Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.12.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК  

ПРЕПИС!  

П Р О Т О К О Л

№ 17

гр. Брезник, 17.12.2009г.

ПЪРВА ТОЧКА:  Утвърждаване на план-сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, осигуряване на съдове, поддържане чистотата на  териториите за обществено ползване и размера на такса „битови отпадъци” в Община Брезник за 2010г 

Р Е Ш Е Н И Е        246

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ, ОбС Брезник утвърждава план-сметката за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване,  поддържане и експлоатация на депо, осигуряване на съдове, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и размера на такса „битови отпадъци” за 2010г  в община Брезник, посочени в приложение 1 /към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ/

ТРЕТА ТОЧКА:  Продажба на имот частна общинска собственост в кв. 67 по РП на гр. Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е       247

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 21 ал 1 т. 3 и чл. 29 ал. 1 от НРПУРОИ, ОбС Брезник:

1. Упълномощава кмета на общината да извърши процедура по оценка на отстъпено право на строеж върху УПИ VІІ-406 в кв. 67 по РП на град Брезник, целия с площ от 508 кв.м. /АОС № 468/15.09.2007г/ идентичен с имот № 06286.501.1392 по кадастралната карта на гр. Брезник, одобрена със заповед № РД 1835/23.04.2009г. на директора на АГКК.

2. Направената оценка да се предложи за приемане от ОбС. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане на списък на обектите за приватизация за 2010г 

Р Е Ш Е Н И Е    248

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, ОбС Брезник:

1. Приема списъка на обектите за приватизация за 2010г, който включва:

А. Цех – незавършена сграда извън регулация – с.Кошарево

Б. Бивши училищни имоти -  с.Конска, с. Режанци, с. Кошарево, с. Бегуновци

В. под обекти на имот № 000094 в местността „Еретин”, бивше поделение на МО град Брезник:

- имот № 06286.0502.029 – терен

- имот № 06286.0502.034 – терен

- имот № 06286.0502.035 – терен

2. Възлага на кмета на общината контрола по практическото изпълнение на програмата.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Наредба № М-1 от 08.02.2007г на министерство на физическото възпитание и спорта.

Р Е Ш Е Н И Е      249

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Наредба № Н-1/08.02.2007г на министерство на физическото възпитание и спорта, Общински съвет Брезник:

1. Утвърждава кандидатстване с проект за обект „Реконструкция, ремонт и рехабилитация на спортен комплекс „Чорни” град Брезник. 

2. Осигурява съфинансиране в размер на 10 000 лв.

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно информация за управление и състояние на социалните услуги в Община Брезник,  Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, НП „Социални услуги в семейна среда” 

Р Е Ш Е Н И Е        250

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за управление и състояние на социалните услуги в община Брезник „Домашен социален патронаж” и „Дневен център за стари хора”, национална програма „Социални услуги в семейна среда”.

СЕДМА ТОЧКА: Приемане програма за развитие на читалищата в Община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е      251

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а от ЗНЧ, Общински съвет Брезник приема Програма за развитие на читалищата в Община Брезник – 2010г.

ОСМА ТОЧКА:  Приемане Програма за развитие на туризма в Община Брезник 2009-2011г

Р Е Ш Е Н И Е        252

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма, ОбС Брезник приема Програма за развитие на туризма в Община Брезник за периода 2009-2011г.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за събраните такси за тротоарна площ, пазари и др. за периода м.януари м.ноември 2009г

Р Е Ш Е Н И Е       253

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник :

1. Приема за сведение информацията за събраните такси за тротоарна площ, пазари и други за периода м.януари м.ноември 2009г

2. Освобождава от такса тротоарно право физически и юридически лица, които ползват тротоарно право, ако със свои средства, равни или по-големи от тези, които трябва да заплатят са направили подобрение на мястото което се ползва.

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към 30.11.2009г

Р Е Ш Е Н И Е      254

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, в резултата на преизпълнение на собствените приходи към 30.11.2009г. Общински съвет гр. Брезник приема актуализация на бюджета на Община Брезник в частта на местни дейности в размер на 10569,00 лв. както в приходната, така и в разходната част.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Утвърждаване на средства за преглед на сурвакарски игри Брезник 2010г.

Р Е Ш Е Н И Е     255

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава размера на средствата за провеждане и преглед на сурвакарски игри в размер на 12000 лв. за месец януари 2010г както следва:-          храна участници – 3800 лв., транспорт участници – 1800 лв., дипляни, значки,фойерверки, покани, афиши – 2700 лв., грамоти, плакети, парични награди – 3500 лв., коктейл – 200 лв.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:       Приемане Програма за работата на ОбС  за 2010г 

Р Е Ш Е Н И Е       256

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема Програма за работата на ОбС през 2010г както следва: 

Месец януари

1. Отчет за изпълнението на актовете на общинския съвет и работата на Кмета на Община Брезник и кметските наместници за 2009г, кметовете на кметства Ноевци, Долна Секирна, Слаковци и Велковци.

2. Информация за изпълнение на Решение № 208/20.08.2009г и констатации и изводи от проведените срещи с населението в селата. 

Месец февруари

1. Информация от управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за кадровото, финансово и техническо състояние на болничното заведение.

2. Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2009г и приемане на бюджет за 2010г на община Брезник. 

Месец март

1. Приемане на годишните отчети, баланса и разпределение на печалбата за 2009г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала си.

2. Отчет за дейността на МКБППМН и ОбС по наркотични вещества за 2009г

 Месец април – изнесено заседание в с.Кошарево

1. Обсъждане работата на кметство Кошарево – инфраструктурна среда, спортно и културно състояние на селото и перспективи за развитие.

2. Информация за оперативната обстановка и равнище на противообществените прояви в общината и оценка на произтичащите задължения от Наредба № 1 на ОбС на РПУ Брезник.

 Месец май

1. Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване, опазване на културно-историческите паметници и състояние на музейната сбирка.

2. информация за развитието на туризма и спорта в общината – стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен клуб „Брезник – 2004г”

 Месец юни

1. Анализ на транспортното обслужване в общината – преглед на общинската и областна транспортна схеми.

2. Информация за състоянието на социалните услуги в Община Брезник ДСП и Дневен център за стари хора – Национална програма и социални услуги в семейна среда за периода от м.януари до м.май 2010г

 Месец юли

1.Информация за подготовката на учебната 2010/2011г в общинските училища и детски градини: СОУ „Васил Левски”, ОУ „Хр.Смирненски” ; ЦДГ „Брезица”  и ПГСС „Н.Вапцаров”

2. Отчет за работата на ОбС за първо полугодие на 2010г

3. Отчет за изпълнението на актовете на ОбС и работата на кмета на община Брезник, кметските наместници и кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци за първото полугодие на 2010г.

 Месец септември

1. Отчет за изпълнение на бюджета за първо полугодие на 2010г на Община Брезник

2. Информация за извършените дейности по: благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

3. Информация за усвояване на средствата по спечелени проекти и реализирани програми. 

Месец октомври

1. Информация за зимната подготовка в общината

2. информация за извършените дейности по: подобряване на пътната инфраструктура в общината; водоснабдяване, отводняване и канализация 

Месец ноември

1. Информация за състоянието на екологичната обстановка в общината, нерегламентираните сметища и състояние на водоемите в общината

2.Информация за състоянието на уличното осветление в общината

 Месец декември

1. Информация за работата на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в Община Брезник

2. Приемане програма за работата на ОбС за 2011г.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на ОбС Брезник за второ полугодие на 2009г

Р Е Ш Е Н И Е    257

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема отчета за дейността на ОбС , неговите комисии и председателя на съвета.

2. Утвърждава направените разходи през 2009г от председателя на ОбС Брезник в размер от 460,10 лв.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане  на молба от Димитър Дончев Гигов до президента на Република България

Р Е Ш Е Н И Е      258

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Брезник реши, че на лицето Димитър Дончев Гигов от гр. Брезник, ул. „Варош” № 14 не трябва да му се удовлетвори молбата за опрощаване на дължимо държавно вземане в размер на 192,40 лв. /сто деветдесет и два лв. и 40 стотинки/ към РУ „Социално осигуряване” град Перник в предвид следните обстоятелства: -    видно от попълнената саморъчно декларация за семейно и материално положение от 10.11.2009г лицето живее самостоятелно в жилище собственост 4/6 по декларация от Община Брезник изх. № 31 от 16.11.2009г; -   получава месечна пенсия в размер на 840,00 лв.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Възражение на кмета на Община Брезник относно: Връщане за ново обсъждане на решение № 240 по протокол № 16/19.11.2009г на ОбС Брезник и заповед № РД-624/04.12.2009г на Областен управител – Перник за преразглеждане на решение

Р Е Ш Е Н И Е      259

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 240 по протокол № 16/19.11.2009г. на ОбС Брезник.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Осигуряване на  средства от общинския бюджет за СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” град Брезник

Р Е Ш Е Н И Е       260

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник приема средствата от 5000 лв. да бъдат намалени от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност „Осветление на улици и площади” и се увеличи кредита във  функция „Здравеопазване” – дейност „Общинска болница” параграф 4302 – субсидия за осъществяване на здравна дейност с 5 000 лв.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изменение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, приета с Решение № 58 от 24.04.2009г на ОбС Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е     261

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, ОбС Брезник изменя чл. 34 от наредба за определяне на месните такси и цени на услуги, като таксата за техническа услуга „Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план” да бъде променена от 30 лв. на 60 лв. Разликата се налага поради стойността на обявлението в местен вестник, което е минимум 30 лв.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно „Глобални библиотеки” България.

Р Е Ш Е Н И Е       262

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 61 ал. 2 т. 4 „б” и „г” от ЗМСМА и воден от желанието за разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги по интернет, Общински съвет Брезник реши:                 1.Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Български  библиотеки – място за достъп до информация за всеки”

2.Одобрява текста на Споразумението  за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

3. В изпълнение на точка 1 и т.2 от настоящето решение упълномощава Кмета на Общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество /Приложение № 1/ между общината, Министерство на културата, ПРООН за развитие на селските читалища/библиотеки на територията на общината:                 - Читалище”Просвещение „гр.Брезник

4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 

5.Възлага контрола по изпълнението на настоящето решение на Постоянната комисия  по ЗОСД към Общински съвет гр.Брезник.Препис от настоящето решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.Настоящето решение е прието на редовно заседание на Общинския съвет и е подпечатено с официалния печат на Общинския съвет.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васко Попов относно Проект на Правилник за дейността на обществен посредник на територията на Община Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е       263

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши: Да се изгради комисия, която да проучи общественото мнение за необходимостта от обществен посредник в Община Брезник.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отмяна на решение № 238 и № 239 по протокол№ 16/19.11.2009г 

Р Е Ш Е Н И Е      264

На основание чл. 12 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема решение за отмяна на решения №№ 238 и 239 по протокол 0 16/ 19.11.2009г на ОбС Брезник.

 ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Писмена гаранция и встъпване в дълг по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” в с. Ноевци по ПРСР

Р Е Ш Е Н И Е     265

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба №24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00257 от 23.10.2009г. по мярка -322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за Проект 14/322/00257 ”Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище ”Просвещение” в град Брезник и читалище ”Пробуда” в село Ноевци”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, ЕГН 8011166256, дава съгласие за встъпването в дълг в размер на 337 237,00 лева, представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената финансова помощ по договор за №14/322/00257 от 23.10.2009г, и гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ-РА неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането. Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ: IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01 BIC: BNBGBGSF в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ДВЕДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов относно изменение в сайта на община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е      266

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. наредбите и правилниците на ОбС да бъдат поставени в банера на ОбС.

2. В частта където са решенията и протоколите на ОбС да се вписват и протоколите от заседанията на постоянните комисии и в крайната дясна част в празната секция да се постави и обяви.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Утвърждаване на съдебни заседатели

Р Е Ш Е Н И Е       267

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС утвърждава за съдебни заседатели за Районен съд – Брезник следните лица:

1. Вергиния Лозанова Гьорева – образование средно

2.Павла Иванова Матеева – образование основно

3. Маргарита Маринова Михайлова – образование – средно професионално техническо

4. Велика Костадинова Мадева – образование полувисше 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:  Продажба на общинска земя,придаваема по регулация.

Р Е Ш Е Н И Е      268

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 28 ал. 1 т. 2 от Н РПУРИ в Община Брезник, ОбС:

1. разрешава продажбата на общинско придаваемо място, влизащо в УПИ І-781 в кв. 73 по РП на гр. Брезник, като същото да се продаде на наследниците на Богинка Александрова Васева и Александър Николов Ленков.

2. Утвърждава посочената цена в размер на 18090 лв. с ДДС

3. Упълномощава кмета на общината да извърши законно установените процедури, свързани с продажбата.

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Приемане на становище на ОбС Брезник във връзка с преструктуриране звено на АСП – закриването му на територията на Община Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е      269

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет град Брезник реши:

1. Приема следното С Т А Н О В И Щ Е

Общински съвет град Брезник  изразява категорично становище, че възстановяването на Дирекция „Социално подпомагане” град Брезник като самостоятелна структура е наложително за нормалното функциониране на териториалната общност и реализирането на ефективна политика в сферата на социалните дейности и услуги.         Така съществуващото от 2006г структуриране и предстоящите от 01.01.2010г промени не са в интерес на жителите от Община Брезник, поради  различията на отделните социални групи и техните потребности в Община Брезник и Община Трън и невъзможността  за провеждане на единна политика на държавните органи и местната власт.

Искането за възстановяване на Дирекция „Социално подпомагане” град Брезник не е самоцел, а необходимост, която ще доведе до намаляване на бюрокрацията и засилване на връзката между социалните служби и населението за предоставяне на своевременни социални услуги и оказване на социална подкрепа. 

2. Приетото становище да бъде изпратено на Министъра на труда и социалната политика и Областния управител на Област Перник.                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Иван Ставрев/        

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 86 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014063