Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.01.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л № 2

Гр.Брезник, 28.01.2010 г. 

ПЪРВА ТОЧКА:  Отчет на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за състоянието на здравното заведение.

Р Е Ш Е Н И Е       280         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение отчета на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за състоянието на здравното заведение.

ВТОРА ТОЧКА: Предложение на ПК по ЗОСД към ОбС за запазване на болницата

Р Е Ш Е Н И Е      281

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: 

1. На основание чл. 97 и чл. 106 ал. 1 от ЗЛЗ в бюджета на общината за 2010г да бъдат осигурени 150 000 лв. за финансиране на общинската болница в гр.Брезник. 

2. На основание чл. 106 ал. 1 и ал. 2 от ЗЛЗ в срок до 12.02.2010г управителя на общинската болница съвместно с общинската администрация да изготви и внесе за утвърждаване в ОбС здравна програма за извършване на определени видове лечебна дейност. 

3. Общинската администрация да участва активно в тясно сътрудничество с НСОРБ на национално ниво по преговори с МЗ, НЗОК, общините и лекарските организации за определяне на ясни стъпки за реализиране на здравната реформа и нейното финансово гарантиране.

ОТНОСНО: Кандидатстване за одобряване на местни инициативни групи от министъра на земеделието и храните съгласно Наредба № 23/18.12.2009г на МЗХ.  

Р Е Ш Е Н И Е        282         

На основание чл. 21 ал. 1 т 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7 ал. 2 от Наредба  № 23 от 18.12.2009г на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на териториите на МИГ от ПРСР, Общински съвет Брезник подкрепя участието на общината в МИГ, обхващаща териториите на Община Брезник и Община Трън.                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014020