Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.11.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 16

Гр.Брезник, 19.11.2009г   

ПЪРВА ТОЧКА: 

Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е      233         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:1. Приема за сведение отчета за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник. 2.Задължава комисията по безопасност на движението да набележи допълнителни мерки за подобряване организацията на движението в община Брезник.  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване  на наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от общината за стопанската 2009/2010г  

Р Е Ш Е Н И Е        234         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник утвърждава за стопанската 2009/2010г първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината от остатъчния фонд, както следва: 

КатегорияНивилв/дкаЛивадилв/дкаМари и пасищалв/дка
ІV10,004,602,80
V9,004,102,50
8,103,702,25
VІІ7,303,302,00
VІІІ6,503,001,80
ІХ5,802,701,60
Х5,202,401,40

           

 

 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Промяна на наемни цени на помещения, публична общинска собственост, отдавани за кабинети за осъществяване на извънболнична медицинска помощ. 

Р Е Ш Е Н И Е №  235         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 4 ал. 7 от НРПУРОИ в Община Брезник, във връзка с чл. 102 ал. 6 от ЗЛЗ, ОбС Брезник приема наемни цени за отдаване под наем помещения публична общинска собственост за кабинети за осъществяване на доболнична медицинска помощ както следва:

І. Наемни цени        

1. за гр. Брезник – 5,00 лв. на 1 кв.м.        

2. За селата – 3,00 лв. на 1 кв.м.         

На основание чл. 102 ал. 6 от ЗЛЗ наемната цена съответно става:

 - за гр. Брезник – 0,50 лв. на 1 кв.м. 

- за селата – 0,30 лв. на 1 кв.м. 

ІІ. Допълва Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, като в приложение  № 4 към  чл.  218 се създава допълнително ХІІІ с текст: Месечна наемна цена на помещения, публична общинска собственост, отдавани за кабинети за извънболнична медицинска помощ:- за гр.Брезник – 0,50 лв/ кв.м- за селата -  0,30 лв. / кв.м. Решението влиза в сила от 01.12.2009г. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Продажба на общинска земя придаваема по регулация 

Р Е Ш Е Н И Е № 236          

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 28 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС:1. Упълномощава кмета на общината да извърши процедура по оценка на придаваемо място, влизащо в  УПИ-781 в кв. 73 по РП на гр. Брезник.2. Направената оценка да се предложи за приемане от Общински съвет  

ПЕТА ТОЧКА:  Критерии за определяне работното време и заплащането на кметските наместници 

Р Е Ш Е Н И Е     237         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията „Критерии за определяне работното време и заплащането на кметските наместници.  

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно писмена гаранция и встъпване в дълг по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение в гр.Брезник и читалище „Пробуда” в с. Ноевци по ПРСР.  

Р Е Ш Е Н И Е    238         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, ОбС Брезник дава съгласие кмета на Община Брезник да представи при кандидатстването  с проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр.Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци пред Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони за периода 2007-2013г” писмена гаранция в полза на Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане по проекта – в размер на 377 237 лева. Срокът на гаранцията е 36 месеца.  

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно писмена гаранция и встъпване в дълг по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение в гр.Брезник и читалище „Пробуда” в с. Ноевци по ПРСР.  

Р Е Ш Е Н И Е       239

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА ОбС Брезник одобрява встъпването в дълг на Община Брезник в размер на 110% от стойността на авансовото плащане по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци в размер на 337 237 лева.  

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка от Ваньо Добринов – общински съветник – относно контрол по изразходване на средства в Община Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е      240

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник задължава кмета на общината при подготовката и провеждането на всички търгове, в заповедите да бъдат вписвани като членове на комисиите председателя на ОбС и по един съветник от група. 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели         

Р Е Ш Е Н И Е № 242

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава за  съдебни заседатели за Окръжен съд Перник следните лица:1. Иванка Малинова Евтимова – образование средно специално2. Марица Сергиева Ваклинова – образование средно3. Дочка Василева Димитрова – образование средно специално4. Анна Тодорова Алексова – образование висше – педагогика5. Темелко Арсов  Шарков – образование  - средно специално  ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели                   

Р Е Ш Е Н И Е        242         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава за съдебни заседатели за Районен съд Брезник следните лица:1. Горка Стоянчева Соколова – образование средно2. Ангел Борисов Николов – образование средно3. Станка Кирилова Митова – образование средно специално4. Симка Райчова Златкова – образование средно5. Петрана Миткова Георгиева – образование – полувисше – педагогика6. Цветанка Ангелова Дамянова – образование средно специално7. Христина Василева Младенова – образование средно специално8. Надежда Боянова Николова – образование средно специално  

ТОЧКА ДРУГИ:  2. Георги Лазаров – Устно докладване относно кандидатстване по проект по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия          

 Р Е Ш Е Н И Е       243         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Програмата за трансграничното сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия, Общински съвет Брезник подкрепя кандидатстване по Приоритетна ОС-2 – подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.   ТОЧКА ДРУГИ:   3. Емилия Вълова – предложение за заседанието за м. 12.2009г да се включи информация за събраните такси от ползвани тротоари. 

Р Е Ш Е Н И Е    244         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник включва за разглеждане през месец декември 2009г: Информация за събраните от началото на годината суми от такса за тротоарно ползване в общината.  

ТОЧКА ДРУГИ:   4. Емилия Вълова -  От името на ПК по ЗОСД предложение да се определи пазарен ден за гр. Брезник  

Р Е Ш ЕН И Е      245         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник обявява събота за пазарен ден в гр. Брезник.                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:   /Иван Ставрев/   

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 32 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1096951