Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.05.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 5

23.05.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА:  Информация относно следприватизационния контрол за 2006 г. по договори за приватизация, сключени от община Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 360

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията относно следприватизационния контрол за 2006 г. по договори за приватизация, сключени от община Брезник.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация относно състоянието и проблемите на спорта в общината – база, спортни клубове, дейност     

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 361

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията относно състоянието и проблемите на спорта в общината – база, спортни клубове, дейност.

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на общински обект по ЗПСК

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 362

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.92 от ЗЗД, чл.9, ал.1 и чл.12А от сключения договор, ОбС Брезник реши:

          Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за извършване на инвестиции от ЕТ “НОТТЕН – ЕВЛОГИ НОТЕВ”, представлявано от Евлоги Славчов Нотев, на закупения от него обект: местност “Еретин” – терен с площ 2200 кв.м и сграда №56 – свинарник със засроена площ от 245 кв.м.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно вземане решение за предоставяне  на допълнителен брой тополи на корен – общинска собственост на “Дървоекспорт”ЕООД гр.Перник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 363

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, чл.23, ал.2, т.1 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава да бъдат предоставени на “Дървоекспорт” ЕООД – гр.Перник допълнително още 10 броя тополи, находящи се по поречието на река Конска, землище на с. Слаковци, при запазване на общата кубатура.

          2. Упълномощава Кмета на общината да сключи анекс към договора с “Дървоекспорт” ЕООД, в който да бъдат отразени промените в местонахождението и броя на дърветата.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Докладна записка относно добавяне на обекти и промяна в поименния списък за финансиране през 2007г. към 15.05.2007г.

 

Със 7 гласа “За”, 5 “Въздържали се” и 1 “Против” /М. Иванов/ ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 364

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

          Утвърждава допълнителни обекти и промяната в поименния списък за капитално строителство за 2007г. към 15.05.2007., съгласно Приложение №1.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно промяна в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2007г. към 15.05.2007г.

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 365

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава програмата за средства по §10-30-текущ ремонт за 2007г., както следва:

 

 

Обект

Било

Става

 

Дейност образование

 

 

 

Ремонт парно ОУ “Хр. Смирненски-с.Ноевци

5000

0

 

Дейност БКС

 

 

 

Ремонт сграда стара община на ул.”Ан. Михайлов”83

0

5000

 

ВСИЧКО

5000

5000

 

          Общата стойност на обектите по промяната е 5000лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите й стойности не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Устно предложение от Георги Лазаров – Зам.кмет на Община Брезник относно промяна на решение №359 на ОбС Брезник

 

С 9 гласа “За” и 3 “Въздържал се” /Ив. Ставрев, Г. Ваклинов и Ст. Симов/ ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 366

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6  и т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1.      Отменя свое решение №359 от 26.04.2007г.

2. Да бъде дадена еднократна финансова помощ за подпомагане семейството на болното дете Ваня Николова Иванова – на 7 години от гр.Брезник

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите процедури по изплащане на помощта.

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 38 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916955