Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.05.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 5

23.05.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА:  Информация относно следприватизационния контрол за 2006 г. по договори за приватизация, сключени от община Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 360

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията относно следприватизационния контрол за 2006 г. по договори за приватизация, сключени от община Брезник.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация относно състоянието и проблемите на спорта в общината – база, спортни клубове, дейност     

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 361

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема информацията относно състоянието и проблемите на спорта в общината – база, спортни клубове, дейност.

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на общински обект по ЗПСК

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 362

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.92 от ЗЗД, чл.9, ал.1 и чл.12А от сключения договор, ОбС Брезник реши:

          Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за извършване на инвестиции от ЕТ “НОТТЕН – ЕВЛОГИ НОТЕВ”, представлявано от Евлоги Славчов Нотев, на закупения от него обект: местност “Еретин” – терен с площ 2200 кв.м и сграда №56 – свинарник със засроена площ от 245 кв.м.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно вземане решение за предоставяне  на допълнителен брой тополи на корен – общинска собственост на “Дървоекспорт”ЕООД гр.Перник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 363

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, чл.23, ал.2, т.1 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава да бъдат предоставени на “Дървоекспорт” ЕООД – гр.Перник допълнително още 10 броя тополи, находящи се по поречието на река Конска, землище на с. Слаковци, при запазване на общата кубатура.

          2. Упълномощава Кмета на общината да сключи анекс към договора с “Дървоекспорт” ЕООД, в който да бъдат отразени промените в местонахождението и броя на дърветата.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Докладна записка относно добавяне на обекти и промяна в поименния списък за финансиране през 2007г. към 15.05.2007г.

 

Със 7 гласа “За”, 5 “Въздържали се” и 1 “Против” /М. Иванов/ ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 364

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

          Утвърждава допълнителни обекти и промяната в поименния списък за капитално строителство за 2007г. към 15.05.2007., съгласно Приложение №1.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно промяна в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2007г. към 15.05.2007г.

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 365

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава програмата за средства по §10-30-текущ ремонт за 2007г., както следва:

 

 

Обект

Било

Става

 

Дейност образование

 

 

 

Ремонт парно ОУ “Хр. Смирненски-с.Ноевци

5000

0

 

Дейност БКС

 

 

 

Ремонт сграда стара община на ул.”Ан. Михайлов”83

0

5000

 

ВСИЧКО

5000

5000

 

          Общата стойност на обектите по промяната е 5000лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите й стойности не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Устно предложение от Георги Лазаров – Зам.кмет на Община Брезник относно промяна на решение №359 на ОбС Брезник

 

С 9 гласа “За” и 3 “Въздържал се” /Ив. Ставрев, Г. Ваклинов и Ст. Симов/ ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 366

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6  и т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1.      Отменя свое решение №359 от 26.04.2007г.

2. Да бъде дадена еднократна финансова помощ за подпомагане семейството на болното дете Ваня Николова Иванова – на 7 години от гр.Брезник

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите процедури по изплащане на помощта.

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 91 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014068