Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.01.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л

№ 1

26.01.2006г./ гр. Брезник

 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно приемане на изменение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник

 

С 10 гласа  за, 1 против /М.Иванов/ и 1 въздържал се /Ем.Вълова/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 239

 

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА Общински съвет гр.Брезник:

 

1. Приема изменение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник

Раздел І – Такса битови отпадъци

Чл.5,ал.1. Таксата се заплаща: За услугите по събирането и обезвреждането в депо гр.Брезник  на битовите отпадъци на територията на гр.Брезник  и селата: Видрица, Гърло, Конска, Ребро, Режанци, Брезнишки Извор, Садовик, Слаковци, Велковци, Ноевци, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево, Сопица, Бабица, Арзан, Долни Романци, Горни Романци, Красава, Банище, Ръжавец, Станьовци и Долна Секирна; За депо в селата: Гоз, Завала, Ярославци, Брусник и Муртинци.

ал.2. Размера на таксата се определя поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо.

Чл.6,ал.2. Границите на районите, видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозването за 2006 год., са определени със заповед № 641/25.10.2005 год. на кмета на Общината и са обявени публично.

Чл.8,ал.2. Таксата се събира от общинската администрация.

Чл.10,ал.1. Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, ползвателите подават декларация в общинска администрация гр.Брезник  до края на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се прави в 30-дневен срок от придобиването им.

ал.2. В декларацията се посочват видът и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци със заповед № 641/25.10.2005 год. на кмета на Общината.

Чл.11,ал.1. Таксата се заплаща на четири равни вноски, както следва:

а/ до 30-и април;

б/ до 30 юни;

в/ до 30 септември;

г/ до 30 ноември

за годината, за която се дължи.

ал.2. На предплатилите в първия срок за цялата година, се прави отстъпка от 5 %.

 

2. Приема план – сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове в размер на

96467 лв.

По населени места и дейности, разходите се разпределят, както следва:

а/ гр.Брезник

 – осигуряване на съдове за съхраняване на битови

    отпадъци  -      17648 лв.

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им

   до депо -       45187 лв.

- поддържане и експлоатация на депото за битови

  отпадъци -        3000 лв.

                    -------------------------------------------------------------------

65835 лв.

б/ селата: Видрица, Гърло, Конска, Ребро, Режанци, Брезнишки Извор, Садовик, Слаковци, Велковци, Ноевци, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево и Сопица

– осигуряване на съдове за съхраняване на битови

   отпадъци -       4000 лв.

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им

   до депо - 19926 лв.                  

- поддържане и експлоатация на депото за битови

  отпадъци -       1276 лв.

                    ………………………………………………………………………………

25202 лв.

в/ селата: Бабица, Арзан, Долни Романци, Горни Романци, Красава, Банище, Ръжавец, Станьовци и Долна Секирна

– осигуряване на съдове за съхраняване на битови

   отпадъци -       1000 лв.

- събиране на битови отпадъци и транспортирането им

   до депо -       2922 лв.

- поддържане и експлоатация на депото за битови

  отпадъци -         188 лв.

                       ------------------------------------------------------------------      4110 лв.

г/ селата: Гоз, Завала, Ярославци, Брусник и Муртинци

 - за депо 1320 лв.

 

3. Утвърждава размера на такса „Битови отпадъци” за 2006 год., както следва:

А/ гр.Брезник

3.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на предприятията  – върху данъчната им оценка   5

В т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване         3

- поддържане и експлоатация на депото за битови

  Отпадъци    2

3.2. за незастроените имоти на граждани, както и тези извън регулационния план на гр.Брезник – върху данъчната оценка   2

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     2

3.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица  /ЕТ/ при организирано собствено сметоизвозване, в това число и тези извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху отчетната стойност на активите в размер на    3

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     3

3.4. Подалите декларации в данъчно звено към общинската администрация за заплащане на количество в зависимост от броя и вида на използваните стандартни съдове, заплащат годишна такса, формирана: от сумите за закупуване на съдове, за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържани и експлоатация на депото за битови отпадъци, както следва:

а/ сметосъбиране и сметоизвозване:

- за един контейнер /”Бобър”/ 1.1 куб.м 300 лв.

- за една кофа /”Мева”/  0.1 куб.м   28 лв.

б/за закупуване на съдове и поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци, върху данъчната оценка -     3                

3.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на които се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване извън тези от 3.4. /по количества/ се заплаща такса пропорционално върху отчетната стойност на активите в размер на  20               

В т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване 17                   

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     3               

Б/ селата: Видрица, Гърло, Конска, Ребро, Режанци, Брезнишки Извор, Садовик, Слаковци, Велковци, Ноевци, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево и Сопица – с честота на извозване 2 пъти месечно.

3.6. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка 4                   

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване 3                   

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1               

3.7. За незастроените терени се заплаща върху данъчната

оценка      1

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1

3.8. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху отчетната стойност на активите   12               

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване 10                   

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     2               

3.9. За имотите в махалите „ Стриндол”  в с.Видрица, „Драганица” в с.Ребро, „Ранинци” и „Крушие” в с.Кошарево се заплаща върху данъчната оценка   1

в т.ч.:

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1

 

В/ селата: Бабица, Арзан, Долни Романци, Горни Романци, Красава, Банище, Ръжавец, Станьовци и Долна Секирна – с честота на извозване 1 път месечно.

4.0. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка 2                   

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване 1                   

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1               

4.1. за незастроени терени 1                   

в т.ч.:

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци     1               

4.2. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху отчетната стойност на активите     6               

в т.ч.:

- сметосъбиране и сметоизвозване 5                   

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци     1               

4.3. За имотите извън регулация вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС се заплаща върху данъчната оценка   1

в т.ч.:

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци     1               

4.4. За имотите в махалите „Рангелова”- Арзан; „Тричкова”, „Вилина воденица”, „Белини” – Д.Романци; „Петрови”- Станьовци; „Маркови”, „Миткови”, „Неворци”, Шопа”, „Колина”, „Пеина”, „Филипови”, „Сливие”, „Калдрън”, „Каменица”, „Мартинови”, „Буков дол”, „Кулова падина”, „Шокина”, „Калина”, „Здравко Янев”, „Танини”, „Стоян”, „Джиневи”, Круше”, „Равнище, „Бобово” /”Льокашеви”, „Байдини”, „Николчеви”, „Младенови”, „Танчеви”, „Паунови”, Миленкови”, Джерманови”/ - Д.Секирна, се заплаща такса върху

данъчната оценка   1

 в т.ч.:

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци     1               

Г/ селата: Гоз, Завала, Ярославци, Брусник и Муртинци

4.5. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка 2                   

в т.ч.:

- за депо 2                   

4.6. за незастроени терени 1                   

в т.ч.:

- за депо 1                   

4.7. за нежилищни имоти на юридически лица и физически

 лица /ЕТ/    2               

 

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи, съгласно ЗМДТ, действия .

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно включване в приватизационната програма на Общината на обект – частна общинска собственост

 

С  9   гласа “За”, 1 против /М.Иванов/ и 3 въздържали се  ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 240

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, ОбС Брезник реши:

                   Включва в приватизационната програма на община Брезник за 2006г.: Първи етаж на двуетажна масивна сграда със ЗП 283 кв.м. с прилежащо към нея мазе, построена в имот 465, УПИ ІІ, отреден за “Административни нужди, обществено хранене и търговия” в кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Андрей Михайлов” №83, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда за котелно със ЗП 84.5 кв.м. и съответното право на строеж.

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно кандидатстване на Общината по Проект “Красива България” на програма на МТСП

 

С 13 гласа “За”, ОбС прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 241

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с инструкцията на МТСП за участие в Проект “Красива България” през 2006г., ОбС Брезник реши:

                    Утвърждава кандидатстването по проекта с подобектите: “Желязна минерална вода и паркова прилежаща зона” и “Ремонт на ЦДГ и реконструкция на детска площадка” и осигуряване на изискващото се съфинансиране в размер на 50% от стойността.

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно приемане на Програма за работа на Общински съвет през 2006г.

 

С  10    гласа “За”,    1  “Против” /Д.Иванов/ и  2  “Въздържали се”, /Т.Митова и М..Иванов/  ОбС прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 242

             

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

            Приема Програма за работа на ОбС Брезник за 2006г., както следва:

 

Месец януари:

1. Приемане на Програма за работа на ОбС през 2006г.

2. Приемане на изменение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги.

 

Месец февруари:

1. Обсъждане и приемане на отчета за бюджета на Община Брезник за 2005г. и приемане на бюджета на Община Брезник за 2006г.

2. Среща с Народните представители от ПМИР

 

Месец март:

1. Отчет за работата на Кмета на общината и кметските наместници, както и кметовете на кметства Ноевци, Слаковци, Кошарево, Долна Секирна и Велковци от началото на 2005г. до момента.

2. Приемане на Наредба за концесиите в Община Брезник.

3. Информация за обектите публична общинска собственост и частна общинска собственост в гр. Брезник.

 

Месец април:

1. Информация за работата на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора в община Брезник.

2. Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейности, обезпечаване.

3. Информация за обществено икономическото развитие на Брезник – реално състояние и перспективи.

 

Месец май:

1. Обсъждане работата на общински фирми СБАЛВБ “д-р Й. Стефанов”, “МЦ – 1 – Брезник” и “Брезник Фарм”.

2. Информация от комисията по след приватизационен контрол.

 

Месец юни:

1. Информация от РПУ Брезник за оперативната обстановка в общината.

2. Отчет за изпълнените и неизпълнени решения на ОбС от началото на мандата до момента.

 

Месец юли:

1.Информация за подготовката на учебната 2006/2007 година в общинските учебни заведения, както и в ПГСС “Н. Вапцаров”

 

Месец септември:

1. Отчет за изпълнението на бюджет 2006г. на община Брезник за първото полугодие на годината.

 

Месец октомври:

1. Информация за зимната подготовка на общината.

 

Месец ноември:

1.Информация за изготвените и реализирани проекти в общината по програми от пред присъединителните фондове и различни министерства. Усвояване на отпуснатите средства.

2. Информация по изпълнение на приватизационната програма на общината.

 

Месец декември:

1. Отчет за работата на ОбС и неговите Постоянни комисии през 2006г.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: Докладна записка относно допълнение към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

 

С 13    гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 243

 

           На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС, ОбС Брезник реши:

           Допълва НРПУРОИ в чл.9, като създава нова алинея 10 със следния текст:

          “Ал.10. Имотите и вещите общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

           1. Предоставянето на имоти за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка извън общинските дейности се извършва с решение на Общински съвет, като приемането става при условията на ал.4 и 5 от чл.39 на ЗОС.

           2. Предложението за откриване на процедура се прави от ръководителя на държавната структура.

           3. След проучване от общинската администрация, кметът на Общината внася проект за решение от Общинския съвет.

           4. След решението на Общински съвет кметът издава заповед и сключва договор с ръководителя на държавната структура.

           5. Неразделна част от всеки договор за ползване е опис на всички движими и трайно прикрепени вещи. Описа се изготвя съвместно от представители на Общината и на ползвателя и се подписва задължително от договарящите се страни.”

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: Промяна на началният часа за провеждане на редовни заседания на Общински съвет.

 

С 10   гласа “За”,    3   “Против” ОбС прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 244

 

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Променя началният час за свикване на редовните заседания на ОбС Брезник, като той става 10.30ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 42 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097117