Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.04.2010 г. /306-315/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК 

 

ПРЕПИС! 

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 7

 

гр.Брезник, 22.04.2010 г.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Информации за работата на кметство Кошарево – демографска характеристика на населението, инфраструктура, социално, спортно и културно състояние на селото и перспективи за развитие.

        

Р Е Ш Е Н И Е       306

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1.      Приема за сведение Информацията за работата на кметство с. Кошарево - демографска характеристика на населението, инфраструктура, социално, спортно и културно състояние на селото и перспективи за развитие.

2.      Препоръчва на Кмета на кметство с. Кошарево да предприеме конкретни действия за привличане на допълнителни финанси, чрез разработване и усвояване на проекти и др.

 

ВТОРА ТОЧКА: Отчет – анализ за дейността на РУ на МВР Брезник през периода от 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       307

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

        

1.      Приема Отчет – анализ за дейността на РУ на МВР Брезник през периода от 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. за сведение.

2.      Одобрява и подкрепя изцяло дейността на състава и ръководството на РУ на МВР Брезник по изпълнение на задълженията им произтичащи от Наредба № 1 на Общински съвет Брезник.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Обявяване на конкурс за възлагане

на превози по автобусни линии от Областната и Общинска транспортни схеми и проекто – договор.

 

Р Е Ш Е Н И Е       308

 

 

1.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за автомобилните превози,  чл.17, ал.1 и ал. 2  от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС Общински съвет гр.Брезник обявява                                                                  конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната и Общинската транспортни схеми.

2.      На основание чл. 17, ал. 4  от Наредба № 215.03.2002 год. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки коли ОбС  Брезник възлага на Кмета на общината да открие конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии и разписания по тях от областната и общинска транспортни схеми на Община Брезник за срок от пет години. Поради неатрактивност на някои от линиите, същите са комбинирани на основание чл. 21, т. 1 и т. 2  от Наредба № 2 на М Т С и обособени в един пакет, както следва:

2.1. Автолинии от Общинската транспортна схема:

2.1.1.  Брезник – Бабица и обратно                 -  2 курса дневно делнични дни;

2.1.2.  Брезник- Садовик–Ребро и обратно      1 курс дневно делнични дни;

2.1.3.  Брезник – Завала и обратно                  -  4 курса седмично,

                                                                                  в т.ч. 2 сряда;

                                                                                             1 събота;

                                                                                              1 неделя.

2.2.  Автолинии от Областната транспортна схема:

2.2.1. АГ Перник – Мещица - АГ Брезник и обратно      -   1 курс ежедневно;

                                                                                         -  2 курса делнични дни;

                            „ еднопосочно тръгване                        - 2 курса ежедневно;

                            „ еднопосочно връщане                         - 1 курс делнични дни;

                                                                                               - 1 курс събота и неделя; 

2.2.2. АГ Перник – Батановци – АГ Брезник и обратно  – 1 курс дневно делн.дни;

                           „ тръгване еднопосочно                          - 1 курс дневно делн. дни;

                           „ връщане еднопосочно                          - 1 курс ежедневно.

 

 

2.2.3. АГ Перник – Батановци – Ноевци – Бегуновци

                 и обратно                                                             - 2 курса ежедневно;

                                                                                            -1 курс събота и неделя;

                                     тръгване еднопосочно                  – 1 курс делн.дни/до Ноевци/

                                    връщане еднопосочно                    -  1 курс ежедневно.

 

2.2.4. АГ Перник – Батановци-Брезник-Д.Секирна

                 и обратно                                                             -  3 курса ежедневно ,

                                                                                               - 1 курс делнични дни,

                                                                                               -  1 курс сряда, събота

                                                                                                         и  неделя;

  2.2.5.АГ Перник – Мещица –Брезник – Лялинци  и     

                 обратно                                                                -  2 курса ежедневно; 

                                                                                               -   1курс делн. дни с тръгв.   от АГ Брезник за Лялинци;

3. На основание чл.19 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на М Т С ОбС утвърждава следните критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите в конкурса:

          3.1. Възрастов състав на автобусите, вкл.резервните, от датата на производство:

          - от 0 до 3 години         - 10 точки  на автобус;

          - от 3 до 7 години         -   8 точки  на автобус;

          - от 7 до 10 години       -   7 точки  на автобус;

          - от 10 до 15 години     -   5 точки  на автобус;

          - от 15 до 20 години     -   2 точки на автобус;

          - над 20 години              -   0 точки на автобус.

 

         3.2. Собственост на автобусите:

          - собствени автобуси                         -  10 точки на автобус;

          - лизингови автобуси                           -    8 точки на автобус.

          - наети по договор за наем не по-малко от 5 год. -  6 точки на автобус.

3.3. Екологични качества на автобусите:

          - оборудвани с ДВГ отговарящи на    EVRO ІV  10 точки на автобус

          - оборудвани с ДВГ отговарящи на    EVRO ІІІ    9 точки на автобус;

          - оборудвани с ДВГ отговарящи на    EVRO ІІ      8 точки на автобус;

          - оборудвани с  ДВГ отговарящи на   EVRO І       7 точки на автобус;

          - оборудвани с газ                                                     6 точки на автобус;

          - всички други, отговарящи на изискванията на БДС 5 т.на автобус.

          Удостоверява се от кандидата чрез представяне на сертификат за стандартите EURO – от 1 до 4, издаден от фирмата – официален вносител на марката за страната.

          3.4. Сервизна база за поддържане и ремонт:

          - собствена база                                        -  10 точки

          - наета база                                               -    8 точки

          - по договор  за обслужване                     -    6 точки

            Минималните изисквания за сервизната база включват:

          - наличие на затворено помещение, отговарящо на габаритите на предлаганите от кандидата автобуси;

          -   наличие на канал и / или подемно устройство;

          - набор от уреди и инструменти – комплект ключове, гедоре, пневматичен пистолет за монтаж и демонтаж на гуми, компресор, зарядно устройство за акумулатори и помощни акумулатори за запалване.

          -   мивка с топла и студена вода.

 

3.5. Гараж:

          -  собствен или нает гараж                     -  10 точки

          -  паркинг                                                    -    8 точки

         По т. 3.4 и т. 3.5 се  удостоверява  от кандидата чрез представянето на документи – нотариален акт за собственост или договор за наем с нотариална заверка на подписите и документ, издаден по реда на ЗУТ, в който изрично е посочено предназначението на недвижимия имот като сервизна база за поддържане и ремонт и гаражна база.  При наемане  срока на договора не следва да бъде по-малък от срока на възлагане на обществения превоз.Комисията проверява на място посочените обстоятелства.

          3.6. Трудовоправни отношения:

          -  100 % от персонала по трудов договор          10 точки

          - под 100 % от персонала по трудов договор    0 точки

          3.7. Кандидатът трябва да има:

          - медицински пункт във фирмата                     10 точки

          - сключен договор с медицинско лице                 8 точки

 

3.8. Предлагани цени на превоза /не по-високи от установените към момента на обявяване на конкурса/:

          а/ предложена най-ниска цена  на билета за съответната линия по маршрутното разписание до краен  пункт - 15 точки;

          б/ следващите посочени цени се оценяват, като пропорционално на посочената по-висока цена се намалява максималния брой точки.

       3.9. Срок за запазване на предложената цена  - най-малко 3 месеца, считано от датата на възлагане на превозите:

       а/ над    6месеца                - 10 точки.

       б/ от 3 месеца до 6месеца - 5 точки

       3.10. Предложени социални облекчения – за учащи, пенсионери и инвалиди 1-ва и 2-ра група:

         -  за 50 % намаление от цената   на билета   -  5 точки. 

         -  за  30 % намаление  от цената  на билета   - 4 точки;

         -  за  20 %  намаление от цената на билета    - 2 точки;

     

3.11. Регистрация на кандидата по ЗДДС:

         - кандидат, регистриран по ЗДДС         - 5 точки;

         - кандидат без регистрация по ЗДДС    - 0 точки.

           Удостоверява се от кандидата чрез представяне на „Удостоверение за регистрация по ЗДДС”.

      3.12. Наличие на оборудване в превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:

       а/ всяко оборудвано превозно средство получава 6  точки;

       б/ необорудвано  превозно средство – 0 точки;

           Удостоверява се чрез представяне на протокола за технически преглед, издаден от Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ” Перник.

 

Реда за класиране на изпълнителите е по максимален брой точки в низходящ ред. Оценката е точкова/максимален брой точки/.  Класирането на офертите на кандидатите се извършва на база на общия брой на натрупани точки. На първо място се класира кандидатът, получил най-голям брой точки. При равен резултат се класира кандидатът, който е получил по-голям сбор от точки по критерия предложени социални облекчения. При повторно равенство  в резултата, предимство да има  кандидата получил повече точки по критерия срок на запазване на предложената цена.

          Кметът на основание чл.26 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС обявява със Заповед кандидатите, класирани на първите три места и определя кандидата класиран на първо място за изпълнител. Участниците се уведомяват за резултатите писмено с писмо с обратна разписка или лично срещу подпис.

4. На основание чл.22, ал.2 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на М Т С ОбС Брезник определя цена на документацията за участие в конкурса  100 лева.

       5. На основание чл. 17, ал.5 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на М Т С Определя комисията за провеждане на конкурса в следния състав:

          Председател: - Зам.кмет на Община Брезник и

          Членове:          - двама представители от общинска администрация;

 - един представител на общински съвет;

                                              - правоспособен юрист;

                                    -представител на областен отдел „Контролна дейност

                                                                                                 - ДАИ” Перник;

- Представител на КАТ „Пътна полиция”;

                                    -  Представител  от  ТД на НАП;

                                    -представител от бранш. организации в областта.

 

 

5.1. Заседанията на комисията са редовни,  ако присъстват най-малко 2/3 от членовете. Комисията взема решения с обикновено мнозинство, а за недопускането до участие на кандидат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, но не по-малко от половината на броя на членовете.

           6. На основание чл.17, ал.3 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС ОбС Брезник  делегира изпълнението на функциите по провеждането на конкурса на Кмета на Община Брезник.

                                   

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Отмяна на част от Решение №  234/19.11.2009 год. и допълнение на Списъка на мерите и пасищата към Решение № 186/28.05.2009 год.

 

РЕШЕНИЕ № 309

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ОбС Брезник :

1.      Отменя наемната цена на мерите и пасищата по Решение № 234/19.11.2009 год.

2.      Допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне  за ползване към Решение №186/28.05.2009 год. със следните имоти:

·         Имот № 031001, пасище – мера, в землището на с. Арзан;

 ·         Имот № 026001, пасище – мера, в землището на с. Гоз;

 ·         Имот № 077001, бивша нива с променен начин на трайно ползване на „мера и пасище” в землището на с. Бегуновци;

 Имот № 020009, пасище – мера, в землището на с. Горна Секирна.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Допълнение на Решение № 37/28.02.2008 год. на ОбС Брезник.

 

РЕШЕНИЕ № 310 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската

собственост, чл.4, ал. 1,2,3 и 4 от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник ОбС  Брезник реши :

         Включва към списъка на имоти – публична общинска собственост и части от тях, които могат да бъдат отдавани под наем :

         Метална конструкция ( ламарина) за склад и работилница с обща площ от 24 кв.м. в терен № 3 в гробищния ансамбъл гр. Брезник с начална тръжна наемна цена за месец в размер на 28.80 лв., облагаема с ДДС.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Предприемане на конкретни мерки

по обезопасяването или развалянето на самосрутващи се сгради в общината.

 

 

РЕШЕНИЕ № 311

 

 

         На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши :

 

         Приема за сведение допълнителната информация за „Предприетите конкретни

мерки по обезопасяването или развалянето на самосрутващи се сгради в общината.”

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение, намиращо се в ретранслатора в м. „Гребен”, землище гр. Брезник и разполагане на антенно - фидерно оборудване над мачтата на сградата.

 

 

РЕШЕНИЕ № 312

 

         На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1; чл.12,ал. 3; чл.39, ал. 2, 4 и 5 от ЗОС, чл. 3, ал.1; чл.7, ал.10, 11, 12 и 13 и чл. 21, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник, ОбС Брезник, реши:

 

1.      Учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на вътрешните работи за срок от 10 години върху помещение с размери 2.60/2.80 метра, находящо се на І етаж от южната страна до стълбищната клетка в сградата на ретранслатора в м. „Гребен”, землище гр. Брезник за монтиране на комуникационно оборудване, както и разполагането на антенно – фидерно оборудване над мачтата към сградата;

2.      Възлага на Кмета на община Брезник да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с МВР по реда на чл.39 по ЗОС.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно:  Продажба на сграда / бивше старо училище / в с. Долна Секирна – частна     общинска собственост за демонтиране за материали.

 

 

РЕШЕНИЕ № 313

 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал.1 и чл.22 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

 

1.      Дава съгласието си да бъде продадена за материали и демонтира едноетажна паянтова сграда ( бивше старо училище) ЧОС, намираща се в парцел І – 31, кв. 17 по РП на с. Долна Секирна със застроена площ 260 кв. м. , / АОС № 45/20.01.1999 год./.

2.      Упълномощава Кмета на община Брезник да възложи изготвяне на оценка на независим оценител.

 

КЪМ ТОЧКА ДРУГИ:

 

1. Приемане Декларация от групата „Бъдеще за Граово”.

 

 

РЕШЕНИЕ  №314

 

         На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл.73 от Правилника за организация на дейността на Общинския съвет, ОбС реши :

         Подкрепя Декларацията предложена от групата „Бъдеще за Граово” в качеството на колеги.

 

2. Разглеждане на молбата  за  предоставяне  на  сграда   в   кв. „Могилица”       за Молитвен дом на Евангелска петдесятна църква Брезник 2 към Съюза на евангелските петдесятни църкви в България.

 

 

РЕШЕНИЕ  №315

 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОбС реши:

         Отдава под наем за срок от една година помещението на бивш магазин в кв. „Могилица” на  Евангелиска петдесятна църква Брезник 2.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

            (Н. Първанова)                                                    (Емилия Вълова)

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280740