Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 05.08.2010 г. /334-353/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр.Брезник, 05.08.2010г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първото полугодие на 2010г

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е      334

 

         На основание чл. 21 ал 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема отчета за изпълнението на бюджета  за първо полугодие на 2010г.

Приложение:

-          1 бр.- информация за изпълнение на бюджета

-          - 1 бр. справка за изпълнение на приходната и разходната част на общинския бюджет

-          1 бр. справка за извънбюджетните сметки

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджетна за 2010г

 

Р Е Ш Е Н И Е    335

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.6,  от ЗМСМА ,чл.12,чл.18 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение/ЗИД /на ЗДБРБ за 2010г, ПМС № 324/30.12.2009 г за изпълнение на държавния бюджет за 2010г., писмо № ФО-32/21.07.2010 г. на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ и решение №463/05.07.2010г. за разделяне на дейностите на делегирани държавни и местни Общински съвет  гр.Брезник:

 

1.Приема промяна на бюджета за 2010 г както следва:

 

1.1. По прихода, в размер на  3 471 916 съгласно приложение. №   1

1.1.1. Приходи  от държавни  трансфери в размер на 1 901 533 лв

  

В т.ч.

1.1.1.1Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 1641 493 лв.

1.1.1.2. Получени целеви трансфери-78 004 лв.

1.1.1.3. Трансфери от МТСП -34 264 лв.

1.1.1.4.Преходен остатък от 2009г в размер на 146 190 лв.

1.1.1.5Приходи от наеми на имущество-1380 лв.

1.1.1.6. Помощи и дарения-202 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 570 383 лв.  в т.ч: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 142 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  346 850лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 454 400 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 330 500лв. в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища 220 700 лв.

1.1.2.5. За зимно поддържане на пътища – 56 300лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2009г в размер на  238 573лв.

1.1.2.7.Получени трансфери  -1760лв.

 

1.2. По разходите, в размер на 3 471 916 лв , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

1.2.1. За делегирани държавни дейности, в размер на 1 901 533лв

1.2.2. За местни дейности , в размер на  1 570 383 лв. в т.ч.:    

1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 2 764лв.

 

3.Приема план-сметката на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2010г.в размер на 113 193 лв.- 9 %  и  38 247 лв.- 91%,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 4

 

4.Приема промяна на разчети за  целеви разходи:

 

4.1.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на  25 000 след одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение №5

 

5.Приема промяна на  следните лимити за разходи:

 

5.1.Представителни разходи в размер на 2000 .00 лева от които :   

 - на кмет на община в размер до 1050 лв.

 - на председател на общински съвет до  450 лева

 - на кметове и кметски наместници до 500 лв. , разпределени както следва:

с. Ноевци – 40,00 лв.

с. Кошарево – 37,00 лв.

с. Долна Секирна  - 37,00 лв.

с. Слаковци – 30,00 лв.

с. Велковци – 33,00 лв.

с. Гигинци – 30,00 лв.

с. Бегуновци – 25,00 лв.

с. Садовик – 20,00 лв.

с Гърло – 25,00 лв.

с. Красава – 25,00 лв.

с. Режанци – 24,00лв.

с. Конска – 20,00 лв.

с. Станьовци – 25,00 лв.

с. Банище – 22,00 лв.

с. Бр. Извор  - 20,00 лв.

с. Ребро – 20,00 лв.

с. Сопица – 22,00 лв.

с. Арзан – 15,00 лв.

с. Бабица – 15,00 лв.

с. Непразненци – 15,00 лв.

 

6.Утвърждава средствата за транспорт на служителите/без тези във функция”Образование”/,които имат право на транспортни разходи/ в рамките на 40% от действителните разходи.

 

7.Приема актуализиран списък на обектите за капиталово строителство през 2010г съгласно приложение    3 

                            

8.Утвърждава разходите за заплати през 2010г. за делегираните от държавата дейности/без звената от системата на народната просвета/,които прилагат системата на делегираните бюджети и местни дейности,съгласно Приложение №6

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Информация за подготовка на учебната 2010/2011г в СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПГСС „Н.Вапцаров”

 

Р Е Ш Е Н И Е     336

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема за сведение информацията на директорите на учебните заведения за подготовката на учебната 2010/2011г в СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПГСС „Н.Вапцаров”

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  Отчет относно изпълнение на актовете на ОбС Брезник и работата на кмета на Община Брезник, кметските наместници и кметовете на кметства: Ноевци, Слаковци, Велковци за първото полугодие на 2010г

 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е       337

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Приема за сведение отчета за изпълнение на актовете на ОбС Брезник и работата на кмета на Община Брезник и кметските наместници

2. Приема за сведение отчетите за работа на кметовете на кметства: с. Ноевци, с. Слаковци и с.Велковци

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно молба от Сашо Николов Василев – председател на ръководството /духовен съвет/ на Евангелска петдесятна църква Брезник-2 към съюза на евангелистките петдесятни църкви в България.

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 338

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 134  ал.1 т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Брезник дава съгласие УПИ ХІІ кв. 99 кв. „Могилица” гр.Брезник да се отреди за: УПИ „за религиозни и просветни дейности” и УПИ „за терен за детска площадка и озеленяване”.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на УПИ ХІІ кв. 2 по РП на с.Ноевци

 

Р Е Ш Е Н И Е    339

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за имот: терен, представляващ УПИ ХІІ в кв. 2 по РП на с.Ноевци, с площ 850 кв.м – застроен. Посоченият имот се продава на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 2 и 3 т. А от НРПУРОИ в Община Брезник

         Оценката е 7480 лв. с ДДС-8976 лв. или 10,56 лв. на 1 кв.м. Купувачът заплаща 75% от пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ І-414 кв. 35 с. Ноевци

 

Р Е Ш Е Н И Е     340

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРУПРОИ на Общински съвет Брезник, Общински съвет утвърждава пазарната оценка за незастроен общински терен, участващ в УПИ І-414 в кв. 35 по РП на с. Ноевци с площ 200 кв.м. Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник.

         Оценката е 1700 лв. с ДДС – 2040 лв. или 10,20 лв. на 1 кв.м. и е по-висока от данъчната оценка.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решене № 37 от 28.02.2008г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     341

/отменено с решение № 136 от 21.06.2012 г./

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

 1. Допълва свое решение № 37 от 28.02.2008г като включва към списъка за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост – язовир Кошарево, представляващ имот № 000193 в землището на с.Кошарево, местност „Валятовец” ЕКАТТЕ 39150 с площ от 26.919 дка.
 2. Възлага на кмета на общината да извърши последващите процедури по ЗСН и ЗОС – съгласуване с МЗХ и изготвяне на оценка.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 06286.501.901 по кадастралната карта представляващ УПИ ІІІ-619 – за ЖСК „Еделвайс” кв. 34 по РП на град Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е       342

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.- 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 23 ал. 1, 2 и 3 т.”а” и чл. 33 от НРПРОИ, Общински съвет Брезник одобрява пазарната оценка за поземлен имот с идентификатор 06286.501.901 по КК, представляващ УПИ ІІІ-619 – „за ЖСК Еделвайс” кв. 34 по РП на гр.Брезник с площ 844 кв.м. с административен адрес гр.Брезник, ул.”Васил Левски” № 1.

         Пазарната оценка на имота е 24184лв. с ДДС – 29020,80 лв. или 34,38 лв. на 1 кв.м. Съгласно НРПУРОИ в Община Брезник купувачите заплащат 75% от стойността.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на оценка на сграда /бивше училище/ с.Долна Секирна – ЧОС за демонтиране за материали.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      343

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

 1. Утвърждава пазарната стойност за имот: едноетажна сграда /старо училище/, построена в УПИ І-31 кв. 17 по плана на с.Долна Секирна како следва:

-          демонтаж и изхвърляне отпадъци на общинското депо за ТБО гр.Брезник 1200 лв. без да дължи такса за депонирането на строителни отпадъци

-          материали втора употреба 1467 лв.

     Разликата между тези две стойности дава пазарна оценка, т.е. 267 лв. облагаеми с     ДДС

 1. Средствата от продажбата да се изразходват за благоустрояване на с.Долна Секирна
 2. Възлага на кмета на Община Брезник да проведе търг за продажба и демонтаж на строителните материали от сградата, като спечелилия търга се задължава да разчисти терена, което да бъде включено като клауза в договора.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване на Община Брезник по мярка Първоначално залесяване на неземеделски земи на ПРСР

 

Р Е Ш Е Н И Е      344

 

         На основание чл. 21 ал.  1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19 ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредба № 22/2008г на МЗХ, Общинският съвет Брезник дава съгласието си и приема  общината да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони  с проект за залесяване на имоти № 001001 местността „Църква” и № 002001 местността „Видричка бара” в землището на с.Видрица, предадени на общината за стопанисване с протоколно решение № 1/25.07.2008г одобрено със Заповед РД 20/08.07.2008г по чл. 45 ал. 7 от ППЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие и гори” гр.Перник.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:       докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнени задължения от „Антик” ЕООД град Перник по договор за продажба на обект общинска собственост по ЗПСК от 27.12.2006г

 

Р Е Ш Е Н И Е    345

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 1 ал. 3, чл. 2 ал. 2 от ЗПСК, чл.92 от ЗЗД, чл. 11 ал. 1 от сключения договор, Общински съвет Брезник упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки в размер на  3400лв. от неизпълнението на задължението за въвеждане в експлоатация от „Антик” ЕООД гр. Перник, представлявано и управлявано от Кръстинка Симеонова Миладинова на закупения от нея „застроен парцел VІІІ-236 „за училище” с площ от 12815 кв.м и двуетажна масивна сграда със застроена площ от 300 кв.м. в кв. 8 от РП на с.Долна Секирна – за информационно туристически комплекс.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2010г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      346

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 1, 2 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общински съвет допълва решение № 37/28.02.2010г, като включва имоти- публична общинска собственост, които могат да бъдат отдавани под наем, както следва:

1. В кв. 58А от РП на гр.Брезник

         В района на автогарата:

                   - петно № 4а – 47 кв.м.

                   - петно № 6 – 13 кв.м.

                   - петно № 8 – с площ 15 кв.м.

        

         В района на пазара град Брезник

                   - петно № 3 – 6 кв.м.

                   - петно № 4 – 7 кв.м.

                   - петно № 5 – 6 кв.м.

 

2. В кв. 58Б от РП на град Брезник /в района на кооперативния пазар/

                   - петно № 6 – 12 кв.м.

                   - павилион на терен № 2 – 7 кв. м.

                   - част от петно № 2 – 20 кв.м.

                   - петно № 7 – 6 кв.м.

 

3. Помещение за лекарски кабинет в сградата на кметството с.Слаковци с площ 9 кв.м.

4. Помещение за лекарски кабинет в сградата на читалището на с.Бегуновци – площ

    12,50 кв. м.

5. Помещение в кметството на с.Велковци за лекарски кабинет с площ 12 кв.м.

6. Здравен дом с.Кошарево – 340 кв.м.

7. Здравен дом с.Режанци – 400 кв.м.

8. Помещение  за  зъболекарски кабинет  в бившата  здравна служба  с.Долна  Секирна –

    20 кв.м.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:Докладна записка относно вземане на решение за дарение на общински имот, участващ в УПИ І – „за черква” кв. 11 по РП на с.Велковци.

 

         Р Е Ш Е Н И Е      347

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 4 във връзка с чл. 35 ал. 5 от ЗОС и чл. 29 ал. 1 т. 9 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се дари на църковното настоятелство при храм „Св.Анна” с.Велковци: незастроен общински терен, участващ в УПИ І – за черква, в кв. 11 по РП на с.Велковци, с площ от 323 кв.м., за койот е съставен АОС № 272/22.04.2005г.

2. Сключения договор от 22.11.2007г за учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на черква да бъде прекратен по взаимно съгласие.

3. Задължава кмета на общината да сключи договор за дарение за горецитирания имот с църковното настоятелство при храм „Св.Анна” с. Велковци

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно продажба на отстъпено право на строеж върху имот частна общинска собственост в кв. 67 по РП на град Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     348

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал. 4, чл. 37 ал. 1,  чл. 41 ал. 2, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 и 2, чл. 21 ал. 1 т. 3 , чл. 29 ал. 1, чл. 33 и чл. 36 б.”в” от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 1. Разрешава продажбата на отстъпено право на строеж върху УПИ VІІ-406 в в. 67 по РП на гр.Брезник, целия ас площ от 508 кв.м. АОС № 468/15.09.2007г /идентичен с имот № 06286.501.1392 по кадастралната  карта на гр.Брезник, одобрена със заповед № РД 1835/23.04.2009г на директора на АГКК.
 2. Утвърждава начална тръжна цена на право на строеж върху УПИ VІІ-406 в кв. 67 по РП на гр.Брезник с разгърната застроена площ до 254 кв.м. в размер на 5422.90 лв.
 3. Придобилият право на строеж се задължава да извърши строителството на обекта – предмет на учреденото право на строеж в срок от пет години, считано от датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.
 4. В условията за провеждане на търга да бъде регламентирано участието на граждани са установени жилищни нужди, включени в картотеката на Община Брезник съгласно чл. 14 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на ОбС Брезник /в сила от 18.09.2008г/.
 5. Упълномощава кмета на общината да извърши законно установените процедури, свързани с продажбата.

ШЕСНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от носно Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ, приета с решение № 179 от 28.05.2009г на ОбС Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е     349

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 1. Изменя чл. 35 т Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, като таксата за техническа услуга „приемане и одобряване на подборен устройствен план” в т. 3 се променя от 50 на 130 лв. в т. 5 се добавя текста „и на линейни обекти на техническата инфраструктура”, като сумата се променя от 60 лв. на 140 лв. Разликата се налага поради стойността на обявяването в Държавен вестник, което е два пъти по 40лв.
 2. Изменя чл. 124 ал. 1 от Наредбата, като цената се променя както следва: от 0,10лв./стр. на 1 лв./стр., от 1 лв./диск на 10 лв./диск и се добавя нова цена за обработка на информацията - 5 лв/час.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на: Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Брезник за периода 2010-2015г и Програма за закрила на детето в Община Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е      350

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36 Б от Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Брезник приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010-2015г.

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на: Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Брезник за периода 2010-2015г и Програма за закрила на детето в Община Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е         351

 

         На основание чл. 21 ал. 1 . 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6 ал. 2 т. 1 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, Общински съвет Брезник приема Програма за закрила на детето 2010г на Община Брезник.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Отчет за работата на ОбС за първото полугодие на 2010г

 

Р Е Ш Е Н И Е        352

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема Отчета за работата на ОбС Брезник за първо полугодие на 2010г

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Вземане на решение за отпускане на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Брезник за плащане на ДДС хо ХПКП – проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалища „Просвещение” град Брезник и „Пробуда” с.Ноевци.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      353

 

         На основание чл.21 ал.1 т.6,т.10 ал.2 от ЗМСМА общински съвет гр.Брезник дава съгласие да предостави временен безлихвен заем от бюджета на община Брезник за 2010г.  в  извънбюджетна сметка 7443 по  ПРСС проект”Рехабилитация,  реконструкция и ремонт на читалища”Просвещение”гр.Брезник и читалище”Пробуда”с.Ноевци  в размер на  37100 лева.

         Корекцията на бюджета  да се отрази в :

приходната част  в местни дейности  по параграф 7621”предоставени заеми” със знак/-/  в размер на 37 100 лева към 30.07.2010г.

 разходната част на бюджета  да се намалят кредитите  в местни дейности  във функция” Общи държавни служби”-дейност 122”Общинска администрация” параграф 10-20-външни услуги” в размер на 17100лв към 30.07.2010г.

функция” Жилищно строителство,БКС ”-дейност 604”Осветление на улици и площади” параграф 10-16-„вода,горива и ел.енергия”в размер на 20 000 лв към 30.07.2010г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                /Иван Ставрев/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014021