Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.02.2011 г. /431/

ОБ Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К , О Б Л А С Т   П Е Р Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 4

 

гр.Брезник, 28.02.2011 год.

 

 ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от инж. Христо Миленков – Кмет на община Брезник.

 ОТНОСНО: Частична промяна на Решение № 370 по Протокол № 13 / 12.10.2010 год. във връзка с удължаване на срока за погасяване на кредит от „Б ДСК” ЕАД – за реализацията на проект по ПРСР 2007 – 2013 год. Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – обект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на НЧ „Просвещение 1870” гр. Брезник и НЧ „Пробуда – 1931 г.” с. Ноевци.

 

С 8 гласа „за”, чрез поименно гласуване, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       431

 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 40 от Закона за общинските бюджети и чл. 3, чл. 5 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ОбС - Брезник реши :

 

Променя срока на погасяване на кредита от четири на пет месеца и половина.

Дава съгласие Кмета на община Брезник да сключи анекс към Договор № КК–10–15 / 15.11.2010 год. за удължаване на срока от четири на пет месеца и половина, с краен падеж  30 април 2011 год.

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                         (Ем. Вълова)

 

 

Посетители онлайн

В момента има 42 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916933