Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.02.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

22.02.2006г./ гр. Брезник

 

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на бюджет за 2006г.

 

С 12 гласа за и 1 въздържал се

 

Р Е Ш Е Н И Е     245

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: Включва в списъка на пътуващите служители във функция „Образование” в Община Брезник имащи право на пътни разходи г-жа Величка Горанова – начален учител.

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2005г. и проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2006г.

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 246

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл. 12 и чл. 30 ал. 1 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006г, ПМС № 14/31.01.2006г, писмо № ФО-4/27.01.2006г на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ, ОбС

 

 

1.      Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005г по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. По прихода: 3 457 122  лв.                               приложение №  1

1.2. По разхода:  3 457 122лв.                                приложение №  2

 

2.      Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005г, както следва:

 

2.1. По прихода   2 964 435 лв.                               приложение №  1

2.2. По разхода    964 435 лв.                              приложение №  2

 

3.     Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи  за2005г, съгласно приложение   № 3

 

4.      Приема бюджета за 2006г както следва:

4.1. По прихода, в размер на  2 536 956  съгласно приложение. №   1

4.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в размер на 1 159 961 лв

В т.ч.

4.1.1.1.          Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на

249 500 лв.

4.1.1.2.          Обща допълваща субсидия в размер на 858 799 лв.

4.1.1.3.          Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани дейности в размер на 20 000 лв.

4.1.1.4.          Преходен остатък от 2005г в размер на 31 662 лв.

 

4.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 376 995 лв.  в т.ч: 

4.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 75 000 лв.

4.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 296 883 лв.

4.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 183 800 лв.

4.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 222 500 лв.

4.1.2.5.Преотстъпен пътен данък  40 300 лв.

4.1.2.6. Преходен остатък от 2005г в размер на 558 512 лв.

 

4.2. По разходите, в размер на  2 536 956 лв   , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

 

4.2.1. За делегирани държавни дейности, в размер на  1 159 961 лв

4.2.2. За местни дейности , в размер на     1 376 995 лв. в т.ч.:  

4.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на  80 116 лв.в т.ч. :

4.2.2.1.1- за делегирани държавни дейности -60 116 лв

4.2.2.1.2- за местни дейности – 20 000 лв.

5.     Приема окончателния годишен план  и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. ,както и приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г.в размер на 351 770 лв.,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 5

 

6.      Приема разчети за някои целеви разходи:

 

6.1.           На основание  ПМС № 14/31.01.2006г за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2006г ОбС разрешава на кмета на общината да извършва разходи в размер до 3000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

6.2.       Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 1000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината изтърпели наказания, както и изпаднали в изключително тежко социално положение.

6.3.Членски внос на НСОРБ в размер до 1000 лв.

6.4.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на     10 500   след одобрена план-сметка от кмета на общината за разходване на средствата.

6.5.За изработка на почетни знаци, символи и рекламни материали да се изразходват средства в рамките на  5 000 лв.                     

6.6.Упълномощава кмета на общината за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006г.да изплаща еднократна помощ за новородено дете в размер на 100.00 лева на жители на Община Брезник с постоянен адрес, предвидени в дейност Общинска администрация ”§ 42-14- Други помощи по решение на общински съвет.

7.      Определя числеността на персонала и средни брутни работни заплати

Приложение № 4

 

8.      Приема следните лимити за разходи:

8.1.           Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

8.2.           Представителни разходи в размер на  2 500 лв.   на основание  ПМС № 14/31.01.2006г

 

9.      Утвърждава разчети за субсидии на обединен спортен клуб “Чорни 2004” на основание  чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт – 13 000 лв. в т..  6000 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортна база и 7 000 лв. за спортна дейност.

 

10.  Утвърждава разчети за субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” , на основание РМС 21/19.01.2006г и чл. 97 т.5 от Закона за лечебните заведения в размер на 60 000 лв.     

 

11.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по        

     т. 9 и т. 10.

 

12.  Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи. 
Приложение №  6 ,7.

 

13.  Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.12 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи, съгласно действащите нормативни документи.

 

14.  Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

 

15.  Превоз на ученици да се изплати до 1,20 лв.на км. след обявяване на конкурс

 

16.  Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия и по месеци.

 

17.  При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета.

17.1.       на основание чл. 27. Ал.1 т.1 и т.2 от ЗОБ изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

17.2.       Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности.

17.3.       Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.4.       Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране не отделните годишни цели на общината.

17.5.       Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 4.2.2.1.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

              

18.  Възлага на кмета на общината:

18.1.       На основание чл. 28 ал.1 от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

 

Ø       Просветни заведения

Ø       Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора

 

18.2.       Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

18.3.       Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

 

19.  Задължава ръководителите на бюджетните звена,  финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 28.02.2006г контретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

 

20.  Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2006 г да изразходва средства в размер до 2 500 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

 

21.  Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници.

 

 

22.  На основание ПМС № 137/2005г,  ОбС утвърждава средните брутни работни заплати на едно лице от работещия в общинската администрация, звена и дейности,  финансирани от общинския бюджет, съгласно приложената справка.

    Основната месечна работна заплата на кмет на община ,кметове на кметства и кметските наместници се променят с процент равен на процента на увеличение на средната работна заплата за общинската администрация.

 

23.  Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2006г съгласно приложение    10                                  

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно утвърждаване цени на услуги за обредна дейност, възстановими от гражданите

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 247

                На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с извършване на услуги от община Брезник по обредна дейност, ОбС Брезник утвърждава следните цени, възстановими от граждани:

1.За изкопаване на гроб – 30лв.

2.За изкопаване на урнов гроб – 15лв.

3.За транспорт в гр.Брезник

- 6.00 лв. с лек автомобил “Мерцедес”

- 4.80 лв. с товарен автомобил “УАЗ-452 D

4.За транспорт извън гр.Брезник се заплаща:

- за лек автомобил “Мерцедес” – 1лв./км

- за товарен автомобил “УАЗ – 452 D” – 0.80 лв./км

5.За закупуване на ковчег и надгробен знак – 27 лв.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно допълнение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник

 

С 13      гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 248

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗМДТ и отпадане на регистрацията на земеделска и горска техника от Общината, ОбС Брезник реши:

                    1. Отменя се глава трета “Такси за регистрация на земеделска и горска техника” и съответните текстове на членове 51,52,53,54 и 55.

                     2. Чл. 69 става чл.51 със следния текст: “Издаване на удостоверение за участие в погребален ритуал – 1.00 лв.

                      3. Чл.69 придобива следния вид:

                           чл.69. За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264 от ДОПК и други данъчни удостоверения се заплаща:

                            а/ за данъчна оценка на земеделски имот – 1.00лв.

                            б/ за данъчна оценка на другите имоти – 3.00лв.

                            в/ за други удостоверения – 3.00лв.

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно структурни промени в общинската администрация

 

С  13  гласа “За”, ОбС прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 249

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                 1. Променя структурата на общинската администрация както следва:

                      - увеличава числения състав на дирекция “ФСД, образование и култура” с 1бр. – от 6бр. на 7 бр., считано от 01.01.2006г.

                  2. Промяната да се отрази в Приложения №1 и №2, като неразделна част от структурата на общинската администрация и Устройствения правилник.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения в имот частна общинска собственост УПИ ІІ – “За административни нужди, обществено хранене и търговия”, пл.№465, кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Ан. Михайлов” № 83

 

С 13    гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 250

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, чл.39, ал.4 и 5 от ЗОС и чл.9, ал.10 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

            1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на помещения, находящи се на втория етаж на общинска сграда в УПИ ІІ – “За административни нужди, обществено хранене и търговия”, пл.№465, кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Ан.Михайлов” №83, както следва:

            - Областна дирекция “Земеделие и гори” – гр.Перник – стаи №№ 2,3,5 и 6

            - Областна пробационна служба гр.Перник – стаи №1 и №4.

            2. Определя десетгодишен срок за безвъзмездно ползване.

            3. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване със съответните ръководства.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно упълномощаване за временно управление и представителство на “Медицински център 1 – Брезник” ЕООД

 

С  13  гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 251

 

                   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.147 от ТЗ, ОбС Брезник реши: До провеждане на конкурс за управител на “Медицински център1 – Брезник” ЕООД, за временно изпълняващ функциите на управител определя д-р Анета Василева Георгиева.

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 21 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240054