Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.02.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр. Брезник, 25.02.2010г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 206/20.08.2009г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е        288

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8 ал. 3 от Наредба № 2 от 15 март 2002г на  МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ОбС Брезник заличава от общинската транспортна схема автолинията с.Велковци – с. Ноевци – АГ Брезник – еднопосочно с чан на тръгване от с.Велковци на 6,50 ч в делнични дни.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно отмяна на решение № 131 по протокол № 14 от 20.11.2008г на ОбС Брезник

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е  № 289

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.23  и ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Отлага разглеждането на докладната записка за заседанието през м.март 2010г

2. Задължава ПК по икономическо развитие, евроинтеграция и инвестиции, общинска собственост, приватизация, бюджет и финанси, да разгледа Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник в срок до 10.03.2010г и при необходимост от актуализиране на наредбата да внесе конкретно предложение за обсъждане и вземане на решение от ОбС.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на бивш училищен имот в с.Завала, частна общинска собственост

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 290

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 22 от Н РПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет разрешава да започне процедура по изготвяне на оценка и тръжна документация за терен, представляващ УПИ „За училище” кв. 3 по РП  на с.Завала с площ 2082 кв.м, с построена в него през 1933год едноетажна сграда – бивше училище със ЗП 240 кв.м /АОС № 343/18.04.2006г/

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Отчет на директора на ДСП и ДЦСХ за изпълнение на решение № 227 от 22.10.2009г на ОбС.

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 291

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение отчета на директора на ДСП и ДЦСХ

 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2008г на ОбС Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е     292

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 1, 2 ,3,4  ОТ Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС допълва свое решение № 37 от 28.02.2008г като включва към списъка на имоти – публична  общинска собственост и части от тях, които могат да бъдат отдавани под наем:

-          външна североизточна стена на високото тяло на читалище „Просвещение” гр.Брезник за разполагане на параболични антени за интернет – услуги на населението, при условие, че няма да се допусне загрозяване на сградата.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Относно  издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Р Е Ш Е Н И Е       293

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 22 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/ 00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, Общинският съвет

 

РЕШИ :

 

1. Упълномощава кмета на общината Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в  размер на 843091.70 лв. (осемстотин четиридесет и три хиляди и деветдесет и един лв.и 70 стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2.Отменя свое решение № 265 по протокол № 17/17.12.2009 г. за встъпване в дълг на община Брезник по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00257 от 23.10.2009 г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

3. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/322/00257/23.10.2009 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

        

СЕДМА ТОЧКА:  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Долна Секирна

 

Р Е Ш Е Н И Е      294

 

         На основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА, ОбС Брезник продължава правомощията на избраната с решение № 284/12.02.2010г  Ирина Радивоева,  за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство Долна Секирна” до избирането на нов кмет.

 

ОСМА ТОЧКА: Писмо за подкрепа от директора на НУФИ „Филип Кутев”

 

Р Е Ш Е Н И Е     295

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ от параграф 42-14 „помощи по решение на ОбС” в размер на 1911 лева на Росен Борисов Иванов от гр.Брезник, ул. „Цвета Лумбарова” бл. 2 вх. Б ет. 2 ап. 30,  за закупуване на самолетен билет, като представи страната ни в международен фолклорен фестивал в Коста Рика.

 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе сумата в размер на 1911 лв. по банковата сметка на СУН „Филип Кутев” град. Котел.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Други

 

2. Отчет на ПК по Ред и законност

 

Р Е Ш Е Н И Е    296

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Отменя решение № 285/12.02.2010г по протокол № 3 на ОбС Брезник от 2010г

2. задължава председателя на ОбС да внесе за заседанието през м.март предложение за избиране на етична комисия към Общински съвет.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                           /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 138 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097509