Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 02.06.2009 г.

            О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т       -          Б Р Е З Н И К  ПРЕПИС!   

ПРОТОКОЛ

№ 7

гр. Брезник, 02.06.2009г

  

1. Докладна записка относно промяна и добавяне на обекти в поименния списък за финансиране през 2009г към 14.05.2009г

 

С 8 гласа „за” и 5 въздържали се ОбС взе

   

РЕШЕНИЕ № 188

   

      На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет гр. Брезник утвърди промяната в поименния списък за капитално строителство за 2009 г. към 14.05.2009 г., съгласно Приложение 1.

      Общата стойност на променените и добавени обекти е 179 660 лв. Тя се увеличава с 300 000 лв. и става 479 660 лв.

      Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

    
  
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

НА ОБЕКТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2009 г.

ПРОМЯНА КЪМ 14.05.2009 г.

        
NoНаименование и местонахождение на обектитеБИЛО СТАВА
Целева субсидия РБИБФ и ИБСОБЩОЦелева субсидия РБИБФ и ИБСОБЩО
12345678
Разходи, които ще бъдат извършени през 2009г. 1451003456017966044510034560479660
Разходи, които са в размер на 90 на сто от предвидените субсидии за 2009 г.       
Раздел Б1451003456017966041510034560449660
  Параграф 5100: Основен ремонт на ДМА00072000072000
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда00072000072000
      Обекти00072000072000
 Повдигане на шахти на улици и изкърпване на улици: "Негрит Кузманов", "Цвета Лумбарова", "Ангел Коцелянов","Нов живот", "Шейново", "Славянска", "Лазар Лумбаров" и "Комсомолец" в гр. Брезник   20000 20000
 Ремонт, доставка и монтаж на детски съоръжения и спортни площадки гр. Брезник   7000 7000
 Изкърпване на улица с. Слаковци   20000 20000
 Подпорна стена ул. Криви Колник Брезник   25000 25000
  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи14510001451003431007200350300
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда14510001451003431007200350300
      5206 изграждане на инфраструктурни обекти14510001451003431007200350300
        Обекти14510001451003431007200350300
20Улично енергоспестяващо осветление40000 4000049000 49000
509Разширение и благоустрояване на гробищен парк с. Ноевци8000 800018000 18000
524ПСПВ с. Режанци50000 5000073000 73000
532Водопровод с. Долни Романци13500 1350023500 23500
544Водопровод с. Ребро8600 860033600 33600
 Изграждане на достъпна среда за възрастни хора с. Ноевци  010000 10000
 Асфалтиране на ул. Йордан Стефанов Брезник от ул. Анг. Коцелянов към стадиона  0100072008200
 Изграждане на резервоар с. Горни Романци  030000 30000
 Асфалтиране на улица с. Ноевци  030000 30000
 Асфалтиране на улица с. Непразненци   010000 10000
 Асфалтиране на улица с. Бегуновци  010000 10000
 Асфалтиране на улица в с. Гърло от центъра към гробището  020000 20000
 Тротоар главна улица с. Гигинци от центъра към Брезник25000 2500035000 35000
  Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи0345603456002736027360
    Функция 01: Общи държавни служби0345603456002736027360
      5301: Придобиване на Програмни продукти0345603456002736027360
        ПП придобити чрез проектиране0345603456002736027360
502Специализирана карта0345603456002736027360
        
Разходи, които са в размер на 10 на сто от предвидените субсидии за 2009 г.       
Раздел В00030000030000
  Параграф 5100: Придобиване на дълготрайни материални активи00030000030000
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда00030000030000
        Обекти00030000030000
 Подпорна стена ул. Криви Колник Брезник   30000030000
       
        
        
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………………..
        
     /Иван Ставрев/ 
                
   
 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134517