Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.06.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                        

 

П Р О Т О К О Л

№ 6

29.06.2006г./ гр. Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА:Справка за дейността на РПУ Брезник през периода 01.01.2006г. – 10.06.2006г.

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 272

 

 

                   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                   1. Приема справката за дейността на РПУ Брезник през периода 01.01.2006г. – 10.06.2006г.

                   2. ОбС Брезник изказва благодарност на Началника на РПУ Брезник – г-н Иван Тинков и целия му екип, за проявяването на отговорност и професионализъм по отношение стриктното следене за спазване разпоредбите на Наредба № 1 на Общински съвет и осигуряване реда и спокойствието на гражданите в Община Брезник.

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и списък на жилищата.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 273

 

              На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.45а от ЗОС, ОбС Брезник реши:

              Приема Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и списък на жилищата.

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно ликвидиране на съсобственост в два имота в регулация на гр.Брезник между Община Брезник и частни собственици

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 274

 

                   На основание чл.21, ал.1, т .8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗОС, чл.36 от Закона за собствеността и чл.30, ал.1, т.3, ал.4 и ал.5 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                   1. Дава съгласието си да бъде ликвидирана съсобствеността между Община Брезник от една страна и от друга Жасмина Борисова Дойчева и Славчо Борисов Митов. Община Брезник става собственик на имот пл.№ 406а с площ 396 кв.м., а Жасмина Борисова Дойчева и Славчо Борисов Митов на имот пл.№ 1037 с площ 396 кв.м., находящи се в кв.67 по РП на гр.Брезник.

                   2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно прекратяване на договор за концесия на язовир “Брезнишки”

 

С 10 гласа “За”, 1 “Против” и 2 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 275

 

                           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                           Дава срок от 2 месеца на концесионера на язовир “Брезнишки” за отстраняване на допуснатите пропуски, като след този срок се направи нова проверка и ако не са отстранени, се пристъпи към прекратяване на договора.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имоти на територията на община Брезник

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 276

 

                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                         Обявява за публична общинска собственост следните имоти:

                         1. Кметство – читалищна сграда, терен “За читалище”, кв.6 по РП на с. Брезнишки Извор

                         2. Кметство – читалище, терен “Канцелария на ТКЗС”, кв.16 по РП на с.Садовик

 

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно структурни промени в Общинската администрация

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 277

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                    1. Увеличава числения състав във функция “Общи държавни служби”, група “Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 122 – “Общинска администрация” на общинския бюджет за 2006г. с 1бр., която е на пряко подчинение на Кмета на общината, съгласно чл.11, ал.1, т.1 и 2 от ЗВОПС.

                    2. Одобрява измененията на Приложение №1 и №2, като неразделна част от структурата на ОА.

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно утвърждаване цена на услуга, възстановима от гражданите

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 278

 

 

                  На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, поради извършване на услуги от Община Брезник по обредна дейност, ОбС Брезник реши:

                 Утвърждава следната цена, възстановима от граждани:

                 За закупуване на ковчег и надгробен знак – 32.40 лева с ДДС

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 36 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 892906