Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 01.07.2010 г. /328-333/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 10

Град Брезник, 01.07.2010г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: . Докладна записка от Христо Миленков относно Информация за състоянието на социалните услуги в Община Брезник, ДСП и ДЦСХ  - Национална програма и социални услуги от м.януари до м.май 2010г.

 

Р Е Ш Е Н И Е     328

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение „Информация за състоянието на социалните услуги в Община Брезник, ДСП и ДЦСХ – Национална програма и социални услуги от м. януари до м.май 2010г”.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: . Докладна записка от Емилия Вълова относно получена преписка от администрацията на президента за опрощаване на вземания.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     329

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: на лицето Людмила Симеонова Петрова от с. Садовик, Община Брезник, Област Перник да се удовлетвори молбата за опрощаване на дължимо държавно вземане в размер на 3166,68 лв., представляващо надвзета пенсия.

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за част от кв. .23 и 24 по плана на с.Кошарево, Община Брезник съгласно чл 129 ал. 1  от ЗУ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     330

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, протокол № 14, Решение ІІІ от 23.12.2008г, протокол № 3, решение ІІ от 07.05.2009г и протокол № 5 , решение VІІ от 05.05.2010г на ОбЕСУТ при Община Брезник,      Общински съвет Брезник:

1. Одобрява попълването на кадастралния план на с.Кошарево – корекция на дерето между кв. 23 и 24 и новопостроените сгради в ПИ № 306, 307 и 308.

         Одобрява проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ І,ІІ,ІІІ, ІV, ІХ-311, Х-310 в кв. 24 по плана на с.Кошарево, като се преотреждат съществуващите УПИ и се изменят регулационните линии съобразно геодезически заснетите сгради, както следва:

  • С плана за регулация се изменят регулационните линии и отреждане на УПИ І – общ.”Магазин”, УПИ ІІ – общ. „Здравпункт”, УПИ ІІІ – общ. За „Читалище”, като се преотреждат съответно УПИ І – за „Административно делови и общ.обслужващи дейности”, УПИ ІІ – за „Общ.обслужващи дейности”, УПИ ІІІ – за „Читалище и общ.обслужващи дейности”. Закрива се улица с О.Т.-47-58-71 до 72 и се измества корекцията на дерето, при което се изменя уличната и дворищната регулация на УПИ УПИ І – за „административно делови и общ.обслужващи дейности”, УПИ ІІ – „за общ.обслужващи дейности” УПИ ІІІ – „За читалище и общ.обслужващи дейности” и ІХ-311 в кв. 24 и УПИ І-304 и ІІ-303 в кв. 23. Изменя се регулацията на УПИ ІV – общ. „Училище”,като за имоти пл. № 310 и 311 се образува УПИ Х – 310 и се изменя регулацията на УПИ ІХ-311, а УПИ ІV – се преотрежда за „Стопански и обслужващи дейности”. Прокарва се улица с О.Т. – 7301-7302 за достъп до новообразуваните УПИ Х-310 и пи ІХ-311, според червени, оранжеви, зелени и кафяви линии, червени, зелени, кафяви и оранжеви надписи и зелени щрихи.
  • С плана за застрояване се потвърждава съществуващото основно масивно строителство в засегнатите поземлени имоти, определят се ограничителните линии, свободно застрояване и свързано в два УПИ І и УПИ ІІ с устройствени параметри за нискоетажно застрояване,според черни и червени линии, кафяви, черни и сини цифри и надписи, които са неразделна част към това решение.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план и сервитут на трасе на подземна кабелна мрежа 20 КV за присъединяване на вятърни електрогенератори към възлови станции 20 КV в ПИ №№ 032009 , 032010 и 032011 кв. 32 землище  на с Арзан

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      331

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява проекта за ПУП – Парцеларен план и сервитут на трасе на подземна кабелна мрежа 20 КV за присъединяване на вятърни електрогенератори към възлови станции 20 КV в ПИ №№ 032009, 032010 и 032011 в кв. 32, землище на с.Арзан, Община Брезник. Трасето е проектирано в имот, собственост на възложителя – ПИ №№ 032015, 032016 и 032012 по КВС на землището на с.Арзан и № 008014 и 044023 по К ВС на землището на Гоз. В останалата си част трасето минава по полски път: имот с № 000107 по КВС на землището на с.Гоз.

         Сервитутът на трасето е общо 4.0 м, т.е. по 2м от двете страни на оста на кабела, според червените линии и цифри и черните цифри на графичната част от проекта, който е неразделна част от това решение.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Вземане на решение за включване към списъка с имоти и части от тях – публична общинска собственост за отдаване под наем.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     332

 

         На основание чл. 21 а. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 72 от 29.05.2008г по протокол № 7 на ОбС Брезник.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Вземане на решение за включване към списъка с имоти и части от тях – публична общинска собственост за отдаване под наем.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      333

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 4 ал. 1 , 2 и 4 от НРПУРОИ В Община Брезник, Общински съвет включва в списъка /приет с решение № 37 от 28.02.2008г/ на имоти публична общинска собственост и части от тях, които могат да бъдат отдавани под наем: Помещение на първи етаж в сградата на кметство с.Бегуновци с площ от 56,70 кв.м. за търговска дейност.

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Ив.Ставрев/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1002454