Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.06.2007 г.

Normal 0

 О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 6

21.06.2007г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ПЪРВА:  Информация от Началника на РПУ Брезник за оперативната обстановка в общината

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 367

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

         Приема информацията от Началника на РПУ Брезник за оперативната обстановка в общината и дава положителна оценка на работата на ръководството и служителите в РПУ Брезник.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация относно транспортно обслужване, транспортни схеми в община Брезник – състояние и проблеми  

 

С 11 гласа “За”, 1 “Против” /М. Иванов/ и 1 “Въздържал се”/Д. Иванов/ , ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 368

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

         Приема информацията относно транспортното обслужване, транспортни схеми в община Брезник.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно Анализ на Общинска програма за закрила на детето за 2006г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007г.

 

С 11 гласа “За”, 1 “Против” / П.Петров/ и 1 “Въздържал се”/Д.Иванов/ , ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 369

 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от ЗЗД, ОбС Брезник реши:

1.Приема анализа на дейностите по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006г.

2.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2007г. със следните приоритетни области:

◊ Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции чрез създаване на условия за задоволяване на потребностите от социални услуги за всички групи деца в риск в общността

  Повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация

  Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация

  Спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца

◊ Намаляване броя на децата жертви на пътно-транспортни произшествия

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно трансформиране на имот от публична в частна общинска собственост

 

С 11 гласа “За”, 1 “Против”/Д.Иванов/  и 1 “Въздържал се” /П. Петров/ , ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 370

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.1 и  ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

1.      Обявява УПИ ІІІ – “За обслужващи дейности”, пл.№246, кв.18 по регулационния план на гр.Брезник, за който е съставен АОС №203/30.03.2004г. – за частна общинска собственост.

2.      На основание чл.60, ал.1 от ЗОС за имота да бъде съставен нов акт за частна общинска собственост.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 371

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.33, ал.1 и  чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.30, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава продажбата на имот: Производствен терен, представляващ имот №000262 в землището на гр.Брезник с ЕКАТТЕ 06286, с площ от 4.225 дка, ул.:Трън” №13А

          2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ:1.Докладна записка относно промяна в поименния списък  на обектите за финансиране през 2007г. към 15.06.2007г.

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 372

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава промяната на обекти в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2007г., както следва:

      Обект         Било         Става

                  ИБФ и ИБС   ИБФ и ИБС

Параграф 5200 Придобиване на ДМА                           

         Функция 06 Жилищно строителство,

благоустройство, комунално стопанство

 и опазване на околната среда          

         5206 Обекти                 

411         Направа на засеци за контейнери

в гр.Брезник ОСПЗ         11544         0

         Благоустрояване на кв.58а Брезник         15000         18000

         Доставка и монтаж на детско съоръжение         0         2880

         Асфалтиране кв.58а Брезник         0         5664

         ВСИЧКО:                                                            26544             26544

 

Общата стойност на променените обекти е 26544лв. Тя не се променя.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Предложение от г-жа Емилия Вълова – общински съветник, относно възстановяване  статута на бившата Дирекция “Социално подпомагане” - Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 373

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

 

            Предлага на Агенцията за социално подпомагане в кратък срок да преразгледа внесеното предложение до МТСП  от Кмета на Община Брезник за възстановяване статута на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Брезник.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /Л. Любомирова/                                                        /М. Добревска/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134407