Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 27.04.2010 г. /316-318/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

 

П Р О Т О К О Л

№8

гр. Брезник, 27.04.2010 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Подновяване договора за възлагане на управление на общинска фирма  СБАЛВБ „Д-р Й. Стефанов-Брезник” ЕООД, гр. Брезник.

 

Със 7  гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”( гласуването е поименно), ОбС взе :

 

РЕШЕНИЕ № 316

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения,чл. 51, ал. 5, т. 4 от ЗОС, чл. 26, ал. 1 и 4, чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Брезник в търговските дружества и постъпила молба вх. № 94 00-472/09.04.2010 год. от Управителя на дружеството, ОбС Брезник, реши:

1.      Дава съгласието си да бъде подновен договора за възлагане на управление на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД с д-р Сергей Иванов – досегашен управител;

2.      Възлага на Кмета на община Брезник да сключи договор за възлагане на управлението на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД със седалище  и адрес на управление гр. Брезник, ул. „Владо Радославов”, № 29, рег. По т.д. № 922 по описа за 2000 год. на ПОС с д-р Сергей Георгиев Иванов в съответствие с действащото законодателство.

 

РЕШЕНИЕ № 317

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  ОбС Брезник, реши:

         Приема съдържанието на договор за възлагане на управлението на Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести „Д-р Йордан Стефанов – Брезник” ЕООД.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Предложение за отпускане финансова помощ за Църногорски манастир “Св. Св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” в размер на 2000 лв.

 

РЕШЕНИЕ № 318

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС реши:

 

1.      Отпуска финансова помощ по решение на ОбС за Църногорски манастир

“Св. Св. Безсребреници и чудотворци Козма и Дамян” в размер на 2000 лв., от възнаграждението на  дейност „ОбС” и се увеличи кредита в 122 дейност „общинска  администрация” параграф 4214 - 2000 лв. за закупуване на строителни материали за ремонт на манастира, като сумата да бъде преведена в „Банка ДСК”, клон Батемберг  по банкова сметка № BG20STSA93000008967671 на манастира и в срок до края на м. юни да се представят разходно - оправдателни документи за целевото оползотворяване на средствата.

2.      Упълномощава   Кмета  на  община  Брезник – инж. Христо   Миленков    за предприемане на необходимите действия.

 

 

                        ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                        /Емилия Вълова /

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 32 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134453