Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Структура, състав, председател на ОбС

Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

30.07.2021 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 310, Протокол №8 от 24.06.2021 г. на Общински съвет –гр. Брезник е одобрен проект за Подробен устройствен план / ПУП  -парцеларен план /Пп/ за трасе и сервитут на система от четири /4/ броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел.захранване на шахтовите кладенци и ел.захранване 20кV на помпена станция в УПИ I - 49.84 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура”, в кв.132 по регулационен план на гр.Брезник.

ПУП-ПП предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с №№06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.83, по КККР на гр.Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ №06286.49.70 по КККР на гр.Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя”, ПИ №06286.49.66 по КККР на гр.Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”, ПИ №06286.49.64 по КККР на гр.Брезник, представляващ територия на транспорта с ПТП „За местен път” и ПИ №06286.48.2 по КККР на гр.Брезник, представляващ територия завзета от води и водни обекти с НТП „За водно течение”, два броя кладенци са в землището на гр.Брезник. Други два кладенци ще бъдат изградени в землището на с.Конска, общ.Брезник, за което се предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ №№41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, по КВС на с.Конска, общ.Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №41126.13.292 по КВС на с.Конска, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”, ПИ с №41126.13.301 по КВС на с.Конска, който представлява земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя” и ПИ с №41126.13.299, по КВС на с.Конска, представляващ земеделска земя с НТП „Дере”.

Решението с одобрения   проект за  ПУП-ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните лица в 30-дневен   срок  от обнародването в „Държавен вестник“ брой 62/27.07.2021г.могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Брезник, пред Административен съд –Перник, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.

21.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9400-940 /3/ от 21.06.2021 год.

Община Брезник, дирекция “ТСУ и ЕИ” на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление вх. № 9400-940 от 19.04.2021 год. от Елена Илиева Димитрова  с внесен проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ промяна на трасето и ширината на улица с О.Т.-94-95 по РП на с.Брезнишки извор и прилежащите към улицата УПИ от кв..17 и кв.19  Пернишка област ,  като:

В плана за регулация: Променя се трасето и габаритите на улица с О.Т.-94-95, като ширината на улицата става 3,50м. при което се променят границите и площите на УПИ VІ-225 и УПИ V-225 в кв.17; УПИ ІІ-235, УПИ ІІІ-227 и УПИ І-226 в кв.19, като от УПИ І-226 кв.19 се обособяват два нови УПИ VІІІ-501.296 и УПИ ІХ-501.297, при коетосе променя дворищната регулация  на УПИ І-226.

С плана за застрояване: Запазва се устройствена зона Жм /малкоетажно жилищно застрояване/ със съответните устройствени показатели. Определя се зона за застрояване на променените и новите УПИ в кв.19 с ограничителни линии на застрояване а именно: УПИ І-226, УПИ ІІ-235 и УПИ ІХ-501.297.

Запазва се паянтовата жилищна сграда в УПИ І-226 и двуетажната масивна жилищна сграда в новообразуваният УПИ VІІІ-501.296.

Изработеният проект се намира в дирекция “ТСУ”при Община гр.Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”Брой 49/11.06.2021г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Брезник на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

13.04.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 2600-7 /3/ от 08.04.2021 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх.№2600-7/05.03.2021г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД” гр.София с управител Атанас Петров Тасмов, чрез пълномощник Диляна Петрова Стоименова с внесен за приемане и одобрение проект за   Подробен устройствен план / ПУП / -парцеларен план /Пп/ за трасе и сервитут на система от четири /4/ броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел.захранване на шахтовите кладенци и ел.захранване 20кW на помпена станция в УПИ I-49.84 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура”, в кв.132 по регулационен план на гр.Брезник.

ПУП-ПП предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с №№06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.83, по КККР на гр.Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ №06286.49.70 по КККР на гр.Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя”, ПИ №06286.49.66 по КККР на гр.Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”, ПИ №06286.49.64 по КККР на гр.Брезник, представляващ територия на транспорта с ПТП „За местен път” и ПИ №06286.48.2 по КККР на гр.Брезник, представляващ територия завзета от води и водни обекти с НТП „За водно течение”, два броя кладенци са в землището на гр.Брезник. Други два кладенци ще бъдат изградени в землището на с.Конска, общ.Брезник, за което се предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ №№41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, по КВС на с.Конска, общ.Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №41126.13.292 по КВС на с.Конска, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”, ПИ С №41126.13.301 по КВС на с.Конска, който представлява земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя” и ПИ с №41126.13.299, по КВС на с.Конска, представляващ земеделска земя с НТП „Дере”.

Проекта за  ПУП-ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 27/02.04.2021г., могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план, до общинска администрация гр. Брезник, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

15.03.2021 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №237 по Протокол №2/26.02.2021г. Общински съвет гр.Брезник одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на ПУП-ПП /Парцеларен План/ за трасе и сервитут на подземен провод на електронно съобщителна мрежа – оптичен кабел между селата Видрица, Гърло, Конска, Режанци, Брезнишки извор, Ребро, Садовик, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево, Ноевци, Слаковци, Сопица, Велковци с махала Пали лула, започващ от края на регулацията на гр.Брезник при пречиствателната станция на гр.Брезник.

 

Решението за изработването на ПУП-ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

15.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-150/11.03.2021 г. на Кмета на Община Брезник е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на нов УПИ I-1877, кв.41а по РП на гр.Брезник в съответствие с приложеното проектопредложение в устройствена зона Жм /малкоетажно жилищно строителство/ за УПИ.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

26.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-53 от 28.01.2021 год. на Кмета на Община Брезник е разрешено  изработването на проект за: ЧИ  ПУП-ПРЗ за поставяне на дворищно регулационните граници на УПИ І-32 кв. 30 по РП на с. Бабица, община Брезник в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 02066.501.148 по КККР на с. Бабица, одобрени със Заповед № РД_18-1524 от 24.08.2018 год., с който да се запази устройствена зона Жм /малкоетажно жилищно строителство/.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

16.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 221  по Протокол № 1 от 22.01.2021 год. на Общински съвет Брезник, по чл.124а, ал. 1  и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП-ПП /парцеларен план / за трасе и сервитут на система от 4 /четири/  шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в ПИ с идентификатор 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник, като 2 /два / броя от шахтовите кладенци са на територията на землището на гр. Брезник и 2 /два/ броя на територията на землището на с. Конска .

 

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

04.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-315 /6/ от 04.02.2021 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 195, Протокол № 13 от 20.11.2020 год. на Общински съвет гр. Брезник е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на подземен електропровод 20 КV външно двойно електроснабдяване на МОК „Милин камък” от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на  гр. Брезник до УПИ ІV-72,47 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на територията на находището в  гр. Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз” ЕООД. Трасето на подземния електопровод 20 КV се предвижда да започне от  ПИ 06286.33.31, в който се намира действаща подстанция Брезник 110/20 КV, като трасето преминава през ПИ с номера 06286.34.35, 06286.38.57, 06286.38.59, 06286.38.60, 06286.59.25, 06286.59.14 и 06286.71.29 по КККР на гр. Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, през ПИ 06286.38.58, който представлява територия на транспорта с НТП „Местен път”, през ПИ с номера 06286.38.30, 06286.38.555 и  06286.37.28 по КККР на гр. Брезник, Община Брезник, които представляват  земеделска земя с НТП „Нива” и ПИ 06286.501.1825 с НТП „Водно течение, река”, като за  тези изброени ПИ ще се осигури нов сервитут. За останалата част от трасето с обща дължина 2978 м. вече има създаден сервитут с ПУП-ПП на името на титуляра, при изграждането на други комуникации до площадката МОК „Милин камък”

Решението с одобрения проект за  ПУП-ПП се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” Брой 3/12.01.2021 г., могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Брезник, пред Административния съд – Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

03.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-480/6/ от 03.02.2021г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 217, Протокол № 15 от 18.12.2020 год. на Общински съвет гр. Брезник е одобрен проект за  подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе и сервитут на нов общински път - отклонение от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17+763 и план за улична регулация (ПУР) за осигуряване на пътна връзка с УПИ І-73.1, 73.5 и УПИ ІІ-72.30, 72.29, 72.31, 72.46 кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък” в землището на гр. Брезник. Трасето на пътя минава през имоти, намиращи се в масиви, номерата на които са описани в приложената таблица-регистър по номера с указани собственици на имотите.

Решението с одобрения проект за ПУП-ПП се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” Брой 9/02.02.2021г., могат да обжалват Решението чрез Общински съвет - Брезник, пред Административния съд - Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

15.01.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 204, Протокол № 15 от 18.12.2020 г. на Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за: ПУП-ПРЗ на ПИ № 06286.10.20 по КККР на гр. Брезник, земеделска земя с начин на трайно ползване –нива с площ 4534 кв.м., за  обособяване на УПИ І- „за складови и безвредни производствени дейности” в нов квадрат 135.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

 

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

16.11.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-480/3/ от 16. 11. 2020 г.

Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 7000-480 от 26. 10. 2020 г. от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД гр. София с управител Атанас Петров Тасмов, чрез пълномощник Диляна Петрова Стоименова с внесен за приемане и одобрение проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе и сервитут на нов общински път – отклонение от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17 + 763 и план за улична регулация (ПУР) за осигуряване пътна връзка с УПИ І-73.1, 73.5 и УПИ ІІ-72.3,72.29, 72.31, 72.76 в кв. 129 по регулационния план на гр. Брезник  с предназначение „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“.

ПУП – парцеларен план за общински път ІІІ категория  е изготвен съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

ПУП – план за улична регулация – (ПУР) е изготвен съгласно чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗУТ.

ПУП – ПП и ПУР е изготвен въз основа на съгласуван идеен проект за пътна връзка и утвърдено с Решение № 150, протокол№ 8 на Общински съвет Брезник задание по чл. 125 от ЗУТ.

Трасето на пътя преминава през имоти, намиращи се в масиви, номерата на които са описани подробно в приложената таблица – регистър по номера с указани собственици на имотите.


ЕКАТТЕ 06286, община БРЕЗНИК, област ПЕРНИК Дата: 02.09.2020 г.

Имот №

Трайно

предназнач

ение

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчужда ване в дка

Обща площ в дка

Вид

Собстве-ност

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

Адрес собственици

Стар

номер

72.22

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

6,005

0,245

0,245

Частна

н-ци на Петър Котев Лазаров

гр.БРЕЗНИК

72.35

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

3,199

0,303

0,303

Частна

"Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

72.36

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

4,401

0,040

0,040

Частна

"Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

72.37

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

4,301

0,162

0,162

Частна

Маргаритка Андреева Кръстева

гр.БРЕЗНИК

72.39

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

1,341

0,051

0,051

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

72.48

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

6,121

0,486

0,486

Частна

"Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

72.52

Населени

места

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

ТЕРЕНИ

0,174

0,174

0,174

Частна

"Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

72.53

Населени

места

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

ТЕРЕНИ

0,575

0,575

0,575

Частна

Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

73.11

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

4,002

0,004

0,004

Частна

Михаил Крумов Динев

гр.БРЕЗНИК

73.17

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

17,030

0,218

0,218

Частна

Диляна Стоянова Мазакова

"Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

гр.БРЕЗНИК

73.19

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Под Свети Никола, гр

3,001

0,165

0,165

Частна

"Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

73.34

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

3,342

1,863

1,863

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

73.39

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Циганка

39,905

2,712

2,712

Частна

"Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

73.44

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

1,944

0,046

0,046

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

81.1

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

8,300

0,999

0,999

Частна

Георги Иванов Пушев

гр.БРЕЗНИК

81.2

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

8,701

0,481

0,481

Частна

н-ци на Асен Илиев Ракелов

гр. БРЕЗНИК

81.3

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

5,002

0,199

0,199

Частна

Люба Манолкова Атанасова

гр.БРЕЗНИК

81.4

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

8,902

0,264

0,264

Частна

н-ци на Георги Андонов Павлов Марян Бойков Бориславов

гр.БРЕЗНИК

гр.БРЕЗНИК

81.5

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

10,000

0,354

0,354

Частна

н-ци на Бонка Кръстева Иванова

гр.БРЕЗНИК

81.6

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

5,706

0,227

0,227

Частна

„Граово Грейн"ООД

гр.БРЕЗНИК

81.7

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

3,996

0,150

0,150

Частна

Марийка Хранова Пушева

гр.БРЕЗНИК

81.8

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

6,797

0,263

0,263

Частна

„Трейс Рисорсиз" ЕООД

гр.БРЕЗНИК

81.9

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

4,902

0,250

0,250

Частна

Христина Денкова Джафалиева

гр.БРЕЗНИК

81.10

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

3,002

0,131

0,131

Частна

Стоян Асенов Петров Стоян Асенов Петров н-ци на Стоян Войнов Раденков

гр.БРЕЗНИК

гр.БРЕЗНИК

гр.БРЕЗНИК

81.11

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

3,502

0,161

0,161

Частна

Стоян Асенов Петров Стоян Асенов Петров н-ци на Герги Стоянов Войнов

гр.БРЕЗНИК гр БРЕЗНИК гр.БРЕЗНИК

81.12

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

3,301

0,205

0,205

Частна

н-ци на Петър Стоянов Войнов

Асен Стоянов Петров

гр.БРЕЗНИК

гр.БРЕЗНИК

81.13

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

4,500

0,197

0,197

Частна

Борис Николов Хранов

гр. БРЕЗНИК

81.14

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

4,796

0,210

0,210

Частна

н-ци на Тодор Найденов Гьоров

гр.БРЕЗНИК

81.15

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Горна

Дабавица

6,200

0,245

0,245

Частна

н-ци на Рангел Петров Иванов

Мария Генова Петрова Кирил Кирилов Рангелов Лилия Кирилова Александрова

гр.БРЕЗНИК гр.БРЕЗНИК гр.БРЕЗНИК

81.16

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

3,394

0,134

0,134

Частна

Павел Любомиров Павлов

гр.БРЕЗНИК

81.17

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

3,498

0,138

0,138

Частна

Жасмина Борисова Дойчева

гр.БРЕЗНИК

81.18

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

11,004

0,482

0,482

Частна

Стоян Митков Джамбаски

гр.БРЕЗНИК

81.19

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

8,301

0,315

0,315

Частна

Владимир Асенов Котев Татяна Асенова Давидкова Петър Асенов Котев

гр.БРЕЗНИК

81.20

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

4,698

0,178

0,178

Частна

н-ци на Мара Миткова Дойчева

гр.БРЕЗНИК

81.21

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

5,601

0,215

0,215

Частна

Елена Костадинова Костадинова

гр.БРЕЗНИК

81.22

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Крушие

5,101

0,602

0,602

Частна

Петко Георгиев Кафеджийски Диана Георгиева Кафеджийска Марин Георгиев Кафеджийски

гр.БРЕЗНИК

81.35

Селско

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Горна

Дабавица

2,659

0,111

0,111

Частна

"Граово Грейн"ООД

гр.БРЕЗНИК

82.15

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IV

Дражул

7,999

0,053

0,053

Частна

н-ци Крум Тодоров Козарев

Ана Георгиева Ангелова

гр.БРЕЗНИК

82.70

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

2,831

2,792

2,792

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

82.72

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

4,138

1,738

1,738

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

83.27

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Митина

чешма

29,002

0,791

0,791

Частна

Яне Йордан Ристена Трендафилови Яневи

гр.БРЕЗНИК

83.38

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

4,966

0,028

0,028

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

83.39

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

4,605

4,334

4,334

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

84.1

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Митина

чешма

4,899

0,329

0,329

Частна

Михал Николов Миленков

гр.БРЕЗНИК

84.36

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Митина

чешма

8,100

0,587

0,587

Частна

н-ци на Марийка Иванова Симова

84.53

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

IX

Митина

чешма

3,165

0,355

0,355

Частна

Георги Първанов Лепоев

гр.БРЕЗНИК

84.56

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

3,314

0,138

0,138

Общинска

пvбличнa

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

91.1

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

4,001

0,116

0,116

Частна

н-ци Йордан Величков Миленков

Десислава Георгиева Кацарска

гр.БРЕЗНИК

91.2

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

4,899

0,165

0,165

Частна

"БИЗ АГРО"ЕООД

гр.БРЕЗНИК

91.3

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

3,399

0,220

0,220

Частна

н-ци на Коста Гигов Анакиев

91.4

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

6,014

0,252

0,252

Частна

Асен Величков Миленков

91.5

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

3,348

0,088

0,088

Частна

Надежда Боянова Николова

91.41

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

8,002

0,079

0,079

Частна

н-ци на Владимир Игнатов Таранджий-фхски

гр.БРЕЗНИК

91.42

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

0,737

0,177

0,177

Общинска

частна

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 0Т ЗСПЗЗ

91.43

Селско

стопанство

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

V

Добра

могила

9,498

0,201

0,201

Частна

н-ци на Михаил Андреев Пушев

гр.БРЕЗНИК

91.51

Селско

стопанство

Полски пътища

гр.Брезник

2,433

0,006

0,006

Общинска

публична

Община Брезник

гр.БРЕЗНИК

Общо:

342,755

26,004

26,004

Проектът за ПУП – ПП и ПУР се намира в Дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан във всеки присъствен ден.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат в тридесет дневен срок от датата на публикуването в Държавен вестник бр. 97 от 13. 11. 2020 г. да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация, гр. Брезник.

 

 

03.11.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-785 /03.11.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно-регулационната линия на УПИ VІІ-37 в кв. 5 се прокарва по имотната граница на ПИ № 37 и от площта му се обособи нов УПИ ХІХ-37 по имотната граница на ПИ № 37  по РП на с. Брусник.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

23.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание §4 от ДР на ЗУТ

Днес 23.10.2020 г. Общинска администрация гр. Брезник, област Перник, съобщава на Мария Костадинова Лазич и Николай Богданов Петров, че е издадена Заповед № РД_2-675 /23.09.2020 г. на Кмета на Община Брезник на основание чл. 44 от ЗМСА и чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за учредяване на безсрочно и възмездно сервитутно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в полза на „Трейс Рисорсиз” ЕООД, през ПИ с идентификатор 06286.38.55 по КККР на гр. Брезник с площ на сервитута от 98 кв.м. по влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен с Решение № 873 по Протокол № 7/24.06.2019 г. на Общински съвет - Брезник.

 

Заповедта е изпратена за връчване на Мария Костадинова Лазич и Николай Богданов Петров, срещу известия за доставяне, като същите са върнати като непотърсени на 20.10.2020 г. и на 21.10.2020 г.

 

15.09.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-233 /6/ от 15.09.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 152 по протокол № 8 от 31.07.2020 г. на Общинския съвет- Брезник, е одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на нов УПИ V- за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, за промяна на предназначението на земеделска земя в масиви № № 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в границите на концесионната площ за добив на полезни изкопаеми - находище „Милин камък” землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник.

В обхвата на УПИ попадат 69 броя имоти с обща площ на площадката - 654.176 декара, подробно описани в Приложение 1. В по-голямата си част, поземлените имоти представляват земеделска земя с НТП – ниви и ливади и 10 бр. поземлени имоти с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Брезник с обща площ 11.959 декара.

В план за застрояване за УПИ V се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/.

Решението с одобрения  ПУП-ПРЗ се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” Бр. 80/11.09.2020 г., могат да обжалват Решението, чрез Общински съвет - Брезник, пред Административен съд - Перник, съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ.

26.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-233 /4/ от 26.08.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 152, Протокол № 8 от 31.07.2020 г е одобрен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обособяване на нов УПИ V-за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр. Брезник, за промяна на предназначението на земеделска земя в масиви № № 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в границите на концесионната площ за добив на полезни изкопаеми - находище „Милин камък” землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник.

В обхвата на УПИ попадат 69 броя имоти с обща площ на площадката - 654.176 декара, подробно описани в Приложение 1. В по-голямата си част, поземлените имоти представляват земеделска земя с НТП - ниви и ливади и 10 бр. поземлени имоти с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Брезник с обща площ 11.959 декара, показани по-долу в таблица.

по ред

Идентификатор

Начин на трайно ползване на територията

Начин на трайно предназначение

1.

06286.61.11

земеделска

нива

2.

06286.61.36

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

3.

06286.62.39

земеделска

нива

4.

06286.62.41

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

5.

06286.62.42

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

6.

06286.64.10

земеделска

ливада

7.

06286.64.11

земеделска

ливада

8.

06286.64.12

земеделска

ливада

9.

06286.64.14

земеделска

нива

10.

06286.64.15

земеделска

ливада

11.

06286.64.23

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

12.

06286.64.24

земеделска

деградирала орна земя

13.

06286.64.26

земеделска

нива

14.

06286.64.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

15.

06286.64.29

земеделска

ливада

16.

06286.64.3

земеделска

нива

17.

06286.64.5

земеделска

ливада

18.

06286.64.6

земеделска

ливада

19.

06286.65.10

земеделска

нива

20.

06286.65.11

земеделска

нива

21.

06286.65.2

земеделска

нива

22.

06286.65.3

земеделска

нива

23.

06286.65.32

земеделска

нива

24.

06286.65.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

25.

06286.65.4

земеделска

нива

26.

06286.65.5

земеделска

нива

27.

06286.65.6

земеделска

нива

28.

06286.65.9

земеделска

нива

29.

06286.73.14

земеделска

нива

30.

06286.73.16

земеделска

нива

31.

06286.73.19

земеделска

нива

32.

06286.73.24

земеделска

нива

33.

06286.73.26

земеделска

нива

34.

06286.73.27

земеделска

нива

35.

06286.73.29

земеделска

нива

36.

06286.73.30

земеделска

нива

37.

06286.73.38

земеделска

нива

38.

06286.73.39

земеделска

нива

39.

06286.73.40

земеделска

нива

40.

06286.73.43

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

41.

06286.75.11

земеделска

нива

42.

06286.75.13

земеделска

нива

43.

06286.75.14

земеделска

нива

44.

06286.75.16

земеделска

нива

45.

06286.75.17

земеделска

нива

46.

06286.75.18

земеделска

нива

47.

06286.75.19

земеделска

нива

48.

06286.75.20

земеделска

нива

49.

06286.75.21

земеделска

нива

50.

06286.75.22

земеделска

нива

51.

06286.75.23

земеделска

нива

52.

06286.75.25

земеделска

нива

53.

06286.75.27

земеделска

нива

54.

06286.75.28

земеделска

нива

55.

06286.75.32

земеделска

нива

56.

06286.75.33

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

57.

06286.75.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

58.

06286.75.35

земеделска

нива

59.

06286.75.38

земеделска

нива

60.

06286.75.39

земеделска

нива

61.

06286.75.4

земеделска

нива

62.

06286.75.5

земеделска

нива

63.

06286.75.7

земеделска

нива

64.

06286.76.14

земеделска

нива

65.

06286.76.17

земеделска

нива

66.

06286.76.22

земеделска

нива

67.

06286.76.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

68.

06286.76.372

земеделска

нива

69.

06286.76.374

земеделска

нива

В план за застрояване за УПИ V - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/.

Решението с одобреният ПУП-ПРЗ се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, могат да обжалват Решението, чрез Общински съвет - Брезник, пред Административен съд - Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

24.08.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-501 /07.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно регулационните линии на УПИ І-222 в кв.29 по РП на с. Велковци се приведат в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 10548.501.2 по КККР на с. Велковци.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

10.08.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-315/3/10.08.2020г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД – концесионер на находище „Милин камък“ в землището на гр.Брезник, Област Перник с внесен проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе и сервитут на подземен електропровод 20кV външно двойно електроснабдяване на МОК„Милин камък“ от ПИ 06286.33.31/подстанция/ по КККР на гр.Брезник до УПИІV-72,47 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“  кв.129  по ПУП на територията на находището в гр.Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз“ЕООД. Трасето на подземния електропровод 20кV се предвижда да започне от ПИ 06286.33.31, в който се намира действаща подстанция Брезник 110/20кV, като трасето преминава през ПИ с номера 06286.34.35, 06286.38.57, 06286.38.59, 06286.38.60, 06286.59.25, 06286.59.14 и 06286.71.29 по КККР на гр.Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „За селскостопански,  горски,  ведомствен път“, през ПИ 06286.38.58, който представлява територия на транспорта с НТП „Местен път“, през ПИ с номера 06286.38.30, 06286.38.555 и 06286.37.28 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива“ и ПИ 06286.501.1825 с НТП „Водно течение, река“, като за тези изброени ПИ ще се осигури нов сервитут. За останалата част от трасето с обща дължина 2978м. вече има създаден сервитут с ПУП-ПП на името на титуляра, при изграждането на други комуникации до площадката МОК „Милин камък“.

Изработеният проект за ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните лица в едномесечен  срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта от обнародването в „Държавен вестник“ брой 70/07.08.2020г., до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

06.08.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД_2-486 /04.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, при което  дворищно регулационните граници на УПИ ІІ, кв.52 по РП на с. Ноевци се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ №№ 482 и 483, с което се изменят границите и УПИ №№ І, ІІІ, ХХІІ, ХХІІІ и ХХІV.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание §4 от ДР на ЗУТ

Днес 06.08.2020 г. Общинска администрация гр. Брезник, област Перник, съобщава на Мария Костадинова Лазич, че е издадена Заповед № РД_2-412 /06.07.2020 г. на Кмета на Община Брезник на основание чл. 44 от ЗМСА и чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за учредяване на безсрочно и възмездно сервитутно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в полза на „Трейс Рисорсиз” ЕООД, през ПИ с идентификатор 06286.38.55 по КККР на гр. Брезник с площ на сервитута от 98 кв.м. по влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен с Решение № 873 по Протокол № 7/24.06.2019 г. на Общински съвет - Брезник.

Заповедта е изпратена за връчване на Мария Костадинова Лазич срещу известие за доставяне, като същата е върната като непотърсена на 04.08.2020 г.

 

05.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № РД_2-484/04.08.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно- регулационната граница между УПИ І-204 и ІІ-205 в кв.18 по РП на с. Гигинци се постави по имотната граница на ПИ 501.195.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

26.06.2020 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-376 /25.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на    ПУП-ПР3, с който от ПИ с идентификатор 06286.502.958 по КККР на гр. Брезник се обособи УПИ ІІ-502.958 – за обществено обслужващи дейности  кв. 112 по РП на гр. Брезник, по имотните граници на ПИ 06286.502.958, като се определи устройствена зона Пп - предимно производствена.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

24.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 119, Протокол № 5 /28.05.2020 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за трасе и сервитут на подземен електропровод 20кV, външно двойно електроснабдяване на МОК „Милин камък” от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр. Брезник, до УПИ ІV-72.47 - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв.129 по ПУП на гр. Брезник.

С решението е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта.

 

Решението се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

23.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-370 /23.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на    ПУП, с който да се промени дворищно-регулационната граница между УПИ ІV-59 и УПИ ХІІ-59, кв. 10 по РП на с. Конска по приложено проектопредложение.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

18.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-360 /16.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който дворищно регулационните граници на  УПИ ІІ-130  в кв.5 по РП на с. Бабица се поставят по имотните граници на ПИ с идентификатор 02066.501.55 по КККР на с. Бабица, без да се засяга ул. регулация на улица с О.Т. 27-28.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

15.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-348 /12.06.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПРЗ, с който УПИ ІІ-590 и УПИ ІІІ-1502 в кв. 33 по РП на с. Конска се обединени в един  УПИ с №  ХVІ-501, 502 в кв. 33.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

15.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-315 /28.05.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПР3 за разделяне на УПИ ХХХІV-77 кв.2 по РП на с.Банище, с който да се обособи нов УПИ ХХХVІ-77.

 

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

12.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-233 /3/ от 12.06.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпил  проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / за обособяване на нов УПИ V- за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, за промяна на предназначението на земеделска земя в масиви № № 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, попадащи в границите на концесионната площ за добив на полезни изкопаеми - находище „Милин камък” землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник.

В обхвата на УПИ попадат 69 броя имоти с обща площ на площадката - 654.176 декара, подробно описани в Приложение 1. В по-голямата си част, поземлените имоти представляват земеделска земя с НТП – ниви и ливади и 10 бр. поземлени имоти с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Брезник с обща площ 11.959 декара.

В план за застрояване за УПИ V се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/.

Проекта за  ПУП-ПРЗ се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните страни в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 53/12.06.2020 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план, до общинска администрация гр. Брезник, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

11.05.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7000-371 /6/ от 11.05.2020 г.

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 71, Протокол № 3 от 26. 03.2020 г. на Общински съвет - Брезник, е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе и сервитут на водопровод за  питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ  06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” кв. 129 по ПУП на гр. Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, преминаващ през ПИ №№ 06286.104.10; 06286.104.27; 06286.104.5 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, представляващи горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” в местността „Свети Никола”  и  ПИ № 06286.72.40 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” и завършва в УПИ ІІ-72,29, 72.30, 72.31. 72.46 - „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура”  кв. 129 по ПУП на гр. Брезник.

Решението с одобреният  ПУП-ПП се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник, област Перник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

 

Заинтересуваните страни в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Брой 41/08.05.2020 г. могат да обжалват Решението, чрез Общински съвет - Брезник, пред Административен съд - Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

21.04.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-215 /30.03.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3 на УПИ ІХ-96 кв.26 по РП на с.Ноевци, с който се изменят границите и на УПИ VІІІ-общ., при което 340 кв.м. от площта на УПИ VІІІ-общ. се придават към УПИ ІХ-96.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-236 /16.04.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на  ПУП-ПР3, за обединяване на УПИ ХLІІІ-507 и УПИ ХLІV-523 кв.13 по РП на с.Банище.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 75, Протокол № 3 от 26.03.2020год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП-план за застрояване на ПИ №501.385 с площ от 4523 кв.м. по КККР на с.Гигинци, Община Брезник за обособяване на два нови УПИ в кв.11 за изграждане на жилищни сгради, устройствена зона Жм и промяна на предназначението на част от ПИ №14893.46.40-земеделска земя, нива ІХ категория, за прокарване на нова улица с О.Т-18а-18б-18в-18г-18д-18е-18ж и включването и в чертите на населеното място.

 

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

13.03.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2188/12.03.2020 г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, с който УПИ ХV-125 и УПИ ХVІ-125 в кв. 19 по РП на с. Гърло да бъдат обединени в един общ УПИ.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

21.02.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД_2-119 /20.02.2020г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, за изменение на УПИ ІV-72.47 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД с който се променя местоположението на южната граница на УПИ, за осигуряване на необходимия сервитут на път.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД_2-120 /20.02.2020г. на Кмета на Община Брезник, по чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР3, за изменение на УПИ ІІІ-72.38, 72.44 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв.129 по ПУП на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД с който се променя местоположението на южната граница на УПИ, за осигуряване на необходимия сервитут на път.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

 

 

13.01.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7000-514 /2/ от 10.01.2020 г.

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 7000-514 /18.12.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД, за приемане и одобряване на изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план / ПУП-ПП / за трасе и сервитут на система от шест (6) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване 20 КV на помпена станция в УПИ І-49.84 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв. 132 по ПУП- ПРЗ на гр. Брезник.

ПУП - Парцеларен план предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с №№06286.49.5, 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.70, 06286.49.83, по КККР на гр. Брезник, представляващи земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №06286.49.66 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с № 06286.49.71, по КККР на гр. Брезник, представляващ територия заета от води и водни течения с НТП „Водно течение, река” и ПИ с № 06286.49.72 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „Деградирала орна земя”.

Четири броя от шахтовите кладенци ще се изграждат в територията на землището на гр. Брезник.

В землището на с. Конска, община Брезник ще се изградят два броя шахтови кладенци, като трасето на водопроводите ще премине през ПИ с №№ 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, 41126.57.4 по КККР на с. Конска, представляващи земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №41126.0.292, по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с № 41126.0.301 по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя”, ПИ с № 41126.0.302 по КККР на с. Конска, представляващ територия на транспорта с НТП „За местен път” и ПИ с №41126.0.299 по КККР на с. Конска, представляващ територия заета от води и водни течения с НТП „Водно течение, река”.

Изработеният проект на ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” Брой 3/10.01.2020 г. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

02.01.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 26, Протокол № 4 от 20.12.2019 год. Общински съвет Брезник на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124 а , ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП-ПЗ на ПИ №52324.68.36 по КККР на с.Ноевци, при условията на чл. 124 а , ал. 5 от ЗУТ- по възлагане и за сметка на възложителя, с който ПИ 52324.68.36 по КККР на с.Ноевци за промяна предназначението на земеделска земя-стопански двор, девета категория в земя за изграждане на цех за производство на пелети от биомаса.

Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ

Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

30.12.2019 г.