Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.05.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 5

26.05.2006г./ гр.Брезник

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информации за дейността на общински фирми: СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов”ЕООД, “Медицински център-1”ЕООД, “Брезник фарм”ЕООД и “Водоснабдяване”ЕООД

 

С 13     гласа “За”,ОбС прие:

 

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е

                                                          № 265

 

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

             1. Приема информациите за дейността на общински фирми СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов”, “Медицински център -1”, “Брезник фарм” и “Водоснабдяване”ЕООД.

             2. При актуализация на общинския бюджет да бъдат  заделени средства при необходимост за СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов” ЕООД.

 

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация относно следприватизационния контрол по договори за приватизация, сключени от община Брезник

 

С  12   гласа “За”, ОБС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 266

 

               На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши: Приема информацията относно следприватизационния контрол по договори за приватизация, сключени от община Брезник

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 267

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

        1. Разрешава продажбата на терен за училище с площ 2763 кв.м и едноетажна масивна сграда /бивше училище/ със ЗП 74 кв.м, намиращи се в кв.17 по РП на с.Муртинци.

        2. Упълномощава Кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно удостояване със званието “Почетен гражданин на град Брезник”

 

С  13   гласа “За”, ОБС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 268

 

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и Статута за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Брезник”, ОбС Брезник удостоява г-н Евстати Стоилов Бурнаски като утвърден и признат поет и творец със значителен принос в българската култура и изкуство, със званието “Почетен гражданин на град Брезник”.

 

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно публична покана на МРРБ за предложения по проект с финансова подкрепа на Програма ФАР BG 2005/017-684.01. Схема за възстановяване и рехабилитация след наводнения

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 269

 

                На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с публична покана за предложения на МРРБ BG–2005/017-684.01, Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията, ОбС Брезник дава съгласието си Общината да кандидатства с проект за обект: “Изграждане на подпорни стени на реките “Романска” и “Бабешка” с възстановяване на ул.”Цвета Лумбарова”.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ:1. Докладна записка относно вземане решение за продажба на общински поземлени имоти – частна общинска собственост

 

 С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 270

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМа, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

1.      Разрешава продажбата на следните имоти:

 

№ по ред

Масив

Парцел

Местност

дка

1

2

3

4

5

Землище на с.Гърло

V категория

 1.  

1

44

„Толичица”

26,259

 1.  

2

36

„Герен”

8,601

 1.  

2

34

„Герен”

21,232

 1.  

2

44

„Герен”

7,770

 1.  

2

27

„Герен”

17,101

 1.  

2

28

„Герен”

16,005

 1.  

2

45

„Герен”

8,802

 1.  

2

21

„Герен”

11,939

 1.  

2

20

„Герен”

5,403

 1.  

2

43

„Герен”

17,634

 1.  

2

24

„Герен”

25,600

Всичко:

166,346

VІІ категория

 1.  

3

7

„Корачица”

7,201

 1.  

5

7

„Душ. бара”

19,307

Всичко:

26,508

ІХ категория

 1.  

1

35

„Дурле”

3,698

 1.  

1

32

„Дурле”

6,891

 1.  

1

51

„Дурле”

3,745

Всичко:

14,334

Х категория

 1.  

4

3

„Ровине”

5,828

 1.  

4

11

„Ровине”

14,392

 1.  

4

10

„Ровине”

7,852

 1.  

4

15

„Ровине”

26,552

 1.  

4

18

„Ровине”

40,232

 1.  

6

18

„Зад кула”

12,500

 1.  

6

20

„Ровине”

45,706

 1.  

6

16

„Зад кула”

2,902

 1.  

6

10

„Цръквище”

12,705

 1.  

6

6

„Цръквище”

24,361

Всичко:

193,030

Землище с.Красава – VІ категория

1.   

22

7

„Друм”

6,995

2.   

22

12

„Друм”

5,240

3.   

22

18

„Друм”

12,413

Всичко:

24,648

 

№ по ред

Масив

Наименование

Категория

дка

Кадастрални единици с.Гърло

1.       

8

ерозирана нива

ІХ

5,602

2.       

10

ливада

ІХ

3,990

3.       

13

ерозирана нива

ІХ

11,111

4.       

17

ерозирана нива

ІХ

15,540

5.       

22

ерозирана нива

ІХ

3,074

6.       

24

ерозирана нива

ІХ

4,284

7.       

29

пасище

ІХ

1,092

8.       

54

нива

VІІ

8,460

9.       

60

нива

Х

13,197

Всичко:

66,350

1.       

26

храсти

 

13,446

2.       

32

храсти

 

14,313

3.       

33

храсти

 

6,232

Всичко:

33,991

Рекапитулация

Категория

Землище

дка

V

Гърло

166,346

Красава

24,648

VІІ

Гърло

26,508

ІХ

Гърло

14,334

Х

Гърло

193,030

VІІ

кадастрални единици с.Гърло

8,460

ІХ

кадастрални единици с.Гърло

44,693

Х

кадастрални единици с.Гърло

13,197

 

кадастрални единици -храсти с.Гърло

33,991

Всичко:

525,207

 

2. Упълномощава кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по закона за общинската собственост.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно кандидатстване по програма ФАР, проект BG – 2005/017-353.10.02 “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура”

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 271

 

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с подготовка на проект BG-2005/017-353.10.02 “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура”, ОбС Брезник дава съгласието си и подкрепя кандидатстването на Общината по проект за реконструкция и рехабилитация на пътищата от 4-ти клас – общински пътища.

 

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 50 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097778