Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.10.2010 г. /370/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т       -       Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

 

 П Р О Т О К О Л

№ 13

Гр.Брезник, 12.10.2010г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА : Вземане на решение за кандидатстване за кредит от „Б ДСК „ЕАД  за реализацията на проект по ПРСР2007-2013г. мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” –обект ”Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище ”Просвещение” гр.Брезник и читалище ”Пробуда” с.Ноевци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     370

 

         На основание на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските бюджети и чл.3, чл.5 и чл.17 от Закона за общинския дълг,  Общински съвет Брезник реши:

 

1.     Дава съгласие Община Брезник да сключи договор за кредит с обслужващата банка на Община Брезник- „ БДСК „ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 207-2013г. за  покриване на ДДС, както и междинни и окончателни плащания - при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга  468 500лева  (Четиристотин шестдесет и осем хиляди и петстотин  лева);

·         Валута на дълга – лева;

·         Вид на дълга – общински дълг, поет с договор за общински заем;

·         Условия за погасяване:

  

-         Срок на погасяване – до четири месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-         погасяване на кредита-по погасителен план с гратисен период 3 месеца и последна  изравнителна вноска-по главница в размер на 468 500 лева.

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Държавен фонд ”Земеделие” - Договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00257 от 23.10.2009г., анекс ІІ от 23.09.2010г. и по реда на Постановление №81 от 23 април 2010г. 

-       Общ лихвен процент - 7 %.

-       Такса за проучване –0.00 лв

-       Такса за управление – 1000 .00лв

-       Такса ангажимент-0.00 лв. 

Начин на обезпечение на кредита: 

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Брезник по Договор за безвъзмездна финансова помощ,съгласно Анекс ІІ от 23 09.2010г.по Договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00257 от 23.10.2009г.,сключен между Община Брезник и ДФ”Земеделие”. 

-Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по член 6, т.1  от Закона за общинския дълг  и  върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети .  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Брезник да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на БДСК–  ЕАД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                              /Иван Ставрев/

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 50 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

uzunov.JPG

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916247