Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.11.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                              

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 11

23.11.2006г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация относно изпълнение на приватизационната програма на община Брезник към края на м. октомври 2006г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 307

 

 

               На основани чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

               Приема информацията относно изпълнение на приватизационната програма на община Брезник към края на м. октомври 2006г.

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация относно изготвените и реализирани проекти в общината по програми от пред присъединителните фондове и различни министерства. Усвояване на отпуснатите средства

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 308

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

            Приема информацията относно изготвените и реализирани проекти в общината по програми от пред присъединителните фондове и различни министерства. Усвояване на отпуснатите средства

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2006г. към 15.11.2006г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 309

 

                        На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2006г. и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

                        Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2006г. към 15.11.2006г., както следва:

 

ОБЕКТ

ИБФ и

ИБС

 

 

било

става

 

Параграф 5200 Придобиване на ДМА

 

 

 

Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

 

5206 Обекти

 

 

26

Разширение гробищен парк гр.Брезник – закупуване на земя

9381

14112

296

Благоустрояване кв.94 - Могилица гр.Брезник ОСЗП

24630

19899

 

ВСИЧКО:

34011

34011

 

       Общата стойност на променените обекти е 34011лв. Тя не се променя.

       Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно продажба на имоти – частна общинска собственост по ЗПСК

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 310

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.5, чл.7, чл.8, ал.1, чл.10, ал.2 и чл.35а от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на:

          А/ Части от имот №000094 в м.”Еретин”, намиращи се в района на бившето поделение на МО гр.Брезник:

          А.1. Имот №06286.0502.015 с площ 13149 кв.м и построените в него едноетажни сгради: №41 – хранилище със застроена площ 66 кв.м, №43 – склад със застроена площ 75 кв.м, №44 – хранилище със застроена площ 75 кв.м, №45 – хранилище със застроена площ 75 кв.м, №46 – склад със застроена площ 432 кв.м и №47 – хранилище със застроена площ 75 кв.м, при минимална конкурсна цена 43400лв.

          А.2.Имот №06286.0502.025 с площ 7900 кв.м и построената едноетажна сграда №40 – склад със застроена площ 432 кв.м, при минимална конкурсна цена 32700лв.

          А.3. Имот № 06286.0502.026 с площ 3500 кв.м и построената в него едноетажна сграда №42 – склад хранилище със застроена площ 54 кв.м и навес – 11 кв.м, при минимална конкурсна цена 7700 лв.

          А.4. Имот № 06286.0502.030 – незастроен терен, с площ 3568 кв.м, при минимална конкурсна цена 8350 лв.

  2.Приема правния анализ и информационния меморандум на обектите.

         3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

          4. Конкурсната документация се закупува от касата на общината в срок от 10-ия до 16-ия ден включително след обнародване на решението в “Държавен вестник”, срещу заплащане на такса в касата на общината в размер на 30 лв. за всеки обект, платими в брой.

          5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

          6. В срок 20-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

          7. Лицата, закупили конкурсната документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

          8. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се заплаща в касата на общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

          9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 25-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

          10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

          10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

          10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

          10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

          11. Оглед на обектите се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

          12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договорите за покупко-продажба.

          13. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.

          14. Упълномощава Кмета на общината да сключи договорите за покупко –продажба със спечелилите конкурса участници.

          15. Определя за член – представител на ОбС в комисията по конкурса г-жа Мария Добревска.

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно: 1.Приемане на тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от общински земи, гори, води и водни обекти на територията на община Брезник. 2. Допълнение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 311

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМАЯ, чл.22, т.1, буква “б”, т.2, букви “а” и “б”, чл.24, ал.2 от ЗЛР, чл.8 от ЗМДТ, ОбС Брезник реши:

          1. Приема тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от общински земи, гори, води и водни обекти на територията на община Брезник.

          2. Допълва Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, като се създава нов чл.91а със следния текст:

          “Чл. 91а За издаване на позволително за събиране на лечебни растения от общински земи, води и водни обекти се събира такса в размер на 10 лева.”

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно промяна на Глава пета и шеста от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник

 

 С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 312

 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

      

       1. Изменя Глава пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, съгласно приложения текст.

      

       2. Глава шеста се отменя.

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097582