Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.01.2011 г. /410-423/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К  

ПРЕПИС

 П Р О Т О К О Л

 № 1

гр.Брезник, 20.01.2011 год.

 

 ПЪРВА ТОЧКА: Отчет относно: Изпълнение актовете на ОбС, работата на кмета на Общината, кметовете и кметски наместници за 2010 г.

 С 10 гласа „за” и  1 „въздържал се” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  № 410

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение отчета за изпълнение актовете на ОбС, работата на кмета на Общината, кметовете и кметски наместници за 2010 г. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Отчет за приходите и разходите с натрупване за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. на СБАЛВБ „д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 411

 

         На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Отчет за приходите и разходите с натрупване за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. на СБАЛВБ „д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД.

 

 

С 9 гласа „за” и 1 „въздържал се” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 412

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник задължава управителя на СБАЛВБ „д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД, да внесе в ПК по ЗОСД в срок до 31.01.2011 г. Програма за работата на СБАЛВБ „д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД за 2011 г.

 

  

С 6 гласа „за”,  1 „против” и 3 „въздържал се” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 413

/отменено с решение № 427 от 17.02.2011 г./

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник изважда от капитала на СБАЛВБ „д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД лек автомобил марка „Мерцедес” 200Е с регистрационен номер PK 17-70 АМ и го прехвърля в активите на общинската администрация. 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно: Следприватизационен контрол в Община Брезник за 2009 г. 

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 414

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията за следприватизационния контрол в Община Брезник за 2009 г. 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Информация относно: Състоянието на инфраструктурните обекти в Общината, които са в гаранционен срок. 

 

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 415

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията за състоянието на инфраструктурните обекти в Общината, които са в гаранционен срок. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2011 г.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 416

 

     На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет Брезник  приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2011 г. / Програмата е неразделна част от решението/.

 

 

    

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Одобряване на проект за обект: ПУП – ПЗ /план за застрояване на проектен поземлен имот 035013 – местност „Под божия глава” в землището на с. Горни Романци, община Брезник и Парцеларен план за водопровод РЕ Ф50.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 417

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ и протокол №1, решение ХІ от 06.01.2011 г. на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Общински съвет Брезник одобрява проект за ПУП – План за застрояване на проектен поземлен имот 035013, м. „Под божия глава”, землището на с. Горни Романци и Парцеларен план за водопровод РЕ Ф50.

В плана за застрояване изградените съоръжения се потвърждават.

В парцеларния план е показан съществуващ на терена водопровод, като трасето започва от резервоара в проектен ПИ 035013 и завършва в точка  №21 от чертежа, където се включва в съществуващ водопровод. Водопроводът преминава подземно през ПИ 035014; 037012; 037014; 037019 – с начин на трайно ползване ниви, след което навлиза в ПИ 000132 – полски път. Учреден е сервитут с широчина по 3.00 м. от оста на съоръжението от двете страни. Сервитутът засяга освен поземлените имоти, през които преминава трасето и съседните ПИ 034001, 034002 и 035010, според червени и черни линии, черни и сини цифри и надписи в плана за застрояване и зелени линии и надписи и червени пунктирни линии и цифри в парцеларния план в графичната част на проекта, която е неразделна част към това решение.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ-VІІІ-12, кв.9 по РП на с. Ноевци.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 418

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за: Незастроен общински терен (път), участващ в УПИ-VІІІ-12, кв.9 по РП на с. Ноевци с площ 7 кв.м. в размер на 39.20 лв., облагаеми с ДДС.

Посоченият имот се продава на основание чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.26 от НРПУРОИ.

 

    

 

      

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на списък на обектите за приватизация за 2011 г.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 419

 

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.2 от ЗПСК, Общински съвет Брезник:

         1. Приема Списък на обектите за приватизация за 2011 г., който включва:

А/ Цех – незавършена сграда извън регулация -  с. Кошарево.

Б/ Бивши училищни имоти – с. Конска, с. Режанци, с. Кошарево, Бегуновци.

В/ Под обекти на имот №000094 в местността “Еретин”, бивше поделение на МО – гр. Брезник:

- имот № 06286.0502.029 – терен;

- имот № 06286.0502.034 – терен;

- имот № 06286.0502.035 – терен;

- имот № 06286.502.028 – терен и построената в него сграда.

 

2. Възлага на кмета на общината контрола по практическото изпълнение на програмата.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 420

 

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с чл.1 ал.2 от ЗМДТ и Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, Общински съвет Брезник приема промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2011 г. на територията на Община Брезник, както следва:

Глава първа

Общи положения

 

Към чл. 2 се съставя нова т. 7 „ Туристически данък",; т. 8 става други местни данъци, определени със закон.

В чл. 5, ал. (2) се изменя така:

Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

В чл.5, ал.(З) се създава изречение второ: Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице,

Създава се ал. (4) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинския съвет.

 

Раздел I

Данък върху недвижимите имоти

 

В чл. 7 ал, (4) се отменя.

В чл. 8, ал.(2) накрая се добавя „ или съответната част от него",

Създава се ал.(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

В чл. 11, ал.(1) се променя така: Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

Алинея (2) се изменя така: На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл.15 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица и върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно приложение 2 за предприятията.

 

Раздел IV

Данък върху превозните средства

 

В чл. 41, ал. (12) се променя така: Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7 от Закона за движението по пътищата е в размер на 65 лв.

В чл. 46, ал.(1) се изменя така: Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

Раздел V

Патентен данък

 

Чл.52 ал.(1) т. 2 се изменя така: Физически лица, включително еднолични търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

 

Раздел VI

Туристически данък

 

чл.57, ал.(1) С туристически данък се облагат нощувките.

ал.(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

ал.(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

ал.(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

ал.(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

чл.58, ал.(1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.

ал.(2) Размерът на дължимият данък за 2011 г., за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1.        категория 1 звезда -0.60 лв. за нощувка;

2.        категория 2 звезди - 0.80 лв. за нощувка;

3.        категория 3 звезди - 1.00 лв. за нощувка;

 

Преходни и заключителни разпоредби

 § 1. (1) За 2011 г. Общинския съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти до 31 януари 2011 г. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2010 г.

(2) Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

§2. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определял, както следва:

1. категория 1 звезда - 0.60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0.80 лв. за нощувка; .  

3. категория 3 звезди - 1.00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1.00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1.00 лв. за нощувка;

(3) Декларацията по чл. 57, ал.(5) не се подава за предоставените
нощувки през 2010 г.                                       

§3.Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. 

§4. За 2011 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларации по чл.61н., ал. 1 от ЗМДТ до 31 януари 2011 г.

§5.(1) За 2011 г първата вноска на патентния данък се внася до 31 януари 2011 г

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Общината или определени от него лица.

§7.Наредбата се издава на основание чл. 1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси приета с решение №35 от 14.02.2008 г. и променена на 20.01.2011 г. с решение №420 на Общински  съвет гр. Брезник  и влиза в сила от 01.01.2011 година с изключение на чл. 17от ЗМДТ, който отпада от 1юли 2011 г.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник съгласно ЗМДТ

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 421 

         На основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 8 от  Закона за местните данъци и такси Общински съвет гр. Брезник  взема следните решения:

         І. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ приема план-сметката, посочена в приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 в Наредбата  за услугите  по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за  обществено ползване за 2011 год. в т.ч. отчисления по чл. 2, ал. 2 и ал. 4  по Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда  и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци на основание чл. 71а, ал. 4 и чл. 71б, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците  в размер на 8 184 лева, както и отчисления на основание чл. 71е от ЗУО в размер на 13 200 лева.

Приложение № 1 /към чл. 5, ал. 3  на Наредбата/ е неразделна част от  Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник съгласно ЗМДТ 

 

ІІ.Прави следните промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник:

          1. Чл. 8, ал.1, т. 3  добива следния вид: „проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците”.

          2.  Чл. 9, ал. 2,  т. 2 да се  чете, както следва:

               а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване таксата се събира пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка (сгради,  земя);

               б)  За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа  таксата се заплаща  на година пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка;

               в)  За услугата  чистота на териториите за обществено ползване таксата се заплаща на година пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка.          

3. Чл. 11  се променя, както следва:

                ал. 1 Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове:

             а)  от 1 март до 30 юни;

             б)  от 1 юли до 30 октомври.

                ал. 2  На предплатилите от 1 март до 30 април  за цялата година се прави отстъпка 50/00.       

4.  В чл. 147  отпада текста ”и на реализираните от тях нощувки”, както и  „0.30 лв/нощувка”.

             5. Чл. 169  се отменя.

             6. Чл. 170 се отменя.

     ІІІ. Възлага на кмета  последващите законови действия.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на средства за преглед на сурвакарски игри Брезник `2011.

 С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 422 

         На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник утвърждава размера на средствата за провеждане и преглед на сурвакарски игри в размер на 13500 лв. за месец януари 2011 г., както следва         

         - храна участници, минерална вода – 4400 лв.

         - транспорт участници – 2200 лв.

         - дипляни, значки, фойерверки, покани, афиши - 1600 лв.

         - грамоти, плакети /предметни награди/, парични награди – 5000 лв.

         - реклама сурвакарски игри – 120 лв.

         - посрещане на гости – 180 лв.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на ОбС Брезник през ІІ-ро полугодие на 2010 г.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 423

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Приема за сведение отчета за работата на ОбС Брезник за ІІ-ро полугодие на 2010 г.

2. Отменя решение №146 по Протокол №1/22.01.2009 г. на Общински съвет Брезник. 

3. В бюджета на Общината за 2011 г. във функция „Общи държавни служби – Общински съвет” да се заложат средства за:

 ползване при необходимост на юридическа консултация:

 

- при подготовка на материали за внасяне за разглеждане от ОбС и оформяне на решенията по тях при необходимост;

- по време на заседания на ПК и ОбС;

- при съдебна защита.

    

  

ПРОТОКОЛИСТ:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                            /Ц. Йосифова/                                              /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 52 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097522