Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.07.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 7

19.07.2007г./гр. Брезник

 

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация относно хода на подготовката за учебната 2007/2008г. в общинските учебни заведения и ПГСС “Н. Вапцаров” Брезник

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 374

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

           Приема информацията относно хода на подготовката за учебната 2007/2008г. в общинските учебни заведения и ПГСС “Н. Вапцаров” Брезник

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно  допълнение в общинската Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 375

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, чл.8, ал.1 и чл.9 от ЗМДТ, ОбС Брезник реши:

             І.  Допълва Наредбата  за определяне  на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ  със  следните услуги и съответните такси, както следва:

1.      Изкупуване право на собственост от физически или юридически

     лица върху земя с учредено право на строеж                               -  5.00

2.  Учредяване право за надстрояване или пристрояване върху нед-

     вижими имоти – общинска собственост                                       -   5.00

3.      Замяна на  наети общински жилища  по доброволно споразу-

     мение                                                                                                 -    4.00

4.      Издаване на удостоверения за липса на задължения по  дого-

     вори за  наем към общината                                                           -    2.00

5.  Издаване на удостоверения по чл.66, във връзка с чл.33   от

     Закона за собствеността за правна сделка  със съсобствен

     имот                                                                                                   -   5.00

6.      Предоставяне на помещения-частна общинска собственост  без

     търг  или конкурс за нуждите на  общинските ръководства на

     политически партии и синдикални организации                          -    5.00

7. Регистрация на собствениците на пчели и пчелни 

    семейства                                                                                 -    служебно

8. Регистрация на собствениците на пчелни семейства на подвижно

    пчеларство                                                                               -    служебно

9. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни

    семейства                                                                                       -    3.00

10.Издаване на разрешение за настаняване на временен

    пчелин                                                                                            -    3.00

11.Издаване на разрешение за преместване на временен

    пчелин                                                                                            -    3.00

12.Издаване на удостоверение за собственост на регистрирани

     кучета                                                                                            -    3.00

13.Издаване на регистрационен  картон на собственици на ППС

     с  животинска тяга                                                                       -    3.00

14.Заверяване на декларации за засяти площи от земеделски

     производители                                                                        -     служебно

15.Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селско-

     стопанско имущество, съгласно ЗОСИ                                     -    4.00

16.Заверка на анкетни карти на земеделски производители        -    2.00

17.Отдаване под наем на земеделска земя-общинска собственост  - 1.00

18.Замяна на общинска земеделска земя със земеделска земя, собственост на физически или юридически лица                          -    5.00

19.Издаване на разрешение за търговия на открито                     -    3.00

20.Издаване на разрешение за амбулантна търговия                    -    3.00

21.Заверка на хотелски регистър                                                     -  10.00

22.Издаване на стикер  за таксиметров превоз на пътници          -  15.00                                                                                        

23.Съгласуване и възлагане на маршрутни разписания за специализиран     превоз на пътници                                                                       -     служебно

24.Издаване на удостоверение за регистрация за разкриване на

     търговски обект                                                                            -   5.00

25.Издаване на разрешение за отсичане, кастрене на дървета  и храсти

    извън регулативните черти на населеното място                   -    2.00/4.00

26.Издаване на удостоверение за култивиране на лечебни

    растения                                                                                          -   3.00

27.Издаване на разрешение за добив на кариерни материали      -  10.00

28.Приемане на декларации за определяне на такса „смет”, според

     количеството на битовите отпадъци                                           -   2.00

29.Припознаване на родено извънбрачно дете                           -    без такса

30.Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР                 -   1.00

31.Корекция на име на български гражданин с решение на съда -   1.00

32.Удостоверения и кореспонденция  с институции, съгласно

      чл.7  ЗГР                                                                                        -    служебно

33.Издаване на удостоверение за родителски права                     -      2.00

34.Издаване на удостоверение за многодетна майка                    -      2.00

35.Издаване на удостоверение за брой живородени от майката

    деца                                                                                                 -     2.00

36.Анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за постоянно

     пребиваване и присвояване на ЕГН                                           -     2.00

37.Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове,

     свързани с гражданското състояние, във връзка  с чл.118-119  от

     Кодекса за международно   частно право                                  -     4.00

38.Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен

     проект за инвестиционна инициатива /чл.150,ал.1 от ЗУТ/ -  таксите за

                                                            отделните части, увеличени с коеф.1.3   

39.Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж /чл.223 на ЗУТ/                   -     15.00

40.Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа /чл.159, ал.1 и ал.3 от ЗУТ/                             -     15.00

41.Съставяне на констативен акт за незаконно строителство  по

     чл.224, ал.2 от ЗУТ                                                                  -     без такса

42.Допускане за изработване на ПУП в неурегулирани  терито-

     рии /чл.59 и чл.60 на ЗУТ/                                                          -     30.00

43.Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен  проект /чл.141,

    ал.1, чл.143 и чл.144/                              -   цените по чл.109 от наредбата

44.Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект

     от ЕСУТ /чл.142, ал.6 от ЗУТ/                                                    -     50.00

45.Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари,

     улични платна и др. за строителни площадки                          -     14.00

46.Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж            -     15.00

47.Изготвяне на оценки за обезщетяване /чл.210 от ЗУТ/       - по 20.00 лв.

                                                                                                               на имот

48.Урегулиране на поземлени имоти-създаване на първа регу-

     лация  /чл.16 и чл.17 от ЗУТ/                                   - по 20.00 лв. на имот

49.Изпращане на възражения до окръжния съд /чл.215 от ЗУТ/- служебно

50.Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи

     планове                                                                                          -    5.00                                                                                                                                                                                            

51.Издаване на заверено препис-извлечение  от решение  на

    ОЕСУТ                                                                                           -    3.00

52.Издаване на удостоверение за вида на конструкцията   на

     съществуващи сгради                                                                  -    4.00

53.Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища

     на физически и юридически лица                                          -    служебно 

 

       ІІ. Задължава Кмета на Общината да организира изготвянето на пълен текст на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, включващ  всички допълнения и промени, направени от последното й приемане.                       

 

                                                         

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно  заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на 8539 дяла по ЗПСК /”Благоустрояване”ЕООД/

 

С 8 гласа “За” и 3 “Против”, ОбС прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 376

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Докладната записка да бъде върната за ново разглеждане в комисии, като бъде поканен за изслушване собственика на фирмата.

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на общински обект по ЗПСК /”Роза”ООД/

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 377

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.92 от ЗЗД, чл.11, ал.3 и ал.4 от сключения договор, ОбС Брезник реши:

          Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки срещу “Роза” ООД, поради прехвърляне на собствеността върху имота в полза на трето лице преди изтичане на 5/пет/ годишния срок, считано от датата на подписването на договора.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно  определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на община Брезник

 

С 9 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 378

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.3, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОС и чл.2, ал.2  от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

            Обявява за публична общинска собственост: УПИ “За кметство, поща, здравен пункт, комплексен приемателен пункт, смесен магазин и гостилница” с площ 1 983 кв.м., заедно с построената сграда в пл.№116 МЖ ОНС – Кметство, кв.10 по РП на с.Гърло.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно промяна в списъка на жилищата – общинска собственост

С 9 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 379

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.1 и чл.3, ал.2  от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, ОбС Брезник реши:

 

          Прави следната промяна в списъка на жилищата – общинска собственост:

 

№ Насел.място      Адрес             Вид  жилище     Кв.м.  Начин на ползване

1.  гр.Брезник  ул.”Борис Калев”3 едноет.къща    64.28        под  наем

2.  гр.Брезник  ул.”Б.Антов” 18      едност.ап.      29.14         под наем

3.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18    едност.ап.      29.14         под наем

4.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18     двуст.ап.       52.00         под наем

5.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18    едност.ап.      29.14         под наем

6.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18    едност.ап.      29.14         под наем

7.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”1едност.ап.     43.00         под наем

8.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”1едност.ап.     43.00         под наем

9.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”2двуст.ап.       60.00         под наем

 10.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”2едност.ап.     43.00         под наем   

 11.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”2трист.ап.       82.42         под наем

12.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”3двуст.ап.       60.00         под наем

13.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”3едност.ап.     43.00         под наем

14.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”3трист.ап.       82.42         резервно

15.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”4едност.ап.     43.00         ведомствено

16.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”4едност.ап.     43.00         под наем

17.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”4едност.ап.     43.00         под наем

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно кандидатстване по проект за финансиране “Ремонт и рехабилитация на улици в Община Брезник”

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 380

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава кандидатстването на общинска администрация пред Държавен фонд “Земеделие” за финансирането проект по мярка 07/2.2 от НПРЗСР, за подобряване на уличната мрежа в общината.

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно корекция в промяната на поименния списък на обектите за финансиране през 2007г. към 15.06.2007г., приета с решение №372/21.06.2007г.

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 381

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава промяната на обекти в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2007г., както следва:

Обект

Било

Става

ИБФ и ИБС

ИБФ и ИБС

Параграф 5200 Придобиване на ДМА

 

 

 

Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

 

5206 Обекти

 

 

411

Направа на засеци за контейнери в гр.Брезник ОСПЗ

3 000

0

 

Благоустрояване на кв.58а Брезник

0

3 000

         ВСИЧКО:                                                             3 000              3 000

      

Общата стойност на променените обекти е 3 000лв. Тя не се променя.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Отчет за изпълнение решенията на ОбС за първото полугодие на 2007г

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 382

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

           Приема Отчета за изпълнение решенията на ОбС за първото полугодие на 2007г

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Предложение относно обсъждане на писмо от Министър на правосъдието, вх.№141/12.07.2007г.

 

С 11 гласа “За”, при поименно гласуване,  ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 383

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

            Не приема искането на Министерство на правосъдието за прехвърляне правото на собственост върху УПИ V, заедно с построената в него сграда, в кв.30 по плана на гр.Брезник.

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /Л. Любомирова/                                                        /М. Добревска/

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280655