Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.02.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр. Брезник, 25.02.2010г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 206/20.08.2009г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е        288

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8 ал. 3 от Наредба № 2 от 15 март 2002г на  МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ОбС Брезник заличава от общинската транспортна схема автолинията с.Велковци – с. Ноевци – АГ Брезник – еднопосочно с чан на тръгване от с.Велковци на 6,50 ч в делнични дни.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно отмяна на решение № 131 по протокол № 14 от 20.11.2008г на ОбС Брезник

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 289

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.23  и ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Отлага разглеждането на докладната записка за заседанието през м.март 2010г

2. Задължава ПК по икономическо развитие, евроинтеграция и инвестиции, общинска собственост, приватизация, бюджет и финанси, да разгледа Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник в срок до 10.03.2010г и при необходимост от актуализиране на наредбата да внесе конкретно предложение за обсъждане и вземане на решение от ОбС.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на бивш училищен имот в с.Завала, частна общинска собственост

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 290

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 22 от Н РПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет разрешава да започне процедура по изготвяне на оценка и тръжна документация за терен, представляващ УПИ „За училище” кв. 3 по РП  на с.Завала с площ 2082 кв.м, с построена в него през 1933год едноетажна сграда – бивше училище със ЗП 240 кв.м /АОС № 343/18.04.2006г/

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Отчет на директора на ДСП и ДЦСХ за изпълнение на решение № 227 от 22.10.2009г на ОбС.

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 291

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение отчета на директора на ДСП и ДЦСХ

 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2008г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     292

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 1, 2 ,3,4  ОТ Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС допълва свое решение № 37 от 28.02.2008г като включва към списъка на имоти – публична  общинска собственост и части от тях, които могат да бъдат отдавани под наем:

-          външна североизточна стена на високото тяло на читалище „Просвещение” гр.Брезник за разполагане на параболични антени за интернет – услуги на населението, при условие, че няма да се допусне загрозяване на сградата.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Относно  издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Р Е Ш Е Н И Е       293

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 22 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/ 00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, Общинският съвет

 

РЕШИ :

 

1. Упълномощава кмета на общината Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в  размер на 843091.70 лв. (осемстотин четиридесет и три хиляди и деветдесет и един лв.и 70 стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2.Отменя свое решение № 265 по протокол № 17/17.12.2009 г. за встъпване в дълг на община Брезник по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/322/00257/23.10.2009 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

        

СЕДМА ТОЧКА:  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Долна Секирна

 

Р Е Ш Е Н И Е      294

 

         На основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА, ОбС Брезник продължава правомощията на избраната с решение № 284/12.02.2010г  Ирина Радивоева,  за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство Долна Секирна” до избирането на нов кмет.

 

ОСМА ТОЧКА: Писмо за подкрепа от директора на НУФИ „Филип Кутев”

 

Р Е Ш Е Н И Е     295

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ от параграф 42-14 „помощи по решение на ОбС” в размер на 1911 лева на Росен Борисов Иванов от гр.Брезник, ул. „Цвета Лумбарова” бл. 2 вх. Б ет. 2 ап. 30,  за закупуване на самолетен билет, като представи страната ни в международен фолклорен фестивал в Коста Рика.

 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе сумата в размер на 1911 лв. по банковата сметка на СУН „Филип Кутев” град. Котел.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Други

 

2. Отчет на ПК по Ред и законност

 

Р Е Ш Е Н И Е    296

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Отменя решение № 285/12.02.2010г по протокол № 3 на ОбС Брезник от 2010г

2. задължава председателя на ОбС да внесе за заседанието през м.март предложение за избиране на етична комисия към Общински съвет.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 70 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1006836