Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.06.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                        

 

П Р О Т О К О Л

№ 6

29.06.2006г./ гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА:Справка за дейността на РПУ Брезник през периода 01.01.2006г. – 10.06.2006г.

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 272

 

 

                   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                   1. Приема справката за дейността на РПУ Брезник през периода 01.01.2006г. – 10.06.2006г.

                   2. ОбС Брезник изказва благодарност на Началника на РПУ Брезник – г-н Иван Тинков и целия му екип, за проявяването на отговорност и професионализъм по отношение стриктното следене за спазване разпоредбите на Наредба № 1 на Общински съвет и осигуряване реда и спокойствието на гражданите в Община Брезник.

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и списък на жилищата.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 273

 

              На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.45а от ЗОС, ОбС Брезник реши:

              Приема Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и списък на жилищата.

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно ликвидиране на съсобственост в два имота в регулация на гр.Брезник между Община Брезник и частни собственици

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 274

 

                   На основание чл.21, ал.1, т .8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗОС, чл.36 от Закона за собствеността и чл.30, ал.1, т.3, ал.4 и ал.5 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                   1. Дава съгласието си да бъде ликвидирана съсобствеността между Община Брезник от една страна и от друга Жасмина Борисова Дойчева и Славчо Борисов Митов. Община Брезник става собственик на имот пл.№ 406а с площ 396 кв.м., а Жасмина Борисова Дойчева и Славчо Борисов Митов на имот пл.№ 1037 с площ 396 кв.м., находящи се в кв.67 по РП на гр.Брезник.

                   2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно прекратяване на договор за концесия на язовир “Брезнишки”

 

С 10 гласа “За”, 1 “Против” и 2 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 275

 

                           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                           Дава срок от 2 месеца на концесионера на язовир “Брезнишки” за отстраняване на допуснатите пропуски, като след този срок се направи нова проверка и ако не са отстранени, се пристъпи към прекратяване на договора.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имоти на територията на община Брезник

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 276

 

                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                         Обявява за публична общинска собственост следните имоти:

                         1. Кметство – читалищна сграда, терен “За читалище”, кв.6 по РП на с. Брезнишки Извор

                         2. Кметство – читалище, терен “Канцелария на ТКЗС”, кв.16 по РП на с.Садовик

 

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно структурни промени в Общинската администрация

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 277

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                    1. Увеличава числения състав във функция “Общи държавни служби”, група “Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 122 – “Общинска администрация” на общинския бюджет за 2006г. с 1бр., която е на пряко подчинение на Кмета на общината, съгласно чл.11, ал.1, т.1 и 2 от ЗВОПС.

                    2. Одобрява измененията на Приложение №1 и №2, като неразделна част от структурата на ОА.

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно утвърждаване цена на услуга, възстановима от гражданите

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 278

 

 

                  На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, поради извършване на услуги от Община Брезник по обредна дейност, ОбС Брезник реши:

                 Утвърждава следната цена, възстановима от граждани:

                 За закупуване на ковчег и надгробен знак – 32.40 лева с ДДС

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 53 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез зелената телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 967788