Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 06.04.2010 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК 

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 6

 

гр.Брезник, 06.04.2010 г.

  

  

ПЪРВА ТОЧКА: Възражение от инж. Христо Миленков – Кмет на община Брезник.

         ОТНОСНО: Връщане за ново обсъждане на Решение № 302, по Протокол № 5/18.03.2010 год. на ОбС Брезник.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     305

 

 

                    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –Брезник, реши:

                    Не  отменя Решение №302 по Протокол №5/18.03.2010 г. за изменение  и допълнение на  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник.

 

 

 

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                        (Н. Първанова)                                                                (Иван Ставрев) 

 

 

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916236