Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.03.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К , О Б Л А С Т   П Е Р Н И К

 

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 5

гр.Брезник, 18.03.2010г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно Отчет за  дейността на МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества  град Брезник за 2009г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       297

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Отчета за дейността на МКБППМН и ОбС по наркотични вещества гр. Брезник за 2009г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       298

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник препоръчва на кмета на общината да включи в състава на МКБППМН представители на родителските общности на училищата в общината.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Информация относно състоянието на стари, самосрутващи се сгради – общинска публична и частна собственост и собственост на физически лица, намиращи се на територията на общината и предприети действия за тяхното обезопасяване или разваляне

 

Р Е Ш Е Н И Е      299

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Приема за сведение информацията за състоянието на стари, самосрутващи се сгради – общинска публична и частна собственост и собственост на физически лица, намиращи се на територията на общината и предприети действия за тяхното обезопасяване или разваляне.

 

2. Кмета на общината да представи в ОбС допълнителна информация за предприетите конкретни мерки по обезопасяването или развалянето на сградите.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно създаване на обществен съвет по социално подпомагане към Община Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     300

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет град  Брезник реши:

1. Създава обществен съвет по социално подпомагане към Община Брезник

2. Обществения съвет да се състои от пет члена, а именно:

председател - Валери Величков – общински съветник

и членове:     - Стефка Борисова – представител на Съюза на инвалидите

                   - Евелина Антова – педагогически съветник в СОУ „Васил Левски”

                   - Танка Лумбарова – председател на клуба на пенсионерите

                   - Васко Василев – директор на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно избиране на етична комисия към ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е № 301

 

         На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА и чл. 21 от Етичния кодекс, Общински съвет Брезник:

1. Избира етична комисия към Общински съвет Брезник

2. Етичната комисия да се състои от пет члена, а именно:

- Председател – Петрана Михайлова

- членове: - Емилия Вълова

               - Виолета Борисова

               - Петър Петров

               - Десислава Йорданова – юрисконсулт

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     302

 

                        На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Брезник изменя и допълва Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, както следва:

1. Допълва чл.2, ал.1 със следния текст: „Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество се осъществява от Кмета на общината след решение на Общински съвет, съгласно ЗОС и тази Наредба.”

2.  Изменя чл.4, ал.1 -  нов текст:        Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем от кмета на Общината чрез провеждане на търг или конкурс , след решение на Общински съвет, за срок до 5 години, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.”

3.  Допълва чл.7, ал.9 със следния текст: „ и се актуализират от Общински съвет до 31.12 за предстоящата година.”

4.  Изменя чл.20, ал.1 – нов текст: „Разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършва  след решение на Общински съвет, като кметът на общината възлага изготвяне на оценките на имотите на  лицензиран оценител.”

5.  Изменя чл.33 – нов текст: „ Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни  оценки, определени по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. Оценките се одобряват от Общински съвет по реда на чл.41,ал.2 от ЗОС.”

 

6.  В Глава пета  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ  допълва „Общи положения”

7.  Изменя чл.36 – нов текст:

Ал.1 По реда и условията, предвидени в тази глава, се провеждат търговете и конкурсите за:

                        1.        отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост;

                        2.        отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост;

                        3.        продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост;

                        4.        отстъпване право на строеж върху общинска земя;

                       5.        отстъпване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;

                        6.        учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост;

                        7.        продажба на движими вещи - частна общинска собственост

                        8.        земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници. 

           (2)       Провеждането на публичните търгове и конкурси се извършва от комисия, определена от Общински съвет и назначена със заповед на кмета на общината в състав от пет до седем члена. В комисията се включва задължително юрист. Определят се нейният председател и членовете, включително резервни членове, резервен юрист. Търг или конкурс, проведен от комисия, която не е избрана с решение на Общински съвет се счита за недействителен.

            (3)      Когато предмет на публичния търг е отдаване под наем или разпореждане с имот на територията /в землището/ на друго населено място в общината, в състава на комисията се включва кмета на кметство /кметския наместник\ или упълномощено от нея лице.

            (4)      Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете й, при задължително присъствие на юрист. При отсъствие на председателя, същият се замества от юриста. Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

  /5/      Редът и условията, предвидени в тази глава, могат да се прилагат и в други случаи, когато това е изрично предвидено с решение на Общинския съвет или със заповед на Кмета на Общината.

 

8.  Изменя чл.37 – нов текст: „Начина на провеждане на търга – с явно или тайно наддаване, се определя с решение на Общински съвет”

9.  Изменя чл.38, ал.3, както следва – нов текст: „Поименния състав на комисията се обявява в деня на търга/конкурса/.”

10  В чл. 38 отпада ал.4, а ал.5 става ал.4 

11. Допълва чл.42, ал.1, т.3 със следния текст: „която не е пререгистрирана в Агенцията по вписванията до 31.12.2010г. 

12. Създава нова т.5 в чл.42, ал.1 със следния текст: „Удостоверение за липса на задължения към Община Брезник и Звено”Местни данъци и такси”.

13.  Изменя чл.51, ал.1, както следва – нов текст: „Комисията определена по реда на чл.36, ал.2 от Наредбата изготвя изискванията за сключването на договора.”

14.  В чл.52 отпадат ал.3 и ал.4 

15. Допълва чл.53, ал.1 със следния текст:  и се изпраща на общинските съветници за информация и ползване  в 3-дневен срок от нейното издаване”

16. В текста на чл.71  „ТСУ и ОМП”  се заменя с „СЕиЕ”.

17. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се добавя §6 със следния текст: „Измененията и допълненията на настоящата Наредба са приети с Решение № 302 на Общински съвет гр.Брезник по Протокол № 5. от дата 18.03.2010г. и влизат в сила от 01.04.2010г.

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Допълване на чл. 36 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е     303

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник променя чл. 36 ал. 2 – раздел ІХ „Възлагане на управлението и контрола на едноличните общински търговски дружества” от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правото на собственост на Община Брезник в търговски дружества, като добавя следния текст: „Общинският съвет, на първото си заседание след провеждането на конкурса, определя въз основа на резултатите от конкурса управител, утвърждава проекто договора за възлагане на управление и определя съответно членове на съвета на директорите на общинското еднолично акционерно дружество”

         Промяната влиза в сила от 01.04.2010г

 

 

СЕДМА ТОЧКА:        Докладна записка от Петър Петров, Валери Величков и Десислава Стоилова за допълнение в Наредба № 1 на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е     304

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник допълва наредба № 1 за поддържане на обществения ред в Община Брезник, като в част І „По опазване на обществения ред – забранява се – записва нова точка 17а със следния текст:

         17а – Просията и хазартни игри на обществени места.

         Промяната влиза в сила от 01.04.2010г

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                 /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1238327