Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.02.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 2

23.02.2007г./гр. Брезник

 

ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2006г. и проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2007г.

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Д. Иванов/, ОбС прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 335

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл. 12 и чл. 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007г, ПМС № 20/02.02.2007 г, писмо № ФО-2/12.02.2007 г. на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ, ОбС  гр.Брезник

 

Р Е Ш И:

 

1.      Приема уточнения годишен план на бюджета за 2006 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. По прихода: 3 900 644  лв.                               приложение №  1

1.2. По разхода:  3 900 644 лв.                                приложение №  2

 

2.      Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2006г, както следва:

 

2.1. По прихода   3 392 993 лв.                               приложение №  1

2.2. По разхода    3 392 993 лв.                               приложение №  2

 

3.     Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи  за 2006 г, съгласно приложение   № 3

 

 

 

4.     Приема бюджета за 2007г както следва:

 

4.1. По прихода, в размер на  3 032 534  съгласно приложение. №   1

4.1.1. Приходи  от държавните трансфери в размер на 1 255 581 лв

В т.ч.

4.1.1.1.          Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на

241 717 лв.

4.1.1.2.          Обща допълваща субсидия в размер на 989 270 лв.

4.1.1.3.          Преходен остатък от 2006 г в размер на 24 594 лв.

 

4.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 776 953 лв.  в т.ч: 

4.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 97 000 лв.

4.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 341 589 лв.

4.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 244 500 лв.

4.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 502 400 лв. в т.ч.за изграждане на местни и общински пътища 233 700 лв.

4.1.2.5.Компенсиран трансфер за отменения пътен данък  40 300 лв.

4.1.2.6. За зимно поддържане на пътища - 40 100 лв.

4.1.2.7. Преходен остатък от 2006г в размер на 511 064 лв.

 

4.2. По разходите, в размер на  3 032 534 лв   , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

 

4.2.1. За делегирани държавни дейности, в размер на  1 255 581 лв

4.2.2. За местни дейности , в размер на     1 776 953 лв. в т.ч.:  

4.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на  30 000 лв.в т.ч. :

4.2.2.1.1- за местни дейности – 30 000 лв. от които 20 000лв.за предотвратяване на последици от БАК И 10 000 лв. за непредвидени разходи.

5.     Приема план-сметката за окончателния годишен план  и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. ,както и приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2007 г.в размер на    257 190 лв.- 91 %  и 68 874 лв.- 9%,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 5

 

6.     Приема разчети за  целеви разходи:

 

6.1.           На основание  ПМС № 20/02.02.2007г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2007г ОбС разрешава на кмета на общината да извършва разходи в размер до 1000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

6.2.       Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 2000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината изтърпели наказания, както и изпаднали в изключително тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета.

6.3.Членски внос на НСОРБ в размер до 1000 лв.

6.4.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на  21 000   след одобрена план-сметка от кмета на общината за разходване на средствата.

6.5.За изработка на почетни знаци, символи и рекламни материали да се изразходват средства в рамките на  3 500 лв.                     

6.6.Упълномощава кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено дете в размер на 200.00 лева на жители на Община Брезник с постоянен адрес, предвидени в дейност Общинска администрация ”§ 42-14- Други помощи по решение на общински съвет.

7.      Определя числеността на персонала и средни брутни работни заплати

 

Приложение № 4

 

8.     Приема следните лимити за разходи:

8.1.           Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

8.2.           Представителни разходи в размер на  2 500 лв.   на основание  ПМС № 20/02.02.2007 г.

 

9.      Утвърждава разчети за субсидии на обединен спортен клуб “Чорни 2004” на основание  чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт – 15 000 лв. в т..  7 000 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортна база и 8 000 лв. за спортна дейност разпределена по клубове както следва : за ФК „ Чорни „-3 000 лв.ФК”Черногорец „-1 300 лв. ВК-2 400 лв. Клуб ръгби-800 лв. и за масова физкултура и спорт-500 лв.

 

10.  Утвърждава разчети за субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” , на основание РМС 926/29.12.2006г и чл. 97 т.5 от Закона за лечебните заведения в размер на 50 000 лв.     

 

11.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по        

     т. 9 и т. 10.

 

12.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 6,7

    

13.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.12 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи, съгласно действащите нормативни документи.

 

14.Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

 

 

15.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия  и по месеци.

 

16.При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета./чл.27 от ЗОБ/

16.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

16.2Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности.

16.3.Да кандидатства за средства  по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие.

16.4.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 4.2.2.1.

 

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

              

17.Възлага на кмета на общината:

17.1.На основание чл. 28 ал.1 от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

 

Ø       Просветни заведения

Ø       Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора

 

17.2.Да определи конкретните права и  отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.3.Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

18.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на „държавни дейности” да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне  на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ.

19.Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

 

20.Задължава ръководителите на бюджетните звена,  финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 05.03.2007г конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

 

21.Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2007г да изразходва средства в размер до 2 500 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

 

22.Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници.

 

23.На основание ПМС № 168/2006 г,  ОбС утвърждава средните брутни работни заплати на едно лице от работещия в общинската администрация, звена и дейности,  финансирани от общинския бюджет, съгласно приложената справка.

    Основната месечна работна заплата на кмет на община ,кметове на кметства и кметските наместници се променят с процент равен на процента на увеличение на средната работна заплата за общинската администрация.

 

24.Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2007г съгласно приложение    10                                  

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно включване в приватизационната програма на общината за 2007г. на обект – частна общинска собственост

 

С 13 гласа “За”, ОбС прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 336

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, ОбС Брезник реши:

          Включва в приватизационната програма на община Брезник за 2007г.: Терен, представляващ УПИ V-685 “За административна сграда”, кв.19 по РП на гр.Брезник, с площ от 730 кв.м и административна сграда, 2 МС със ЗП от 173 кв.м и РЗП 346 кв.м, мазе със ЗП от 121 кв.м и тавански помещения със ЗП 138 кв.м, намиращи се на ул. “Георги Бунджулов” № 43

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно продажба на имот частна общинска собственост по ЗПСК

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 337

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.5, чл.7, чл.8, ал.1, чл.10, ал.2 и чл.35а от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на: Терен, представляващ УПИ V-685 “За административна сграда”, кв.19 по РП на гр.Брезник, с площ от 730 кв.м и административна сграда, 2 МС със ЗП от 173 кв.м и РЗП 346 кв.м, мазе със ЗП от 121 кв.м и тавански помещения със ЗП 138 кв.м, намиращи се на ул. “Георги Бунджулов” № 43, при минимална конкурсна цена 123400лв

          2. Приема информационния меморандум на обекта.

          3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.

          4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината в срок от 10-ия до 16-ия ден включително след обнародване на решението в “Държавен вестник”, срещу заплащане на 30 лева.

          5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

          6. В срок до 20-ия ден от обнародване на решението , лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

          7. Лицата, закупили конкурсната документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

          8. Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се заплаща в касата на общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

          9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 25-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

          10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

          10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

          10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

          10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

          11. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

          12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договора за покупко-продажба.

          13. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.

          14. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за покупко –продажба със спечелилия конкурса участник.

          15. Определя за член – представител на ОбС в комисията по конкурса г-жа Тодорка Митова.

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно вземане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 338

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

1.      Разрешава продажбата на не застроен терен “За обществени нужди”, с площ от 400 кв.м в кв.27 по РП на с.Кошарево, при спазване на номенклатурата от дейности, разрешени съгласно чл.17 от Наредба №7/2003г. за правилата и нормите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони – за зона Ж м – ниско етажно жилищно строителство.

2.      Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

         

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно  ОПРЕДЕЛЯНЕ СТАТУТ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЪГЛАСНО зос НА ИМДокладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС на имоти представляващи “Гробищен парк”-гр.Брезник

 

 

С 9 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Ив. Ставрев/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 339

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

 

          Обявява за публична общинска собственост имоти, представляващи “Гробищен парк” гр.Брезник, както следва:

-          Имот № 000245, гр.Брезник, ЕКАТТЕ 06286 с площ от 10.235 дка.

-          Имот № 000199, гр.Брезник, ЕКАТТЕ 06286 с площ от 11.187 дка

-          Имот № 092023, гр.Брезник, ЕКАТТЕ 06286 с площ от 2.407 дка, обслужваща територия към гробищния парк.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно структурни промени в дейност “Общинска администрация”

 

С   гласа “За”, ОбС прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 340

 

          На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка със ЗДБРБ за 2007г., ОбС Брезник реши:

 

          1. Увеличава числения състав на дейност 122 – “Общинска администрация” – Дирекция “ФСД” с три броя и създава отдел “МДТ” към дирекция “ФСД” с четири броя численост на персонала.

          2. Одобрява изменението на Приложение № 1 и № 2 като неразделна част от структурата на общинската администрация.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280789