Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.09.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 9

12.09.2007г./гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община и Кмет на кметство

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 392

 

          На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Брезник – Иван Георгиев Борисов – Главен секретар, от датата на регистрация за кандидат кмет на Христо Димитров Миленков, до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

          2. Избира за временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, от датата на регистрация на действащите кметове за кандидат кметове, до полагането на клетва от новоизбраните такива, както следва:

          - Марионка Спасова Димитрова – ст.специалист административно обслужване с.Слаковци – за кмет на кметство Слаковци

          - Росица Георгиева Ангелова – ст.специалист административно обслужване с.Кошарево – за кмет на кметство Кошарево

          - Маргарита Крумова Савова – ст.специалист административно обслужване с.Долна Секирна – за кмет на кметство Долна Секирна

          - Бойка Методиева Стаменова – кметски наместник на с.Непразненци – за кмет на кметство Ноевци  

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно кандидатстване с проекти по Програма “Красива България” в МТСП за реализация през 2008г.

 

С 9 гласа “За” и 1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 393

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Програма “Красива България” в МТСП, ОбС Брезник реши:

1.Утвърждава кандидатстването по проектите:

-Обновяване и реставрация на читалище “Просвещение”– гр.Брезник

- Ремонт, архитектурно оформление и изграждане на достъпна среда на сградата на община Брезник

2. Общината осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно утвърждаване на самостоятелни паралелки и групи в ОУ ”Христо Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008 година

 

С 10 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 394

 

          На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.6 и чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой на учениците 10 в следните класове: ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ на ОУ “Хр. Смирненски”-с. Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г.

          2. Утвърждава една група в ПДГ към ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник с минимум 6 деца за учебната 2007/2008г.

          3. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в І клас-7 ученика и V клас-7 ученика на ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ноевци, община Брезник за учебната 2007/2008г., като първостепенния разпоредител с бюджетни кредити поеме издръжката им.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

         /Л. Любомирова/                                                           /М. Добревска/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1233078