Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.03.2011 г. /432-450/

ОБ Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К , О Б Л А С Т   П Е Р Н И К

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 5 

гр.Брезник, 24.03.2011 год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно: Проект за частично изменение

на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на част от ЦГЧ на гр. Брезник, включващ квартали №№ 16, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 36, 36а, 37, 37а, 53 и 58.

 

С 0 гласа „за”, 11 гласа „ против” и 1 глас „ въздържал се”, предложението за Решение за одобряване на ПУП, изписано в ДЗ, не се приема. В този случай, Решението на ОбС Брезник е:

 

Р Е Ш Е Н И Е       432

/отменено с решение № 470 от 19.05.2011 г./

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ОбС Брезник:

Не одобрява  Проекта   за   частично  изменение  на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на част от ЦГЧ на гр. Брезник, включващ квартали №№ 16, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 36, 36а, 37, 37а, 53 и 58.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Вземане на решение за бракуване на МПС общинска собственост.

С 12 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” (гласуването е поименно), ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       433

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,, ОбС Брезник :

 

1. Утвърждава оценките на лицензирания оценител, като начална тръжна цена на следните моторни превозни средства:

Автомобил марка „ВАЗ”, модел 2102”, с ДК № ПК 0528 ЛК – 380.00 лв.;

Автомобил марка „Волга”, модел „М 21”, с ДК № ПК 4588 Б – 580.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 0761 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 3971 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 3603 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т” с ДК №  ПК 5059 Б – 700.00 лв.;

Автомобил марка „Шкода”, модел „1203” с ДК №  ПК 0597 Б – 540.00 лв.;

 

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да предприеме действия по организиране и провеждане на тръжна процедура за продажба на описаните моторни превозни средства.

 

ТРЕТА ТОЧКА:Докладна записка относно: Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2011 год.

С 13 гласа „за” (гласуването е поименно), ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       434

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС и във връзка с § 5, т. 73 от ДР на ЗИД на Закона за устройството на територията, ОбС Брезник:

         Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2011 г., приета с Решение № 416 / 20.01.2011 г., на ОбС Брезник, като обявява изброените по-долу обекти, свързани със социално-икономическото развитие на общността  и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обекти от първостепенно значение за община Брезник:

Гробищен парк с. Ноевци;

Гробищен парк гр. Брезник;

Извор на желязна минерална вода в лесопарк „Бърдото” гр. Брезник;

СОУ „В. Левски” гр. Брезник;

Спортна зала към Спортен комплекс гр. Брезник;

Площад „Девети септември” гр. Брезник;

Сграда на ул. „Андрей Михайлов”,  № 83, гр. Брезник.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо на Кмета на Община Брезник за разглеждане на възражение с изх. № 6100-27 от 30.03.2010 год.

 

С 12 гласа „за” и 1 глас „против”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       435

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и Решение № 2596/21.02.2011 год. на Върховния административен съд на Република България – Трети отдел, ОбС Брезник:

Приема повторно Решение № 302 по Протокол № 5 / 18.03.2010 год. на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е  №   302

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Брезник изменя и допълва Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, както следва:

1. Допълва чл. 2, ал. 1 със следния текст: „Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество се осъществява от Кмета на общината след решение на Общински съвет, съгласно ЗОС и тази Наредба.”

2.  Изменя чл. 4, ал. 1 -  нов текст: „Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем от Кмета на Общината чрез провеждане на търг или конкурс , след решение на Общински съвет, за срок до 5 години, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.”

3.  Допълва чл. 7, ал. 9 със следния текст: „ и се актуализират от Общински съвет до 31.12 за предстоящата година.”

4.  Изменя чл. 20, ал. 1 – нов текст: „Разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършва  след решение на Общински съвет, като Кметът на Общината възлага изготвяне на оценките на имотите на  лицензиран оценител.”

5.  Изменя чл. 33 – нов текст: „ Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни  оценки, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Оценките се одобряват от Общински съвет по реда на чл. 41,ал. 2 от ЗОС.”

6.  В Глава пета  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ  допълва „Общи положения”

7.  Изменя чл. 36 – нов текст:

Ал. 1 По реда и условията, предвидени в тази глава, се провеждат търговете и конкурсите за:

1. отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост;

2. отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост;

3. продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост;

4. отстъпване право на строеж върху общинска земя;

5. отстъпване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;

6. учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост;

7. продажба на движими вещи - частна общинска собственост

8. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници. 

 (2)Провеждането на публичните търгове и конкурси се извършва от комисия, определена от Общински съвет и назначена със заповед на кмета на общината в състав от пет до седем члена. В комисията се включва задължително юрист. Определят се нейният председател и членовете, включително резервни членове, резервен юрист. Търг или конкурс, проведен от комисия, която не е избрана с решение на Общински съвет се счита за недействителен.

 (3)Когато предмет на публичния търг е отдаване под наем или разпореждане с имот на територията /в землището/ на друго населено място в общината, в състава на комисията се включва Кмета на кметство /Кметския наместник\ или упълномощено от него лице.

 (4)Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете й, при задължително присъствие на юрист. При отсъствие на председателя, същият се замества от юриста. Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

  (5) Редът и условията, предвидени в тази глава, могат да се прилагат и в

други случаи, когато това е изрично предвидено с решение на Общинския съвет или със заповед на Кмета на Общината.

 

8.  Изменя чл. 37 – нов текст: „Начина на провеждане на търга – с явно или тайно наддаване, се определя с решение на Общински съвет”

9.  Изменя чл. 38, ал. 3, както следва – нов текст: „Поименния състав на комисията се обявява в деня на търга/конкурса/.”

10  В чл. 38 отпада ал. 4, а ал. 5 става ал. 4 

11. Допълва чл. 42, ал. 1, т. 3 със следния текст: „която не е пререгистрирана в Агенцията по вписванията до 31.12.2010г.  „

12. Създава нова т. 5 в чл. 42, ал. 1 със следния текст: „Удостоверение за липса на задължения към Община Брезник и Звено”Местни данъци и такси”.

13.  Изменя чл. 51, ал. 1, както следва – нов текст: „Комисията определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Наредбата изготвя изискванията за сключването на договора.”

14.  В чл. 52 отпадат ал. 3 и ал. 4 

15. Допълва чл. 53, ал. 1 със следния текст:  „и се изпраща на общинските съветници за информация и ползване  в 3-дневен срок от нейното издаване”

16. В текста на чл. 71  „ТСУ и ОМП”  се заменя с „СЕиЕ”.

17. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се добавя § 6 със следния текст: „Измененията и допълненията на настоящата Наредба са приети с Решение № 302 на Общински съвет гр.Брезник по Протокол № 5. от дата 18.03.2010 г. и влизат в сила от 01.04.2010 г.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Информация за читалищата в Община Брезник: Дейност, кадрово и финансово осигуряване. Състояние на културно – историческите паметници в Общината.

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       436

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

Приема за сведение информацията за читалищата в Община Брезник: Дейност, кадрово и финансово осигуряване. Състояние културно – историческите паметници в Общината.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Отчет за дейността на МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества за 2010 год.

 

С 12 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       437

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

Приема за сведение Отчет за дейността на МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества за 2010 год.

        

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на безлихвен заем от бюджетна сметка на Община Брезник по извън бюджетна сметка на Община Брезник - 7443 за плащане на проекти по оперативни програми.

 

С 10 гласа „за” (поименно гласуване), ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       438

/отменено с решение № 524 от 18.08.2011 г./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Дава съгласие да предостави безлихвен заем от бюджета на Община Брезник за 2011 год. по извънбюджетна сметка 7443 за реализация на следните проекти:

         - По ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 год. – Проект „Саниране и внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ „В. Левски” в размер на 16 160 лв.;

         - По ОП „Развитие на човешките ресурси” по Проект „Нов избор – развитие и реализация” – средства от 4 300 лв. месечно.

 2. Средствата ще се възстановят в три дневен срок след получаване на средствата по проектите от управляващите органи от извънбюджетната в бюджетната сметка.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ.

 

С 11 гласа „за”,ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       439

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал. 2, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, ОбС  Брезник прави следните промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ:

1. Към чл. 36 се добавя т. 3 с текст „Изчертаване на проводи на техническа инфраструктура върху скици или копия от планове” – 0.10 лв./м от действителната дължина на съответния провод.

2. Чл. 40 се допълва с „в т.ч. издаване на удостоверение за търпимост” – 20.00 лв.;

3. Чл. 78 се изменя така: „Извадка от цифровия кадастрален план” се допълва с:

а) От кадастарлен план – 10.00 лв. на ПИ или 20.00 лв./ха при площ над 0.5 ха;

б) От регулационен план – 10.00 лв. на УПИ или 20.00 лв./ха при площ над 0.5 ха;

в) От специализирана карта – 20.00 лв./ха.

Извадката е в цифров вид в .cad формат

4. Чл. 79  Съгласуване на скици с подземен кадастър – 20.00 лв.

5. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:

Досегашния текст става подточка „а” – Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – 15.00 лв.;

Създава се нова подточка „б” – Провеждане на ритуал извън ритуалната зала на Община Брезник – 50.00 лв.

6. Приложение № 4 се допълва с:

ХІV. За ползване на свободни помещения – ПОС и ЧОС за провеждане на семейни тържества – дневна такса – 0.05 лв./кв. м. и заплащане на консумативи – консумирана електрическа енергия и вода.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Декларация от общо практикуващите лекари от Община Брезник.

 

С 10 гласа „за”, д-р В. Величков не гласува, поради конфликт на интереси, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       440

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема:

1. Да се извърши оценка от лицензиран оценител на медицинското оборудване , намиращо в кабинетите на общопрактикуващите лекари от Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Общината да стартира процедура по продажба на оборудването, на общо практикуващите лекари.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХХХІ – 160, кв. 4 по РП на с. Долна Секирна.

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       441

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен общински терен ( път) от 10 кв. м. и имот пл. № 161, участващ в УПИ с площ от 12 кв. м. – обща площ на общинския терен – частна собственост, участващ в УПИ ХХХІ – 160, кв. 4 по РП на с. Долна Секирна 22 кв. м., в размер на 112.20 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІ-171, кв. 42а по ЗРП на с. Ноевци;

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       442

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен терен – частна общинска собственост от 55 кв. м., участващ в УПИ ХІ – 171, кв. 42а по ЗРП на с. Ноевци, в размер на 357.50 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за продаваемо място към УПИ ІV-210, кв. 23 по ЗРП на с. Брезнишки извор.

 С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       443

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен терен – частна общинска собственост от 150 кв. м., участващ в УПИ ІV – 210, кв. 23 по ЗРП на с. Брезнишки извор, в размер на 945.00 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за продаваемо място към УПИ ХVІІ-217, кв. 19 по РП на с. Станьовци.

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       444

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен общински имот (път) с площ от 13 кв. м., участващ в УПИ ХVІІ – 217, кв. 19 по РП на с. Станьовци, в размер на 66.30 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ І 288-289, кв. 3 по ЗРП на с. Садовик.

 

С 11 гласа „за” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       445

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарната оценка за:

Незастроен терен – частна общинска собственост от 30 кв. м., участващ в УПИ І 288-289, кв. 3 по ЗРП на с. Садовик, в размер на 168.00 лв., облагаеми с ДДС.

Посочения имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността , чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация относно: След приватизационния контрол в Община Брезник за 2010 год.

 

С 10 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” , ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       446

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник:

Приема за сведение Информацията за след приватизационния контрол в Община Брезник за 2010 год.

 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Промяна на Статута за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Брезник”.

 С 11 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       447

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и т. 23 и  ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Изменя т. 2 от раздел ІІ „Ред за предложения и награждаване”, нов текст:

Предложението се адресира до Кмета на Община Брезник и до Председателя на ОбС Брезник, които го внасят за обсъждане в ОбС.

2. Възлага на ПК по Здравеопазване, социални дейности, образование, наука, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма да разгледа постъпилото в ОбС предложение и да изготви становище и проект за решение.

 СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на адвокат за представяне на специализирана юридическа помощ на ОбС Брезник.

 С 9 гласа „за”, ! глас „против” и 1 глас „въздържал се”,  ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       448

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 23  ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник, реши:

1. Определя адвокат Венета Симеонова Петрова, вписана в регистъра на Адвокатска Колегия – гр. Перник, с адрес на адвокатската кантора: гр. Брезник, ул. „Георги Бунджулов”, № 44 да предоставя специализирана юридическа помощ по всички въпроси, свързани с дейността на Общинския съвет - на заседания на ОбС и на ПК, включително представителство пред съответните съдебни институции.

2. Определя ежемесечно възнаграждение в размер на 300.00 лв..

3. Възнаграждението да се изплаща от бюджета на Община Брезник, приет за 2011 год. Функция – Общи държавни служби, т. 4 -  Общински съвет – други възнаграждения и плащания.

4. Упълномощава Председателя на ОбС Брезник – Иван Димитров Ставрев да сключи договор за абонаментно правно обслужване с адвокат Венета Симеонова Петрова със срок на действие от 01.03.2011 год. до 30.10.2011 год.

 ОСЕММНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Брезник като водеща организация пред МТСП с проект „Предоставяне на интердисциплинарни услуги на лица пострадали от домашно насилие”.

 

 С 11 гласа „за”, ОбС Брезник, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е       449

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за кандидатстване на Община Брезник с проект „Развитие на интердисциплинарни услуги за лица пострадали от домашно насилие”, ОбС Брезник:

         Дава съгласието си за участие на Община Брезник и осигурява собствени финансови средства, представляващи 10% от стойността на проекта.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА : Други :

 Докладна записка от г-н В. Попов за солидарност с японския народ;

С 11 гласа „за”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е       450

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

 Общински съвет гр. Брезник декларира солидарност с японския народ, като изразява категорично чувството си на човешка съпричастност и най-искрено съчувствие, както и съболезнования на близките на загиналите и пострадалите при земетресението и последвалото го катастрофално цунами в Япония.

Общинския съвет изразява готовност да предостави преференциални възможности на желаещите граждани на Япония, да се заселят в Община Брезник, Област Перник, Република България.

  

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                            (Н. Първанова)                                                                (Иван Ставрев)

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236706