Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.02.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр. Брезник, 12.02.2010г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на общинска здравна програма

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      283

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 97 т. 5 и чл. 106 на ЗЛЗ, ОбС Брезник утвърждава Общинска здравна програма за развитие на общинската болница в град Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Избиране временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Долна Секирна

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        284

 

         На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2 и чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА, ОбС Брезник избира Ирина Радивоева – кметски наместник в с.Станьовци за временно изпълняващ длъжността КМЕТ на КМЕТСТВО за кметство Долна Секирна, на четири часов работен ден, до завръщането на титуляра или до прекратяване правомощията му.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Възлагане на ПК по „Законност, местно самоуправление, обществен ред, граждански права и безопасност на движението” изпълнението и на функция на Етична комисия на ОбС Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     285

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 21 от Етичния кодекс,  Общински съвет Брезник възлага на ПК по „Законност, местно самоуправление, обществен ред, граждански права и безопасност на движението” да изпълнява функцията на Етична комисия към ОбС Брезник.

         Комисията да следи за спазването на нормите, залегнали в Етичния кодекс.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2009г и проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2010г на ОбС Брезник.

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е      286

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл. 12 и чл. 30 от ЗОБ чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010г, ПМС № 324/30.12.2009 г за изпълнение на държавния бюджет за 2010г., писмо № ФО-1/13.01.2010 г. на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ, и на основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.10 ал.2 и ал.4 от  Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009г. ОбС  гр.Брезник:

 

 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2009 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. По прихода: 4 959 737   лв.                                приложение №  1

1.2. По разхода:  4 959 737   лв.                                приложение №  2

 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009г, както следва:

 

2.1. По прихода   4 327 117 лв.                               приложение №  1

2.2. По разхода    4 327 117лв.                                приложение №  2

 

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи  за 2009 г, съгласно            приложение № 3

 

4.Приема отчета за  изпълнение на заложените мерки в програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Брезник към  31.12.2009г. Приложение №12

 

5.Приема бюджета за 2010 г както следва:

 

5.1. По прихода, в размер на  3 439 457 съгласно приложение. № 1

5.1.1. Приходи  от държавни  трансфери в размер на 1 785 084 лв

В т.ч.

5.1.1.1Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 1 637514 лв.

5.1.1.2.Преходен остатък от 2009г в размер на 146 190 лв.

5.1.1.3Приходи от наеми на имущество-1380 лв.

5.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 654 373 лв.  в т.ч: 

5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 151 000 лв.

5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  323 500 лв.

5.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 493 900 лв.

5.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 388 900 лв. в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища 259 700 лв.

5.1.2.5. За зимно поддържане на пътища – 58 500 лв.

5.1.2.6. Преходен остатък от 2009г в размер на  238 573лв.

 

 

5.2. По разходите, в размер на 3 439 457 лв   , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

 

5.2.1. За делегирани държавни дейности, в размер на 1 785 084  лв

5.2.2. За местни дейности , в размер на  1 654 373  лв. в т.ч.:    

5.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на  8 314лв.

 

6.Утвърждава разпределението  на преходния остатък от реализирани в края на 2009г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2010г.,съгласно приложение №2

 

7.Приема план-сметката за окончателния годишен план  и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г. ,както и приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2010г.в размер на 113 193 лв.- 9 %  и  38 247 лв.- 91%,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 5

 

8.Приема разчети за  целеви разходи:

 

8.1.На основание  ПМС № 324/30.12.2009г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2010г ОбС разрешава на кмета на общината да извършва разходи в размер до 1000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

 

8.2. Утвърждава  разходи  в размер на 15 000 лв. по параграф 42-14”Обезщетения и помощи по решение на об.съвет” в дейност”Общинска администрация”  в това число:    Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 2000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в  тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение.

 

8.3.Упълномощава кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено дете в размер на 250.00лева-за първо дете,за второ,трето и следващо дете  в размер на 300,00 лева на жители на Община Брезник с постоянен адрес, предвидени в дейност Общинска администрация ”§ 42-14- Други помощи по решение на общински съвет.

 

 

8.4.Членски внос на НСОРБ и Асоциация на секретарите на общините в размер до 2000 лв.

 

8.5.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на  34 000 след одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение № 13

 

8.6.За изработка на почетни знаци, символи и реклама да се изразходват средства в рамките на  3000лв.

 

 

9.Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2010г.за местните дейности по функции и дейности ,съгласно Приложение № 4

 

 

10.Утвърждава разходите за заплати през 2010г. за делегираните от държавата дейности,без звената от системата на народната просвета,които прилагат системата на делегираните бюджети,съгласно приложение № 4

 

11.Определя 54 бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност Общинска администрация в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти.

12.Утвърждава следните приоритети  при разходването на бюджетните средства през 2010г./чл.15,ал.2 от ЗДБРБ за 2010г./

-заплати,осигурителни плащания,обезщетения,помощи,стипендии и медикаменти

-храна,отопление,осветление,както и издръжка на социалните,здравните и образователните заведения.

 

13.Приема следните лимити за разходи:

 

13.1.Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

13.2.Представителни разходи в размер на 4000 .00 лева от които :

на кмет на община в размер до 2050 лв.

на председател на общински съвет до  950 лева

на кметове и кметски наместници до 1000 лв. , разпределени както следва:

с. Ноевци – 80,00 лв.

с. Кошарево – 75,00 лв.

с. Долна Секирна  - 75,00 лв.

с. Слаковци – 60,00 лв.

с. Велковци – 65,00 лв.

с. Гигинци – 60,00 лв.

 с. Бегуновци – 50,00 лв.

с. Садовик – 40,00 лв.

с Гърло – 50,00 лв.

с. Красава – 50,00 лв.

с. Режанци – 45,00лв.

с. Конска – 40,00 лв.

с. Станьовци – 50,00 лв.

с. Банище – 45,00 лв.

с. Бр. Извор  - 40,00 лв.

с. Ребро – 40,00 лв.

с. Сопица – 45,00 лв.

с. Арзан – 30,00 лв.

с. Бабица – 30,00 лв.

с. Непразненци – 30,00 лв.

13.3.Утвърждава разчети за субсидии на обединен спортен клуб “Чорни 2004” на основание решение №937/08.12.2009 г на МС и чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт – 33 000 лв. в т.ч 16 300 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортна база и  за спортна дейност 16 700 лева разпределена по клубове както следва :

-ФК „ Чорни -1920„деца и мъже- 6 000 лв

-ФК”Черногорец „мъже- 3 000 лв,.

-ФК „Западно ехо”с.Бегуновци  мъже-3 000 лв.

-ФК”Балкан”-мъже 1500,00 лв.

 

 -ВК”Чорни” мъже 2 700.00 лв

-ВК”Чорни”-деца момчета-500 лв.

13.4.Утвърждава разчети за субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” , на основание РМС №937/08.12.2009г. и чл. 97 т.5 и чл.106 от Закона за лечебните заведения в размер на  150 000 лв

13.5. Утвърждава  7000 лв. средства за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др/  разпределени по кметства и кметски наместничества, както следва:

 

с. Ноевци – 700 лв.

с. Кошарево – 500 лв.

с. Долна Секирна – 500 лв.

с. Слаковци – 450,00 лв.

с. Велковци – 450,00 лв.

с. Гигинци – 400,00 лв.

с. Бегуновци – 350,00 лв.

с. Садовик – 300,00 лв.

с Гърло – 400,00 лв.

с. Красава – 350,00 лв.

с. Режанци – 300,00лв.

с. Конска – 200,00 лв.

с. Станьовци – 300,00 лв.

с. Банище – 300,00 лв.

с. Бр. Извор  - 300,00 лв.

с. Ребро – 300,00 лв.

с. Сопица – 300,00 лв.

с. Арзан – 200,00 лв.

с. Бабица – 200,00 лв.

с. Непразненци – 200,00 лв.

 

14.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по        

т. 13.3. и т. 13.4.

 

15.Упълномощава кмета да договори условията  за  изразходването на субсидията за народните читалища,определена на базата на единния разходен стандарт и по реда на дофинансиране от собствени приходи на общината.

 

16.Утвърждава списък на педагогическия  персонал в делегираните от държавата дейности по образование,които имат право на заплащане на част от транспортните разходи от местонахождението им до местоработата в друго населено място и обратно и размера на средствата в рамките до 100% от цените на абонаментните карти за пътуване по ЖП транспорт и до 85% от цените  на абонаментните карти по  автомобилния транспорт за обикновен автобус.-Приложение №6

 

17.Утвърждава списък  на длъжностите и лицата по дейности/без тези във функция”Образование”,които имат право на транспортни разходи/ Приложение №7/ и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи.

 

 

18.Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

 

19.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия  и по месеци.

 

20.При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета./чл.27 от ЗОБ/

20.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

 

20.2Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности.

 

20.3.Да кандидатства за средства  от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

 

20.4.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

 

20.5.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

 

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

 

21.Възлага на кмета на общината:

 

21.1.На основание чл.28ал.1от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

 

Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора

СОУ” Васил Левски” гр.Брезник

ОУ” Христо Смирненски” с.Ноевци

ЦДГ”Брезица” гр.Брезник

група ЦДГ към ОУ”Хр.Смирненски”с.Ноевци

 

21.2.Да определи конкретните права и  отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

 

21.3.Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

 

22.Да актуализира общинския бюджет във връзка с  постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, безвъзмездна помощ и други собствени приходи във второстепенните разпоредители във функция”Образование”,които прилагат системата на делегираните бюджети,като за целта издава заповеди.

 

23. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие,че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност,от които се пренасочва./§30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г.

 

24.Определя размер на просрочени вземания,които ще бъдат  събрани през бюджетната 2010г.-  15000 лв.

 

25.Задължава ръководителите на бюджетните звена,  финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 26.02.2010г.конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

 

26.Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2010г да изразходва средства в размер до 2 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

 

27.Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници,банки и други финансови инструменти,други източници.

 

28.Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2010г съгласно приложение    10                                   

 

 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2009г и проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2010г на ОбС Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е        287

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет град Брезник задължава общинската администрация,  при отваряне на оперативна програма „Регионално развитие” мярка 4-1 – дребно-мащабна инфраструктура, да изготви проект за кандидатстване за закупуване на сметосъбираща машина и вакуум машина за изграждане на системи по сметосъбиране и сметоизвозване.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387067