Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Отчет за второто полугодие на 2009 г

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  БРЕЗНИК

О Т Ч Е Т

За дейността на Общински съвет – Брезник

ВНОСИТЕЛ:  Иван Димитров Ставрев – Председател на Общински съвет – Брезник

Уважаеми Общински Съветници, 

Предлагам на Вашето внимание отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и работата ми като Председател на ОбС.

Отчета е изготвен на основание  чл.23, ал. 6 от ЗМСМ във връзка с приетата с Решение  № 137/18.12.2008 г. – Програма за работата на Общински съвет през 2009 г. За периода, който отчитам м.01.07.2009 г. до 30.11.2009 г. ОбС е провел седем заседания, по едно месеците  юли, август и септември и по две м. октомври и м. ноември. ПК са провели общо 18 заседания в т. ч. -   ИК - 4 заседания; -    ЗОСФ - 5 заседания; -    Ред и Законност - 5 заседания; -ТСУ -  3 заседания; -    Мониторинг и контрол  -  1 заседание. През периода са внесени за разглеждане 43 материала в т. ч.  от:

- Кмета на общината - 29 материала;

- Председателят на ОбС - 5 материала;

- Емилия Вълова - 2 материала;

- Ваньо Добринов - 2 материала;

- Васко Попов - 2 материала;

- Петрана Михайлова - 1 материал;

- Ема Михайлова като председател на комисията по БД  - 1 материал;

- Директора на ТП „Български пощи” гр. Перник;

- Директорите на учебните  заведения и детските градини в общината.        

По разглежданите материали Общинският  съвет е взел общо 47 решения Приети са  и 5 решения по устен доклад на Председателят на ОбС, ИД кмет на общината  Георги Лазаров и Емилия Вълова зам. председател на ОбС. Видно от горепосоченото с най-много материали разгледани и приети / 31 бр. / решения по тях вносител е Кмета  на общината,  който съгласно предложената Програма за работа на ОбС през 2010 г. ще отчете тяхното изпълнение на заседанието  м. януари 2010 г. Приетите решения по другите материали представляват вътрешно служебни  актове, свързани с организацията и дейността на общински съвет и неговите комисии и информативни решения. Обсъжданите материали и взетите по тях решения са с широк обхват на действие и са взети в съответствие на изискванията на чл.21 алинеи 1, 2 и 3 в т.ч. решения:

-   по управление и разпореждане с общинска собственост;

-   от нормативен характер;

-    даващи право на общината да участва с проекти по различни програми;

-   в сферата на образованието, транспорта, безопасността на движението, зимната подготовка, дейности по благоустрояване, инфраструктура и др.;

-   за промени в поименния списък за капитално строителство през 2009 г. в общината;

-   за актуализиране на бюджета на общината;

-   отнасящи се работата на общински съвет и неговите комисии.

Всички актове на общински съвет се съхраняват в деловодството на съвета, като съдържанието  на всеки акт се удостоверява с подпис на Председателя и полагането на печат на Общински съвет. Приетите от съвета актове редовно са изпращани по реда  на ЗМСМА на Кмета на общината и Областният управител на област Перник, а във връзка с общия надзор за законност по реда  на Закона за съдебна та власт и на Окръжна прокуратура – Перник. Актовете се поставят и на информационното табло в ОбС с което се свеждат до знанието  на жителите на града. През отчетният период Кмета на Общината възползвайки се от предоставените му правомощия, визирани в разпоредбите на чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА върна за ново обсъждане Решение  № 210 и Решение  № 220 по Протокол  № 12 от 17.09.2009 г. На 15.10.2009 г. Общинският съвет на извънредно заседание разгледа възраженията на Кмета и взе  Решение:    222 с което отменя Решение  № 220 по Протокол № 12/17.09.2009 г. и  Решение    223 с което не отменя Решение № 210 по Протокол № 12 от 17.09.2009 г. Кмета на Общината възползвайки се от разпоредбата на чл.45, ал.11 чрез Общински  съвет изпраща на Административен съд Перник жалба срещу  Решение № 223 по Протокол № 13 от 15.10.2009 г. Кмета на Общината върна  за ново обсъждане и Решение № 240 по Протокол № 16/19.112009 г. Същото Решение е оспорвано и от Областният управител на област Перник със заповед № РД-624/04.12.2009 г. В дневният ред на заседанието на ОбС на 17.12.2009 г.  Възражението на Кмета на общината и Заповедта на Областният управител са включени за разглеждане. За отчетният период няма отменен или оспорен по реда на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, от Общински съвет-Брезник, пред съответния съд, административен акт, издаден от Кмета на община – Брезник, във връзка с приети от Общински съвет актове. През отчетният период са отправени устни питания от г-жа Вълова  към г-н Георги Лазаров и от г-н Петров към Председателят на ОбС. За отчетният период в ОбС постъпи жалба от Христина Миткова Петрова, която беше разгледана от правната комисия и Общински съвет, но решение не беше взето. Постъпи и молба от жители на с. Слаковци, която беше разгледана  и с  решение ОбС не уважи искането на жалбоподателите. Всички заседания на ОС през отчетния период са провеждани редовно и открито. За провеждането на заседанията своевременно са уведомявани по реда и в срок, съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинските съветници,  Кмета, зам. кметовете и Гл. секретар на общината, Кметове на кметства и Кметски наместници чрез изпращане на покани и чрез информационното табло на Общински съвет. Внасяните материали за разглеждане от Общински съвет следваха последователността на приетата м. ХІІ.2008 г. Програма за работата на Общински съвет-Брезник за 2009 г. От плануваните теми не бяха разгледани само две. На заседанието си през м. септември не беше разгледана  темата „Информация за обслужването на населението на общината от ЧЕЗ „Електроразпределение” клон Брезник, поради  не внесена такава  въпреки  писменото искане и проведените телефонни разговори със служител на компанията. След проведени консултации с груповите отговорници не беше включен за разглеждане от ОбС м. ХІІ. Отчет за дейността на МКБППМН и ОбС по наркотични вещества за 2009 г.

Уважаеми съветници,

В изпълнение на предоставените ми правомощия визирани в чл.25 от ЗМСМА, като Председател на Общински съвет – Брезник изпълнявах стриктно задълженията си. Сериозно внимание отделях при подготовката на заседанията на Общински съвет и неговите комисии в резултат на което нямаме  провалени заседания на ОбС и ПК. Материалите, които разглеждахме бяха комплектовани сравнително добре с допълваща информация необходима за вземане на правилни решения. Спазвах изискванията на закона за своевременното изпращане на Поканите комплектовани с всички материали за заседанията на ОбС. Провеждах индивидуални консултации, когато се налагаше с отговорниците  на представените политически групи и с председателите на ПК. Стремях се да ръководя заседанията на ОбС в духа на Закона и Правилника с цел преминаването им в добра творческа и културна обстановка. Координирах работата на постоянните комисии и присъствах лично в техните заседания  с изключение на 3-4 където ме заместваше  г-жа Вълова в качеството си на зам. председател. Като Председател на Общински съвет упълномощен от Вас общинските съветници да представлявам съвета пред външни лица и организации съм бил отговорен и нито за миг не съм си позволявал да накърня името и авторитета на всеки един от Вас и на Общински съвет, като цяло. Стремях се по време на заседанията и извън тях да проявявам уважение и разбиране към органа на  Изпълнителната власт в общината – Кмета в лицето на г-н Христо Миленков. Отговорно заявявам, че единствената ми цел е ОбС да работи позитивно и отговорно в интерес на жителите на общината  и с нашите решения да даваме простор  за успешна работа на общинската администрация. През отчетният период съм взел участие в  общото събрание  на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България състояло се в гр. Пловдив м. ноември. 

През годината за участието  ми във форуми организирани от НСОРБ и НАПОС-РБ, са изразходвани финансови средства на общината както следва:

-   164.00 лв. такса участие и 70.00 лв. командировъчни  за участие в конференция в к.к. „Златни пясъци” м. април 2009 г.;

-    10.00 лв. командировъчни за участие в конференция –гр. Сандански  м. април 2009 г.;

-    155.00 лв. такса участие и 61.10 лв. командировъчни за  участие в общо събрание на НАПОС-РБ, гр. Пловдив м. ноември.

Всичко изразходвани средства – 460.10 лв.

Уважаеми госпожи и господа съветници,

С настоящият отчет Ви представих в общи линии дейността на Общински съвет, неговите комисии и на мен в качеството ми на Председател на ОбС. Искрено се надявам и занапред да продължим да работим отговорно и законосъобразно, без политическа конфронтация в дух на толерантност, търпимост и разбирателство за да даваме съществен принос за ефективно управление на общината, за подобряване живота на жителите на общината и превръщането на община Брезник в просперираща  европейска община. Предлагам на ОбС на основание чл. 21, ал. І т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА да вземе следното

Решение:

1.    Приема Отчета за дейността на Общински съвет, неговите комисии и Председателят на съвета.

2.    Утвърждава направените разходи в през 2009 г. от 460.10  лв. от Председателят на ОбС Брезник.                                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:  / Иван Ставрев /

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307483