Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 27.04.2010 г. /316-318/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

 

П Р О Т О К О Л

№8

гр. Брезник, 27.04.2010 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Подновяване договора за възлагане на управление на общинска фирма  СБАЛВБ „Д-р Й. Стефанов-Брезник” ЕООД, гр. Брезник.

 

Със 7  гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”( гласуването е поименно), ОбС взе :

 

РЕШЕНИЕ № 316

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения,чл. 51, ал. 5, т. 4 от ЗОС, чл. 26, ал. 1 и 4, чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Брезник в търговските дружества и постъпила молба вх. № 94 00-472/09.04.2010 год. от Управителя на дружеството, ОбС Брезник, реши:

1.      Дава съгласието си да бъде подновен договора за възлагане на управление на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД с д-р Сергей Иванов – досегашен управител;

2.      Възлага на Кмета на община Брезник да сключи договор за възлагане на управлението на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД със седалище  и адрес на управление гр. Брезник, ул. „Владо Радославов”, № 29, рег. По т.д. № 922 по описа за 2000 год. на ПОС с д-р Сергей Георгиев Иванов в съответствие с действащото законодателство.

 

РЕШЕНИЕ № 317

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  ОбС Брезник, реши:

         Приема съдържанието на договор за възлагане на управлението на Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Предложение за отпускане финансова помощ за Църногорски манастир “Св. Св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” в размер на 2000 лв.

 

РЕШЕНИЕ № 318

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС реши:

 

1.      Отпуска финансова помощ по решение на ОбС за Църногорски манастир

“Св. Св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” в размер на 2000 лв., от възнаграждението на  дейност „ОбС” и се увеличи кредита в 122 дейност „общинска  администрация” параграф 4214 - 2000 лв. за закупуване на строителни материали за ремонт на манастира, като сумата да бъде преведена в „Банка ДСК”, клон Батемберг  по банкова сметка № BG20STSA93000008967671 на манастира и в срок до края на м. юни да се представят разходно - оправдателни документи за целевото оползотворяване на средствата.

2.      Упълномощава   Кмета  на  община  Брезник – инж. Христо   Миленков    за предприемане на необходимите действия.

 

 

                        ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                        /Емилия Вълова /

 

 

Посетители онлайн

В момента има 6 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941010