Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.09.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 9

12.09.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община и Кмет на кметство

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 392

 

          На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Брезник – Иван Георгиев Борисов – Главен секретар, от датата на регистрация за кандидат кмет на Христо Димитров Миленков, до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

          2. Избира за временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, от датата на регистрация на действащите кметове за кандидат кметове, до полагането на клетва от новоизбраните такива, както следва:

          - Марионка Спасова Димитрова – ст.специалист административно обслужване с.Слаковци – за кмет на кметство Слаковци

          - Росица Георгиева Ангелова – ст.специалист административно обслужване с.Кошарево – за кмет на кметство Кошарево

          - Маргарита Крумова Савова – ст.специалист административно обслужване с.Долна Секирна – за кмет на кметство Долна Секирна

          - Бойка Методиева Стаменова – кметски наместник на с.Непразненци – за кмет на кметство Ноевци  

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно кандидатстване с проекти по Програма “Красива България” в МТСП за реализация през 2008г.

 

С 9 гласа “За” и 1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 393

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Програма “Красива България” в МТСП, ОбС Брезник реши:

1.Утвърждава кандидатстването по проектите:

-Обновяване и реставрация на читалище “Просвещение”– гр.Брезник

- Ремонт, архитектурно оформление и изграждане на достъпна среда на сградата на община Брезник

2. Общината осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно утвърждаване на самостоятелни паралелки и групи в ОУ ”Христо Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008 година

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 394

 

          На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.6 и чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой на учениците 10 в следните класове: ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ на ОУ “Хр. Смирненски”-с. Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г.

          2. Утвърждава една група в ПДГ към ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник с минимум 6 деца за учебната 2007/2008г.

          3. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в І клас-7 ученика и V клас-7 ученика на ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г., като първостепенния разпоредител с бюджетни кредити поеме издръжката им.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                           /М. Добревска/

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 54 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916256