Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.03.2011 г. /432-450/

ОБ Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К , О Б Л А С Т   П Е Р Н И К

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 5 

гр.Брезник, 24.03.2011 год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно: Проект за частично изменение

на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на част от ЦГЧ на гр. Брезник, включващ квартали №№ 16, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 36, 36а, 37, 37а, 53 и 58.

 

С 0 гласа „за”, 11 гласа „ против” и 1 глас „ въздържал се”, предложението за Решение за одобряване на ПУП, изписано в ДЗ, не се приема. В този случай, Решението на ОбС Брезник е:

 

Р Е Ш Е Н И Е       432

/отменено с решение № 470 от 19.05.2011 г./

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ОбС Брезник:

Не одобрява  Проекта   за   частично  изменение  на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на част от ЦГЧ на гр. Брезник, включващ квартали №№ 16, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 36, 36а, 37, 37а, 53 и 58.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Вземане на решение за бракуване на МПС общинска собственост.

С 12 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” (гласуването е поименно), ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       433

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,, ОбС Брезник :

 

1. Утвърждава оценките на лицензирания оценител, като начална тръжна цена на следните моторни превозни средства:

Автомобил марка „ВАЗ”, модел 2102”, с ДК № ПК 0528 ЛК – 380.00 лв.;

Автомобил марка „Волга”, модел „М 21”, с ДК № ПК 4588 Б – 580.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 0761 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 3971 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 3603 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 5059 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „Шкода”, модел „1203” с ДК №  ПК 0597 Б – 540.00 лв.;

 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да предприеме действия по организиране и провеждане на тръжна процедура за продажба на описаните моторни превозни средства.

 

ТРЕТА ТОЧКА:Докладна записка относно: Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2011 год.

С 13 гласа „за” (гласуването е поименно), ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       434

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС и във връзка с § 5, т. 73 от ДР на ЗИД на Закона за устройството на територията, ОбС Брезник:

         Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2011 г., приета с Решение № 416 / 20.01.2011 г., на ОбС Брезник, като обявява изброените по-долу обекти, свързани със социално-икономическото развитие на общността  и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обекти от първостепенно значение за община Брезник:

Гробищен парк с. Ноевци;

Гробищен парк гр. Брезник;

Извор на желязна минерална вода в лесопарк „Бърдото” гр. Брезник;

СОУ „В. Левски” гр. Брезник;

Спортна зала към Спортен комплекс гр. Брезник;

Площад „Девети септември” гр. Брезник;

Сграда на ул. „Андрей Михайлов”,  № 83, гр. Брезник.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо на Кмета на Община Брезник за разглеждане на възражение с изх. № 6100-27 от 30.03.2010 год.

 

С 12 гласа „за” и 1 глас „против”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       435

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и Решение № 2596/21.02.2011 год. на Върховния административен съд на Република България – Трети отдел, ОбС Брезник:

Приема повторно Решение № 302 по Протокол № 5 / 18.03.2010 год. на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е  №   302

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Брезник изменя и допълва Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, както следва:

1. Допълва чл. 2, ал. 1 със следния текст: „Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество се осъществява от Кмета на общината след решение на Общински съвет, съгласно ЗОС и тази Наредба.”

2.  Изменя чл. 4, ал. 1 -  нов текст: „Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем от Кмета на Общината чрез провеждане на търг или конкурс , след решение на Общински съвет, за срок до 5 години, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.”

3.  Допълва чл. 7, ал. 9 със следния текст: „ и се актуализират от Общински съвет до 31.12 за предстоящата година.”

4.  Изменя чл. 20, ал. 1 – нов текст: „Разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършва  след решение на Общински съвет, като Кметът на Общината възлага изготвяне на оценките на имотите на  лицензиран оценител.”

5.  Изменя чл. 33 – нов текст: „ Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни  оценки, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Оценките се одобряват от Общински съвет по реда на чл. 41,ал. 2 от ЗОС.”

6.  В Глава пета  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ  допълва „Общи положения”

7.  Изменя чл. 36 – нов текст:

Ал. 1 По реда и условията, предвидени в тази глава, се провеждат търговете и конкурсите за:

1. отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост;

2. отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост;

3. продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост;

4. отстъпване право на строеж върху общинска земя;

5. отстъпване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;

6. учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост;

7. продажба на движими вещи - частна общинска собственост

8. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници. 

 (2)Провеждането на публичните търгове и конкурси се извършва от комисия, определена от Общински съвет и назначена със заповед на кмета на общината в състав от пет до седем члена. В комисията се включва задължително юрист. Определят се нейният председател и членовете, включително резервни членове, резервен юрист. Търг или конкурс, проведен от комисия, която не е избрана с решение на Общински съвет се счита за недействителен.

 (3)Когато предмет на публичния търг е отдаване под наем или разпореждане с имот на територията /в землището/ на друго населено място в общината, в състава на комисията се включва Кмета на кметство /Кметския наместник\ или упълномощено от него лице.

 (4)Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете й, при задължително присъствие на юрист. При отсъствие на председателя, същият се замества от юриста. Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

  (5) Редът и условията, предвидени в тази глава, могат да се прилагат и в

други случаи, когато това е изрично предвидено с решение на Общинския съвет или със заповед на Кмета на Общината.

 

8.  Изменя чл. 37 – нов текст: „Начина на провеждане на търга – с явно или тайно наддаване, се определя с решение на Общински съвет”

9.  Изменя чл. 38, ал. 3, както следва – нов текст: „Поименния състав на комисията се обявява в деня на търга/конкурса/.”

10  В чл. 38 отпада ал. 4, а ал. 5 става ал. 4 

11. Допълва чл. 42, ал. 1, т. 3 със следния текст: „която не е пререгистрирана в Агенцията по вписванията до 31.12.2010г.  „

12. Създава нова т. 5 в чл. 42, ал. 1 със следния текст: „Удостоверение за липса на задължения към Община Брезник и Звено”Местни данъци и такси”.

13.  Изменя чл. 51, ал. 1, както следва – нов текст: „Комисията определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Наредбата изготвя изискванията за сключването на договора.”

14.  В чл. 52 отпадат ал. 3 и ал. 4 

15. Допълва чл. 53, ал. 1 със следния текст:  „и се изпраща на общинските съветници за информация и ползване  в 3-дневен срок от нейното издаване”

16. В текста на чл. 71  „ТСУ и ОМП”  се заменя с „СЕиЕ”.

17. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се добавя § 6 със следния текст: „Измененията и допълненията на настоящата Наредба са приети с Решение № 302 на Общински съвет гр.Брезник по Протокол № 5. от дата 18.03.2010 г. и влизат в сила от 01.04.2010 г.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Информация за читалищата в Община Брезник: Дейност, кадрово и финансово осигуряване. Състояние на културно – историческите паметници в Общината.

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       436

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

Приема за сведение информацията за читалищата в Община Брезник: Дейност, кадрово и финансово осигуряване. Състояние културно – историческите паметници в Общината.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Отчет за дейността на МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества за 2010 год.

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       437

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

Приема за сведение Отчет за дейността на МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества за 2010 год.

        

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на безлихвен заем от бюджетна сметка на Община Брезник по извън бюджетна сметка на Община Брезник - 7443 за плащане на проекти по оперативни програми.

 

С 10 гласа „за” (поименно гласуване), ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       438

/отменено с решение № 524 от 18.08.2011 г./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Дава съгласие да предостави безлихвен заем от бюджета на Община Брезник за 2011 год. по извънбюджетна сметка 7443 за реализация на следните проекти:

         - По ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 год. – Проект „Саниране и внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ „В. Левски” в размер на 16 160 лв.;

         - По ОП „Развитие на човешките ресурси” по Проект „Нов избор – развитие и реализация” – средства от 4 300 лв. месечно.

 2. Средствата ще се възстановят в три дневен срок след получаване на средствата по проектите от управляващите органи от извънбюджетната в бюджетната сметка.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ.

 

С 11 гласа „за”,ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       439

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал. 2, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, ОбС  Брезник прави следните промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ:

1. Към чл. 36 се добавя т. 3 с текст „Изчертаване на проводи на техническа инфраструктура върху скици или копия от планове” – 0.10 лв./м от действителната дължина на съответния провод.

2. Чл. 40 се допълва с „в т.ч. издаване на удостоверение за търпимост” – 20.00 лв.;

3. Чл. 78 се изменя така: „Извадка от цифровия кадастрален план” се допълва с:

а) От кадастарлен план – 10.00 лв. на ПИ или 20.00 лв./ха при площ над 0.5 ха;

б) От регулационен план – 10.00 лв. на УПИ или 20.00 лв./ха при площ над 0.5 ха;

в) От специализирана карта – 20.00 лв./ха.

Извадката е в цифров вид в .cad формат

4. Чл. 79  Съгласуване на скици с подземен кадастър – 20.00 лв.

5. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:

Досегашния текст става подточка „а” – Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – 15.00 лв.;

Създава се нова подточка „б” – Провеждане на ритуал извън ритуалната зала на Община Брезник – 50.00 лв.

6. Приложение № 4 се допълва с:

ХІV. За ползване на свободни помещения – ПОС и ЧОС за провеждане на семейни тържества – дневна такса – 0.05 лв./кв. м. и заплащане на консумативи – консумирана електрическа енергия и вода.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Декларация от общо практикуващите лекари от Община Брезник.

 

С 10 гласа „за”, д-р В. Величков не гласува, поради конфликт на интереси, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       440

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема:

1. Да се извърши оценка от лицензиран оценител на медицинското оборудване , намиращо в кабинетите на общопрактикуващите лекари от Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Общината да стартира процедура по продажба на оборудването, на общо практикуващите лекари.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХХХІ – 160, кв. 4 по РП на с. Долна Секирна.

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       441

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен общински терен ( път) от 10 кв. м. и имот пл. № 161, участващ в УПИ с площ от 12 кв. м. – обща площ на общинския терен – частна собственост, участващ в УПИ ХХХІ – 160, кв. 4 по РП на с. Долна Секирна 22 кв. м., в размер на 112.20 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІ-171, кв. 42а по ЗРП на с. Ноевци;

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       442

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен терен – частна общинска собственост от 55 кв. м., участващ в УПИ ХІ – 171, кв. 42а по ЗРП на с. Ноевци, в размер на 357.50 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за продаваемо място към УПИ ІV-210, кв. 23 по ЗРП на с. Брезнишки извор.

 С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       443

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен терен – частна общинска собственост от 150 кв. м., участващ в УПИ ІV – 210, кв. 23 по ЗРП на с. Брезнишки извор, в размер на 945.00 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за продаваемо място към УПИ ХVІІ-217, кв. 19 по РП на с. Станьовци.

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       444

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен общински имот (път) с площ от 13 кв. м., участващ в УПИ ХVІІ – 217, кв. 19 по РП на с. Станьовци, в размер на 66.30 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ І 288-289, кв. 3 по ЗРП на с. Садовик.

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       445

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен терен – частна общинска собственост от 30 кв. м., участващ в УПИ І 288-289, кв. 3 по ЗРП на с. Садовик, в размер на 168.00 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация относно: След приватизационния контрол в Община Брезник за 2010 год.

 

С 10 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       446

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник:

Приема за сведение Информацията за след приватизационния контрол в Община Брезник за 2010 год.

 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Промяна на Статута за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Брезник”.

 С 11 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       447

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и т. 23 и  ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Изменя т. 2 от раздел ІІ „Ред за предложения и награждаване”, нов текст:

Предложението се адресира до Кмета на Община Брезник и до Председателя на ОбС Брезник, които го внасят за обсъждане в ОбС.

2. Възлага на ПК по Здравеопазване, социални дейности, образование, наука, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма да разгледа постъпилото в ОбС предложение и да изготви становище и проект за решение.

 СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на адвокат за представяне на специализирана юридическа помощ на ОбС Брезник.

 С 9 гласа „за”, ! глас „против” и 1 глас „въздържал се”,  ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       448

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 23  ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник, реши:

1. Определя адвокат Венета Симеонова Петрова, вписана в регистъра на Адвокатска Колегия – гр. Перник, с адрес на адвокатската кантора: гр. Брезник, ул. „Георги Бунджулов”, № 44 да предоставя специализирана юридическа помощ по всички въпроси, свързани с дейността на Общинския съвет - на заседания на ОбС и на ПК, включително представителство пред съответните съдебни институции.

2. Определя ежемесечно възнаграждение в размер на 300.00 лв..

3. Възнаграждението да се изплаща от бюджета на Община Брезник, приет за 2011 год. Функция – Общи държавни служби, т. 4 -  Общински съвет – други възнаграждения и плащания.

4. Упълномощава Председателя на ОбС Брезник – Иван Димитров Ставрев да сключи договор за абонаментно правно обслужване с адвокат Венета Симеонова Петрова със срок на действие от 01.03.2011 год. до 30.10.2011 год.

 ОСЕММНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Брезник като водеща организация пред МТСП с проект „Предоставяне на интердисциплинарни услуги на лица пострадали от домашно насилие”.

 

 С 11 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       449

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за кандидатстване на Община Брезник с проект „Развитие на интердисциплинарни услуги за лица пострадали от домашно насилие”, ОбС Брезник:

         Дава съгласието си за участие на Община Брезник и осигурява собствени финансови средства, представляващи 10% от стойността на проекта.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА : Други :

 Докладна записка от г-н В. Попов за солидарност с японския народ;

С 11 гласа „за”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е       450

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

 Общински съвет гр. Брезник декларира солидарност с японския народ, като изразява категорично чувството си на човешка съпричастност и най-искрено съчувствие, както и съболезнования на близките на загиналите и пострадалите при земетресението и последвалото го катастрофално цунами в Япония.

Общинския съвет изразява готовност да предостави преференциални възможности на желаещите граждани на Япония, да се заселят в Община Брезник, Област Перник, Република България.

  

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                            (Н. Първанова)                                                                (Иван Ставрев)

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 71 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез зелената телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 967804