Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.10.2010 г. /370/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т       -       Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

 

 П Р О Т О К О Л

№ 13

Гр.Брезник, 12.10.2010г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА : Вземане на решение за кандидатстване за кредит от „Б ДСК „ЕАД  за реализацията на проект по ПРСР2007-2013г. мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” –обект ”Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище ”Просвещение” гр.Брезник и читалище ”Пробуда” с.Ноевци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     370

 

         На основание на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските бюджети и чл.3, чл.5 и чл.17 от Закона за общинския дълг,  Общински съвет Брезник реши:

 

1.     Дава съгласие Община Брезник да сключи договор за кредит с обслужващата банка на Община Брезник- „ БДСК „ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 207-2013г. за  покриване на ДДС, както и междинни и окончателни плащания - при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга  468 500лева  (Четиристотин шестдесет и осем хиляди и петстотин  лева);

·         Валута на дълга – лева;

·         Вид на дълга – общински дълг, поет с договор за общински заем;

·         Условия за погасяване:

  

-         Срок на погасяване – до четири месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-         погасяване на кредита-по погасителен план с гратисен период 3 месеца и последна  изравнителна вноска-по главница в размер на 468 500 лева.

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Държавен фонд ”Земеделие” - Договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00257 от 23.10.2009г., анекс ІІ от 23.09.2010г. и по реда на Постановление №81 от 23 април 2010г. 

-       Общ лихвен процент - 7 %.

-       Такса за проучване –0.00 лв

-       Такса за управление – 1000 .00лв

-       Такса ангажимент-0.00 лв. 

Начин на обезпечение на кредита: 

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Брезник по Договор за безвъзмездна финансова помощ,съгласно Анекс ІІ от 23 09.2010г.по Договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00257 от 23.10.2009г.,сключен между Община Брезник и ДФ”Земеделие”. 

-Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по член 6, т.1  от Закона за общинския дълг  и  върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети .  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Брезник да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на БДСК–  ЕАД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                              /Иван Ставрев/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097099