Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 01.07.2010 г. /328-333/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 10

Град Брезник, 01.07.2010г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: . Докладна записка от Христо Миленков относно Информация за състоянието на социалните услуги в Община Брезник, ДСП и ДЦСХ  - Национална програма и социални услуги от м.януари до м.май 2010г.

 

Р Е Ш Е Н И Е     328

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение „Информация за състоянието на социалните услуги в Община Брезник, ДСП и ДЦСХ – Национална програма и социални услуги от м. януари до м.май 2010г”.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: . Докладна записка от Емилия Вълова относно получена преписка от администрацията на президента за опрощаване на вземания.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     329

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: на лицето Людмила Симеонова Петрова от с. Садовик, Община Брезник, Област Перник да се удовлетвори молбата за опрощаване на дължимо държавно вземане в размер на 3166,68 лв., представляващо надвзета пенсия.

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за част от кв. .23 и 24 по плана на с.Кошарево, Община Брезник съгласно чл 129 ал. 1  от ЗУ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     330

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, протокол № 14, Решение ІІІ от 23.12.2008г, протокол № 3, решение ІІ от 07.05.2009г и протокол № 5 , решение VІІ от 05.05.2010г на ОбЕСУТ при Община Брезник,      Общински съвет Брезник:

1. Одобрява попълването на кадастралния план на с.Кошарево – корекция на дерето между кв. 23 и 24 и новопостроените сгради в ПИ № 306, 307 и 308.

         Одобрява проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ І,ІІ,ІІІ, ІV, ІХ-311, Х-310 в кв. 24 по плана на с.Кошарево, като се преотреждат съществуващите УПИ и се изменят регулационните линии съобразно геодезически заснетите сгради, както следва:

  • С плана за регулация се изменят регулационните линии и отреждане на УПИ І – общ.”Магазин”, УПИ ІІ – общ. „Здравпункт”, УПИ ІІІ – общ. За „Читалище”, като се преотреждат съответно УПИ І – за „Административно делови и общ.обслужващи дейности”, УПИ ІІ – за „Общ.обслужващи дейности”, УПИ ІІІ – за „Читалище и общ.обслужващи дейности”. Закрива се улица с О.Т.-47-58-71 до 72 и се измества корекцията на дерето, при което се изменя уличната и дворищната регулация на УПИ УПИ І – за „административно делови и общ.обслужващи дейности”, УПИ ІІ – „за общ.обслужващи дейности” УПИ ІІІ – „За читалище и общ.обслужващи дейности” и ІХ-311 в кв. 24 и УПИ І-304 и ІІ-303 в кв. 23. Изменя се регулацията на УПИ ІV – общ. „Училище”,като за имоти пл. № 310 и 311 се образува УПИ Х – 310 и се изменя регулацията на УПИ ІХ-311, а УПИ ІV – се преотрежда за „Стопански и обслужващи дейности”. Прокарва се улица с О.Т. – 7301-7302 за достъп до новообразуваните УПИ Х-310 и пи ІХ-311, според червени, оранжеви, зелени и кафяви линии, червени, зелени, кафяви и оранжеви надписи и зелени щрихи.
  • С плана за застрояване се потвърждава съществуващото основно масивно строителство в засегнатите поземлени имоти, определят се ограничителните линии, свободно застрояване и свързано в два УПИ І и УПИ ІІ с устройствени параметри за нискоетажно застрояване,според черни и червени линии, кафяви, черни и сини цифри и надписи, които са неразделна част към това решение.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план и сервитут на трасе на подземна кабелна мрежа 20 КV за присъединяване на вятърни електрогенератори към възлови станции 20 КV в ПИ №№ 032009 , 032010 и 032011 кв. 32 землище  на с Арзан

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      331

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява проекта за ПУП – Парцеларен план и сервитут на трасе на подземна кабелна мрежа 20 КV за присъединяване на вятърни електрогенератори към възлови станции 20 КV в ПИ №№ 032009, 032010 и 032011 в кв. 32, землище на с.Арзан, Община Брезник. Трасето е проектирано в имот, собственост на възложителя – ПИ №№ 032015, 032016 и 032012 по КВС на землището на с.Арзан и № 008014 и 044023 по К ВС на землището на Гоз. В останалата си част трасето минава по полски път: имот с № 000107 по КВС на землището на с.Гоз.

         Сервитутът на трасето е общо 4.0 м, т.е. по 2м от двете страни на оста на кабела, според червените линии и цифри и черните цифри на графичната част от проекта, който е неразделна част от това решение.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Вземане на решение за включване към списъка с имоти и части от тях – публична общинска собственост за отдаване под наем.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     332

 

         На основание чл. 21 а. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 72 от 29.05.2008г по протокол № 7 на ОбС Брезник.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Вземане на решение за включване към списъка с имоти и части от тях – публична общинска собственост за отдаване под наем.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      333

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 4 ал. 1 , 2 и 4 от НРПУРОИ В Община Брезник, Общински съвет включва в списъка /приет с решение № 37 от 28.02.2008г/ на имоти публична общинска собственост и части от тях, които могат да бъдат отдавани под наем: Помещение на първи етаж в сградата на кметство с.Бегуновци с площ от 56,70 кв.м. за търговска дейност.

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Ив.Ставрев/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236206