Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.09.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 9

12.09.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община и Кмет на кметство

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 392

 

          На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Брезник – Иван Георгиев Борисов – Главен секретар, от датата на регистрация за кандидат кмет на Христо Димитров Миленков, до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

          2. Избира за временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, от датата на регистрация на действащите кметове за кандидат кметове, до полагането на клетва от новоизбраните такива, както следва:

          - Марионка Спасова Димитрова – ст.специалист административно обслужване с.Слаковци – за кмет на кметство Слаковци

          - Росица Георгиева Ангелова – ст.специалист административно обслужване с.Кошарево – за кмет на кметство Кошарево

          - Маргарита Крумова Савова – ст.специалист административно обслужване с.Долна Секирна – за кмет на кметство Долна Секирна

          - Бойка Методиева Стаменова – кметски наместник на с.Непразненци – за кмет на кметство Ноевци  

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно кандидатстване с проекти по Програма “Красива България” в МТСП за реализация през 2008г.

 

С 9 гласа “За” и 1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 393

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Програма “Красива България” в МТСП, ОбС Брезник реши:

1.Утвърждава кандидатстването по проектите:

-Обновяване и реставрация на читалище “Просвещение”– гр.Брезник

- Ремонт, архитектурно оформление и изграждане на достъпна среда на сградата на община Брезник

2. Общината осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно утвърждаване на самостоятелни паралелки и групи в ОУ ”Христо Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008 година

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 394

 

          На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.6 и чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой на учениците 10 в следните класове: ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ на ОУ “Хр. Смирненски”-с. Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г.

          2. Утвърждава една група в ПДГ към ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник с минимум 6 деца за учебната 2007/2008г.

          3. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в І клас-7 ученика и V клас-7 ученика на ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г., като първостепенния разпоредител с бюджетни кредити поеме издръжката им.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                           /М. Добревска/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1386989