Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.11.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 16

Гр.Брезник, 19.11.2009г   

ПЪРВА ТОЧКА: 

Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е      233         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:1. Приема за сведение отчета за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник. 2.Задължава комисията по безопасност на движението да набележи допълнителни мерки за подобряване организацията на движението в община Брезник.  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване  на наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от общината за стопанската 2009/2010г  

Р Е Ш Е Н И Е        234         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник утвърждава за стопанската 2009/2010г първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината от остатъчния фонд, както следва: 

КатегорияНивилв/дкаЛивадилв/дкаМари и пасищалв/дка
ІV10,004,602,80
V9,004,102,50
8,103,702,25
VІІ7,303,302,00
VІІІ6,503,001,80
ІХ5,802,701,60
Х5,202,401,40

           

 

 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Промяна на наемни цени на помещения, публична общинска собственост, отдавани за кабинети за осъществяване на извънболнична медицинска помощ. 

Р Е Ш Е Н И Е №  235         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 4 ал. 7 от НРПУРОИ в Община Брезник, във връзка с чл. 102 ал. 6 от ЗЛЗ, ОбС Брезник приема наемни цени за отдаване под наем помещения публична общинска собственост за кабинети за осъществяване на доболнична медицинска помощ както следва:

І. Наемни цени        

1. за гр. Брезник – 5,00 лв. на 1 кв.м.        

2. За селата – 3,00 лв. на 1 кв.м.         

На основание чл. 102 ал. 6 от ЗЛЗ наемната цена съответно става:

 - за гр. Брезник – 0,50 лв. на 1 кв.м. 

- за селата – 0,30 лв. на 1 кв.м. 

ІІ. Допълва Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, като в приложение  № 4 към  чл.  218 се създава допълнително ХІІІ с текст: Месечна наемна цена на помещения, публична общинска собственост, отдавани за кабинети за извънболнична медицинска помощ:- за гр.Брезник – 0,50 лв/ кв.м- за селата -  0,30 лв. / кв.м. Решението влиза в сила от 01.12.2009г. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Продажба на общинска земя придаваема по регулация 

Р Е Ш Е Н И Е № 236          

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 28 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС:1. Упълномощава кмета на общината да извърши процедура по оценка на придаваемо място, влизащо в  УПИ-781 в кв. 73 по РП на гр. Брезник.2. Направената оценка да се предложи за приемане от Общински съвет  

ПЕТА ТОЧКА:  Критерии за определяне работното време и заплащането на кметските наместници 

Р Е Ш Е Н И Е     237         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията „Критерии за определяне работното време и заплащането на кметските наместници.  

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно писмена гаранция и встъпване в дълг по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение в гр.Брезник и читалище „Пробуда” в с. Ноевци по ПРСР.  

Р Е Ш Е Н И Е    238         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, ОбС Брезник дава съгласие кмета на Община Брезник да представи при кандидатстването  с проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр.Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци пред Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони за периода 2007-2013г” писмена гаранция в полза на Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане по проекта – в размер на 377 237 лева. Срокът на гаранцията е 36 месеца.  

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно писмена гаранция и встъпване в дълг по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение в гр.Брезник и читалище „Пробуда” в с. Ноевци по ПРСР.  

Р Е Ш Е Н И Е       239

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА ОбС Брезник одобрява встъпването в дълг на Община Брезник в размер на 110% от стойността на авансовото плащане по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци в размер на 337 237 лева.  

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка от Ваньо Добринов – общински съветник – относно контрол по изразходване на средства в Община Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е      240

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник задължава кмета на общината при подготовката и провеждането на всички търгове, в заповедите да бъдат вписвани като членове на комисиите председателя на ОбС и по един съветник от група. 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели         

Р Е Ш Е Н И Е № 242

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава за  съдебни заседатели за Окръжен съд Перник следните лица:1. Иванка Малинова Евтимова – образование средно специално2. Марица Сергиева Ваклинова – образование средно3. Дочка Василева Димитрова – образование средно специално4. Анна Тодорова Алексова – образование висше – педагогика5. Темелко Арсов  Шарков – образование  - средно специално  ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели                   

Р Е Ш Е Н И Е        242         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава за съдебни заседатели за Районен съд Брезник следните лица:1. Горка Стоянчева Соколова – образование средно2. Ангел Борисов Николов – образование средно3. Станка Кирилова Митова – образование средно специално4. Симка Райчова Златкова – образование средно5. Петрана Миткова Георгиева – образование – полувисше – педагогика6. Цветанка Ангелова Дамянова – образование средно специално7. Христина Василева Младенова – образование средно специално8. Надежда Боянова Николова – образование средно специално  

ТОЧКА ДРУГИ:  2. Георги Лазаров – Устно докладване относно кандидатстване по проект по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия          

 Р Е Ш Е Н И Е       243         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Програмата за трансграничното сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия, Общински съвет Брезник подкрепя кандидатстване по Приоритетна ОС-2 – подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.   ТОЧКА ДРУГИ:   3. Емилия Вълова – предложение за заседанието за м. 12.2009г да се включи информация за събраните такси от ползвани тротоари. 

Р Е Ш Е Н И Е    244         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник включва за разглеждане през месец декември 2009г: Информация за събраните от началото на годината суми от такса за тротоарно ползване в общината.  

ТОЧКА ДРУГИ:   4. Емилия Вълова -  От името на ПК по ЗОСД предложение да се определи пазарен ден за гр. Брезник  

Р Е Ш ЕН И Е      245         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник обявява събота за пазарен ден в гр. Брезник.                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:   /Иван Ставрев/   

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 71 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003656