Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.05.2010 г. /319-327/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

 

Препис! 

П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр.Брезник, 19.05.2010г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване – опазване на културно-историческите паметници и състоянието на музейната сбирка.

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 319

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Информацията за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване, опазване на културно-историческите паметници и състояние на музейната сбирка.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация относно развитието на туризма и спорта в Община Брезник- стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен спортен клуб „Чорни 2004”

 

Р Е Ш Е Н И Е      320

        

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Информация относно развитието на туризма и спорта в Община Брезник – стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен спортен клуб „Чорни 2004”.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на годишните отчети,баланси и разпределение на печалбата за 2009г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им

 

Р Е Ш Е Н И Е      321    

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и  т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон и чл. 7 ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества , Общински съвет Брезник:

 

1. Приема годишните отчети и баланси за 2009г на „Водоснабдяване” ЕООД; „Брезник фарм” ЕООД и СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов-Брезник” ЕООД.

 

2. Определя да се отчислят от остатъчната печалба на „Брезник фарм” ЕООД за финансовата 2009г за дивиденти за общината 10% след данъчно облагане.

 

3. Полагащите се вноски за дивиденти да се внесат по сметка на Община Брезник в срок до 30 май 2010г.

 

4. Дава съгласие с формираната печалба във „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник за 2009г в размер на 1418 лв. да бъде покрита загубата от минали години, която е 110363 лв. От страна на дружеството да се извършат необходимите счетоводни записвания. В дружеството не остава печалба за разпределение като дивидент.

 

5. Освобождава от плащане на дивидент СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД поради финансова загуба.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Възражение от инж. Христо Димитров Миленков – кмет на Община Брезник относно връщане за ново обсъждане на решение № 315 по протокол № 7 от 22.04.2010г на ОбС Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      322

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал.   2 от ЗМСМА, ОбС Брезник отменя решение № 315 по протокол № 7 от 22.04.2010год.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Възражение от инж. Христо Димитров Миленков – кмет на Община Брезник относно връщане за ново обсъждане на решение № 315 по протокол № 7 от 22.04.2010г на ОбС Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      323

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава Постоянната комисия по Ред и законност към ОбС да разгледа постъпилата молба за отдаване помещение на Евангелистка църква Брезник и излезе с предложение за решение

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г с проект по приоритетна ос 4 „местно развитие и сътрудничество, операция 4.1.  дребномащабни местни инициативи”

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      324

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и изискванията на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 41 операция 4.1. „Дребномащабни местни инициативи” на ОП „Регионално развитие” , Общински съвет Брезник подкрепя кандидатстване на общината с проект „Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Левски” град Брезник”. Осигурява 15% собствен принос и декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на проекта.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно осигуряване на средства от общинския бюджет за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Долна Секирна

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    325

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник приема средствата от 5550,00 лв. да бъдат намалени от дейност 998 „Разходи неквалифицирани в други дейности” – параграф 97- 00 резерв за непредвидени и неотложни разходи и се увеличи кредита във функция  „Общи държавни служби” дейност 117 „Държавни и общ.служби и дейности по избори” в размер на 5550,00 лв.

 

ОСМА ТОЧКА: Определяне представител на ОбС Брезник по адм. Дело 219/2010г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      326    

        

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава Ваньо Добринов Колев – общински съветник, да представлява ОбС по административно  дело № 219/2010год..

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Включване в приоритетите на общината допълнителни обекти

 

         Р Е Ш Е Н И Е       327

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник допълва индикативната таблица към Плана за развитие на общината 2007-2013г, като включва храмове на територията на общината, в т.ч. Църногорски манастир „Св.св.безсребърници и чудотворни Козма и Дамян” – с.Гигинци; храм паметник „Св.Георги” град Брезник; храм  „Свети Николай” – с.Кошарево.

 

 

 

 

 

 

                                      ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           / Емилия Вълова /

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236710