Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.02.2011 г. /425-430/

ОБ Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К , О Б Л А С Т   П Е Р Н И К

 ПРЕПИС!

 П Р О Т О К О Л

 № 3

 гр.Брезник, 17.02.2011 год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:

І. Докладна   записка   относно:  Отчет  за  касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2010 год.

 

С  10 гласа „За” и 2 гласа „въздържал се” ( Валери Величков и Валери Стоилов ) от присъстващи 12 общински съветници, ОбС Брезник  прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       425

 

 

         На основание чл.21,  ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11. от  ЗОД и  посочените мотиви в обяснителната записка,  ОбС Брезник :

 

Приема уточнения годишен план на бюджета за 2010 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

     1.1. По прихода: 3 522 900   лв.

  / разпределени по параграфи/приложение №  1

1.2. По разхода:  3 522 900   лв. приложение №  2

  /разпределени по функции,дейности и видове/

 

Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010г, както следва:

2.1. По прихода   3 266 292  лв.

/разпределени по параграфи/                                         приложение №  1

2.2. По разхода    3 266 292  лв.

/разпределени по функции,дейности и видове разходи/ приложение№  2

         3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи  за 2010г, съгласно  приложение   № 3

         4. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на   извънбюджетни сметки и фондове за 2010г, съгласно приложение   № 4

       5. Приема годишен доклад и отчета за състоянието на общинския дълг към 31 декември 2010г и размер на дълга за 2011 година.                                  Приложение №5

       6. Отчет на приходите и разходите по извънбюджетни сметки 7443 на бенефициенти на ОП и РА, съгласно Приложение № 13.

ІІ. Докладна   записка   относно:  Проект за бюджет и извънбюджетни сметки за 2011 год.

 

С 12 гласа „за” от присъстващи 12 общински съветници, ОбС Брезник  прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       426

 

 

         На основание чл.21,  ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 от ЗОБ, чл. 11. от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г, ПМС № 334/29.12.2010 г за изпълнение на държавния бюджет за 2011г., писмо № ФО-81/30.12.2010 г. на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ, и на основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА  и  посочените мотиви в обяснителната записка в Докладната записка ,  ОбС Брезник :

1.  Приема бюджета за 2011 г както следва:

1. 1. По прихода, в размер на 3 249 785 лв.  съгласно приложение. №   1

1. 1.1. Приходи  от държавни  трансфери в размер на 1 738 727лв

В т.ч.

1. 1.1.1Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 1 522 169 лв.

1. 1.1.2.Преходен остатък от 2010г в размер на 135 716 лв.

1. 1.1.3Приходи от наеми на имущество и внос корпор.данак-842 лв.

1. 1.1.4.Целева капиталова субсидия -80 000 лв.

1. 1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 511 058 лв.  в т.ч: 

1. 1.2.1. Данъчни приходи в размер на 162 800 лв.

1. 1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  322 618 лв.

1. 1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 493 900 лв.

1. 1.2.4.Трансфери за/от бюджетни и извънбюджетни сметки-   /-/15 668 лв.

1. 1.2.5.Временни безлихвени заеми-   /+/485 672 лв.

1. 1.2.6.Погашения от краткосрочни заеми от банка -  /-/466 400 лв.

1. 1.2.7. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 250 700 лв. в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища 220 700 лв.

1. 1.2.8. За зимно поддържане на пътища – 56 300 лв.

1. 1.2.9. Преходен остатък от 2010г в размер на  221 136лв.

 

 

 

1. 2. По разходите, в размер на 3 249 785 лв   , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

1.  2.1. За делегирани държавни дейности финансирани с държавни приходи

 в размер на  1 738 727лв.

1. 2.2.За делегирани държавни дейности,дофинансирани с местни приходи в размер на  150 000 лв.

1. 2.2. За местни дейности , в размер на  1 361 058  лв. в т.ч.:  

1. 2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на  2000лв.

 

2. Утвърждава разпределението  на преходния остатък от реализирани в края на 2010г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2011г.,съгласно приложение №2

3.  Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2011г.в размер на 2 153 лв.- 9 %  и  194 лв.- 91%,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 4

4. .Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели,съгласно Приложение №12 на МФ                                                           -Приложение №6          

 

5. Приема разчети за  целеви разходи:

 

5. 1.На основание  ПМС № 334/29.12.2010г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2011г ОбС разрешава на кмета на общината да извършва разходи в размер до 1000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

5. 2. Утвърждава  разходи  в размер на 17 000 лв. по параграф 42-14”Обезщетения и помощи по решение на об.съвет в дейност”Общинска администрация”  в това число:    Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 2000 лв.: за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в  тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение или с решение на общински съвет.

5. 3.Упълномощава кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено  и осиновено дете в размер на 250.00лева-за първо дете,за второ,трето и следващо дете  в размер на 300,00 лева  с постоянен и настоящ  адрес на новороденото или осиновеното дете и към момента на подаване на заявлението двамата родители са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Брезник, предвидени в дейност “ Общинска администрация ”§ 42-14- Други помощи по решение на общински съвет.

5.  4.Членски внос на НСОРБ ,МИГ”Брезник-Трън” ,Асоциация на секретарите на общините в размер до 3500 лв.

5.  5.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на  30 000лв. по  одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение № 8

5. 6.За изработка на почетни знаци, символи и реклама да се изразходват средства в рамките на  3000лв    

6. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2011г.за местните дейности по функции и дейности ,съгласно Приложение № 7

7. Утвърждава разходите за заплати през 2010г. за делегираните от държавата дейности,без звената от системата на народната просвета,които прилагат системата на делегираните бюджети,съгласно приложение № 7

8. Определя 54 бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност Общинска администрация в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти.

9. Утвърждава следните приоритети  при разходването на бюджетните средства през 2011г./чл.15,ал.2 от ЗДБРБ за 2011г./

-заплати,осигурителни плащания,обезщетения,помощи,стипендии и медикаменти

-храна,отопление,осветление,както и издръжка на социалните,здравните и образователните заведения.

 

10.  Приема следните лимити за разходи:

 

10. 1.Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

10. 2.Представителни разходи в размер на 2 300 .00 лева от които :

         - на кмет на община в размер до 1550 лв.

 - на председател на общински съвет до  700 лева

10. 3.Утвърждава разчети за субсидии на обединен спортен клуб “Чорни 2004” на основание решение №715/01.10.2010 г на МС и чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт – 32 000 лв. в т.ч 17 300  лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортна база и  за спортна дейност 14 700 лева разпределена по клубове както следва :

 -ФК „ Чорни -1920„деца и мъже- 4 500 лв

-ФК”Черногорец „мъже-  с.Ноевци-2 500 лв

-ФК „Западно ехо”с.Бегуновци  мъже-2 500 лв.

-ФК”Балкан”с.Банище-мъже 2 500 лв.

-ВК”Чорни”-деца момчета и момичета-400 лв.

-ВК”Чорни” мъже 2 300 лв.

10. 4.Утвърждава разчети за субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” , на основание РМС

 №715/01.10.2010г. и чл. 97 т.5 и чл.106 от Закона за лечебните заведения в размер на  165 000 лв

10. 5. Утвърждава  7000 лв. средства за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др/  разпределени по кметства и кметски наместничества, както следва:

с. Ноевци – 700 лв.

с. Кошарево – 500 лв.

с. Долна Секирна – 500 лв.

с. Слаковци – 450,00 лв.

с. Велковци – 450,00 лв.

с. Гигинци – 400,00 лв.

с. Бегуновци – 350,00 лв.

с. Садовик – 300,00 лв.

с Гърло – 400,00 лв.

с. Красава – 350,00 лв.

с. Режанци – 300,00лв.

с. Конска – 200,00 лв.

с. Станьовци – 300,00 лв.

с. Банище – 300,00 лв.

с. Бр. Извор  - 300,00 лв.

с. Ребро – 300,00 лв.

с. Сопица – 300,00 лв.

с. Арзан – 200,00 лв.

с. Бабица – 200,00 лв.

с. Непразненци – 200,00 лв.

11. .Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по        

     т. 15.3. и т. 15.4.

 

12. .Утвърждава списък на педагогическия  персонал в делегираните от държавата дейности по образование,които имат право на заплащане на част от транспортните разходи от местонахождението им до местоработата в друго населено място и обратно и размера на средствата в рамките до 100% от цените на абонаментните карти за пътуване по ЖП транспорт и до 85% от цените  на абонаментните карти,фактури,билети по  автомобилния транспорт за обикновен автобус.-Приложение №9

13. Утвърждава списък  на длъжностите и лицата по дейности/общинска администрация,ДСП и непедагогически персонал във функция”Образование”/,които имат право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките на 40% от цените на абонаментните карти .

 Разходи по фактури за гориво/на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на  абонаментната карта./Приложение №10/

14. Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

15. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия  и по месеци.

16. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета./чл.27 от ЗОБ/

16. 1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

16. 2Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности.

16. 3.Да кандидатства за средства  от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

16. 4.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

16. 5.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

17. Определя максимален размер на новия общински дълг,който може да бъде поет през 2011г.-1 354 400 лв

18. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година-888 000 лв.

             

19. Възлага на кмета на общината:

19. 1.На основание чл.28ал.1от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

 

Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора

СОУ” Васил Левски” гр.Брезник

ОУ” Христо Смирненски” с.Ноевци

ЦДГ”Брезица” гр.Брезник

група ЦДГ към ОУ”Хр.Смирненски”с.Ноевци

 

19 2.Да определи конкретните права и  отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

19. 3.Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

20. Да актуализира общинския бюджет във връзка с  постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя,като за целта издава заповеди.

21. Да прехвърля заемообразно бюджетните средства за захранване на специалните извънбюджетни сметки за финансиране на проекти до възстановяване на разходите от управителния орган.

22. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие,че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност,от които се пренасочва.

23. Определя размер на просрочени вземания,които ще бъдат  събрани през бюджетната 2011г.-  8 000 лв.

24. Задължава ръководителите на бюджетните звена,  финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 26.02.2011г.конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

25. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2011г да изразходва средства в размер до 5 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

26. Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници,банки и други финансови инструменти,други източници.

27. Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2011г съгласно приложение    12

28. Приема разпределението на средствата от  параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти   през 2011 г.,съгласно Приложение №11

 

ВТОРА ТОЧКА: Връщане за ново обсъждане на Решение № 413 по Протокол № 1 от 20.01.2011 год. на ОбС  Брезник.

 

         Със 7 гласа „за” и  2 гласа „против”, ОбС Брезник взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       427

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, ОбС реши:

 

Отменя Решение № 413 по Протокол № 1 / 20. 01. 2011 г. на ОбС Брезник.

Възлага на ПК по Икономическо развитие, евроинтеграция и инвестиции, общинска собственост, приватизация, бюджет и финанси да обсъди чия собственост е лек автомобил „мерцедес” 200Е с рег. № РК 17 70 АМ  и внесе предложение за решение на заседанието на ОбС през м. март.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Одобряване на проект за обект: ПУП – парцеларен план на сервитутите на ветрогенератори, съгласно ПУП – П3 на ПИ 032003 и ПИ 032006 по КВС на землището на с. Арзан, община Брезник одобрен със Заповед № 276 / 08.06.2006 год. на Кмета на община Брезник.

 

С 8 гласа „за” , ОбС Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       428

 

         На основание чл. 21. ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и Решение № 11 по Протокол № 2 от 03.02.2011 г. на ОбЕС по УТ при община Брезник, ОбС реши:

 

         Одобрява проекта за ПУП – ПП ( парцеларен план) за сервитутите на ветрогенератори, съгласно ПУП – ПЗ на ПИ 032003  и ПИ 032006 по КВС на землището на с. Арзан, община Брезник, одобрен  със Заповед №276 от 08.06.2006 год.  Проектът за ПУП – ПП е изработен с цел да се задоволят изискванията на Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти, според червените прекъснати линии, очертаващи кръг с диаметър 92 м. /R – 46 м./ и черните линии, цифри и надписи в графичната част на проекта.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на Общинска здравна програма.

 

С 6 гласа „за”, 1 глас „ против”, ОбС Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       429

 

        

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 97, т. 5 и чл. 106 от ЗЛЗ, ОбС Брезник  утвърждава Общинска здравна програма за развитие на Общинска болница в гр. Брезник.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изпълнение на Решение № 409 по Протокол № 17 от 16.12.2010 год.

 

Със 7 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” , ОбС Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       430

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник :

 

Определя Лицензирания независим оценител на недвижими имоти г-жа Анелия Черногорова от гр. Перник да извърши техническа експертиза на частично направения през 2010 год. тротоар на главната улица на с. Бабица, община Брезник.

Оценителят се задължава в срок до 25.02.2011 год. да извърши експертизата и представи доклад в ОбС Брезник.

Определя 200 лв. хонорар за извършване на услугата, който да бъде изплатен от бюджета на община Брезник за 2011 год., функция „Общи държавни служби”, т. 4 ОбС – Други възнаграждения и плащания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                            (Иван Ставрев)

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 16 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-308/07.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имо...

Сряда, 8 Май 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

02.05.2019 г.   ОБЯВЛЕНИЕ     Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява ...

Четвъртък, 2 Май 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци /утвърден с Решение №853/22.04.2019 г. на ОбС ...

Четвъртък, 2 Май 2019

прочетете повече

Уведомяване собствениците на пчели за тр

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме собствениците на пчели, че на 25.04.2019г. и 26.04.2019г. от 10:00 ...

Вторник, 23 Април 2019

прочетете повече

ПРОТОКОЛ №1 на комисия за определяне на

ПРОТОКОЛ №1 на комисия, назначена със заповед РД_2-112/26.02.2019 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери ...

Понеделник, 22 Април 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление с вx. №

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” СЪОБЩЕНИЕ О...

Сряда, 17 Април 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по пров

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-186/27.03.2019 г. за процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тов...

Четвъртък, 28 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Инвестиционно предложение „Изграждане на

01.08.2017 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване ...

Вторник, 1 Август 2017

прочетете повече

Заповед за определяне на райони за смето

ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗАПОВЕД № 1241 Брезник, 02.11.2015 г.   На осно...

Четвъртък, 5 Ноември 2015

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1423024