Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 08.11.2010 г. /383-384/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т    -    Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 15

08.11.2010г

 

 

 

ОТНОСНО: Създаване на Регионално Сдружение на общините от област Перник по реда на чл. 196 и сл. От Закона за управление на отпадъците.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      383

 

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

         Отменя решение № 362/23.09.2010г

 

 

ОТНОСНО: Създаване на Регионално Сдружение на общините от област Перник по реда на чл. 196 и сл. От Закона за управление на отпадъците.

 

Р Е Ш Е Н И Е       384

 

          На основание чл. 59 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл. 21 т. 15 от ЗМСМА, и на основание чл. 196 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ОбС Брезник реши:

 

1.      Дава съгласие за участието на Община Брезник в  Регионално сдружение за управление на отпадъците –регион Перник,  което да се създаде за срок, съответстващ на експлоатационния срок на регионалното депо, определен по технологични норми или за друг, по-дълъг срок, посочен от финансираща организация, и което Регионалното сдружение си поставя следните цели:

 

 • съвместното изграждане, управление и експлоатация от общините от  регион  Перник на регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци, което е предвидено да се изгради в имот, собственост на Община Перник,  в землището на с.Люлин, местност „Чокладиновец”, Община Перник;
 • изпълнение на законовите изисквания към общините да създадат система за управление на отпадъците,   състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци;
 • ефективно третиране на отпадъците при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове и Националната програма за управление на отпадъците;
 • създаване на възможност за общините да кандидатстват за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране;
 • подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;
 • ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците; оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;
 • постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;
 • стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците;
 • насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците;

 

2. Дава съгласие  регионалното депо, което ще се изгради след създаване на регионалното сдружението да е изключителна собственост на Община-Перник, като същото се използва съвместно от всички общини-членове на регионалното сдружение.

 

3. Общината да участва процентно в разходите по изграждане на регионалното депо и въвеждането му в експлоатация, в разходите за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци, като прави парични /имуществени/ вноски съобразно планирания размер на разходите по изготвена и предоставена от Община Перник план-сметка за отделните етапи от строителството.

 

         При осигуряване на финансиране на проект/и/ за отделни етапи от строителството на регионалното депо и/или за други съоръжения за третиране на отпадъци, общината да участва процентно в размера на приноса на регионалното сдружение за реализирането на проекта.

 

         Процентното участие на общината в разходите за изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалното депо да е 5,60%.

 

         Процентното участие на общината да се осигурява със собствени бюджетни средства и да се внася в срок, определен от общото събрание на сдружението.

 

4. Общината да заплаща всяка година за срока на съществуване на регионалното сдружение целева годишна вноска, която да се разходва за:

o        разходи за експлоатация и поддръжка на регионалното депо и съоръженията, вкл. текущи консумативни  разноски

o        разходи за ремонт, реконструкции и подобрения

o        разходи за персонал

o        административни разходи

o        разходи за консултантски услуги

o        разходи за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

o        разходи за данъци и такси за регионалното депо и съоръженията

o        други разходи, свързани с изпълнение на целите на регионалното сдружение.

 

         Сдружението определя целева вноска в лева на 1 /един/ жител от населението на общината.

 

5.  Дава съгласие Христо Димитров Миленков – кмет на Община Брезник да участва в учредителното събрание на регионалното сдружение, като съобразно взетите решения от общинския съвет гласува  от името на общината при приемане на решенията за създаване на регионалното сдружение за избор на председател на регионалното сдружение, за приемане на устав и подписва необходимите документи. При гласуването си кметът на общината да съобрази интересите на представляваната община.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                     / Иван Ставрев /

 

 

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916221