Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.06.2007 г.

Normal 0

 О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 6

21.06.2007г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ПЪРВА:  Информация от Началника на РПУ Брезник за оперативната обстановка в общината

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 367

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

         Приема информацията от Началника на РПУ Брезник за оперативната обстановка в общината и дава положителна оценка на работата на ръководството и служителите в РПУ Брезник.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация относно транспортно обслужване, транспортни схеми в община Брезник – състояние и проблеми  

 

С 11 гласа “За”, 1 “Против” /М. Иванов/ и 1 “Въздържал се”/Д. Иванов/ , ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 368

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

         Приема информацията относно транспортното обслужване, транспортни схеми в община Брезник.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно Анализ на Общинска програма за закрила на детето за 2006г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007г.

 

С 11 гласа “За”, 1 “Против” / П.Петров/ и 1 “Въздържал се”/Д.Иванов/ , ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 369

 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от ЗЗД, ОбС Брезник реши:

1.Приема анализа на дейностите по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006г.

2.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2007г. със следните приоритетни области:

◊ Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции чрез създаване на условия за задоволяване на потребностите от социални услуги за всички групи деца в риск в общността

  Повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация

  Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация

  Спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца

◊ Намаляване броя на децата жертви на пътно-транспортни произшествия

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно трансформиране на имот от публична в частна общинска собственост

 

С 11 гласа “За”, 1 “Против”/Д.Иванов/  и 1 “Въздържал се” /П. Петров/ , ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 370

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.1 и  ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

1.      Обявява УПИ ІІІ – “За обслужващи дейности”, пл.№246, кв.18 по регулационния план на гр.Брезник, за който е съставен АОС №203/30.03.2004г. – за частна общинска собственост.

2.      На основание чл.60, ал.1 от ЗОС за имота да бъде съставен нов акт за частна общинска собственост.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр.Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 371

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.33, ал.1 и  чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.30, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава продажбата на имот: Производствен терен, представляващ имот №000262 в землището на гр.Брезник с ЕКАТТЕ 06286, с площ от 4.225 дка, ул.:Трън” №13А

          2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ:1.Докладна записка относно промяна в поименния списък  на обектите за финансиране през 2007г. към 15.06.2007г.

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 372

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава промяната на обекти в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2007г., както следва:

      Обект         Било         Става

                  ИБФ и ИБС   ИБФ и ИБС

Параграф 5200 Придобиване на ДМА                           

         Функция 06 Жилищно строителство,

благоустройство, комунално стопанство

 и опазване на околната среда          

         5206 Обекти                 

411         Направа на засеци за контейнери

в гр.Брезник ОСПЗ         11544         0

         Благоустрояване на кв.58а Брезник         15000         18000

         Доставка и монтаж на детско съоръжение         0         2880

         Асфалтиране кв.58а Брезник         0         5664

         ВСИЧКО:                                                            26544             26544

 

Общата стойност на променените обекти е 26544лв. Тя не се променя.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Предложение от г-жа Емилия Вълова – общински съветник, относно възстановяване  статута на бившата Дирекция “Социално подпомагане” - Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 373

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

 

            Предлага на Агенцията за социално подпомагане в кратък срок да преразгледа внесеното предложение до МТСП  от Кмета на Община Брезник за възстановяване статута на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Брезник.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /Л. Любомирова/                                                        /М. Добревска/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 56 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280680