Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.08.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 8

23.08.2007г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2007г. на Община Брезник за първото полугодие на годината

 

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 384

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема отчета за изпълнението на бюджета на община Брезник за първото полугодие на 2007г., съгласно приложения:

1.      1бр. информация за изпълнение на бюджета

2.      1бр. справка за изпълнение на приходната и разходната част на бюджета

3.      1бр. справка за извънбюджетните сметки

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка  добавяне на обекти и промяна в поименния списък за финансиране през 2007г. към 14.08.2007г.

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 385

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, §50 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г. и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

Утвърждава допълнителни обекти и промяната в поименния списък за капитално строителство за 2007г. към 14.08.2007г., съгласно Приложение №1

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно  заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на 8539 дяла по ЗПСК /”Благоустрояване”ЕООД/

 

С 10 гласа “За”, 2 “Против” /М. Иванов и Д. Иванов/ и 1“Въздържал се” /Т. Митова/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 386

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.92 от ЗЗД и чл.10.2.1от сключения договор, ОбС Брезник реши:

          Упълномощава Кмета на община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за извършване на инвестиции от “Благоустрояване” ЕООД.

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно предоставяне на спортен терен – игрище в с.Бегуновци за ползване от ФК”Западно ехо” – с.Бегуновци

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 387

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.49,ал.1, чл.50, ал.1 и чл.51, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.4, чл.32, ал.4  от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

1. Предоставя на ФК “Западно ехо” с.Бегуновци за безвъзмездно ползване спортен терен – игрище, представляващ имот №000173-с.Бегуновци, като същия се ползва по предназначение, а именно: осъществяване на физическо възпитание, спорт и състезателна дейност, със срок до функционирането на клуба.

2. Задължава Кмета на общината да извърши законовите процедури, съгласно ЗОС и НРПУРОИ

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно: 1. Промяна в списъка на общинските обекти за приватизация за 2007г.; 2. Предоставяне на помещение – частна общинска собственост за ползване от регионален бизнес център – Перник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 388

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.14, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл.9, ал.7  от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          1. Изважда от списъка с обекти, подлежащи на приватизация за 2007г.: Първи етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 251кв.м и ½ идеална част от общите части на сградата, котелно помещение със застроена площ 87 кв.м, мазе със застроена площ 140 кв.м и съответното право на строеж, построена в имот пл.сн.№465, УПИ ІІ, отреден за “Административни нужди, обществено хранене и търговия” в кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Ан. Михайлов”№83.

          2. Дава съгласието си да бъде предоставено за ползване под наем на Регионален бизнес център – Перник, помещения с обща площ 160 кв.м, находящи се в горецитирания обект за срок от 3 години.

          3. Задължава кмета на общината да извърши законоустановените процедури, съгласно ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно вземане решение за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост за построяване на гаражи в кв.65 по РП на гр.Брезник, съгласно чл.37, ал.1 от ЗОС

 

Със 7 гласа “За”, 3 “Против” /М. Иванов, В. Величков и Д. Иванов/ и 3“Въздържал се” /В. Величкова, В. Василев иТ. Митова/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 389

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1  от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          1. Дава съгласието си да бъде учредено право на строеж върху УПИ ІІ, пл.№387 в кв.65 по РП на гр.Брезник, като се застроят 12 броя гаражи с размери всеки един от тях 6.00/3.00метра.

          2. Определя срок на застрояване на обектите – 3 години, след сключване на договора.

          3. Задължава Кмета на общината да проведе необходимите процедури за отстъпване право на строеж на отделните петна, чрез провеждане на търг с явно наддаване с начална цена, определена от независим оценител.

          4. Задължава Кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж със спечелилите търга кандидати.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Докладна записка относно промяна предназначението на терен за озеленяване в УПИ за индивидуално жилищно строителство – имот пл.№41 по РП на мах.”Пали лула” – с.Велковци

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 390

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, съгласно чл.9, ал.3/отменена/, чл.127, ал.8 и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и във връзка с §19, чл.62, ал.10, §20, чл.62а, ал.4 и §32 от ЗИД на от ЗУТ, ОбС Брезник реши:

          Да се започне процедура за изменение на подробен устройствен план като терена за озеленяване – имот пл.№41 в кв.4 по РП на мах.”Пали лула” – с.Велковци, община Брезник се преотреди  в УПИ за индивидуално жилищно строителство.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2.Предложение от Стоян Симов – Общински съветник относно преразглеждане на предложение от Министерство на правосъдието за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот, находящ се в гр.Брезник, ул.”Радослав Григоров” №10

 

 С 11 гласа “За” и 2”Въздържал се” /Ив. Ставрев и Ст.Симов/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 391

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Да се върне за разглеждане в комисии и на заседание на ОбС предложението от министерство на правосъдието с вх.№141/12.07.2007г., като бъде изготвено предложение от Кмета на общината с точните части от имота, които ползва Районен съд, Районна прокуратура и другите обслужващи дейността служби.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                          /М. Добревска/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

26.09.2018 г.   О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник съгласн...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1098449