Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.01.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т     -     Б Р Е З Н И К,  О Б Л А С Т     П Е Р Н И К   ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л № 1

Гр.Брезник, 21.01.2010 г

ПЪРВА ТОЧКА: Предложение за извънредно заседание на ОбС на 28.01.2010 г 

Р Е Ш Е Н И Е      270     

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. На 28.01.2010г от 16,30 часа да се проведе извънредно заседание на ОбС Брезник.

2. Заседанието да се проведе при дневен ред:- отчет на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за състоянието на здравното заведение- обсъждане на проекто-решение на ПК по Здравеопазване, социални дейности, образование, наука, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма.

ВТОРА ТОЧКА: Отчет на кмета на общината  и кметските наместници, и кметовете на кметства относно: Работата на кмета на Община Брезник и кметските наместници , и кметовете на кметства с.Ноевци, с.Долна Секирна, с. Слаковци и с.Велковци.

Р Е Ш Е Н И Е     271     

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. Приема за сведение отчета за работата на кмета на община Брезник и кметските наместници за 2009г, както и отчетите на кметовете на кметства с.Ноевци, с.Долна Секирна, с. Слаковци и с.Велковци. 

2. Директора на Домашен социален патронаж да внесе в ОбС отчет за изразходваните средства за закупуване на микробус ситроен за нуждите на социалното подпомагане.

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци

Р Е Ш Е Н И Е    272 

       На основание чл.21, ал. 2 от закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с чл.1, ал. 2 от ЗМДТ и Закона за изменение и допълнение  на ЗМДТ Общинския съвет приема промени в Наредбата  за определяне размера на местните данъци през 2010г. на територията на Община Брезник, както следва:
 Глава първа
Общи положения
 Към чл. 5 се добавя ал. (3) В производствата по ал.(1) служителите на общинската администрация имат правата и задълженията  на органите по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители.  Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
 В чл. 7 ал./4/ числото “2520” се заменя с “1680”.Чл. 17 ал. (1) става: Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2.За жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин
 Към чл. 32 се добавя нова  ал. /6 / Данък при безвъзмездно придобиване на имущество се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. Чл. 34 Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност- към момента на издаване на акта, удостоверяващ правота на собственост, който подлежи на вписване.Чл. 37 ал.(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност  - към момента на издаване на акта, който подлежи на вписване.В останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ. 
Преходни и заключителни разпоредби

§ 1.За 2010 г Общинския съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти   и данъка при придобиване на имущества  до 31 януари 2010 г.В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат  размерите  на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.

§2.До определяне размерите  по параграф 1 данъкът при придобиване на имущество  по чл.44 се определя въз основа на  размерите, действащи към 31 декември 2009 г.

§3./1/ За 2010 г първата вноска на данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април./2/На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто./3/ За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30 юни 2010 г.

§4. За  2010 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларации по чл.61н., ал. 1 от ЗМДТ до 31 януари 2010 г.

§5./1/За 2010 г първата вноска на патентния данък се внася до 31 януари 2010 г/2/ На предплатилите  за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§6.Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Общината или определени от него лица. 

§7.Наредбата се издава на основание чл. 1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси приета с решение 35/14.02.2008 г и променена на 21.01.2010г с решение № 272 на  Общински  съвет гр. Брезник  и влиза в сила от 01.01.2010година с изключение на чл. 17ал.(1), който влиза в сила от 1 януари 2011 г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2010г

Р Е Ш Е Н И Е      273

На основание чл.21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и  чл. 8 ал. 9 от ЗОС, ОбС Брезник приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2010год.  ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение № 253/17.12. 2009г на ОбС Брезник. 

Р Е Ш Е Н И Е     274

На основание чл. 21 ал. 1 н. 23 , ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, ОбС променя чл. 18 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, на ОбС както следва:1. Досегашният тест на чл. 18 става ал. 12. създава се ал. 2 със следния текст: Освобождават се от такса за ползване на тротоарна площ и др. за търговска дейност, юридическите и физически лица /ЕТ/, ако със собствени средства са направили подобрения върху дадената им за ползване площ, въз основа на предварително писмено съгласуване с кмета на общината, решение на ОбС и изготвена количествено-стойностна план-сметка за оценка на подобренията. За отчитане на същите след приключване на дейностите се прилагат платежни документи за вложените средства, които се удостоверяват с проверка от комисия на общината с представител на Общински съвет. Срока на освобождаването се определя в зависимост от размера на подобренията.     Освобождаването от такса за ползване на тротоарна площ и др. влиза в сила от датата на вземане на решението.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно изграждане на комисия за проучване на общественото мнение за необходимостта от обществен посредник в Община Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е       275

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -  Брезник:

1. Изгражда временна комисия в състав:- председател Емилия Вълова- членове:  Валери Стоилов  Васко Попов, Петър Петров,Мария Добревска

2. Комисията да организира и проведе  писмено  допитване сред жителите на общината за необходимостта от обществен посредник в Община Брезник. 

3. За резултатите от допитването комисията да внесе в ОбС  докладна записка и предложи проект за решение. 

4. Срок за изпълнение на решението 10.03.2010г.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно придобиване на собственост от министерство на отбраната – бивш военен клуб – за нуждите на Община Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е      276

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава кмета да изготви необходимите документи за искане до изпълнителна агенция „Управление на държавна собственост” на министерство на отбраната, недвижим имот сграда на бившия военен клуб в гр. Брезник, с единствена нужда за общински съвет и клуб на запасното войнство. Да се подчертае за публично - общинска собственост.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на решение № 208/20.08.2009г на ОбС Брезник

Р Е Ш Е Н И Е      277

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник препоръчва на общинската администрация при изготвяне на проектобюджета за 2010г на общината да вземе под внимание следното:

- да се заложат в бюджета достатъчно средства за решаване проблемите на живущите в селата.

-  да се заложат в бюджета средства за текущи разходи в т.ч. и за представителни нужди на кметствата и кметските наместничества, чието изразходване да става по преценка на кметовете на кметства и кметските наместници.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Емилия Вълова относно монтиране осветителни тела при църквите „Св.Петка” и „Св.Георги”

Р Е Ш Е Н И Е        278 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник задължава общинската администрация да бъдат заложени средства в бюджет 2010 г за закупуване и монтиране на осветителни тела в района на църква “Св.Петка” и църквата “св.Георги”.

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Предложение относно запазване  СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е        279         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС реши: 

1. Общински съвет гр. Брезник застава категорично зад запазване на общинската болница като здравно заведение с възможности за преструктуриране в здравно заведение за долекуване. 

2. Предлага на Министерство на здравеопазването, НЗОК, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и в тясно сътрудничество с НСОРБ в много кратки срокове да разработи нормативите, условията и  изискванията за преструктуриране на общинските болници в здравни заведения за долекуване.                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                  /Иван Ставрев/ 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236641