Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.03.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 3

22.03.2007г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за работата на кмета на общината и кметските наместници, както и кметовете на кметства Ноевци, Кошарево, Слаковци, Велковци и Долна Секирна.

 

С 11 гласа “За” и 2 “Въздържали се” /Т. Митова и Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 341

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема Отчета за работата на кмета на общината и кметските наместници, както и кметовете на кметства Ноевци, Кошарево, Слаковци, Велковци и Долна Секирна през 2006 година

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация за финансовото състояние и дейността на СБАЛВБ- Брезник ЕООД

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 342

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема Информацията относно финансовото състояние и дейността на СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов” ЕООД – гр.Брезник

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Отчет относно дейността на “Брезник фарм” ЕООД

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 343

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема Отчета относно дейността на общинска фирма “Брезник фарм” ЕООД – гр.Брезник

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на централната градска част на гр.Брезник кв.54, 65, 67 и части от кв.53 и кв.58

 

С 12 гласа “За”и 1 “Против” /М. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 344

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОбС Брезник реши:

          Одобрява проекта за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на централната част на гр.Брезник, одобрен със заповед №РД-1-189 от 20.11.1984год. с поправките на комисията по чл.128, ал.7 от ЗУТ с протокол №1, решение І, приложение 1 от 27.02.2007год., като изменението включва квартали №№ 54, 65, 67, 69 и части от кв. 53 и 58 при граници: Площад “9-ти септември”, ул.”Жданов”, част от ул.”Андрей Михайлов”, ул.”Шипка”, част от ул.”Мала река”, ул.”Пчела” и части от улици “Вл. Радославов”, “Крум Савов” и ул.”Борис Антов”, при което терени “За автогара” и VІІ - “За жилищен комплекс” се преотреждат в УПИ “За индивидуално жилищно строителство” и се обособява нов квартал 110.

          Северно от имот 405 върху съществуваща на място улица по плана от 1960год. се прокарва улица с О.Т.1007-1008, като терена VІ – “За едропанелно жилищно строителство” се преотрежда в УПИ – “За индивидуално жилищно строителство” и ІХ – “За обслужващи дейности” в кв.67. Изменя улично-регулационната линия на улица с О.Т. 149-150. Изменя уличната регулация но улица с О.Т. 43-44-50-51, като същата става улица тупик с О.Т.1027-1026 и от имотите, попадащи в терена за паркинг се преотреждат в УПИ  “За индивидуално жилищно строителство”, а имот пл.№387 се отрежда в УПИ ІІ – “За гаражи” в кв.65.

          От терена за обществено жилищно строителство в кв.69 се обособява УПИ І – “За спорт и рекреация” и ІІ – “За жилищно строителство”.

          Изменя се регулацията на УПИ – “За БКП, ДКМС и Общински съвет” и УПИ ІІ – “За поща”. Прокарва се улица с О.Т. 1025-1027 по изпълнено благоустрояване, при което кв.65 се обособява за индивидуално жилищно строителство. Изменя се регулацията на УПИ ІІ – “За поща” по имотни граници и става ХІІ – “За поща” в кв.65 и в новообразувания квартал 111 се обособяват УПИ І – “За обществено обслужващи дейности” и УПИ ІІ и ІІІ “За индивидуално жилищно строителство”.

          Отпада проектната улица с О.Т.48-1029-1028-1027, изменяща трасето на улица с О.Т.48-51, при което се изменя регулацията на УПИ І – “За обществено обслужващи дейности” и УПИ ІІ и ІІІ – “За индивидуално жилищно строителство” в новосъздадения кв.111. Остава проектния паркинг с О.Т.1027-1028, като се променя местоположението на О.Т.1028. Връзката между паркинг с О.Т.1027-1028 и ул.”Борис Антов” се осъществява чрез алея с ширина 4.00м., при което се изменя регулацията на УПИ І – “За обществено обслужващи дейности” и ІІ – “За индивидуално жилищно строителство” в кв.111 и на УПИ І – “За ОЖС” кв.54. Отпада улица с О.Т.116-117, източно на УПИ ІХ в кв.53.

          Променя отреждането на УПИ ІХ – “За читалище и други обслужващи дейности” като става УПИ ІХ – “За читалище, др. обслужващи дейности и пешеходна зона”.

          УПИ ІІ – “За административни нужди, обществено хранене и търговия” се преотрежда в УПИ ІІ – “За административни нужди и офиси” в кв.58. Изменя оста на улица с О.Т. 143-145-146, като същата е изместена на изток и стават О.Т.1016-1017.

          Определя линии на застрояване на новообразуваните УПИ, ситуира три етажно застрояване в УПИ ІІ кв.111 и в УПИ ІІ кв.58. Отпада три етажното застрояване на границата с УПИ ХІІ кв.53.

          Според зелени, оранжеви и виолетови линии, кафяви и зелени щрихи и кафяви, зелени и лилави надписи в плана за регулация и според червени линии, червени и лилави надписи в плана за застрояване, които са неразделна част от това решение.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно подновяване на договора за възлагане на управление на СБАЛБ “Д-р Й. Стефанов” – Брезник ЕООД 

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 345

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147 от Търговския закон, чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения, чл.26, ал.1 и ал.4 и чл.27, ал.2 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник и постъпила молба с вх.№94-00-595/14.03.2007г. от управителя на фирмата – д.р Сергей Иванов, ОбС Брезник реши:

          1. Дава съгласието си да бъде подновен договора за управление на СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов”-Брезник ЕООД с досегашния управител д-р Сергей Иванов за още три години, считано от 01.05.2007г.

          2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за управление.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно сключване на договор за възлагане на управление и представителство на “Медицински център-1-Брезник” ЕООД

 

С 10 гласа “За” и 3 “Въздържали се” /Т. Митова, Д. Иванов и Ст. Симов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 346

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147 от Търговския закон, чл.63, от Закона за лечебните заведения, чл.20, ал.1, т.5 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник, ОбС Брезник реши:

         

Да бъде сключен договор за управление на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 1 БРЕЗНИК” ЕООД с Управител д-р Катя Йосифова Колева, живуща в гр.Брезник, ул.”Ангел Коцелянов” №5А, за срок от 3 години, считано от 23.03.2007година.

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно намаление на продажна цена на обект, включен в приватизационната програма на община Брезник и обявяването му повторно на търг

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Ем. Вълова/ , ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 347

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

 

                   1. Намалява продажната цена за обект: Първи етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ 251 кв.м. и  ½ идеална част от общите части на сградата, котелно помещение със застроена площ 87 кв.м., мазе със застроена площ 140 кв.м. и съответното право на строеж, построена в имот пл.сн. №465, УПИ ІІ, отреден за “Административни нужди, обществено хранене и търговия” в кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Андрей Михайлов” №83, с 30% - от 65 600 лв. на 45 920лв.

                        2. Определя начина на продажба – публичен търг с явно наддаване.

                    3. Стъпка с наддаване – 10 на сто от началната тръжна цена.

                    4. Депозит в размер 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината в срока на подаване предложенията за участие.

                    5. Тръжната документация с цена 30лв., се закупува в касата на общината най-рано 10 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” до срока за подаване на предложенията за участие.

                    6. Предложенията за участие, съгласно изискванията на тръжната документация се подават в срок до 17:00 часа в работния ден, предхождащ търга.

                    7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

                    8. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в заседателната зала на общината. Повторен търг – на 35-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа на същото място. При положение, че сроковете по т.4-8 изтичат в неприсъствен ден, за ден на изтичане на съответния срок се счита следващия го присъствен ден.

                    9. Възлага на кмета на общината да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба.

                  10. Определя за представител от Общински съвет в комисията по търга – г-н Петър Петров.

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на Община Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 348

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3, чл.3 ал.2, т.3 от ЗОС и във връзка с чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                    Обявява за публична общинска собственост: Терен на УПИ І – общ., с площ от 1210 кв.м. – отреден за “Магазин” и терен на УПИ ІІ – общ., с площ от 1180 кв.м. – отреден за “Здравпункт”, заедно с построената сграда за Кметство, Здравпункт, Магазинни помещения и Поща, попадаща в УПИ І – общ. и УПИ ІІ – общ., кв.24 по РП на с.Кошарево.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно утвърждаване на цена на услуга, възстановима от граждани

 

С 12 гласа “За” / Максим Иванов е извън залата/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 349

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, поради извършване на услуги от Община Брезник по обредна дейност, ОбС Брезник реши:

                    Утвърждава следната цена, възстановима от граждани:

                    За закупуване на ковчег и надгробен знак – 40.80 лв. с ДДС.

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно определяне размер на такса за ползване на общинските мери и пасища

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 350

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §12 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, ОбС Брезник реши:

                    Утвърждава следните такси за ползване на общинските мери и пасища при кандидатстване от земеделски стопани – животновъди в РА за получаване на евросубсидии по СЕПП:

 

                    ІV категория –   1.20лв/дка

                    V категория –    1.00лв/дка

                    VІ категория –   0.70лв/дка

                    VІІ категория –  0.60лв/дка

                    VІІІ категория – 0.40лв/дка

                    ІХ категория –    0.30лв/дка

                    Х категория –     0.20лв/дка

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 52 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280765