Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.10.2010 г. /371-382/

О  Б  Щ  И  Н  С   К  И             С  Ъ  В  Е  Т     -     Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 14

Гр.Брезник, 21.10.2010г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отчет за приходите и разходите  на СБАЛВБ Брезник ЕООД за периода 01.01.2010 – 30.09.2010г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       371

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема за сведение отчета за приходите и разходите с натрупване за периода 01.01.2010г до 30.09.2010г на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно сключване на договор за управление на общинска фирма

 

Р Е Ш Е Н И Е       372

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 27 ал. 2 и чл. 26 ал. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества и подадена молба от Кръстинка Спасова Иванова, ОбС Брезник:

 1. Подновява договора за управление на общинска фирма „Брезник фарм” ЕООД гр. Брезник, с досегашния управител Кръстинка Спасова Иванова за срок от 3 години, считано от датата на влизане в сила на решението на ОбС.
 2. В договора да отпадне т. 12 на раздел „Задължения и права на управителя”

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно извършените дейности по подобряване на пътната инфраструктура на общината, както и по водоснабдяването, отводняването и канализацията.

 

Р Е Ш Е Н И Е     373

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за извършените дейности по подобряване на пътната инфраструктура на общината, както и по водоснабдяването, отводняването и канализацията.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2010-2011

Р Е Ш Е Н И Е    374

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и а. 2 от ЗМСМА        , ОбС Брезник приема за сведение информацията за зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2010-2011г

 

ПЕТА ТОЧКА:  Етап 2010 на Програма „Глобални библиотеки – България”

 

Р Е Ш Е Н И Е       375

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 59 ал. 1 и чл. 61 ал. 1 и ал. 2 т. 4  букви „а”, „б”, „в” и „г” от ЗМСМА и воден от желанието за разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез Интернет Общински съвет Брезник  Р Е Ш И:

 

1. Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”

 

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата съгласно Приложение № 1 , неразделна част от настоящето решение.

 

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящето решение упълномощава кмета на общината  да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество /Приложение № 1/ между общината,министерството на културата, Програмата на ООН за развитие  със следното читалище /библиотека на територията на общината – „Пробуда-1931” с. Ноевци.

 

4. Задължава кмета да информира периодично ОбС за изпълнението на програмата  на местно ниво.

 

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящето решение на Постоянната комисия по ЗОСД към Общински съвет гр.Брезник.

 

         Настоящето решение е прието на редовно заседание на Общинския съвет и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Писмо от директора на ОУ „Хр.Смирненски” с.Ноевци относно изплащане на пътни разходи на учители

 

Р Е Ш Е Н И Е        376

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 83 от ПМС № 324/30.12.2009г за изпълнение на ДБ за 2010г, ОбС Брезник реши:

         Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи от местонахождението им гр.Брезник до местоработата в с.Ноевци и обратно:

- Ирена Симеонова Асенова  - директор

- Валери Смиленов Стоилов  - учител по български език и литература

 и размера на средствата в рамките на 85% от цените на абонаментните карти по автомобилния транспорт за обикновен автобус.

 

СЕДМА ТОЧКА: Утвърждаване на пазарна оценка на УПИ VІІ-163, в. 20 по П на с.Горни Романци

 

Р Е Ш Е Н И Е       377

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет – Брезник утвърждава пазарната оценка за имот : терен частна общинска собственост с площ 480 кв.м, представляващ УПИ VІІ-163 кв. 20 по РП на с. Горни Романци, в размер на  3 120 лв., облагаеми с ДДС, като купувачът заплаща 75% от нея, облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 и ал. 2 т.”а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

 

 

ОСМА ТОЧКА:  Утвърждаване на пазарна оценка на УПИ V кв. 27а по ЗРП на с.Кошарево

 

Р Е Ш Е Н И Е      378

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за имот: терен частна общинска собственост с площ 660 кв.м, представляващ УПИ V, кв. 27а, по РП на с. Кошарево в размер на 4 818лв., облагаеми с ДДС, като купувачът заплаща 75% от нея, облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 ал.2 и ал. 3 т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Осигуряване на средства от общинския бюджет за организиране на зимно поддържане и снегопочистване  на улици в Община Брезник за експлоатационен сезон 2010/2011г

        

 

Р Е Ш Е Н И Е      379

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник:

 1. Приема средствата от 2000 лв. да бъдат намалени от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност „Програми за временна заетост” и се увеличи кредита във функция „Икономически дейности и услуги” дейност”Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища”, параграф 1030 с 2000 лв. за времето до 31.12.2010г
 2. За времето от 01.01.2011г до 31.03.2011г да се осигурят с бюджет 2011г в размер на 3000 лв.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:      Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” – приоритетна ос І – „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политика”

 

Р Е Ш Е Н И Е       380

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2  и във връзка с чл. 59 ал. 1 и чл. 61 ал. 1, ал. 2 т. 4 буква „а” от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 1. Одобрява Споразумение за партньорство между област с административен център Перник и Община Брезник по проект „Ефективни политики на областно и общинско ниво = добро управление”,  по оперативна програма „Административен капацитет” , приоритетна ос І, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
 2. Упълномощава кмета на община Брезник да подпише споразумение за партньорство между област с административен център гр.Перник и Община Брезник.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Становище на кмета на Община Брезник по решение № 368/23.09.2010г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     381

 

         На основание чл 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник упълномощава  ПК по „икономическо развитие евроинтеграция и инвестиции, общинска собственост, приватизация, бюджет и финанси” в срок до 29.10.2010г на заседание да разгледа „Становище на кмета на общината по решение № 368/23.09.2010г на ОбС и внесе конкретен проект за решение от ОбС.

 

 

ДВАНАСЕДЕТА ТО ЧКА:  Промяна в Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правото на собственост на Община Брезник в търговски дружества

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       382

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: Ал. 2 на чл. 27 „по предложение на кмета на общината, след изтичане на тригодишния срок договорът за управление може да бъде подновен за нов тригодишен срок с решение на ОбС” от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правото на собственост на Община Брезник в търговски дружества  ДА ОТПАДНЕ.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  /Иван Ставрев/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 12 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014015