Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.02.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр. Брезник, 25.02.2010г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 206/20.08.2009г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е        288

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8 ал. 3 от Наредба № 2 от 15 март 2002г на  МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ОбС Брезник заличава от общинската транспортна схема автолинията с.Велковци – с. Ноевци – АГ Брезник – еднопосочно с чан на тръгване от с.Велковци на 6,50 ч в делнични дни.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно отмяна на решение № 131 по протокол № 14 от 20.11.2008г на ОбС Брезник

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 289

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.23  и ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Отлага разглеждането на докладната записка за заседанието през м.март 2010г

2. Задължава ПК по икономическо развитие, евроинтеграция и инвестиции, общинска собственост, приватизация, бюджет и финанси, да разгледа Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник в срок до 10.03.2010г и при необходимост от актуализиране на наредбата да внесе конкретно предложение за обсъждане и вземане на решение от ОбС.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на бивш училищен имот в с.Завала, частна общинска собственост

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 290

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 22 от Н РПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет разрешава да започне процедура по изготвяне на оценка и тръжна документация за терен, представляващ УПИ „За училище” кв. 3 по РП  на с.Завала с площ 2082 кв.м, с построена в него през 1933год едноетажна сграда – бивше училище със ЗП 240 кв.м /АОС № 343/18.04.2006г/

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Отчет на директора на ДСП и ДЦСХ за изпълнение на решение № 227 от 22.10.2009г на ОбС.

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 291

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение отчета на директора на ДСП и ДЦСХ

 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2008г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     292

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 1, 2 ,3,4  ОТ Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС допълва свое решение № 37 от 28.02.2008г като включва към списъка на имоти – публична  общинска собственост и части от тях, които могат да бъдат отдавани под наем:

-          външна североизточна стена на високото тяло на читалище „Просвещение” гр.Брезник за разполагане на параболични антени за интернет – услуги на населението, при условие, че няма да се допусне загрозяване на сградата.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Относно  издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Р Е Ш Е Н И Е       293

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 22 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/ 00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, Общинският съвет

 

РЕШИ :

 

1. Упълномощава кмета на общината Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в  размер на 843091.70 лв. (осемстотин четиридесет и три хиляди и деветдесет и един лв.и 70 стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2.Отменя свое решение № 265 по протокол № 17/17.12.2009 г. за встъпване в дълг на община Брезник по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/322/00257/23.10.2009 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

        

СЕДМА ТОЧКА:  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Долна Секирна

 

Р Е Ш Е Н И Е      294

 

         На основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА, ОбС Брезник продължава правомощията на избраната с решение № 284/12.02.2010г  Ирина Радивоева,  за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство Долна Секирна” до избирането на нов кмет.

 

ОСМА ТОЧКА: Писмо за подкрепа от директора на НУФИ „Филип Кутев”

 

Р Е Ш Е Н И Е     295

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ от параграф 42-14 „помощи по решение на ОбС” в размер на 1911 лева на Росен Борисов Иванов от гр.Брезник, ул. „Цвета Лумбарова” бл. 2 вх. Б ет. 2 ап. 30,  за закупуване на самолетен билет, като представи страната ни в международен фолклорен фестивал в Коста Рика.

 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе сумата в размер на 1911 лв. по банковата сметка на СУН „Филип Кутев” град. Котел.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Други

 

2. Отчет на ПК по Ред и законност

 

Р Е Ш Е Н И Е    296

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Отменя решение № 285/12.02.2010г по протокол № 3 на ОбС Брезник от 2010г

2. задължава председателя на ОбС да внесе за заседанието през м.март предложение за избиране на етична комисия към Общински съвет.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 47 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236133