         - имот № 57001 – пасище, мера, площ  622,39 дка. В землището на с. Садовик.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за част от имот № 241 в размер на 370 кв.м. придаваема към УПИ ІІІ-242 „ЗА ЧЕРКВА”         в квартал 3а по РП на с.Садовик

 

Р Е Ш Е Н И Е      462

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

Утвърждава пазарната оценка за частта от 370 кв.м. на имот № 241, придаваема към УПИ ІІІ 242 в  кв. „За черква” по РП на с.Садовик в размер на 2 405 лв. без включен ДДС.

Упълномощава  кмета на Община Брезник да извърши законоустановените процедури

         Посоченият имот се закупува от Община Брезник на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 3 от ЗОС и чл. 28 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно допълнение към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

 

Р Е Ш Е Н И Е      463

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 50 ал. 2 и чл. 52 ал. 1 т. 3 от Закона за водите и чл. 1 ал. 1 т. 1 буква „б” , т. 2 буква „б” , ал. 2 т. 1 и ал. 3 т. 1 буква „б” от Тарифа, приета с ПМС № 253/2004г  изм. ДВ бр. 25/2010г Общински съвет Брезник допълва Наредбата за определяне на местните такси и сцени на услуги съгласно ЗМДТ, като към чл. 218 от нея се създава ново приложение № 7 със следния текст:

1. Такса за ползване и водовземане от водни обекти, включително от язовири и микроязовири, публична общинска собственост:

         а/ за издаване на разрешително за водовземане от води, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост -  250 лв.

         б/ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост -    250 лв.

         в/ за продължаване на срока на издадено разрешително – 100 лв.

         г/ за изменение и/или допълнение на издадено разрешително – 130 лв.

 

2. Таксите се заплащат по бюджетната сметка на общината, посечена в разрешителното, с което е предоставено правото за ползване на водите.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост за имоти на територията на с.Банище, с.Слаковци – община Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     464

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 ал. 2 т. 2 и т. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник обявява за публична общинска собственост:

 

1. УПИ ХLV „За кметство, читалище, здравен дом и ресторант” в кв. 13 по РП на с. Банище с площ 1840 кв.м. заедно с частите от построената в УПИ триетажна масивна сграда, а именно: приземен етаж със ЗП 204 кв.м. втори етаж и трети етаж със ЗП от по 240 кв.м. за Кметство, читалище и здравна служба.

 

2. УПИ І „За кметство, фурна и КОО” в кв. 31 по РП на с.Слаковци с площ 2064 кв.м. заедно с изградените от общината части от масивна двуетажна сграда, а именно: общи части от стълбище и втори етаж със ЗП 236 кв.м. за Кметство и здравен дом.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ  ХІ-186 кв. 29 по ЗРП на с.Ноевци

 

Р Е Ш Е Н И Е     465

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за незастроен терен – частна общинска собственост от 21 кв.м., участващ в УПИ ХІ-186 кв. 29 по ЗРП на с. Ноевци в размер на 137 лв., облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:   Молба от Георги Ваклинов с.Муртинци за корекция на две улици в с.Муртинци с ОТ: 514544 и ОТ 4474

 

         Р Е Ш Е Н И Е     466

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

дава съгласие да се измени ширината на улица с О.Т. 53-52-51-45-44 от 12м на 8м и улица с О.Т. 44-74 от 8м на 6м.

Възлага на кмета на общината да издаде заповед с която да възложи изработване на изменение на ПУП – план за регулация, с който да се извърши промяна в уличната регулация на горепосочените улици.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     467

 

         На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196 ал. 9 от ЗУО, Общински съвет Брезник реши:

Да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в партньорство на общините Перник, Брезник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен от Регионално Сдружение за управление на отпадъците  - Регион Перник.

Финансирането на всички допустими и недопустими разходи от задължителното собствено финансиране на проектното предложение ще се извърши от Община Перник.

Възлага на кмета на общината да подпише необходимите документи като партньор по проекта.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Други

І. Информация от Иван Ставрев по дела от прокуратурата

 

Р Е Ш Е Н И Е      468

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник дава съгласие да се обжалват с касационни жалби пред Върховен административен съд следните решения на Административен съд Перник:

1. решение № 48 от 31.03.2011г по административно дело № 76/2011г

2. решение № 46 от 31.03.2011г по административно дело № 89/2011г

3. Решение № 58 от 19.04.2011г по административно дело № 89/2011г

 

                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 80 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014060