Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.01.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л № 2

Гр.Брезник, 28.01.2010 г. 

ПЪРВА ТОЧКА:  Отчет на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за състоянието на здравното заведение.

Р Е Ш Е Н И Е       280         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение отчета на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за състоянието на здравното заведение.

ВТОРА ТОЧКА: Предложение на ПК по ЗОСД към ОбС за запазване на болницата

Р Е Ш Е Н И Е      281

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: 

1. На основание чл. 97 и чл. 106 ал. 1 от ЗЛЗ в бюджета на общината за 2010г да бъдат осигурени 150 000 лв. за финансиране на общинската болница в гр.Брезник. 

2. На основание чл. 106 ал. 1 и ал. 2 от ЗЛЗ в срок до 12.02.2010г управителя на общинската болница съвместно с общинската администрация да изготви и внесе за утвърждаване в ОбС здравна програма за извършване на определени видове лечебна дейност. 

3. Общинската администрация да участва активно в тясно сътрудничество с НСОРБ на национално ниво по преговори с МЗ, НЗОК, общините и лекарските организации за определяне на ясни стъпки за реализиране на здравната реформа и нейното финансово гарантиране.

ОТНОСНО: Кандидатстване за одобряване на местни инициативни групи от министъра на земеделието и храните съгласно Наредба № 23/18.12.2009г на МЗХ.  

Р Е Ш Е Н И Е        282         

На основание чл. 21 ал. 1 т 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7 ал. 2 от Наредба  № 23 от 18.12.2009г на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на териториите на МИГ от ПРСР, Общински съвет Брезник подкрепя участието на общината в МИГ, обхващаща териториите на Община Брезник и Община Трън.                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Иван Ставрев/

 

Посетители онлайн

В момента има 40 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916225