Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.11.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 16

Гр.Брезник, 19.11.2009г   

ПЪРВА ТОЧКА: 

Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е      233         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:1. Приема за сведение отчета за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник. 2.Задължава комисията по безопасност на движението да набележи допълнителни мерки за подобряване организацията на движението в община Брезник.  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване  на наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от общината за стопанската 2009/2010г  

Р Е Ш Е Н И Е        234         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник утвърждава за стопанската 2009/2010г първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината от остатъчния фонд, както следва: 

КатегорияНивилв/дкаЛивадилв/дкаМари и пасищалв/дка
ІV10,004,602,80
V9,004,102,50
8,103,702,25
VІІ7,303,302,00
VІІІ6,503,001,80
ІХ5,802,701,60
Х5,202,401,40

           

 

 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Промяна на наемни цени на помещения, публична общинска собственост, отдавани за кабинети за осъществяване на извънболнична медицинска помощ. 

Р Е Ш Е Н И Е №  235         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 4 ал. 7 от НРПУРОИ в Община Брезник, във връзка с чл. 102 ал. 6 от ЗЛЗ, ОбС Брезник приема наемни цени за отдаване под наем помещения публична общинска собственост за кабинети за осъществяване на доболнична медицинска помощ както следва:

І. Наемни цени        

1. за гр. Брезник – 5,00 лв. на 1 кв.м.        

2. За селата – 3,00 лв. на 1 кв.м.         

На основание чл. 102 ал. 6 от ЗЛЗ наемната цена съответно става:

 - за гр. Брезник – 0,50 лв. на 1 кв.м. 

- за селата – 0,30 лв. на 1 кв.м. 

ІІ. Допълва Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, като в приложение  № 4 към  чл.  218 се създава допълнително ХІІІ с текст: Месечна наемна цена на помещения, публична общинска собственост, отдавани за кабинети за извънболнична медицинска помощ:- за гр.Брезник – 0,50 лв/ кв.м- за селата -  0,30 лв. / кв.м. Решението влиза в сила от 01.12.2009г. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Продажба на общинска земя придаваема по регулация 

Р Е Ш Е Н И Е № 236          

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 28 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС:1. Упълномощава кмета на общината да извърши процедура по оценка на придаваемо място, влизащо в  УПИ-781 в кв. 73 по РП на гр. Брезник.2. Направената оценка да се предложи за приемане от Общински съвет  

ПЕТА ТОЧКА:  Критерии за определяне работното време и заплащането на кметските наместници 

Р Е Ш Е Н И Е     237         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията „Критерии за определяне работното време и заплащането на кметските наместници.  

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно писмена гаранция и встъпване в дълг по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение в гр.Брезник и читалище „Пробуда” в с. Ноевци по ПРСР.  

Р Е Ш Е Н И Е    238         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, ОбС Брезник дава съгласие кмета на Община Брезник да представи при кандидатстването  с проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр.Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци пред Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони за периода 2007-2013г” писмена гаранция в полза на Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане по проекта – в размер на 377 237 лева. Срокът на гаранцията е 36 месеца.  

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно писмена гаранция и встъпване в дълг по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение в гр.Брезник и читалище „Пробуда” в с. Ноевци по ПРСР.  

Р Е Ш Е Н И Е       239

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА ОбС Брезник одобрява встъпването в дълг на Община Брезник в размер на 110% от стойността на авансовото плащане по проект „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение” в гр. Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци в размер на 337 237 лева.  

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка от Ваньо Добринов – общински съветник – относно контрол по изразходване на средства в Община Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е      240

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник задължава кмета на общината при подготовката и провеждането на всички търгове, в заповедите да бъдат вписвани като членове на комисиите председателя на ОбС и по един съветник от група. 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели         

Р Е Ш Е Н И Е № 242

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава за  съдебни заседатели за Окръжен съд Перник следните лица:1. Иванка Малинова Евтимова – образование средно специално2. Марица Сергиева Ваклинова – образование средно3. Дочка Василева Димитрова – образование средно специално4. Анна Тодорова Алексова – образование висше – педагогика5. Темелко Арсов  Шарков – образование  - средно специално  ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели                   

Р Е Ш Е Н И Е        242         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава за съдебни заседатели за Районен съд Брезник следните лица:1. Горка Стоянчева Соколова – образование средно2. Ангел Борисов Николов – образование средно3. Станка Кирилова Митова – образование средно специално4. Симка Райчова Златкова – образование средно5. Петрана Миткова Георгиева – образование – полувисше – педагогика6. Цветанка Ангелова Дамянова – образование средно специално7. Христина Василева Младенова – образование средно специално8. Надежда Боянова Николова – образование средно специално  

ТОЧКА ДРУГИ:  2. Георги Лазаров – Устно докладване относно кандидатстване по проект по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия          

 Р Е Ш Е Н И Е       243         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Програмата за трансграничното сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия, Общински съвет Брезник подкрепя кандидатстване по Приоритетна ОС-2 – подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.   ТОЧКА ДРУГИ:   3. Емилия Вълова – предложение за заседанието за м. 12.2009г да се включи информация за събраните такси от ползвани тротоари. 

Р Е Ш Е Н И Е    244         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник включва за разглеждане през месец декември 2009г: Информация за събраните от началото на годината суми от такса за тротоарно ползване в общината.  

ТОЧКА ДРУГИ:   4. Емилия Вълова -  От името на ПК по ЗОСД предложение да се определи пазарен ден за гр. Брезник  

Р Е Ш ЕН И Е      245         

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник обявява събота за пазарен ден в гр. Брезник.                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:   /Иван Ставрев/   

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236565