Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 03.02.2011 г. /424/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К , О Б Л А С Т   П Е Р Н И К

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

гр.Брезник, 03.02.2011 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от инж. Христо Миленков – Кмет на община Брезник.

         ОТНОСНО:Позиция и мандат на Кмета на община Брезник в качеството му на представител на община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К в област Перник.

 

С 11 гласа „за”, чрез поименно гласуване, ОбС взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     424

 

 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 198 „е”, ал. 5, във връзка с чл. 10 „а”, ал. 4 от Закона за водите и Писмо изх. № 08-00-4/ 20.01.2011 год. на Областен управител, Общински съвет – Брезник, реши:

1.      Дава мандат на Кмета на Община Брезник – инж. Христо Миленков да представлява общината в Общото събрание на Асоциацията по В и К в област Перник.

2.      Утвърждава сумата от 1 100 лева, представляваща 3.75 % от общия брой на населението, съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство,  за   средства  за  дейността  на Асоциацията по В и К.

 

 

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 892895