Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.10.2010 г. /370/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т       -       Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

 

 П Р О Т О К О Л

№ 13

Гр.Брезник, 12.10.2010г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА : Вземане на решение за кандидатстване за кредит от „Б ДСК „ЕАД  за реализацията на проект по ПРСР2007-2013г. мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” –обект ”Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище ”Просвещение” гр.Брезник и читалище ”Пробуда” с.Ноевци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     370

 

         На основание на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските бюджети и чл.3, чл.5 и чл.17 от Закона за общинския дълг,  Общински съвет Брезник реши:

 

1.     Дава съгласие Община Брезник да сключи договор за кредит с обслужващата банка на Община Брезник- „ БДСК „ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 207-2013г. за  покриване на ДДС, както и междинни и окончателни плащания - при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга  468 500лева  (Четиристотин шестдесет и осем хиляди и петстотин  лева);

·         Валута на дълга – лева;

·         Вид на дълга – общински дълг, поет с договор за общински заем;

·         Условия за погасяване:

  

-         Срок на погасяване – до четири месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-         погасяване на кредита-по погасителен план с гратисен период 3 месеца и последна  изравнителна вноска-по главница в размер на 468 500 лева.

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Държавен фонд ”Земеделие” - Договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00257 от 23.10.2009г., анекс ІІ от 23.09.2010г. и по реда на Постановление №81 от 23 април 2010г. 

-       Общ лихвен процент - 7 %.

-       Такса за проучване –0.00 лв

-       Такса за управление – 1000 .00лв

-       Такса ангажимент-0.00 лв. 

Начин на обезпечение на кредита: 

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Брезник по Договор за безвъзмездна финансова помощ,съгласно Анекс ІІ от 23 09.2010г.по Договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00257 от 23.10.2009г.,сключен между Община Брезник и ДФ”Земеделие”. 

-Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по член 6, т.1  от Закона за общинския дълг  и  върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети .  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Брезник да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на БДСК–  ЕАД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                              /Иван Ставрев/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 56 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003625