Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.09.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 9

12.09.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община и Кмет на кметство

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 392

 

          На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Брезник – Иван Георгиев Борисов – Главен секретар, от датата на регистрация за кандидат кмет на Христо Димитров Миленков, до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

          2. Избира за временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, от датата на регистрация на действащите кметове за кандидат кметове, до полагането на клетва от новоизбраните такива, както следва:

          - Марионка Спасова Димитрова – ст.специалист административно обслужване с.Слаковци – за кмет на кметство Слаковци

          - Росица Георгиева Ангелова – ст.специалист административно обслужване с.Кошарево – за кмет на кметство Кошарево

          - Маргарита Крумова Савова – ст.специалист административно обслужване с.Долна Секирна – за кмет на кметство Долна Секирна

          - Бойка Методиева Стаменова – кметски наместник на с.Непразненци – за кмет на кметство Ноевци  

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно кандидатстване с проекти по Програма “Красива България” в МТСП за реализация през 2008г.

 

С 9 гласа “За” и 1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 393

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Програма “Красива България” в МТСП, ОбС Брезник реши:

1.Утвърждава кандидатстването по проектите:

-Обновяване и реставрация на читалище “Просвещение”– гр.Брезник

- Ремонт, архитектурно оформление и изграждане на достъпна среда на сградата на община Брезник

2. Общината осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно утвърждаване на самостоятелни паралелки и групи в ОУ ”Христо Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008 година

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 394

 

          На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.6 и чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой на учениците 10 в следните класове: ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ на ОУ “Хр. Смирненски”-с. Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г.

          2. Утвърждава една група в ПДГ към ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник с минимум 6 деца за учебната 2007/2008г.

          3. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в І клас-7 ученика и V клас-7 ученика на ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г., като първостепенния разпоредител с бюджетни кредити поеме издръжката им.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                           /М. Добревска/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 55 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003626